Der indkaldes til møde i Krarup Menighedsråd torsdag den 20. maj 2021 kl. 16.30 i Hospitalet – Korinth. Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden.

2. Godkendelse af referat af den 22.04.2021.

3. Regnskab Gennemgang af kvartalsrapport/Budgetformål Budget 2022.

4. Opfølgning på indgåede aftaler fra sidste møde se vedhæftede bilag.

5. Orientering fra

    1. Formand

    2. Præst

    3. Kontaktperson

    4. Evt. andre.

6. Ny struktur for daglig drift af mails til Krarup Menighedsråd.

7. Planlægning af nye mødedatoer.

8. Evt.

Punkter til næste møde

 

Referat af møde i Krarup Menighedsråd torsdag den 22. april 2021 kl. 16.30 v/Krarup kirke.

Vi starter på kirkegården, derefter mødes vi i ”Hospitalet” Korinth.

Til stede: Ole, Jane, Emmy, Ruth, Karsten, Jan Erik og Anette

Afbud fra: %

Dagsorden:

1. Rundtur på Kirkegården, Graverhus, Kirken udvendig og indvendig. Der er foretaget kirkesyn som er ført til protokol.

2. Godkendelse af dagsorden. Tilføjet supplerende punkt 10.a. Graverens arbejdsplads. Dagsorden herefter godkendt.

3. Godkendelse af referat fra den 18.03.2021. Godkendt og underskrevet.

4. Plan for kirkegården. Aftalt at en del af skrænten mod Bøjdenvejen laves til Biodiversitet, der forsøges at så frøblanding i nogle stier. Jan Erik tager kontakt til Faaborg Midtfyn kommune om mulighed for at få tildelt gratis frøblanding som kommunen eksperimenter med dette forår.

Det aftales at kirkegårdsudvalget skal på rundtur for, at få inspiration til nytænkning af kirkegården. Karsten kontakter graveren v/Nyborg Kirke m.h.p. at få en rundvisning og høre om deres erfaring med omlægning af kirkegården. Følgende datoer er foreslået 19.05.2021 eller 03.06.2021 efter kl. 17 således, at der er afgang fra Krarup kirkeplads kl. ca. 16.30.

Hvis der er tid og evt. behov for yderligere inspiration foreslår Jan Erik at kirkegårdsudvalget besøger Assistens kirkegården i Odense, Heden 5, 5000 Odense. Karsten anbefaler Vissenbjerg Kirkegård, Vestergade 4, 5492 Vissenbjerg.

Jan Erik kontakter kirkegårdskonsulenten i Fyens Stift Fanny Møller for at aftale en dag, hvor kirkegårdsudvalget kan mødes med hende og få hendes anbefaling til ændring af Krarup Kirkegård.

5. Plan for Graverhus. Karsten aftaler nærmere med tømrermester Allan Broholm om udskiftning af dør og vinduer efter at Anni har godkendt anlægsudgiften. Efterfølgende skal huset males i samme farve, denne udgift dækkes af driftsbudgettet.

6. Redskaber og maskiners tilstand. Havetraktor bør udskiftes grundet alder, kan ikke svare sig at få repareret. Karsten indhenter tilbud på ny. Hækkeklipper bør udskiftes grundet batteriet ikke kan holde strøm.

7. Plan for indvendig vedligeholdelse. Kalkning af indvendige lysninger, behov for ny belysning i koret, ny belysning i våbenhuset. Karsten indhenter priser på belysning.

Jan Erik kontakter restaureringsarkitekt Martin Jonø mbj@cw-arkitekter.dk, tlf. 63217631/22594420 med henblik på at få planlagt et møde, hvor Martin kan bidrage med sine input til en restaureringsplan af kirkens tagkonstruktion. Martin har tidligere gennemgået kirkens loftrum incl. tagkonstruktion og har derved en god indsigt i omfanget af påkrævet restaurering. Menighedsrådet har behov for hjælp til beskrivelse af udbedringen ligesom der ses behov for hjælp til beskrivelse af den efterfølgende indvendig renovering af våbenhuset, kirkerummet, koret m.v.

8. Plan for udvendig vedligeholdelse. Kalkning af tårnet på sydsiden. Karsten kontakter Brd. Møller for at få opgaven udført. Der er sat penge af i budgettet.

Maling af gelænder på toppen af kirkebakken/ved trappen til 1. afsats på kirkegården. Karsten indhenter pris ved Svanninge Malerforretning.

9. Planlægning af kursusdag omhandlende ”Den digital arbejdsplads” ved Annie. Der afholdes kursusdag den 11. maj 2021 kl. 19.00. Emmy undersøger om det er muligt at låne lokale i Krarup Friskole.

10. Sekretær: Afklaring af praksis for offentliggørelse af dagsorden og referat vedr. møde i menighedsrådet. Det aftales at Ole offentliggør dagsorden og referat af møderne i Krarup Menighedsråd på Krarup Kirkes hjemmeside. www.krarupkirke.dk endvidere hænges der kopi på opslagstavlen v/kirken af Karsten.

10.a Graverens arbejdsplads. Karsten har brug for et par skærmbriller. Dette er bevilget.

11. Evt. Ingen ting.

Referent Anette.