Prædikener

Trinitatis 2020

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: De elleve disciple gik til Galilæa til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogle tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«
Matthæusevangeliet 28,16-20

Prædiken. Det er Trinitatis, en festdag for treenigheden, Vi hører Jesu ord om at gå ud og gøre alle til hans disciple ved at døbe dem i den treenige Guds navn. At være døbt i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn er at have alle tre sider af Guds væsen som livsgrundlag; det er der en rummelighed i, hvad livssyn angår. 
----
Lad os tage en tur til København. Mangler du noget at gå op i? Så er Rundetårn et oplagt sted at gå hen! Mangler man lidt at fylde tankerne med, er Rundetårn rigtig fin at gæste! Rundetårn er bygget sammen med Trinitatis kirke midt i København, men har aldrig været kirketårn! Trinitatis kirkes kirkeklokker hænger i en tagrytter på tagryggen i den anden ende af kirken. Det er Chr. IV, der har bygget kirken og Rundetårn og bygningskomplekset er bygget som kirke og observatorium og bibliotek for universitetets studenter. Tanken var i samme bygningsværk at forene det hellige med det verdslige. Der skulle være kirke, der skulle være et bibliotek med den kongelige bogsamling – dér hvor der i dag er udstillingslokaler over kirkerummet, og der skulle være en stjerneborg, dvs. et observatorium, hvor himlen og stjernerne kunne observeres. Denne tredeling blev afspejlet i kirkens navn – Trinitatis – treenighed som det betyder, hvor Faderen er i himlen, Sønnen er i sandheden (i bøgerne), og Helligånden er i kirken.

Det er stort tænkt af Chr. IV… sådan at ville have hele tilværelsen med i samme bygning, både Gud og lærdom og søgen efter universets sandheder i videnskab/astronomi. En af Danmarks største videnskabsmænd Ole Rømer var direktør i Rundetårn samtidig med at en streng og samvittighedsfuld præst Jens Justesen Berg var sognepræst inde ved siden af. Trinitatis kirke med Rundetårn var et hus for det hele! Det minder lidt om den tankegang, vi møder hos Paulus i Efeserbrevet, hvor vi hører, at i Kristus skal alt sammenfattes, det himmelske og det jordiske, Gud og mennesker, det åndelige og det fysisk konkrete, det hele! Det skal hænge sammen i Ham! Sådan som vi som troende vel også forstår livet og den verden, vi lever i: det hænger sammen! Vi lever jo ellers i en tidsalder, der gerne adskiller det vi tror på og det vi faktuelt ved gennem videnskaben. Det er også klogt at kunne skelne mellem de ting, men for troen er det stadig noget, der hører hjemme i det samme liv, ligesom det for Chr. IV hørte hjemme i samme bygningsværk. Jeg er også troende, når jeg går til læge og får en gang penicillin, som videnskaben har udviklet og når penicillinen har virket, takker jeg min Gud for det og glæder mig over, at videnskaben har givet os så mange fantastiske ting. Vi skal både kunne tro på Gud og kunne tale i telefon, som det er blevet formuleret, altså leve i troens univers og i vort moderne liv uden at være splittet indeni.

Jeg besøgte engang et kloster i Frankrig, hvor en flok munke boede og levede i tjeneste for Gud. Og jeg stod i et højt hvælvet rum på vej ind i den smukke middelalderklosterkirke og faldt i svime over forne tiders imponerende arkitektur, da en af munkene kom ind, klædt i den hvide kordragt og jeg tænkte, at nu var jeg nærmest tilbage i middelalderen, som den også kunne have set ud hjemme i Holme kloster… da munkens mobiltelefon pludselig ringer inde i munkekuttens folder og han standser op og fisker telefonen frem og siger ”allo”, så det giver genlyd op under de gotiske hvælvinger. For ham var der ingen modsigelse mellem at leve et liv i hengivelse til Gud og tale i mobiltelefon. Han levede ikke i middelalderen men i nutiden.

Vi behøver ikke lytte, når visse ikke-troende prøver at håne os ved at sige, at vi tror på middelalderlige myter og tilbeder en himmelnisse. Helligåndens virke er at bringe evangeliet vedkommende og livgivende med ind i vor egen tid til nogenlunde oplyste mennesker. Den treenige Gud er en Gud, der vil forblive en relevant Gud, være Gud i tiden, også i 2020. Gud er på vandring i livet med os, Gud bevæger sig, ikke at Gud er forandret i grunden, Kristus er evig, kærligheden står ved magt og er den samme, men det kræver forandring at stå ved kærligheden og dem, man elsker; det ved i hvert fald mange forældre. Forbliver man tilbagetrukket, holdende på sit, utilnærmelig, flytter kærligheden hjemmefra og man kan ikke nå dem, man elsker. Derfor er det så vigtigt at række ud, leve med, følges, og det er hvad Gud gør i Jesus og hvad Gud i Helligånden gør til levende nutid for os. Vi kan udmærket tro på Gud og tale i mobiltelefon! Tro på opstandelse fra de døde og flyve med jetfly. Helligånden betyder, at Gud ikke gik i stå i år 30, ligesom vi andre kan være gået i stå tilbage i 70’erne og ikke har flyttet os meget siden; det at Gud har tre sider med Helligånden som den dynamiske udadvendte side, der blæser hvorhen den vil, gør det at gå med Gud til noget levende. Vi er døbt i den treenige Guds navn og Hans søn har lovet at være med og sendt os Helligånden, som livgiver og fortolker for os midt i verden. Da Gud blev menneske i Jesus, bandt han det himmelske og det jordiske sammen og kalder os med ind i det liv, der opstår, hvor himmel og jord mødes. Gud er ”tre i en” og går ind i tiden uden at slippe evigheden og lader os vide, at det behøver vi heller ikke. Her hænger livet sammen, det vi tror, den verden vi lever i! 
Derfor er også det at livet hænger sammen, vi fejrer i dag, hvor det er Trinitatis; at vi kan rumme både troen og vor egen tid. Jeg ved godt, at nogle troende har det svært med videnskabens beskrivelse fx af udviklingslæren, men tør man lade også sine mere faste overbevisninger udfordre, er der for mig at se ikke nogen principiel konflikt mellem tro og videnskab… det er to sider af samme liv og hver side må have lov at fylde sit og bidrage fra hver sin kant. Et levende eksempel på det er den katolske præst og videnskabsmand Georges Lemaître (1894-1966). Han anses for at være den astronom, som først fremkom med ideen om, at universet ikke altid har eksisteret, men har en begyndelse i form af ’et uratom, der var eksploderet i skabelsesøjeblikket’, altså teorien om Big Bang, for 15 mia. år siden. Han havde tilsyneladende ingen problemer med at være troende katolik og at fremsætte en videnskabelig teori om Big Bang. Hvorfor skulle Gud ikke kunne have skabt verden på 15 mia. år i stedet for på 7 dage? (Nogle ting er det da godt at give sig god tid med!) Kristen tro er ikke så meget tro på skriftens bogstav som det er levende tro på Kristus som Guds søn og et liv i kærlighed til sit medmenneske.

Lad os runde af i København inde ved Trinitatis kirke. Der er noget fascinerende ved at gå op i Rundetårn ad den snegleformede gang, der snor sig hele vejen op, til man træder ud og har den skønneste udsigt. Turen op i Rundetårn er at gå rundt og rundt og op og op på samme tid. Mangler man noget at gå op i, er Rundetårn et godt sted at gå hen; mens man går op, kan man fundere over, at man både går rundt i cirkler og op i højden. Måske er det sådan med vores vej i livet også, at vi i troen går rundt i cirkel, i gentagelsen, advent, jul, påske, pinse, fadervor og trosbekendelse, salmer og velsignelse, og samtidig går vi nye steder hen i livet som tiden går, vinder livserfaring, lærdom, indsigt i verdens gang  … op til nye udsigter, rundt til nye ind-sigter. At leve som troende i verden er lidt som at gå op i Rundetårn, amen!

 

Pinsedag 2020

Læsning om pinseunderet som det er beskrevet i Apostlenes Gerninger: Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørtes, stimlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte: »Hør, er de ikke galilæere, alle de, der taler? Hvordan kan vi så hver især høre det på vort eget modersmål? Vi parthere, medere og elamitter, vi der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Pontus og provinsen Asien, Frygien og Pamfylien, Egypten og Kyrene i Libyen, vi tilflyttede romere, jøder og proselytter, kretere og arabere – vi hører dem tale om Guds storværker på vore egne tungemål.« Apostlenes Gerninger 2,1-11

Prædikentekst: Jesus sagde: »Elsker I mig, så hold mine bud; og jeg vil bede Faderen, og han vil give jer en anden talsmand, som skal være hos jer til evig tid: sandhedens ånd, som verden ikke kan tage imod, fordi den hverken ser eller kender den. I kender den, for den bliver hos jer og skal være i jer. Jeg vil ikke efterlade jer faderløse; jeg kommer til jer. Endnu en kort tid, og verden ser mig ikke længere, men I ser mig, for jeg lever, og I skal leve. Den dag skal I erkende, at jeg er i min fader, og I er i mig og jeg i jer. Den, der har mine bud og holder dem, han er den, der elsker mig; og den, der elsker mig, skal elskes af min fader; også jeg skal elske ham og give mig til kende for ham. Johannesevangeliet 14,15-2

Prædiken. (Blæser sæbebobler!) Vi kender alle til sæbebobler. Sådan kunne Helligånd se ud, noget luftigt, noget med ånde, noget smil- og glædefremkaldende, noget, der kalder på undren, for hvem kan for alvor begribe en sæbeboble, hvem kan begribe Helligånden? Man kan få sæbebobler til at lande på huden, man vil mærke et lille pust, når de brister… den luft jeg blæste i den, et åndepust.

Et billede på Helligånd kunne være Gud der blæser sæbebobler ind i verden og når de rammer os, brister de og vi får et åndepust fra det høje.

Nu vil jeg ikke gå ned ad midtergangen og blæse sæbebobler på jer, for det er ikke præstens eventuelle coronafyldte ånde, I skal have med jer hjem i dag. Men vi kan forestille os salmer og ord og musik og fællesskab som sæbebobler, der svæver i rummet, hver rummer et lille åndepust fra Gud. Pinse handler om, at Gud usynligt blæser liv i Ordet, troen, livet. Måske sker det i en salmelinje, der åbner noget i en… lagde I mærke til, hvordan det ånder, vifter og lufter i ”I al sin glans nu stråler solen”? Der er livsånde nok til mange åndefyldte sæbebobler i den! Eller der kan være et ord, et udsagn i evangeliet, der rører en og vækker noget til live, eller et lysindfald og sol hen over gulvfliserne, der giver kirkens rum liv, eller måske Fadervor eller bare hjertet der er fyldt af tro. Pinse handler om, at vi kan møde Guds levende kraft her i verden og mærke Guds Ånd og liv røre os; Guds Ånd er ikke kun i himlen, men blæser blandt os her, som Jesus har lovet.

Vi hørte pinseberetningen fra Apostlenes gerninger. Her er ingen sæbebobler, men ildtunger og en susen i luften, glade hjerter og levende tro. Det er Åndens liv og kraft og det sætter gang i apostlene, der går ud på gader og stræder og forkynder Jesus som Guds søn og opstanden fra de døde. De har måske været lige så glade over at komme ud efter en tid inden døre, som vi andre er efter coronatidens nedlukning. Vi var i Odense forleden for første gang siden nedlukningen og at gå der og mærke summen og liv i byen efter at have levet lidt i en coronaboble var lige til at blive glad og oprømt af. Livet vil leves, kunne man sige, og måske er det også hvad disciplene mærker efter nogle dages indadvendthed efter Jesu himmelfart: livet vil leves, Gud puster til det! Og de kan ved et Guds under tale alle sprog, så alle kan høre evangeliet på deres egne tungemål. Havde der været fynboer den dag i Jerusalem, havde apostlen Peter eller en af de andre også kunnet tale fynsk og fynboerne ville måske have kigget på ham og sagt: - vi kan da høre, du er ned’ fra Svanningekanten! At høre sit eget tungemål midt i en fremmedsproget storby, får en til at spærre ørerne op.  Helligånden gør det himmelske til noget fortroligt og livsnært. Den dag blev 3000 mennesker døbt i Jerusalem, står der i apostlenes gerninger. Så havde der været fynboer, var de blevet døbt med Helligånd og vaand’ og Fyens Stiftstidende ville have ryddet forsiden: fynboer blandt de første døbte i verden!

Det er pinseunderet vi fejrer i dag: Helligåndens komme, forkyndelsen der tager sin begyndelse på alle sprog, og dermed kirkens fødselsdag; noget af det vigtige vi fejrer er, at Guds Ord er lige oplivende og sandt på alle sprog, også på fynsk og til alle tider. Helligånden taler ikke kun fynsk, den gør også det forgange nutidigt. Det er ikke kun en begivenhed for 2000 år siden, vi fejrer, men at det, der fyldte dem dengang, lever i dag og kan fylde os!

For en del år siden havde vi et pinsearrangement for skolebørn i Brahetrolleborg kirke. Kirken var fuld og et kirkekor stod og blæste små kaskader af sæbebobler ned fra pulpituret og vi havde pustet badebolde op, som børnene puffede til og lod vandre ned over rækkerne og der var latter og sang og pinseglæde, og forundring over det glade syn af bobler og bolde i luften-. Der var liv, glæde. Helt så løssluppent går det ikke til i dag, men vi holder gudstjeneste på, at der er Helligånd flettet ind i det, der foregår, at Gud blæser liv og ånde herind, bevæger os, skubber til os.

Her i coronatiden har der været mange bevægede og rørte mennesker. En jeg løb på, var rørt til tårer over, at børnene kom og stillede indkøb ved fordøren et par gange om ugen. Og en af de små videoer, vi herfra lagde ud på facebook og som sluttede med en velsignelse, fik en til at skrive: der blev jeg lige rørt et øjeblik. Og både statsministeren og oppositionslederen fik tårer i øjnene i en TV-debat, da de til sidst blev spurgt, hvad de ville gøre som det første, når denne tid var ovre, og begge svarede, at de ville give deres gamle forældre et knus. Kærlighed, det at blive vist omsorg, det at blive set … bevæger os, åbner hjerter og tårekanaler; bekræfter os i, at vi ikke er alene i livet. Helligånden ligner i det stykke kærligheden, omsorgen. Den åbner ind til det inderste i os, bekræfter, at Gud er levende virkelighed. Fra Johannesevangeliet hørte vi Jesus love disciplene, at der til dem, der elsker Ham, vil komme en talsmand/Helligånden; han lover dem, at kærligheden mellem Hans Fader i himlen og Ham også skal omfatte dem! Da Helligånden kommer med glød og susen for ørerne, bevæger den disciplene: Gud har virkelig set dem, gemt dem i sit hjerte, Jesus har hele vejen talt sandt; alt er ikke lige meget, livet kan aldrig gå mere i stykker end at det kan blive helt igen. Og Helligånden puffer til dem, bevæger dem til at dele tro og glæde med andre. De er ude af sig selv og dér er det, vi kan nå hinanden. Kærlighed, det at blive vist omsorg, trøstet, hjulpet, husket, det at blive set, åbner os, både når det er mennesker, og når det er Gud, der giver os susen for ørerne og glød i hjertet.

Der findes et maleri fra 1827, som forestiller fysikeren Isaac Newton, der ser et barn blæse sæbebobler og synet af det smukke farvespil i boblens overflade får den store fysiker til at opdage lysets brydning! Om det lige gik sådan til, da Newton gjorde dén banebrydende opdagelse 150 år tidligere, ved jeg ikke, men maleriet viser meget godt, at der i 1800 tallet var en stor videnskabelig interesse for sæbebobler! Der er masser af indviklet matematik og fysik i en sæbeboble; ja forstår man sæbebobler, forstår man også noget af det, der foregår i universet. Man mener, at udvikling af bedre kameraer og film i fotografiets barndom skyldes studiet af sæbebobler, for man havde brug for billeder af det splitsekund boblen brast, for at studere fysikken i det. Sæbebobler kan deres flygtige væsen til trods sige noget om dybe ting, og jeg vil mene også om Helligånden. Sæbe var dengang i 1800 tallet blevet hvermandseje, så alle kendte nu både til at vaske hænder med sæbe og at blæse sæbebobler, ikke kun overklassens børn. Og noget af det, der optog folk i en grad, så man kunne samle mange mennesker til fysikforsøg med sæbebobler mod entré var, at et dagligdags stof som sæbe talte til selve den barnlige forundring. Sæbebobler kan få os til at smile, forundres, løfte blikket, blive som børn og samtidig kunne man lære om universets beskaffenhed af en blok sæbe. Noget jævnt, dagligdags som forvandles til noget forunderligt, poetisk, igangsættende, indsigtsfuldt… mon ikke at en blok sæbe også kan sige os noget om Helligåndens virke! Er det ikke, hvad der kan ske med os, når Ånd griber os? Der kan vokse en forunderlig og poetisk fylde i os, så vi må tro, synge, håbe, se hinanden, elske hinanden. Ånden løfter vort indre op mod Gud og mod livet og hinanden; gør os lettere og gladere til mode.

Her til sidst vil jeg for overblikkets skyld lige kort sammenfatte, hvad pinse og Helligånd handler om, dog uden ord: blæser flere bobler… Glædelig Pinse! Amen

 

 

4. søndag efter påske, 2020.

Johannesevangeliet 8,28-36: Jesus sagde da til dem: »Når I får ophøjet Menneskesønnen, da skal I forstå, at jeg er den, jeg er, og at jeg intet gør af mig selv; men som Faderen har lært mig, sådan taler jeg. Og han, som har sendt mig, er med mig; han har ikke ladt mig alene, for jeg gør altid det, der er godt i hans øjne.« Da han talte sådan, kom mange til tro på ham.
Jesus sagde nu til de jøder, som var kommet til tro på ham: »Hvis I bliver i mit ord, er I sandelig mine disciple, og I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie.« De svarede ham: »Vi er Abrahams efterkommere og har aldrig trællet for nogen. Hvordan kan du så sige: I skal blive frie?« Jesus svarede dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Enhver, som gør synden, er syndens træl. Men trællen bliver ikke i huset for evigt, Sønnen bliver der for evigt. Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.«


Prædiken: Sandheden skal gøre jer frie, siger Jesus. Han taler ind i en religiøs virkelighed her, men vi kender også fra det almindelige liv, at sandhed kan gøre fri. Lige nu er coronaen så meget under kontrol, at vi kan begynde at leve friere. Tænk hvis det er en løgn, at smittefaren er begrænset og at vi går lige ud i et massivt smittetryk, som vil koste svær sygdom og død for mange, når vi nu lukker mere af samfundet op, så ville det slet ikke være frihed, at vi kan komme mere ud, så ville det være en fælde. Men når nu coronaen er under kontrol, er det en sand virkelighed derude, der åbner muligheder og giver en frihed, der er savnet. For at frihed kan være frihed og ikke en fælde, skal den være forankret i noget sandt og ikke bero på en løgn. Det skal være sundhedsmæssigt forsvarligt, som vi siger!

Hvad Jesus siger om frihed i dag, skal tilsvarende være trosmæssig forsvarligt. Den frihed, han taler om, er ikke, at vi igen kan gå til fodbold og på café, selv om begge ting er fantastiske, den frihed han taler om er intet mindre end at synd og død ikke skal spærre livet inde. Døden kender vi! Hvor kan den ødelægge meget liv og gøre os bange og bekymrede. Synd er et svært ord, det er som om at det fylder hele stuen, når det blive nævnt og vi bøjer nakken, for noget har vi jo nok gjort, ligesom når politiet ligger bag en på vejen og man straks får dårlig samvittighed. Men synd er et dybere begreb end handlinger, vi kan fortryde; synd er at ødelægge livet, lukke Gud ude, at tro ondt om livets gave. Jesus vil rive os ud af syndens og dødens truende mørke og gøre os til frie børn af lyset.

Jeg så et skønt billede af en nyfødt på facebook og hundredvis af likes. Det er populært at blive født! Hvor har sådant et barn brug for at vokse op med en tro på, at det er lysets barn og aldrig skal opsluges af mørket. Det lys og den glæde, der byder et barn velkommen til verden, skal vi værne, og det, som det ikke står i vores magt at værne et barn imod, må vi bede Gud tage hånd om. //Og kun den, der er sendt af Gud, er i stand til at værne os mennesker mod de mørkeste kræfter. Derfor er det så vigtigt for Jesus, at vi tør tro, Han er sendt af Gud. Og det skal vi se, når han bliver ophøjet, som han siger, altså på et kors og når han bliver taget op til himlen. Dét afgør, om vi kan blive frie. For hvis Jesus ikke opstod fra de døde, er døden og mørket ikke besejret og så er det at leve på den frihed en fælde; så er vi de ynkværdigste af alle mennesker, som Paulus siger et sted, fordi vi så levede på en løgn. Men nu er Kristus opstanden, fortsætter Paulus jublende, så den virkelighed, der skal gøre os frie, er sand. Derfor er det trosmæssigt forsvarligt at føle sig håbefuld og glad og give sig i kast med at leve! Også selv om vi begår fejl og en dag også skal dø; det er et livsvilkår, ikke en fælde sat i mørket. Jesus lover, at vi skal leve om vi end dør. Den frihed og glæde må egentlig gerne kunne mærkes på os!

Jeg har trukket et par gamle historier af stalden til i dag. De kan jo også trænge til at komme ud og blive luftet lidt! Bl.a. historien om den lidt vrangvillige jyde Emil. Emil var kendt for, at der aldrig var noget, som var godt, og slet ikke godt nok. Han havde et valgsprog, som lød: “Hva’ nøt er et té?” Nu havde de gode folk i nabolaget besluttet sig for, om de dog ikke kunne formå Emil til at synes, at noget var morsomt og livsbekræftende. De gav ham en biografbillet til en film med Gøg og Gokke, som var på det højeste dengang, og som skulle kunne vække orkanagtige latterbølger. Emil gik i biografen, og spændt ventede vennerne på reaktionen. Men Emil sagde ikke noget. Så dristede én sig til at spørge: “Nå, hwodan war et så?”. “Jow, det var da godt nok. Hvis en hælsen ka’ hold u’ og sid’ å grin’ i tow timer!”
Som regel tænker vi, at synd og skyld kommer af fejl og fejltrin og ”synder”, vi gør, men måske er selve det at være tvær og negativ og uden forventning og håb en uret mod Gud og det liv, Han giver. //En uret som ethvert forår minder os om straks at holde op med at begå: Vær fri og spred glæde og fold dig ud i al din skønhed, kan et nys udsprunget bøgetræ fortælle os, og lad hjertet fryde sig, sang den nattergal, vi hørte i fredags, og nyd skønheden og dybden i livets hellige nu, synger solsorten ind i sjælen på os med sin smukke melankolske sang. Det er trosmæssigt forsvarligt at fyldes af glæde. 
---
Det var der en anden jyde, Marinus, som var bedre til. Marinus havde fået nyt gebis. Men han havde store problemer med de tænder. Rygtet om det var også nået til præsten. Så da præsten efter gudstjenesten ønskede kirkegængerne god søndag, spurgte han deltagende Marinus, hvordan det gik med de nye tænder. “Jow”, svarede Marinus. “Det go’r såmænd hiel godt. Det will sej: Te å tyg’ mæj, du’r de et’. Men såen te å sid’ å løs avis mæj er de knippel.”


Jesus har hentet os over i lysets rige, det må gerne kunne mærkes på vort livssyn! Både i form af glæde og i form af et stærkt håb, når tiderne kræver meget af os. //Vel kender vi verden og livet godt nok til at vide, at der kan være grund til at sørge og græde, men side om side med det er der også grund til glæde og håb, for vi har lov at kalde os Jesu disciple og leve på en glæde og et håb, der er stået op af døde.
---
Forhåbentlig vil den kommende tid være fuld af glæde over at landet kan åbnes igen skridt for skridt; hvor der bliver mange ting at fryde sig over igen at kunne; må alt vi tror og gør, også i dagligdagen, være forankret i en sandhed om livet og gøre os frie. Amen

2. søndag efter påske, 2020

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Så kom festen for genindvielsen af templet i Jerusalem; det var vinter, og Jesus gik rundt på tempelpladsen, i Salomos Søjlegang. Da slog jøderne ring omkring ham og spurgte: »Hvor længe vil du holde os hen? Hvis du er Kristus, så sig os det ligeud.« Jesus svarede dem: »Jeg har sagt det til jer, og I tror det ikke. De gerninger, jeg gør i min faders navn, de vidner om mig. Men I tror ikke, fordi I ikke hører til mine får. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig, og jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det, min fader har givet mig, er større end alt andet, og ingen kan rive det ud af min faders hånd. Jeg og Faderen er ét.« Johannesevangeliet 10,22-30


Prædiken: I mine unge dage var vi en flok, der hang ud sammen. I flokken var en stille fyr, som ikke gjorde særligt væsen af sig. Men kom vi ud, hvor der var levende musik, sad han ikke og hang som os andre, så var han på dansegulvet! Fuld af rytme og danseglæde og der blev han hele aftenen. Musikken talte dybere til ham end til os andre og fik ham til at føle sig i live på en måde, vi knap forstod.// Det er blevet sagt, at ”De, der danser, bli'r anset for gale af dem, der ikke kan høre musikken", og sådan havde vi det nok lidt, desværre. For man skal kunne høre musikken for at leve i dansen og det ville vi andre egentlig gerne have kunnet og turdet som han.

Jeg tror, at det er i familie med det, Jesus siger i evangeliet i dag. Hans ord og hans person skal vække noget i os, for at vi kan blive levende i det. Vi skal kunne mærke sandheden i det, høre musikken, livet, ånden, kærligheden i Ham, for at kunne og turde tro, at Han er Kristus. Hvad hjælper en lærd afhandling om, at Han er Kristus, hvis budskabet ikke rører hjertet. Jesus siger, at vi skal høre til hans får for at kunne høre hans røst. At høre til hans flok kunne være at være døbt til at tilhøre ham og slå ørerne ud og lukke hjertet op og forundes at høre musikken i livet, fordi han øser ud af sin kærlighed. Eller i sin søgen søge netop Ham som sit livs hyrde og stole på, at Hans ord gør levende i jævnlig berøring med dem.

Vi skulle have haft konfirmation i dag, 25 unge skulle have siddet hernede og lyttet til en prædiken om hyrdens røst i deres liv. Jeg ville gerne have fortalt dem en historie, jeg tit har fortalt til konfirmation: Det var en mand, der kom kørende en sommerdag frem mod et lyskryds, hvor han stoppede for rødt. I banen ved siden af ham trillede en lille lastbil op med en flok levende får på ladet. Manden i den første bil nød synet af fårene og tænkte, at der er mange måder for en hyrde nu til dags at få sin flok rundt på, og han læner sig lidt ud af sit åbne bilvindue og råber med et smil op til chaufføren med fårene: I hyrder følger da virkelig med tiden! Men manden med fårene kigger på ham og råber tilbage: - jeg er ikke hyrde, jeg er slagter! //Uanset om vi er konfirmander eller voksne eller hvad vi er, skal vi vælge vore hyrder i livet med omhu, for der findes også andet end gode hyrder ude i livet; nogen der ikke vil os det godt. Men der findes særligt én hyrde, der er den gode hyrde; det er evangeliets budskab; ham skal vi følge. Søge troen der, hvor vi håber den kan live os op. Lidt som at stille sig ud på et dansegulv og håbe, at musikken gør noget godt ved en. Nogen vil sige, at de ikke behøver en hyrde, de kan tænke selv. Det kan vi forhåbentlig alle; men vi har vel også alle nogen, vi lytter mere til end andre, om vi er troende eller ej. Men kan vi ikke høre kærlighed, musik i de røster, vi følger, skal vi måske finde nogle andre at lytte til. Tro og håb er også at lytte til den rette, hvor der er godt i vente.

Min far købte en gang et sort får på Ho Marked. Det hed Mette og gik frit i stalden og sov i en dynge halm i laden. Det får kendte min fars røst! Når min far ved aftenrøgtningen gav køerne roer, kaldte han på Mette og hun kom glad springende, for hun elskede både min far og roer. Så gik hun og spiste af køernes roer, stangede lidt med dem for sjov og blev kløet i panden af min far. Hun kunne godt være lidt forbeholden, når andre kaldte, men min fars stemme kendte hun og vidste, at når den lød, var der godt i vente. Sådan et får kan vi lære af… ligger der i Jesu ord i dag.

Konfirmanderne skulle i dag have haft lov at tænke lidt over, hvilket dyr, de helst ville se sig selv som, hvis de kunne vælge. Måske en tiger eller en havørn med stort overblik eller et dovendyr, som sover 18 timer i døgnet! Det ville nogle forældre nikke ja til! Jeg ville have foreslået dem at være får! Selv om får ikke er så begavede at se til, kan får noget vigtigt: følge en hyrde. Jesus siger: Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig og jeg giver dem evigt liv og de skal aldrig i evighed gå fortabt og ingen skal rive dem ud af min hånd. Det er sådan et ord, en konfirmand kunne få med i livet som konfirmationsord. Et ord om, at uanset hvad man kommer ud for, er man aldrig alene, heller ikke i en corona-karantæne-tid, for ens hyrde er der, den korsfæstede og opstandne Kristus; intet i lys eller mørke, liv eller død, er ham fremmed. Hos Ham er det godt at være får! // Om et får så kan høre musik og danse, ja hvem ved! Det sorte får Mette havde nogle trin, der kunne minde om en hopsasa, og hun kunne høre musikken i min fars stemme; den fik hende på benene glad og forventningsfuld. Sådan et får ville det være godt at være i livet: som hende at have Én, hvis røst man kender og som fylder en med håb. Amen

Påskedag 2020.

Matthæusevangeliet 28,1-8. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne. »Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det.« Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det.

Prædiken: Den anden dag fik jeg en æske påskeæg. Da jeg fik låget af æsken, foldede underdelen af æsken sig ud, så alle påskeæggene lå klar lige til at tage. Det så ikke ud til at være meningen at låget skulle tilbage på æsken igen, og så måtte vi jo bare fylde os! Påskechokolade kan åbenbart være opbyggeligt, for det mindede mig om, at stenen for Jesu grav heller ikke skal tilbage på plads igen. Her skal ikke lægges låg på igen; Glæden fra Gud er foldet fuldtonende ud påskedag, og vi har lov at fylde os!

Vi hører om de to Maria’er, der er gået ud for at sørge ved Jesus’ grav, men jorden skælver og en engel stiger magtfuld ned og vælter stenen fra graven. Englen fortæller dem, at Jesus er opstået fra de døde og venter dem ude i livet, der skal de møde ham. Og de skynder sig fra graven fulde af frygt og glæde. De har fået livet givet nyt tilbage, glæden givet ny tilbage. Men også frygt! Måske over at skulle ny-orientere sig i tilværelsen nærmest på et splitsekund. Der kan være frygt forbundet med at gå ud i livet efter sorg eller svære tider (bare tænk, når vi skal til at lukke landet op igen). Tør vi/kan vi rulle stenen fra vort hjerte igen og lade lyset skinne ind; der vil vist være både frygt og glæde?

At få livet givet nyt tilbage kan vi alle længes efter i en tid, hvor meget er lukket ned. Men som en skrev: Solen er ikke aflyst; Foråret er ikke aflyst; Venskabet er ikke aflyst; Læsningen er ikke aflyst; Sangen er ikke aflyst; Havets brusen er ikke aflyst; Hengivenhed er ikke aflyst; Kreativiteten er ikke aflyst; Fantasien er ikke aflyst; Venligheden er ikke aflyst; Brevskrivningen er ikke aflyst; Latteren er ikke aflyst; Påsken er ikke aflyst; Troen er ikke aflyst. Håbet er ikke aflyst; Kærligheden er ikke aflyst. Husk det nu!

Hvis opstandelse er at få livet nyt tilbage, møder vi den i det nære, når livets glæde pludselig går op for os midt i, at vi egentlig er lukket ned./ Jeg tror også, at det kan være en opstandelse i ens indre at vågne op efter en operation eller på vej ud af en respirator: at få livet givet nyt tilbage. Og jeg tror og håber, at der er reel opstandelse i evigheden: at vågne op på den anden side døden og høre Kristus kalde med kærlighed i stemmen: vågn op du som sover, stå op fra de døde. At få livet givet nyt tilbage, fordi Gud lever med i liv og død. Der er håb på alle planer i tilværelsen. Kan vi/tør vi rulle stenen fra indeni og fylde os med det? Eller måske en engel kommer og ruller stenen fra i os!

Forleden dag begav jeg mig en tur op i kirketårnet her i Brahetrolleborg kirke. Der er 30-40 meter op ad stejle trapper og stiger. Man skal hele tiden sørge for at holde ved noget, for et fald kan være fatalt, og sine steder er der ikke gelænder eller afspærring, så man skal se, hvor man træder. Det kan godt minde om livet i en coronatid, eller bare livet i det hele taget, hvis man går gennem svære ting; for ud over at man skal have noget at holde sig til for ikke at falde, bliver det også mørkere undervejs og når man er helt oppe, hvor spiret begynder, går stigens spinkle trin lige op i buldermørke. Har man ikke gået der før, er det her, man bliver mørkeræd og vender om. Men fortsætter man op ad den sidste stige, opdager man som man går trin for trin op i mørket, at selv om stigen vakler lidt, holder den, og fører op, hvor man støder hovedet mod en lem og skubber man den op, strømmer lyset pludselig med stor kraft ind og man kan stikke hovedet op af en luge og fra tårnets top se den smukkeste udsigt over slot og parken og enge.

Jeg tror, at opstandelsestro er lidt som at gå op af den sidste hønsestige i tårnet; man kan godt vakle/tænke, om det holder og at man ikke rigtig kan se noget, men det er de trin, der fører op, hvor lyset kan strømme ind. Jeg har gået turen mange gange og ved, at dér i mørket på de spinkle trin er jeg tættere på lys og udsyn end før. /Måske er det at gå gennem svære tider at være på en vej op mod lyset, selv om det ikke mærkes sådan. Det er godt med en tro, der så på vejen siger en, at en levende skabende magt i tilværelsen vil løfte en op i Påskedagens lys efter livets langfredage, at Kristus er opstanden og at vi skal møde ham og kærligheden i Ham i livet ude foran os. At tro det er at gå ud i livet med forventning og glæde i hjertet; at tvivle på det, vakle i troen på det nu og da, som mange af os vil kende til, indebærer vel, at man så må lade sig overraske så meget desto mere, når det sker! Det er også noget at have i vente, en stor overraskelse: at Livet skal gives os nyt tilbage, som lys fra en luge, der slås pludselig op og ikke skal lukkes igen. Vi har lov at fylde os! Glædelig påske, amen.

 

Langfredag.

Johannesevangeliet 19, 17-30. Så tog de Jesus med sig; han bar selv korset og gik ud til det sted, som kaldes Hovedskalsted, og som på hebraisk hedder Golgata, hvor de korsfæstede ham, og sammen med ham to andre, én på hver side, med Jesus i midten. Pilatus havde lavet en indskrift og sat den på korset. Den lød: »Jesus fra Nazaret, jødernes konge.« Den indskrift læste mange af jøderne, for stedet, hvor Jesus blev korsfæstet, lå nær ved byen, og den var skrevet på hebraisk, latin og græsk. Jødernes ypperstepræster sagde nu til Pilatus: »Skriv ikke: ›Jødernes konge‹, men: ›Han sagde: Jeg er jødernes konge‹.« Pilatus svarede: »Hvad jeg skrev, det skrev jeg.« Da soldaterne havde korsfæstet Jesus, tog de hans klæder og delte dem i fire dele, én del til hver soldat. Også kjortlen tog de; men den var uden sammensyninger, ét vævet stykke fra øverst til nederst; derfor sagde de til hinanden: »Lad os ikke rive den i stykker, men trække lod om, hvem der skal have den.« For sådan skulle det skriftord gå i opfyldelse: De delte mine klæder mellem sig, de kastede lod om min klædning. Det gjorde soldaterne altså. Men ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster, Maria, Klopas' hustru, og Maria Magdalene. Da Jesus så sin mor og ved siden af hende den discipel, han elskede, sagde han til sin mor: »Kvinde, dér er din søn.« Derpå sagde han til disciplen: »Dér er din mor.« Fra den time tog disciplen hende hjem til sig. Derefter, da Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt, og for at Skriften skulle opfyldes, sagde han: »Jeg tørster.« Der stod et kar fyldt med eddike. De satte så en svamp fyldt med eddiken på en isopstængel og stak den op til hans mund. Da Jesus havde fået eddiken, sagde han: »Det er fuldbragt.« Og han bøjede hovedet og opgav ånden.

Prædiken: For nogle uger siden var der en historie fremme, da det hele spidsede til med corona i Italien. Der var akut mangel på respiratorer. Der var en præst, 72 år gammel, der blev så syg af corona at han skulle i respirator. Folk i hans sogn samlede et større pengebeløb ind for at gøre det muligt for ham. Men da præsten så, at et ungt menneske også havde brug for respiratorbehandling, overlod han sin egen respirator til den unge, som overlevede, mens præsten selv døde. Præsten har måske tænkt på Jesu ord om, at større kærlighed har ingen end den at sætte livet til for sine venner. Da han skulle begraves, blev hans kiste ført gennem byen og folk stod langs ruten og klappede.

Det at lade kærligheden gå hele vejen uanset prisen er et langfredagstema. Jesus ofrer sig for at lade sin kærlighed tælle i vores liv, både i dag i livet her og når vi skal stå over for vores Gud og Skaber i evigheden. Vi står ikke alene. Vi kan gå hvert nyt skridt i tilværelsen med Kristi kærlighed i ryggen, også i den bekymrede tid vi er i nu.

Vi har her i kirken et krucifiks, der står på alteret, når vi har tjenester, og ellers er bag lås og slå, for Kristus her er det pure guld, vistnok omsmeltede smykker skænket af fru Sybille Reventlow her på Brahetrolleborg for et par hundrede år siden. Der er sådan en tommelfingerregel om, at guld i en kirke ikke bare er til pynt men symboliserer Guds stråleglans, Guds lys i vort liv. Jeg har tit stået og kigget på krucifikset under en salme i en gudstjeneste og tænkt: hvad stråleglans og lys er der ved at lide og dø på et kors? Men det må være kærligheden, hjertegløden, som Jesus hænger der med, der er stråleglansen langfredag og guldet værdigt.

Alt var rædselsfuldt den dag, undtagen den kærlighed, Jesus hang der med. Den renser og forsoner på det dybeste plan i tilværelsen, ligesom vores egen mere ufuldkomne kærlighed formår at rense og forsone i det nære liv, når vi elsker hinanden og lader det vinde over ufred; skel; de sår, vi får og giver.

Kan I huske, da vi fór ud og hamstrede mange af os, da landet blev lukket ned for nogle uger siden? Som om vi lige glemte samfundssindet et øjeblik og tænkte mest på os selv. En skrev i avisen, at bare man skraber lidt i overfladen på os, ser man hvad der gemmer sig inde bagved af grimt! Eller dengang nogle røvede en sygehusafdeling for håndsprit og værnemidler… når der er krise, kommer menneskets sande natur for en dag, blev det sagt. Det vælger jeg nu ikke at tro. For jeg tror, at vi menneskers sande natur er en trossag og jeg tror, at vi må tro på, at det er det gode i os, der er vores sande natur, at evnen til at elske og opfylde livet og sætte os selv til side, når der er brug for det, er vores sande natur, mens vores selviskhed og den ondskab vi ser, de mange fejl vi har og hele tiden begår, er noget usandt i os. //Dem, der korsfæster Jesus, beder Han Gud tilgive…for det er ikke sådan vi mennesker skal være mod hinanden. Når en mand opgiver sit liv for at en anden kan leve, som præsten i Italien, så har jeg en tro på, at det er det sandeste menneskelige i ham, vi ser. Da Jesus hænger på korset er det måske for at afsløre, at kærligheden, offerviljen er det sandeste i menneskene, inde bagved alt det, der hele tiden stikker af for os i den ene eller anden retning væk fra kærlighed og forsoning. At Gud har skabt Menneskene, som de bør være; som der står i en gammel oversættelse af bibelen, men de har saa mange sære Ting for! Og det har vi jo unægtelig!

Langfredag er den alvorligste dag i kirkeåret; Jeg kan huske, at jeg som dreng var med i kirke langfredag, hvordan det alvorstunge lå over ansigterne, salmerne, præstens prædiken, der var ingen i spraglede skjorter sådan en dag; så ville jeg nu hellere i kirke påskedag, hvor alle var glade, og selvfølgelig allerhelst til jul!

Men efter at have set mere af livet, kan jeg mærke, at langfredag må med, hvis den glæde og det håb og den tro, vi har, skal kunne rumme hele livet, og døden med. For der findes også langfredage i vi menneskers liv. Lidelse findes, død, bekymring, udsathed; mange af os kender nogle, der er særligt udsatte i denne tid, eller vi er det selv; måske vi kan finde en trøst i, at Gud sendte sin søn ind for at dele også de kår i livet med os. At der kan være stor kærlighed tilstede midt i mørke og lidelse, som langfredag viser os. Kristus gik ind for at bære menneskenes mørke på egen krop, bukke under og stå op som solen påskemorgen og kaste nyt lys af håb ind over livet og døden. Det er godt at huske, når det er langfredag i livet og vi føler os bange og alene. At vi er ikke alene. Amen

 

Palmesøndag

Johannesevangeliet 12,1-16  Seks dage før påske kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede, han, som Jesus havde oprejst fra de døde. Dér holdt de et festmåltid for Jesus; Martha sørgede for maden, og Lazarus var en af dem, der sad til bords sammen med ham. Maria tog et pund ægte, meget kostbar nardusolie og salvede Jesu fødder og tørrede dem med sit hår; og huset fyldtes af duften fra den vellugtende olie. Judas Iskariot, en af Jesu disciple, han, som skulle forråde ham, sagde da: »Hvorfor er denne olie ikke blevet solgt for tre hundrede denarer og givet til de fattige?« Det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en tyv; han var nemlig den, der stod for pengekassen, og han stak noget til side af det, der blev lagt i den. Da sagde Jesus: »Lad hende være, så hun kan gemme den til den dag, jeg begraves. De fattige har I jo altid hos jer, men mig har I ikke altid.« Den store skare af jøder fik nu at vide, at Jesus var der; og de kom derud ikke alene på grund af ham, men også for at se Lazarus, som han havde oprejst fra de døde. Men ypperstepræsterne besluttede også at slå Lazarus ihjel, for på grund af ham gik mange jøder hen og troede på Jesus. Næste dag hørte den store folkeskare, som var kommet til festen, at Jesus var på vej til Jerusalem. De tog da palmegrene og gik ham i møde, og de råbte:

        Hosianna

        Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn,

        Israels konge

 Jesus fik fat på et ungt æsel og satte sig på det, sådan som der står skrevet:

        Frygt ikke, Zions datter!

        Se, din konge kommer,

        ridende på et æsels føl.

Det forstod hans disciple ikke straks; men da Jesus var herliggjort, kom de i tanker om, at dette var skrevet om ham, og at det var det, man havde gjort med ham.

Prædiken: Midt i mange urovækkende beretninger om corona, er der også opløftende og bevægende historier. Fx har det været fremme, hvordan 13 ansatte på et plejehjem i Italien er flyttet ind på plejehjemmet i frivillig isolation sammen med beboerne. Nu udgør de ansatte ikke mere nogen ekstra smitterisiko, som hver gang de mødte ind på arbejde udefra, og bare det at de er der hele tiden, gør beboerne meget tryggere. Det mærkes på, at der ikke mere er så mange nødkald om natten fra plejehjemmets beboere og en af dem græd, da hun fik at vide, at nu rykkede plejepersonalet ind for at være hos dem - af lettelse og taknemmelighed.

Den lille historie fik mig til at tænke på, om der ikke også er en god del lettelse og taknemmelighed i hyldesten ved Jesu indtog i Jerusalem, og i Marias salvelse af hans fødder. Måske er budskabet til Jesus i hyldesten med palmer og i Marias salvelse af hans fødder: Vore drømme, vore håb, vor tro har brug for, at du rykker ind; du giver os håb! Tak, at du kommer for være hos os og dele vore kår, for vi har brug for, at du er her! Maria græder da hun salver hans fødder, hører vi i et af de andre evangelier, måske fordi hun er fuld af taknemmelighed og lettelse som plejehjemsbeboeren i Italien. Havde der været internet og facebook dengang, ville Jesu indtog måske være gået internettet rundt som en begivenhed fuld af håb i en svær tid, og Maria, der salvede hans fødder og tørrede dem med sit hår, ville have fået mange likes: Godt at nogen takker ham! Dengang kunne de ikke vide det, men vi andre ved det: Jesus døde af at drage ind i til Jerusalem den påske. Jesus vidste det godt selv. Måske ved han også, at de fleste af folkene ender med at svigte ham og kræve ham korsfæstet. Måske hans hjerte siger ham, at så meget desto mere har de brug for, at han kommer og holder kærligheden højt. De er fangede og fortabte i deres svigt, hvis der ingen kærlighed og nåde er. Jesus viser her, hvad evangeliet vil mennesker: forsoning, Gudsnærvær, frelse.

I den her tid, hvor vi skal holde afstand og går i hver vores bobler, griber vi ud efter nærvær. Når vi synger morgensang med Filip Faber i fjernsynet lyser skærmen af nærvær. Når min datter aftaler med sine veninder, at de kl. 15 mødes på skype (eller noget der minder om det) og har drinks klar hver især og en lille quiz, er det en ny internet-udgave af deres fredagsbar. Eller når en kvinde, jeg talte med i telefonen, fortæller, at hun nu ringer til dem, hun plejer at kigge ind hos. Så handler det om nærvær i en tid, hvor vi skal holde afstand! - Jeg håber, sagde kvinden, at når alt det her er omme, at vi så kan lære at være lidt bedre ved hinanden alle sammen. Måske kan der komme det ud af en lang nedlukning af samfundet, at vi opdager, at uden nærvær og fællesskab tørrer livets kilder langsomt ud. Så de ting skal vi blive ved holde levende, når alt det her er omme! Det ville være i påskens ånd. Palmesøndag rækker Jesus sit nærvær til mennesker ved at holde sit indtog. Da Han senere i påsken indstifter nadveren som fælles måltid for sine følgere, lægger han sig selv ind i ritualet, det er mit kød og blod. Mennesker har brug for andre menneskers nærvær, og for Guds!

Jeg så engang en ung pige sidde og græde på en café og en vildtfremmed kvinde gik over og satte sig på hug og tog hende om skulderen og trøstede hende. I denne tid, hvor vi ikke så let kan tage om hinanden, tror jeg, at mange oplever, at nærvær også lader sig gøre på afstand. Fordi nærvær er at mennesker rækker ud efter hinanden og overkommer afstanden mellem to sjæle. I dag sker det måske på de sociale medier. Førhen kunne det være pr. brev. Jeg husker engang jeg var ude at rejse nogle måneder, før internet og mobiltelefoner, hvor godt et brev hjemmefra gjorde. Hvor meget nærvær der var i et brev fra en, man holdt af, skrevet 2-3000 km væk. Sig det med blomster, siger vi nogle gange, og blomster er et smukt sprog at udtrykke sig på, men kærlighed og omsorg kan også udtrykkes med et brev, et opkald, en sms, en hilsen lagt ved en dør, i en forbøn for dem, vi tænker på. Der er mange måder at være der for hinanden på.

Palmesøndag er der både nærvær tæt på og på afstand. Maria rørte hans fødder; på vejen fik Jesus folks palmegrene viftet i ansigtet, mens der for os er afstand over et par tusind år til de ting, der skete. Det forunderlige er, at i begivenhederne dengang, rækker Gud ud for at gribe os om hjertet i dag. Guds søn flytter ind for at dele kår og være hos os. Selv om det ikke er uden risiko for at blive afvist, holder han sit indtog i vore hjerter, måske ikke lige på et æselføl, måske kommer han ridende på forsoning og levende håb og ja… Gudsnærvær! Amen

 

Mariæ Bebudelse, 2020, live stream gudstjeneste på facebook fra Brahetrolleborg kirke

Evangeliet til Mariæ bebudelse, Lukasevangeliet kapitel 1, vers 46-55:
Da sagde Maria:
Min sjæl ophøjer Herren,
og min ånd fryder sig over Gud, min frelser!
Han har set til sin ringe tjenerinde.
For herefter skal alle slægter prise mig salig,
thi den Mægtige har gjort store ting mod mig.
Helligt er hans navn,
og hans barmhjertighed mod dem, der frygter ham,
varer i slægt efter slægt.
Han har øvet vældige gerninger med sin arm,
splittet dem, der er hovmodige i deres hjertes tanker;
han har styrtet de mægtige fra tronen,
og han har ophøjet de ringe;
sultende har han mættet med gode gaver,
og rige har han sendt tomhændet bort.
Han har taget sig af sin tjener Israel
og husker på sin barmhjertighed
 – som han tilsagde vore fædre –
mod Abraham og hans slægt til evig tid.

Amen


Prædiken: Selv om vi stod op til sne og slud til morgen, gik vi i nat over til sommertid og er jo blevet mindet om at stille uret frem de sidste par dage. Jeg så et opslag: husk natten mellem lørdag og søndag at stille uret ET ÅR frem! Så er vi på den anden side coronakrisen. Helt så let går det ikke, men det at se ud over den svære tid, vi er i, er vigtig! Selv om vi ikke kan springe krisen over men må gå gennem den, skal vi gå med håb, løfte blikket. I Davids salme 23 i det gamle testamente siges det til Gud: selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Håb og tro lever ikke så meget på at se forbi det svære, som på at have nogen at følges med igennem det.


I de her dage, hvor vi er meget hjemme, var der en der skrev på facebook: hvor er jeg glad for, at jeg rent faktisk bryder mig om min mand! Ja, i disse hjemmetider kan det anbefales at være gift med en, man kan lide! To kan godt gå og være ensomme ved siden af hinanden, mens andre, der er alene, ikke føler sig spor ensomme. Uanset hvordan vi er stillet, er der i troens land en at være sammen med inderst inde. Een af gå gennem livets lyse og mørke dale med.


Det er bla. det, Mariæ Bebudelsesdag handler om. Vi er ikke ladt alene.// Når vi allerede her i marts hører Marias lovsang om, at Gud lader sig føde, er det for at understrege, at Gud blev et virkeligt menneske i Jesus for at være os nær som menneske til menneske. Gud måtte pænt vente 9 måneder på at blive født ligesom vi andre. Vil Gud være menneske, kan Han ikke springe tiden i moders liv over. Så vil vi fejre Jesu fødsel til jul, må undfangelsen markeres i marts!


Mange vigtige ting i livet må have lov at tage den tid, de tager, fordi livet skal have lov at vokse og gro. Der er ting, man ikke kan skynde sig med, heller ikke at blive et menneske. Kærlighed er en anden ting, man ikke kan skynde sig med, sorg en tredje, at finde nyt fodfæste efter en krise kan vise sig at være en fjerde. Men tid tilbragt med at sørge; med at finde nyt fodfæste kan vise sig at være i familie med tid tilbragt med at elske og blive et menneske: at der på vejen fødes nye håb.


Jesus blev undfanget og kom til verden i en mørk tid. Hans land og folk var besat af romerne, livsvilkårene kunne være barske; for Maria blev det ikke bedre af, at hun blev gravid uden for ægteskab. Men også i svære tider undfanges nye håb, nye veje i livet viser sig, som det skete for Maria. Derfor er Marias lovsang: min sjæl ophøjer Herren og min ånd fryder sig over Gud, min frelser, gode ord til en foruroligende coronatid: Gud går vejen med os. Håbet behøver vi ikke sætte i karantæne, vores næste skal nok være et par meter væk, men kan bo helt tæt i vort hjerte; og troen er måske nok sendt hjem i den forstand, at vi ikke kan samles i vore kirker, men troen kan sagtens arbejde hjemmefra! Være et anker for livsmodet/hente hvile i, at Gud er med os på vejen. 


En af mine egne tidligste erindringer er, at min mor går med mig på armen, jeg er 2-3 år gammel og så falder min mor på stuegulvet, der er nybonet og glat og hun tager fra ned over armlænet på en stol, og slår sig ret slemt, får trykket et par ribben, for at intet skal ske mig. //Sådan en grundlæggende erfaring af at være passet på med opofrende kærlighed, er det, at Gud vil give os med ind i de dybeste lag i tilværelsen i det, Jesus gør og siger. Det skal være en erfaring, der kan rumme livet, også når mørke og bekymring og krise rammer; livet er fyldt af glæder, kærlighed, velsignelser, men ikke kun det…det ved vi alt for godt. Derfor skal Guds trøst og håb kunne rumme det, livet byder os. Maria viser med sit liv, at troen bærer igennem: hendes vej i livet blev defineret af hendes bånd til Guds søn. Hendes glæde ved at bære Ham i sit indre, hendes liv som hengiven troende; som hårdt ramte vidne til hans lidelse og død og som den, der får sit hjerte fyldt af påskeglæde og nyt håb ved Hans opstandelse…i Maria ser vi, at Gud er med os og vil frelse os. Det er krisetider, vi lever i, og dog fortæller Mariæ Bebudelsesdag, at vi er gået over til sommertid for håbet. Amen

Første søndag i advent, II, 2019
Ø. Hæsinge, Brahetrolleborg

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Jesus kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Esajas' bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet:
 Herrens ånd er over mig,
 fordi han har salvet mig.
 Han har sendt mig
 for at bringe godt budskab til fattige,
 for at udråbe frigivelse for fanger
 og syn til blinde,
 for at sætte undertrykte i frihed,
 for at udråbe et nådeår fra Herren.
 Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene modham. Da begyndte han at tale til dem og sagde: »I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse.« Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund, og de spurgte: »Er det ikke Josefs søn?« Han svarede dem: »I vil sikkert bruge denne talemåde mod mig: Læge, læg dig selv! og sige: Vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum; gør det samme her i din hjemby!« Men han sagde: »Sandelig siger jeg jer: Ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er: Der var mange enker i Israel på Elias' tid, dengang himlen var lukket i tre år og seks måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet; og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarepta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid; og ingen af dem blev renset, men det blev syreren Na'aman.« Alle i synagogen blev ude af sig selv af raseri, da de hørte det; de sprang op, jog ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede sig vej imellem dem og gik. Lukasevangeliet 4,16-30

Prædiken. Der er kommet en adventskrans op! Et lys er tændt. Det betyder samtidig, at tre ikke er tændte. De kan minde os, at der også er mørke i verden, at der er alvorlige ting at grunde over. Advent er egentlig et andet navn for den mørkeste tid på året og så at lyset vender. Ikke så meget lyset ude i naturen, selv om vi også glæder os over naturens solhverv, når det kommer (tingene falder lidt sammen her i december). Men lyset vi fæstner øjet på i adventstiden er et lys, der vender i et solhverv for troen, i livet. Og i dag begynder vi et nyt kirkeår med at gøre os klar til at være glade… den vigtigste af alle juleforberedelser.

Forleden aften var vi til Luminis på Egeskov. Det er egentlig også en slags advents-oplevelse om man vil. Det foregår om aftenen i vintermørket i Egeskov slots store park. Her er der sat lyskæder op i kilometervis, laserlys, lanterner, lysskulpturer, gløder i kulbækkener og på udvalgte steder i parken små eventyroptrin, balletpiger med lysende skørter og levende tinsoldater der danser oplyste rundt. Lysene er sine steder helt magiske i mørket, men der er stadig masser af mørke! Noget af det særlige ved at gå i parken til Luminis er at der er så mange mennesker i mørket, flere tusinde, og på stierne fornemmer man kun lige konturerne af dém, man skal passe på ikke at gå ind i, Vi gik på et tidspunkt lidt famlende på en mørk strækning og pludselig tændtes tre store prismelysekroner under en trækrone, og vi kunne se, hvor vi gik og se de andre på stien, sikken tryghed og lettelse at have lys at se ved og gå i! Og det var adventsoplevelsen: at der i mørket tændtes lys at se ved og gå i!

Jeg ved godt, at julen allerede har holdt sit indtog med lys i guirlander og pynt i butikkerne og lyskæder på vores fortrapper osv. Så man næsten må kunne se et ekstra lysskær fra vores julepyntede byer, hvis man flyver hen over landet ved aftenstid, og jeg kan knap nok selv vente med at få sat lys ud i den mørke tid, men egentlig er adventstiden kirkeligt set sammen at holde ud det sidste stykke i mørket, før et himmelsk lys tændes julenat og vi får det at se ved og gå i i verden./ Sammen at holde ud i mørket er en af de smukkeste ting, mennesker kan sammen og for hinanden. To, der gennemlever fælles sorg gør det; den, der er der for en med en depression gør det; dem, der bekymrede holder hinanden i hånden før en samtale med lægen gør det. Håbet er at ventetiden i mørket er det sted, lyset finder dem, og de måske sammen kan være glade i lyset. Ikke alt ender lykkeligt i denne verden, det ved vi, men at have nogen af være i mørket med, er en gave og at have et håb, som ikke uden videre vil slippe os, fordi det ikke kommer fra os selv og det livet har sat os i, er en gave. Advent betyder ”komme”, Herrens komme, Jesu fødsel ind i verden, men jo også lysets komme, glædens komme, midt i det hele. 

Luminis, som arrangementet på Egeskov hedder, betyder lys og det lever arrangementet i hvert fald op til, men Luminis kan også betyde klarhed og det er hvad vi håber adventstiden vil leve op til. At Jesus skal komme med klarhed, så vi ser, hvad der er sandt og godt, så vi ser, at Gud kommer og forløser sit folk som Han har lovet. /Og det aner de vist egentlig også til at begynde med, da han læser op i synagogen i sin hjemby Nazareth. De kender jo Jesus og hans far Josef, de soler sig i lyset af at denne berømthed, der er kommet til byen, er en af deres egne, indtil han skuffer ved at sige, at der ikke kommer til at skinne et særligt fremhævende lys på dem, tværtimod, for en profet er ikke anerkendt i sin hjemby. Så forsvinder glæden og klarheden i deres blikke og afløses af raseri… hvad bilder han sig ind, er han ikke bare Josefs søn! og så smider de ham ud af byen; det er lige ved at de styrter ham i døden… det svarer vel til, at nogen slukker for hovedafbryderen på Egeskov midt under Luminis, fordi de ikke synes lyset er som forventet…måske den kvinde, vi gik bagved forleden  langs et gelænder der et langt stykke var oplyst at stærkt blåt lys… - det lys bryder jeg mig ikke om, sagde hun lidt fornærmet. Tænk hvis hun havde fået alle andre i parken med på at det var et skrækkeligt lys og vi i vrede var gået hen og havde afbrudt ved hovedafbryderen, så ville vi have stået en masse mennesker overladt til mørket, fordi lyset ikke passede os. Sådan stod de i Nazareth den dag, fordi Jesu lys og klarhed ikke var som forventet, Han er for alle og ikke kun for dem, der føler sig særligt vigtige! Når noget stort sker, skal vi virkelig gå det i møde med et åbent sind, ellers risikerer vi, at vi lukker øjnene for det, vi kan have en drøm om klarhed, et håb om lysere lykkelige tider, men også være groet fast i, at det hele skal være på en helt bestemt måde.

Men hvordan ser vi, om lyset vokser? Der findes faktisk et måleinstrument der hedder et Luxmeter, som måler hvor meget lys, der er et sted, lux er en måleenhed for lysintensitet, for eksempel om der er lys nok at se ved, hvor man arbejder. Man kan installere sådan et luxmeter på sin mobiltelefon og måle, om der er lys nok. Her under lampen er der fx masser af lys at læse ved (xx lux) mens der ude i kirken er noget mindre (xx lux) I sidder faktisk lidt i mørke! Men det kan jo også være dejligt, når det er et ydre mørke, og der er tændt levende lys i det. Et luxmeter kan jo ikke måle et indre lys, glæde, eller et sort sind og med mindre Jesus virkelig havde en stærkt lysende glorie som på  billeder, kan man nok heller ikke bruge et luxmeter til at måle lyset og klarheden i ham… han er jo ikke til at læse avisen ved, men et lys at gå i livet med. Guds lys, Gud selv kommet til verden! //Skal vi måle glæde, skal vi se på øjets glans… øjet er måske livets luxmeter, eller se på den næstekærlighed og omsorg et menneske lægger for dagen; det kunne være livets mål for tro og glæde; næstekærlighed måles selvfølgelig ikke i kg eller lux men måske i besøg hos en syg nabo eller timer i en genbrugsbutik eller forbøn for nogen, der lider. Når vi når til jul vil mange øjne forhåbentlig stråle, for vi håber julen bliver fuld af glæde, men for nogen kan den være fuld af sorg; da må vi huske, at kærlighed kan også måles i tårer og at det er lys i mørket, vi snart skal fejre og at lyset og klarheden kan overraske. Det kan også blive jul i mørket. Bare se hvad der skete i Bethlehem!
Der var et barn, der sagde: Jeg glæder mig til jul, for da er vi altid så glade. Man kan glæde sig til glæden! Så udgangspositionen her en første søndag i advent er egentlig ikke at vi er glade, det kan også være sorg, tristhed, stress ved tanken om december, de matte kræfter her i vintermørket. Det advent spørger os om, er ikke om vi er glade, men om vi har tro som det barn, der tør glæde sig til glæden. En tro på, at den kommer, selv om den måske ikke er her nu… og have hjertets lysmåler klar: håbet.

Det skarpe blå lys i parken i Egeskov så vi lidt senere, da vi var gået stykke videre, så kunne vi se tilbage og se, hvor vi havde været ovre på den anden side… som et pejlemærke og orienteringspunkt i mørket. Måske er det også sådan med Jesus: nogle gange skar hans lys i øjnene, hans vrede mod de store og alt for kloge var skarp, hans overbærenhed med syndere provokerende stor, hans kærlighed større end døden, Gud, der var livgivende og klar tilstede i Ham… og nogen vendte sig bort fra ham, forrådte ham, korsfæstede ham, slukkede for hovedafbryderen… det var Guds klarhed, der blev slukket i verden, men Gud tændte det igen, så vi kan have det som pejlemærke og orienteringspunkt i mørket… der er en sandhed, en klarhed, et lys i livet at se ved og finde vej i og nogle gange skærer det i øjnene, men går vi med Ham går vi livets vej. Advent er at være i mørket sammen, til Hans lys bryder frem over os. Og imens tænder vi lys og øver os i at tage det ind, øver os i at glædes over det. Amen

 

Sidste søndag i kirkeåret, 2019

Krarup, Brahetrolleborg

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde: »Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, da skal han tage sæde på sin herligheds trone. Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene; fårene skal han stille ved sin højre side og bukkene ved sin venstre. Da skal kongen sige til dem ved sin højre side: Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig tøj, jeg var syg, og I tog jer af mig, jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Da skal de retfærdige sige: Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Da skal han også sige til dem ved sin venstre side: Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for Djævelen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj, jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Da skal også de sige til ham: Herre, hvornår så vi dig sulten eller tørstig eller fremmed eller nøgen eller syg eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Da skal han svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig! Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv.«
 Matthæusevangeliet 25,31-46

Prædiken: Har I nogensinde prøvet at få et wake up call? Et wake up call er en morgenvækning, som man kan bestille, når man bor på hotel. Engang på et hotel i London havde jeg bedt receptionisten om at vække mig tidligt næste morgen, for jeg skulle op og nå i lufthavnen og næste morgen ringede telefonen på natbordet og en venlig stemme sagde: Good morning, Mr. Nielsen, it time to get up, Mr. Nielsen som om det virkelig betød noget for ham, at jeg kom op til tiden. Venligt og personligt! Et wake up call kalder man det også, hvis noget vækker en midt i det almindelige liv, så man ser nogle barske realiteter i øjnene i tide. En bekendt fik konstateret alt for højt blodtryk og blev noget chokeret og måtte lægge sit liv om, hvis det ikke skulle blive faretruende og da livsstilen var ændret kunne han sige, at han havde fået et wake up call. Sådan et wake up call, tror jeg også, ligger i det Jesus siger om de sidste tider her. Så lad os se på dem!

Forleden talte vi i konfirmandundervisningen om de sidste tider. Egentlig begyndte det med, at vi talte om, hvordan alting var begyndt. Vi havde gennemgået skabelsen på 7 dage i 1. Mosebog, hvor Gud hver dag ser, at alt Han skaber er godt, og vi havde talt om Big Bang for 13,8 mia år siden, som er den videnskabelige ”skabelsesberetning” om man vil og snakket om, at de to tilblivelsesberetninger – den religiøse og den videnskabelige - på hver deres måde siger noget om, hvor verden og livet kommer fra og at jeg selv tror, at Gud har skabt verden på 13,8 mia år. For mig er der ingen modsætning i at lytte til videnskaben og i troen at have den gave, at verden og livet er skabt godt og er i Guds hånd. Og efter at have snakket om det, prøvede vi så også at opregne de måder, verden og livet kunne gå under på igen! Og selv om man er 13-14 år og har livet foran sig fuld af drømme og håb, er tanken om at verden kan gå under ikke helt fremmed, i hvert fald kom der hurtigt nogle kvalificerede bud på banen: Atomkrig, global opvarmning (selv om det ikke betyder jordens undergang så dog en dramatisk ændring af livet som vi kender det), eller at en kæmpemeteor støder ind i jorden, eller en farlig sygdomsvirus breder sig, eller solen brænder ud. Som I kan høre, hygger vi os rigtigt! Men set i det noget dystre lys med alle de undergange, der kan ramme, er der noget håb at hente i det, vi hører om dommedag her i Matthæusevangeliet. Her går verden og livet, som vi kender det, ikke bare under som en ulykke eller en tilfældighed eller på grund af menneskers dumhed; der gøres livet op og for dem, der frelses, begynder et liv, hvor Gud gør alting nyt i sit rige. I det mindste er der det håb, at man kan havne blandt de frelste! Det er da bedre odds end hvis alt liv bare går under. Ved at have Guds dommedag med i den store fortælling om verden og livet, er selv undergangen i Guds hånd og kan rumme sit eget håb. Ikke at det giver mennesker nogen ret til at fremskynde dommedag, hvis man kunne få den syge tanke, tværtimod skal vi passe så godt på verden, at vi ikke går Gud i bedene med hensyn til at fremkalde den yderste dag. Vores opgave er at arbejde med på livet, ikke ødelægge det, elske vor næste og gøre godt, vise omsorg for små og udsatte som var det Jesus selv, vi mødte på vores vej.

Der var også en tredje ting vi talte om i konfirmandstuen: hvad kan redde verden og livet fra at gå under? Det kunne være, at vi udvikler teknologi til at skubbe en truende meteor i en bane uden om jorden; det kunne være, at vi lærte at holde fred med hinanden; det kunne være, at vi tager os sammen og passer bedre på verden; det kunne være, at verden er mindre i fare, så længe der er kærlighed i verden, kærlighed til livet, kærlighed til hinanden, og som troende/søgende nære omsorg for Guds skaberværk og have tiltro til Guds kærlighed til sit skaberværk. Hvis vi forestiller os en verden helt og aldeles blottet for menneskers og Guds kærlighed: hvor længe ville verden og livet så egentlig kunne bestå?

Sådan kan man i løbet af en konfirmandtime nå fra verdens skabelse til undergang og dommedag og kærligheden som vores redning, og bagefter skulle konfirmanderne i skole og have tysk og matematik og en almindelig hverdag. Det er jo også lidt sådan vi sidder her nu. Evangeliet i dag trækker også en linje fra verden blev grundlagt til den yderste dag med frelse og fortabelse og om lidt skal vi have en kop kaffe i våbenhuset/hjem og spise aftensmad på en almindelig søndag. Og næste søndag er det første søndag i advent og vi skal gøre os klar til at tage glæden ind, lyset der fødes i mørket.

Så når vi hører om dommedag er det måske ikke så meget for at vise os dommedag, som den bliver, om man ellers tror en sådan, men som et wake up call: Vågn nu op i tide, lyder det til os, lad ikke livets gang og hverdagens trummerum få jer til at glemme, at der er store livsvigtige temaer i tilværelsen at forholde sig til. Det er ikke lige meget heller for hverdagen, hvad vi tror og tænker om dem. Hvor henter vi vore håb? hvordan tager vi hånd om vor bekymring for i morgen? vor angst for at dø? hvor ser vi livet være godt og tør vi tro det? hvordan er det vi skal passe på verden og livet? Ved at leve med næstekærligheden som fortegn. Der er telefon til os her evangeliet: det er tiden at stå op og afgøre sig for, hvor man kaster sig ind i livet. Tror, håber, elsker vi eller lader vi stå til? Ja, nogle gange er jeg faktisk i tvivl, både på egne og menneskehedens vegne, som tingene ser ud i verden.

Sidst jeg havde bestilt morgenvækning på et hotel var vist i Krakow og telefonen ringede til aftalt tid, men stemmen i røret var en maskine: It’s time to get up, mister, sagde en syntetisk computer stemme. Det var helt upersonligt og computeren er sikkert ret ligeglad med, om jeg var vågen og på vej op! Helt modsat i evangeliet. Stemmen i dets Wake up call er Jesus selv; Han taler til os om at elske små og udsatte, om at vi må tro, at det har et formål og nytter, at det vi fylder i livet med hinanden er en del også af vort forhold til Gud. Det her er et dybt personligt wake up call og manden bag håber med hele sit liv, at vi lytter.
Det næste, der står hos Matthæus er, at der er to dage til påske og så udleveres Menneskesønnen til at korsfæstes, siger Jesus. Han taler om dommedag og er netop på vej til at stille sig i de fortabte og dømtes rækker og lade sig ramme af dommen selv, deri fødes nye håb for vi andre, der måtte stå der, vi der slet ikke altid ser de små og udsatte på vor vej. Og på søndag tænder vi første lys i adventskransen for efter dommedag tændes lys i mørket, og derfor kan vi glæde os over musik og synge salmer også i dag, for ikke kun i kirkeåret går livet videre efter dommedag, også i evangeliet: det er således dommedag i kapitel 25 og Jesus står først op fra de døde i kapitel 28 med evigt liv efter dommen. Der er håb for beklemte og fortabte her på den yderste dag i kirkeåret, wake up call’et er for at vi skal høre det håb og dele det med andre i form af kærlighed og omsorg, holde verden kørende lidt endnu, amen.

 

22. søndag efter Trinitatis, I, 2019
Brahetrolleborg, Ø. Hæsinge

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da kom Peter til Jesus og spurgte: »Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive min broder, når han forsynder sig imod mig? Op til syv gange?« Jesus svarede ham: »Jeg siger dig, ikke op til syv gange, men op til syvoghalvfjerds gange. Derfor: Himmeriget ligner en konge, der ville gøre regnskab med sine tjenere. Da han begyndte på regnskaberne, blev en, der skyldte ti tusind talenter, ført frem for ham. Da han ikke havde noget at betale med, befalede hans herre, at han og hans kone og børn og alt, hvad han ejede, skulle sælges og gælden betales. Men tjeneren kastede sig ned for ham og bad: Hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig det alt sammen. Så fik den tjeners herre medynk med ham og lod ham gå og eftergav ham gælden. Men da den tjener gik ud, traf han en af sine medtjenere, som skyldte ham hundrede denarer. Og han greb ham i struben og sagde: Betal, hvad du skylder! Hans medtjener kastede sig ned for ham og bad: Hav tålmodighed med mig, så skal jeg betale dig. Det ville han ikke, men gik hen og lod ham kaste i fængsel, indtil han fik betalt, hvad han skyldte. Da hans medtjenere nu så, hvad der var sket, blev de meget bedrøvede og gik hen og forklarede deres herre alt, hvad der var sket. Da kaldte hans herre ham for sig og sagde: Du onde tjener, al den gæld eftergav jeg dig, da du bad mig om det. Burde du så ikke også forbarme dig over din medtjener, ligesom jeg forbarmede mig over dig? Og hans herre blev vred og overlod ham til bødlerne, indtil han fik betalt alt, hvad han skyldte. Sådan vil også min himmelske fader gøre med hver eneste af jer, der ikke af hjertet tilgiver sin broder.« Matthæusevangeliet 18,21-35

Prædiken: Vi har derhjemme en hundehvalp på 5 måneder, en ruhåret foxterrier, som hver dag gør ting, den ikke må! Den driller katten, bider vores gamle hund i halen, løber med hjemmesko, forskrækker hønsene, bider knopper af adventskaktussen, hopper op i møblerne, og når den er i det humør (hvad den ofte er) fortæller dens begejstrede udstråling, at nu skal der laves ballade! Jeg læste i en humoristisk fortælling om tre mand i en båd på kanalsejlads i England for 130 år siden, at de har en ruhåret foxterrier med. Dens ejer fortæller, at da han først så den, syntes han at den lignede en engel og at så sart et væsen nok ikke holdt længe i denne onde verden, men han er blevet klogere. Det ligger i den hunds natur at skabe kaos og ballade og ryge i slagsmål, har han erfaret, og at gå i vejen og være på tværs, men han bærer over med den, ”for Foxterriere er belastet med cirka fire gange så meget arvesynd som andre hunde og det kræver adskillige års tålmodig indsats af os kristne at hidføre en væsentlig forbedring i foxterriernaturens stridbarhed”.


Nu handler det ikke om foxterriere i evangeliet, men måske kan vi lære lidt af hundeejeren her! Også når det gælder mennesker og vores forhold til hinanden, især når forholdet bliver svært. Da at ville tilgive og bære over, løse andre af skyld. Peter spørger Jesus om det ikke rækker at tilgive sin bror op til syv gange og tænker vel, at det er at udvise et rimeligt storsind, og får det svar, at han skal tilgive ikke op til syv gange men op til 77 gange, altså i det uendelige, i det vi kunne kalde et urimeligt storsind. Sådan siger Jesus, fordi han ved, at det ligger til Peters bror og alle vi andre mennesker at blive ved med at træde fejl og derfor har brug for urimelig megen overbærenhed. Selvfølgelig er der meget godt i mennesker og det er bevægende hvad mennesker nogle gange formår for andre, men vi må også huske, at det ikke ligger til os kun at være gode og det er vel, hvad vi kan kalde arvesynd, en slags indbygget brist, så vi for tit får ødelagt noget for hinanden og os selv. Måske må vi lære lidt af hundeejerens blik fra før på foxterrieren: at se hinanden som nogle, til hvem det særligt ligger at synde og træde fejl, og derfor må vi bære over med hinanden, forhåbentlig ikke med fire gange så meget arvesynd som hos andre skabninger, en enkelt portion rækker vel også til at stille vores tålmodighed og overbærenhed på prøve! Og vore omgivelsers, for det er jo ikke kun de andre, der fejler,,, det gør vi selv. Det går begge veje: Peters bror skal også tilgive Peter 77 gange, og sådan som vi kender Peter fra det nye testamente har han brug for det, opfarende som han er og måske lidt af en kryster.

Jeg så en lille historie om to buddhistiske munke, der mødte hinanden i Tibet. For nogle år siden var de begge kommet ud af fængslet, hvor de var blevet tortureret af deres fangevogtere.
"Har du tilgivet dem"? spørger den ene.
"Jeg tilgiver dem aldrig! Aldrig!" svarer den anden.
"Jamen, så tror jeg, at de stadig holder dig fangen, gør de ikke?" spørger den første munk.

Tilgivelse er måske ikke kun at sætte den anden fri men også sig selv! At kunne give slip på vrede, forurettelse, hævntørst, fordi de ting binder os til den, der har voldt os ondt på en måde, så vi heller ikke selv kan leve frit og ”komme videre” som vi siger. Har nogen voldt os ondt eller sagt eller gjort noget, der virkelig har ramt, kan det være svært at slippe, der bliver ved med at være brændstof i det, der er sket, til at oprøre en. Jeg bliver nogle gange spurgt, om hvordan man tilgiver, for det vil man egentlig gerne, men ”der er jeg slet ikke med mine følelser”, som en sagde, ”jeg er slet ikke klar til at tilgive”. Jeg tror, at vi kan have brug for at vende det om og tro på, at tilgivelse ikke behøver begynde med følelsen af at kunne tilgive men med en beslutning om at ville tilgive og så at lægge sig i selen for at efterleve det: ikke bebrejde den anden, ikke blive ved at dynge skyld over på den anden, men vælge at bære bøvlet og såretheden selv. Måske det så falder på plads, så man også bliver fri af det hen ad vejen. Og jeg er med på, at der kan ske ting, man aldrig kan eller ikke rigtig vil tilgive, men selv der tror jeg, at vi skal forsøge, blive ved at tumle med det, for ikke at blive holdt fangen af den, der voldte ondt.

I de mere hverdagsagtige ting, som ikke er så livsødelæggende men sagtens kan gå os på i forholdet til venner, kolleger, familie, kan vi måske også lære af en foxterrier. Vores derhjemme søger nærhed og venskab igen, når vi har været uvenner. Eller jeg søger det, hvis jeg har været efter ham med hårde ord, hvad foxterriere ikke ret gerne tåler uden at give igen. Og skælder jeg mere ud, kan det ske, at et femte lag arvesynd overmander den og den gør et udfald mod min næsetip med sine spidse tænder og prøvet at give den et hak! Når han er i det lastefulde humør, er der næsten kun en vej at gå, nemlig at overmande ham med kærtegn, at klø ham ved haleroden, så han bliver salig eller under hagen, så han glemmer alt om at snappe ud efter folks næser og pludselig ligner en engel, der er sendt til jord næsten for sart til denne verden. Og det er nok ikke kun over for foxterriere at det gavner at række ud.

Jesus fortæller den anskuelige lignelse om den gældbundne tjener, der får eftergivet en kæmpegæld, da han bønfalder sin herre, men ikke er et stort nok menneske til selv at eftergive en medtjeners klatgæld. Der er i lignelsen en forventning om, at den tilgivelse og nåde, vi selv møder, skal give os blik for den tilgivelse og nåde, som andre kan have brug for og er vi alligevel så hårdhjertede, at vi ikke vil det, kan vi ikke forvente tilgivelse selv. Forlad os vor skyld som også vi forlader vore skyldnere, lærer Jesus os i fadervor, tilgivelsens helende kraft i livet må gå begge veje, ellers havner den i en blindgyde i et forhærdet hjerte, for det går begge veje; vi kan ikke selv sættes fri, hvis vi ikke har hjerte til at sætte andre fri.
De her ting bliver vi aldrig færdige med, slet ikke hvis vi går med noget svært at tilgive selv, så vi må glæde os over at Kristus til sidst gav sig selv hen på korset for at tilgive først. Det er ikke dom vi har over hovedet at forholde os til, det er nåde, og om vi vil række den videre ud i livet.

Om det så også kan lykkes en foxterrier-ejer som et kristent menneske at hidføre en væsentlig forbedring i foxterriernaturens stridbarhed, kan jeg efter endnu et udfald i aftes mon min næse fra hvalpen derhjemme godt have en snert af tvivl om, men jeg håber og er indstillet på at gøre forsøget, alt andet ville jo være at give op og er der nogen vi holder af, er det ikke vejen at gå at lukke sit hjerte og tømme sit håb, slet ikke for et kristent menneske, hverken over for foxterriere i huset eller over for mennesker, vi deler liv med. Amen.

 

6. søndag efter påske, I, 2019

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde: »Når Talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra Faderen, sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om mig. Men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. Sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra. De skal udelukke jer af synagogerne, ja, der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt Faderen eller mig. Men sådan har jeg talt til jer, for at I, når den tid kommer, skal huske på, at jeg har sagt det til jer. Men jeg sagde det ikke til jer fra begyndelsen, fordi jeg var hos jer.«
 Johannesevangeliet 15,26 - 16,1-4

Prædiken: I torsdags, Kristi himmelfartdag, holdt en af vores nabopræster afskedsprædiken, sognepræsten i Svanninge-Faldsled. Og vi smilede lidt af timingen i det: at menigheden til gudstjenesten Kristi Himmelfart måtte lægge øre til, at nu forlod ikke blot Kristus denne verden, deres præst forlod også sognet, så nu var de helt alene hjemme i Svanninge! Men Kristus, Helligånden og kirken har da forhåbentlig ikke forladt Svanninge, fordi en præst går af, foreløbig tager en nabopræst over under det, der kaldes rådighedsordningen, men den der tanke om at være alene hjemme i verden kan være beklemmende…i hvert fald når det er alvor. På apostlenes tid var det, hvad der skete de 10 dage fra Kristi Himmelfartsdag til pinsedag. De var virkelig alene hjemme og de bad og holdt sig indendøre. Det var en ventetid… Jesus havde forladt denne verden og var i triumf draget op til sin Gud og Fader i himlen. For at disciplene ikke skulle blive grebet af tomhed og fortvivlelse, havde han lovet dem, at en anden inden længe ville komme i hans sted, ikke hverken en præst på rådighedsordning eller biskop… men Helligånden, Talsmanden, som han kalder Helligånden, som skal give dem det Gudsnærvær, de havde fundet i livet med Kristus, lyset og nerven i livet, opbyggelsen og trøsten.

Der findes jo mange talsmænd på forskellige områder af livet. Netop i torsdags, Kristi Himmelfartsdag, så jeg en ganske jordisk talsmand for alvor i aktion. Vi var i Gudmehallen for at se håndboldherrerne fra G.O.G spille sig i finalen om det danske mesterskab og de har en træner, der i den grad lever med. Han står på sidelinjen og lever med i kampens hede, og hver gang, dommerne dømmer mod hans hold, er han oppe at markere, henne at tale sit holds sag ved dommerbordet og i tilråb til dommerne på banen. Og hele tiden opmuntrer han sine spillere til at være tændte, parate, ikke glide ud af kampen. // Den talsmand, Jesus lover os i Johannesevangeliet er som en træner eller ”coach” som er et lidt bredere engelsk udtryk, hvor fokus er at gøre mennesker bedre til det, de skal…Helligånden er ikke kun en, der med ord siger os Guds vilje, men lever med i livet, støtter, opmuntrer, trøster, tænder, forsvarer. Talsmanden skal lære os om alt, minde os om alt, som Jesus har sagt og han skal foreholde verden, hvad den øver af ondt. Jeg tænker, at talsmanden/Helligånden kunne blive en god træner og indgyde sit hold masser af gejst! / I kampen forleden var G.O.G bagud og spillere og publikum var langt inde i 2. halvleg tæt på at tabe troen på sejr, især da modstanderne bragte sig foran med 4 mål kun 11 minutter før tid, da hængte vi med hovederne ude på lægterne, og spillerne også. Da tog træneren så en time out, som man kan i håndbold, et minut sammen med spillerne på banen, mens spillet er stoppet for at give dem anvisninger på gode måder at spille på og give dem kampgejsten tilbage og det virkede! Pludselig var der medgang og de vandt med 3 mål til stor jubel i hallen. Træneren har i tidligere kampe, hvor holdet nærmest faldt fra hinanden, givet holdet en virkelig opsang, ikke for at nedgøre dem, men for at få dem til at spille og have hjertet med. Der skal nogle gange kaldes til orden, så kollektivet fungerer.


Hvis jeg skulle finde et passende billede på, hvordan talsmanden, Helligånden arbejder i kirken og i verden så kunne det være som en god håndboldtræner! En kraft, der vil os det godt, en der indgyder mod og håb og som rusker op i os, hvis det hele er blevet lidt for fladt og vi trænger til at få fællesskabet til at fungere og leve. En talsmand har jo nogen i ryggen, han er talsmand for. Helligånden er vores træner/ coach/ talsmand med Gud og Kristus i ryggen, mens træneren i G.O.G har klubben i ryggen, og optræder på vegne af den, men i dybeste forstand også på spillets vegne, så holdet forløser spillets ånd bedst muligt. Ligesom Helligånden skal lære os at leve så sandt og fyldt med tro og kærlighed, at vi med Helligåndens hjælp forløser, hvad der er meningen med livet.


Jesus forbereder disciplene på den tid, der skal komme, når de er ude i verden for at dele det budskab med mennesker, Han sender dem ud i verden med. Og han forbereder dem på, at det kan blive hårdt. I vil opleve, at mange vil tro, at de gør en god gerning, når de forfølger jer og slår jer ihjel, siger han, fordi det vil lykkes dem at bilde sig selv og hinanden ind, at sådan tjener de sandheden og meningen med livet. Det er forfærdeligt, når nogen tror, at der er sandhed og mening i at slå andre ihjel, fordi de er uenige med dem. Det er der ingen tjeneste for Gud i, kun gudsforladthed. Og hvor kristne ned igennem kirkehistorien har forfulgt og slået deres modstandere ihjel, må vi sige, at det samme gælder der… sådan tjener man ikke sin Gud og slet ikke den herre og mester, der har opfordret os til at elske vore fjender og som bad for dem, der slog ham ihjel. Det er en helt anden ånd, vi skal have fat i… eller rettere, som skal have fat i os… kærligheds og sandheds Ånd.
---
Inden et hold går på banen, har træneren haft samlet holdet til et taktisk oplæg og en motiverende opmuntrende tale, der skal indgyde dem gejst og spillelyst. Fx at holdet må forvente, at modstanderne kommer blæsende og vil gøre alt for at hyle dem ud og måske også bruge ufine metoder, men også indgyde spillerne tro på, at de har det, der skal til for at vinde til sidst! Selv om sammenligningen måske er en anelse respektløs… så er det som om at Jesus skærtorsdag aften, hvor vi er i evangeliets fortsatte beretning inden han skal dø, samler sit hold omkring sig før deres livs kamp og forbereder dem på, hvad de skal ud i, hvad de kan blive mødt af, hvordan de skal klare sig og bestå. Og det er som om han siger: husk i kampens hede, hvad jeg har sagt: modgangen og de svære tider har vi forventet hele tiden, det går som jeg har vidst, det ville gå, og det er ikke fordi vi er ved at tabe. Havde han være håndboldtræner ville han henne ved talens slutning have sagt: kom nu, gutter!… men han siger (og det lyder også mere bibelsk): vær frimodige… jeg har overvundet verden! Men meningen er nok lidt den samme…
Det første hold, han sendte ud med evangeliet til verden om frelse i Jesu navn er som tiden er gået jo afløst af nye hold og nu er det os, der er med på holdet. Jesus har også sendt os en ”træner” i sit sted, Helligånden. Vi er dem, der er sendt med budskabet om at elske vor næste og om frelse i Jesu navn og også vi kan møde modstand, miste modet, hænge med hovederne, fordi der er så meget i verden, der kan få  os til at tro, at vi er ved at tabe… men selv om alvoren er stor, må vi tro og holde ud og hente gejst og kræfter til at kæmpe videre. Det er det, vi prøver på ved fælles hjælp i vores gudstjeneste…hvor Guds ord lyder til os… havde det været en håndboldkamp, ville gudstjenesten svare til en time out, hvor Talsmanden lige har en stund med os for at indgyde os nyt mod og håb, før vi igen går ud i livet … kom nu gutter, kom nu piger!…vi er ikke alene hjemme med verdens problemer, vær frimodige, Kristus har overvundet verden. Amen

 

2. påskedag 2019

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Samme dag var to af disciplene på vej til en landsby, som ligger tres stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus; de talte med hinanden om alt det, som var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem: »Hvad er det, I går og drøfter med hinanden?« De standsede og så bedrøvede ud, og den ene af dem, Kleofas hed han, svarede: »Er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage?« »Hvad da?« spurgte han. De svarede: »Det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mægtig i gerning og ord over for Gud og hele folket – hvordan vore ypperstepræster og rådsherrer har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt dette kommer, at det i dag er tredje dag, siden det skete. Og nu har nogle af kvinderne iblandt os forfærdet os; de var tidligt i morges ude ved graven, men fandt ikke hans legeme og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, gik så ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt, men ham selv så de ikke.« Da sagde han til dem: »I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette og gå ind til sin herlighed?« Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle Skrifterne. De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til, og Jesus lod, som om han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde: »Bliv hos os! Det er snart aften, og dagen er allerede gået på hæld.« Så gik han med ind for at blive hos dem. Og mens han sad til bords sammen med dem, tog han brødet, velsignede og brød det og gav dem det. Da åbnedes deres øjne, og de genkendte ham; men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden: »Brændte vore hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede Skrifterne for os?« Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de elleve og alle de andre forsamlet, som sagde: »Herren er virkelig opstået, og han er set af Simon.« Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen, og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet. Lukasevangeliet 24,13-35

 

Prædiken: Påskens beretninger handler om følgeskab og om svigt og et nyt dybere funderet følgeskab. Disciplene, der falder fra i de svære dage og Jesus, der holder ud og påskemorgens opstandelse, der gør alting nyt.

Vi er vokset op med billeder af følgeskab, på film, i bøger, i naturen, vi har to smukke stillitser, som er små farvestrålende finker, der kommer på foderbrættet, næsten altid sammen, vi kender utallige sange om følgeskab, en af de første, jeg husker, var når jeg sad på køkkenbordet med hovedet langt inde i den gamle radio på hjørnehylden for at høre ”Vi skal gå hånd i hånd gennem livet du og jeg”; en sang om drømmen om kærlighed og følgeskab. //Ved en begravelse var der et bånd på en krans, hvor der stod: tak for følgeskab! Med de få ord kan et helt livs kærlighed og samliv udtrykkes. Jeg har hørt samme taknemlighed udtrykt i taler fx ved et sølvbryllup, hvor gommen rejste sig og lidt famlende takkede for den tid, de hade gået sammen indtil nu …og var så ved at gå i stå og fik så sagt: tager vi ikke bare 25 år mere?… hvor det ikke var talegaverne, der fik sølvbruden til at smelte men kærligheden i ordene?

Følgeskab er noget grundlæggende i tilværelsen, ofte også med mere abstrakte usynlige størrelser. Ensomhed og savn kan blive livsledsagere på vejen, i hvert fald for en tid i et usynligt følgeskab, eller en afdøds nærvær: en af mine venner mistede en bror som helt ung og han har levet sit liv med en form for forpligtelse til at leve også for den bror, der kun blev 17 år, det usynlige følgeskab med ham i hjertet har i høj grad anvist min ven en bestemt vej i livet, hvor han har hjulpet og støttet mennesker med samme sygdom som den, hans bror døde af og han selv også har. Et tab kan på den måde være et usynligt men højst igangsættende følgeskab. Og alle, der har været så privilegerede at vokse op med kærlighed fra far eller mor eller andre voksne, har fået kærligheden med som et følgeskab på vejen, noget der definerer en også længe efter, at man har lagt dem, der gav den i graven. At leve er også at have sine usynlige følgeskaber med på vejen… det er gavnligt engang imellem at stoppe op og granske nøjere: hvem er det, der går ved siden af mig billedlig talt på vejen, er det min tro, min kærlighed, min frygt, min selvudslettelse… den, der går der, vil forme min vej.

Vandringen til Emmaus er en af de smukkeste beretninger om tro og følgeskab, vi har i bibelen. Vi er stadig på påskedag. De to fortvivlede og rådvilde disciple, som er på vej ud af Jerusalem, er på vej væk, nu hvor livet med Jesus er faldet fra hinanden. Og så kommer den opstandne selv og følges med dem… de kan ikke se, at det er ham, der er noget drømmeagtigt over det..kender I ikke det, at en person længe kan optræde i en drøm, uden man genkender dem… indtil man pludselig ser, at det er ens ven eller ens far måske. På vejen spørger den opstandne ind til, hvad der knuger dem og han åbner det gamle testamentes skrifter for dem, de ting, der er forudsagt om Kristus, og får dem til at se det hele i et nyt lys… måske er det hele ikke gået skævt, måske er det gået lige præcis efter Guds vilje… og deres hjerter brænder i dem og de vil ikke slippe denne følgesvend på vejen, så de nøder ham til at blive hos dem, da de når frem, og da de sætter sig ned for at spise, tager han et brød og bryder det… som til nadveren skærtorsdag aften; dér åbenbares han for dem…og da ser de, hvem de har fulgtes med hele dagen… de har gået sammen med Gud selv, også det stykke, hvor de troede de gik alene. Vandringen til Emmaus er også en beretning om, hvad der kan ske til en gudstjeneste!... udlægning af skriften, nadver og brødets brydelse, Jesus der giver sig til kende for troende. Havde de haft en højskolesangbog med på vejen, kunne de have sunget en sang undervejs, det er godt når man er i skiftende sind, at få sat ord på. Det kunne være ”Lysfyldt morgen, til marven kold”, for sådan har det været for de to nedbøjede disciple fra morgenen af, men så kom solen fra det høje og slog følge og de kunne synge: Som mange varme liflige kys, smelter din morgensang, de mørke dage er ladt tilbage, forår endnu en gang. De gik fra vinter til forår indeni.

Som dreng havde jeg en følgesvend … min bamse, som jeg fik de jeg var 2-3 år… den sov jeg med, den var med, når jeg legede og med i bilen, når vi kørte nogen steder hen. Jeg har faktisk altid haft den med, den har gennem årene boet de samme steder, jeg har boet og har fast adresse i præstegården nu… jeg har den dog ikke med på ferie mere! Den har nok gjort mig tryg…men er jo bare en bamse! Der findes et maleri (kender ikke maleren), hvor vi ser Jesus som lille, han sover og holder en lille levende fugle i sin hånd, en stillits. Som den lille drengs følgesvend, der gør ham tryg. Nu skal man ikke sove med levende fugle i hånden, men symbolsk er det et dybt portræt af Jesus. Stillitsen står for to ting, når Kristus holder den i sin hånd… sådan er det på en del billeder i kunstens historie. Der fortælles.. ikke i bibelen men i den folkelige fortælling, der tænker videre på bibelens beretninger, om en lille fugl, en stillits, der flyver i luften over Jerusalem langfredag og ynkes over den tornekronede Jesus på vej til Golgatha, og den lille fugl, der godt kan lide at spise frø af tidsler fx, svirrer ned omkring hans hoved og begynder at plukke torne ud af hans pande for at lindre hans smerter og derved får den frelserens blod på sig, derfor stillitsens blodrøde hoved. På maleriet af det sovende Jesusbarn holder han billedet på sin lidelse og død i favnen, den lille stillits med hans blod i fjerene. Men der er en fortælling mere … en beretning fortæller, at Jesus en dag som dreng formede fugle af vådt ler og at han tog fuglene op og gav dem liv i sine hænder og lod dem flyve. Ofte ses den legende afbildet med svaler, men det sker også med stillitser. Så det sovende barn med stillitsen holder også billedet på sin guddommelighed, sin skaberkraft og opstandelse i favnen. Som om hans lidelse, død og opstandelse har været hans følgesvend på hele hans færd gennem denne verden, Guds vej. Læg mærke til snoren på billedet. Måske er fuglen i snor for at den ikke skal flyve væk, måske er det lige omvendt: måske er den i snor, for at Jesus ikke skal løbe væk fra sit kald og skæbne. Vi kan synes, at det er et barskt følgeskab at give et barn i favnen på et billede, i hvert fald lidelses-delen, men vi lever jo alle med den usynlige følgesvend i livet, der hedder at vi ved, at livet en dag er slut og vi skal dø. Det følgeskab kan nogle dage gøre os forstemte og bange, men vi kan ikke undslippe, som har en usynlig snor bundet os til den. Derfor er det godt at få en troens fugl lagt i favnen som følgesvend i livet, bedre en selv den mest elskede bamse, en lille stillits kunne det være, som kender døden, for sådan er det at leve, men som også kender opstandelsen, for Kristus selv har haft den i hænderne – troens fugl - og gjort den levende. Måske var det det, der skete, da disciplene så Kristus bryde brødet: at gav dem troens levende fugl i favnen og de så hvem han var, ja hvem ved: måske fløj et Stillitspar med dem på vejen tilbage til Jerusalem. Amen

 

Påskedag 2019

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus: Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden: »Hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven?« Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra. For den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem: »Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham! Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham, som han har sagt jer det.« Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Markusevangeliet 16,1-8

 

Prædiken: Sådan en påskemorgen hvor solen skinner og lærker synger og bøgen er sprunget ud burde man lægge hovedet tilbage og le højt og længe af bar glæde over, hvor smukt og godt livet kan være og det vi lige har hørt! Jeg siger det velvidende, at vi kan have sorger at bære på hver især, og vel vidende at vi lige i går begravede en 57 årig. Når sorgen rammer græder vi, men vi må også unde os selv at le, når glæden banker på. // Du har lige så meget latter som du har tro! Sådan har Martin Luther sagt. Der er en sorgløshed i kristentro, også selv om vi får byrder at bære; i vor tro er der også rum for livsglæde, latter, lethed om hjertet, fordi vi er i Guds hånd og aldrig helt alene. Påskedag er den store glædes dag og en oplagt dag at sætte troen lidt på prøve ved at se, om vi kan le! Lad os da prøve!

En from landmand tabte sin lommebibel ud af lommen en dag han var ude at lave hegn om en mark. Det var han ked af og ledte alle vegne uden held. Tre uger senere en dag han var i marken kom en gås gående lige hen til ham med bibelen i næbbet. Han tager bibelen, falder på knæ og råber til himlen: Tak Gud, det er et mirakel.

- egentlig ikke, siger gåsen, dit navn står på omslaget!

En præst delte små kors ud påskedag lavet af palmeblade fra palmesøndag: I kan tage et palmekors med, sagde han, og hænge det op hjemme i det rum, hvor I skændes mest i familien, så kan korset minde jer om, at Kristus led for jer og beder for jer. Og en kvinde rækker hånden op: - så vil jeg gerne have fem!

En narkoselæge og en præst kom til at sidde sammen ved et selskab. - Ja, vi laver jo lidt af det samme, pastor, siger lægen, bortset fra, at jeg får folk til at sove en ad gangen, mens De kan få en hel flok til at sove på samme tid! //Påskedag kan vi le og føle os lette om hjertet, og le døden lige op i hovedet, for Kristus er opstanden! Gud får det sidste ord også i vores liv, også selv om det kan se ud som alt er tabt.

Det er blevet sagt, at humor er et forspil til troen og latter begyndelse til bøn. I livsglæde er der en umiddelbar oplevelse af livets mening og kort til taknemlighed; der er meget længere, hvis vi er forurettede og sure. Glæd jer altid i Herren, siger Paulus i det nye testamente (Fil), og han gentager det for lige at understrege, hvor vigtigt det er: Jeg siger atter: Glæd jer! Og så tilføjer han, hvad glæden skal føre til: Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker…Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud ... Og så fortæller han også, hvorfor vi trygt kan være glade: Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Glædesbudskabet om den opstandne Kristus havde Paulus haft nogle år til at lade synke ind. De kvinder, vi møder ved graven i Markusevangeliet har først lige hørt det! Og de er bange; det kan jeg godt forstå. Det ville jeg også blive, hvis jeg en morgen hvor lærken synger, på en morgentur hen over kirkegården kom til en grav, hvor vi lige har begravet en og der så bare står et tomt hul og låget er taget af kisten og der ligger kun det jakkesæt, den døde er begravet i.. min første tanke ville ikke være at se mig omkring, om han er opstanden og at lærkens sang nu er en ordløs påskesalme om opstandelse og glæde, min første tanke ville være, hvem der kunne have gjort noget så forfærdeligt som at stjæle en død! Men den morgen i Jerusalem er det Gud, der havde stjålet en død, og flyttet ham fra de døde over i de levendes rækker, hans egen søn Jesus Kristus. Graven er tom, som vi hører, og jeg tror på, at den er tom, fordi Gud har oprejst Jesus fra de døde. Havde der været en lærke over Jerusalem den påskemorgen ville det have været en glædes- og opstandelsessang, den sang, som var den Guds engel sendt med glædeligt nyt .//Under indtryk af et par højskolesangaftner før påske, har jeg gået med en lidt skør tanke denne påske: hvad ville de have sunget, hvis de havde haft højskolesangbøger, som nu de bange kvinder ved graven! De kunne have sunget: Velkommen lærkelil, lovprist troens rette fugl, hvis jubelsang ringer våren ind ved vintertide. Den er god at synge, når man er tavs og bange. En gæst har noteret i kirkens gæstebog: Vort liv begynder at slutte den dag, hvor vi bliver tavse om vigtige ting! Der er liv i at sætte ord på det, der er vigtigt, så det ikke bliver glemt eller tiet ihjel. Mangler vi ord og er bange som kvinderne påskemorgen, så findes der sange om mod og glæde, tro og håb. De kan få vort liv til at begynde igen, inden det slutter, så vi genopstår i sang!  

I tirsdags kom jeg ind midt i et indslag, da jeg tændte for bilradioen, om Johannes Larsen Museet i Kerteminde der har inviteret kunstnere til at skildre fugle. Der kom 1176 fugleværker, som en jury skal vælge fra til en udstilling. I radioen fortalte et jurymedlem om fugle og kunst. Det var kunstneren Maja Lise Engelhardt og når hun taler, kommer det tit også til at handle om tro, håb og glæde. Hun sagde:

- det som jo er så forunderligt ved fugle og som de giver os alle sammen, er som når jeg åbner døren en tidlig forårsmorgen og går ud, så kan jeg høre gransangeren komme, så kan jeg høre spætmejsen og så kan jeg høre, at stæren er kommet, og om lidt synger lærken ud over marken; det er jo sådan et rum, det er jo ikke bare hvordan fuglene ser ud, det er også den der frihed, den der glæde, det er deres sang, det er deres farver, de har det hele, fuglene, og så tilføjer hun i samme åndedrag: og hvorfor mon engle har vinger? Det kunne man så tænke over; mon ikke fordi, at det engle bringer os fra Gud er i familie med det, fugle giver os en følelse af: frihed, glæde, lethed.

Her til morgen lidt over fem stak jeg hovedet ud af døren til haven og der var et fuglekor; som et rum af lyd og glæde at træde ud i, hvis ellers man var vågen og slog ørerne ud. Måske kan vi også træde ud i et opstandelsen rum af tro og glæde, næsten som ud i en morgen med fuglesang; lade det synge i sindet: Kristus er opstanden. Påskemorgen skal vi slå ørerne ud og lade livet synge i os og ikke tie stille med det, så glæden ikke går i glemmebogen. Vi har efterhånden lært, at vi skal passe på med madspild, men spild af Guds glæde er endnu værre!

Jeg talte med en, der var blevet alene og hun sagde: - jeg må jo indstille mig på, at ensomheden skal være min følgesvend nu! Sådan kan det være at miste, at nu er ensomhed ens følgesvend. Men ved siden af det følgeskab livet giver os at gå med, fortæller påsken om et følgeskab, Gud giver os: tro og håb som faste følgesvende, gode at have ved sin side gennem sorg og ensomhed. Og som et løfte om, at glæde venter os forude i et møde med den opstandne selv, Han er gået i forvejen ud i livet, der skal vi se ham. /Forleden gjorde jeg ophold ved et vådområde for at høre, om viben var kommet; før er det ikke for alvor forår i mit univers! Og det var den! Så er foråret der NU! Sådan tror jeg også, at det er med den opstandne Kristus: vi skal gå ud i livet med et håb om at møde Ham og Guds glæde og vi skal få at se: Han er der! Så er glæden der NU!//Nå, måske lykkedes det at få jer alle til at sove på en gang,…så er det nu, I skal op! Kristus har været oppe længe allerede! Glædelig påske! Amen

 

Palmesøndag 2019

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage.« Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger: »Sig til Zions datter: Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl.« Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: »Hosianna, Davids søn! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det højeste!« Matthæusevangeliet 21,1-9

 

Prædiken: Forleden så jeg et smil holde sit indtog gennem tårer i en ung mands ansigt. Jeg var ude for at fortælle nogle 10. klasses elever om, hvad en præst laver i forbindelse med død og begravelse og han blev ked af det undervejs; jeg tænkte, at han selv havde mistet et nært menneske og nu kom det tæt på. Bagefter kom han hen og jeg spurgte om han havde mistet nogen, han sørgede over. Nej, sagde han, men jeg sad og kom til at tænke på alle dem, jeg har, som jeg kunne miste. Hans klasselærer stod ved siden af og hun sagde så: tænk på, hvor rig du er, siden du har mange at miste, og at de alle sammen er derude et sted lyslevende. Da var det, at smilet holdt sit indtog gennem tårerne!

Vi står her Palmesøndag på tærsklen til påske og vi kan se hele påskens forløb og budskab som et håb, der er på vej for at holde sit indtog i os; som et smil, der er i færd med at bane sig vej gennem tårer. Der er sammenbrud undervejs, tårerne er reelle, lidelsen og døden er alvor, men påsken fortæller os, at dødens magt til sidst bliver brudt, så vi kan frelses; så det er livet, der er evigt og ikke døden; så også de kære, vi har mistet, omfattes af livets lys, ikke dødens mørke, …og sådan kan vi også tænke på vor egen død. Det er der håbet og glæden og påskesmilet skal stå sin prøve, ansigt til ansigt med grav og død, hvor vi ellers er vante til at blive overmandet af sorg og modløshed. Påskens budskab er, at Gud griber ind!

Det er ellers ofte et åg for tanke og tro, at Gud ikke griber ind. Vi kan bønfalde Gud om hjælp, når vore kære eller vi selv er i nød og den kommer ikke. Som en mand sagde til mig, efter at han mange gange og længe har bedt om hjælp: hvorfor lystrer Gud ikke? Nu er Gud ikke en, vi kommanderer over, men vi kommer aldrig helt til at forstå, hvorfor Gud tillader lidelse og sorg… og netop derfor er det godt at skulle fejre påske endnu en gang: for påskens budskab er, at Gud allerede har grebet ind og at det indgreb står ved magt, også når tårer og afmagt og tvivl griber os. Et ordsprog siger: Tvivlen rejser det bjerg, troen flytter. Livet og de sorger og bekymringer, der kan ramme, rejser bjerge, vi ikke kan komme udenom eller op over, men som står i vejen for glæden; en kvinde, der havde mistet sin mand, sagde opgivende: den næste tid ligger som et bjerg foran mig og jeg kan ikke se, hvordan jeg skal komme over. Tro kan nogle gange flytte bjerge, fortælle os, at Gud kan tage os udenom og op over, hvor vi ikke selv kan komme. Du skal tage mig op på det bjerg, der er for højt for mig, som salmisten siger til Gud i det gamle testamente.

Da Jesus holder sit indtog i Jerusalem er det til glæde og begejstring. Folk i landet dengang havde et hårdt liv og var tilmed ufrie, romerne havde besat landet, opkrævede skatter, regulerede livet. Men man havde troen på at høre til Guds udvalgte folk og levede med en drøm om, at en dag ville Gud sende en frelser og forløser, Messias, der skulle befri landet og skabe en ny storhedstid, og når han kom, ville det ske ridende på et æsel, på en æselhoppes føl. Og da Jesus, som de har hørt forunderlige ting om og måske selv mødt, kommer ridende på et æsel som den længe ventede messias, bryder glæden frem og der bliver fest i byen, og det bliver et kongeligt indtog. Havde de haft højskolesangbøger med og kendt Nu er dagen fuld af sang ville de nok have sunget den: Plukke plukke dugget strå, plukke plukke siv ved å, plukke plukke.. ja, palmer! Jesus kommer til dem som et forår, som smil gennem vinterens tårer. Der er nogle timer, hvor det er som om, at de og Jesus er på vej samme sted hen, men det går op for dem, at sådan er det alligevel ikke. Jesus ved det hele tiden, men han under dem festen og smilene, forglemmelsen og giver dem noget at se dybere betydning i, når de senere forstår, at han var deres konge på et dybere plan i tilværelsen. Det var mere sandt end vi selv vidste, da vi hyldede ham, kan de siden sige. Jesus er ikke kommet for at oprette et rige af denne verden, ikke for at tage et opgør med kejseren i Rom og hans magtapparat, der kvæler så megen livsudfoldelse og stjæler så megen glæde fra dem. Jesus har fra begyndelsen sat kursen mod korset, for at tage et opgør mod den magt, der kvæler allermest liv og stjæler allermest glæde, døden selv, og alt det, mennesker kvæler og slår ihjel i os selv og andre, fordi vi ikke formår altid at ville livet og kærligheden og Gud. Vi skal reddes fra både døden og os selv, hvis der skal være håb.

Den unge mand, der græd ved tanken om, at han kunne miste sine kære, fortalte, at han havde en lillesøster, der snart skulle konfirmeres og at hun glædede sig så meget. Skal du så sige lidt til hende ved festen, spurgte hans klasselærer, holde en lille tale? Ja, sagde han med et stort smil, og nu skal den være ekstra god! Det var som om, at den tur ind i dødens gru, han havde taget i tankerne, sendte ham tilbage til de levende med endnu større kærlighed og taknemmelighed. Det tror jeg er et hverdagsglimt af den glæde, Jesus i påsken på et dybere plan udvirker: han sender os tilbage til livet og de levende med en større glæde, tro og taknemmelighed, for dødens gru er ikke et sted, vi skal blive i, heller ikke når vi for alvor havner der, fordi vi har mistet eller selv skal dø eller har forvoldt dødelig skade på andres tro og glæde. Selv om den er grum og stjæler vor glæde, er det ikke dødens gru og kolde istaphånd, der er evig og stærkest i livet, det er glæden i de levendes land, hvor Gud er. Følg mig, har Jesus sagt, …derhen! 

Min bedstemor var gift med min bedstefar og fik fire børn i løbet af 15 år, det ene af børnene mistede hun, på gravstedet stod en sten: Lille Niels Madsen, stod der, og desværre mistede hun også min bedstefar på tragisk vis, da min far var fire år. Hun var enke i 47 år og savnede min bedstefar resten af livet. Hun vidste om nogen, hvad et følgeskab i kærlighed og glæde er og hvad det vil sige at miste det. Hun fandt livet igennem stor trøst i sin tro, måske fordi hun der havde et følgeskab, som intet i denne verden kunne rive fra hende eller ud af. Lidt samme erfaring, som salmisten i salme 23 i bibelen har: Godhed og troskab følger mig så længe jeg lever og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage! //Påsken handler om at indstifte et følgeskab, vi ikke skal miste. Der er al mulig grund til at vifte med palmer, når Jesus holder sit indtog, også selv om vi ikke holder ud hele vejen ind til kernen; det gjorde han og frelste derved os alle!

De unge mennesker, der hørte om død og begravelse forleden, så ikke skævt til hinanden, fordi nogle fik tårer i øjnene eller da en måtte gå ud og samle sig, inden hun kom ind igen; de var stille og gav plads til hinandens tårer; de ved trods deres unge alder, at livet kan rive det dyrebareste fra os, og de føler med dem, det er sket for. Måske de unge dér mærkede, at når vi ser hinanden i det, vi kommer ud for i livet, kan der være et fællesskab i det, som trøster og støtter og tænder smil gennem tårer, og lærer vi sådan et fællesskab at kende i det nære liv med hinanden, lader det os ane, hvad det er for et fællesskab Jesus holder sit indtog for at stifte med os.. et hvor livet er stærkere end døden og hvor tårerne viskes bort af glæde. Amen

 

Mariæ bebudelse, søndag den 7. april 2019

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: »Herren er med dig, du benådede!« Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende: »Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige.« Maria sagde til englen: »Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand.« Englen svarede hende: »Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn, nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette måned; thi intet er umuligt for Gud.« Da sagde Maria: »Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!« Så forlod englen hende. Lukasevangeliet 1,26-38


Det er en gave at have vidner til sit liv! At have nogen at dele de afgørende dage med, at være set. Gamle venskaber har den kvalitet, at man har en lang historie sammen og et langt perspektiv på hinandens liv. Og at miste sine forældre er jo i reglen at miste dem, der har kendt en længst og der kan være en ensomhed i, at der nu ikke er nogle, der har været med hele vejen. Hvert år på mine børns fødselsdage går tankerne tilbage til dengang, de kom til verden og de historier, der knytter sig til deres fødsler får de fortalt endnu engang, de kan dem udenad og lytter med en vis overbærenhed, men der skal nogen til at fortælle hele historien om ens liv, for man kan ikke fortælle den hele livshistorie selv, særligt begyndelsen og slutningen skal der andre end en selv til at fortælle.

Når vi hører beretningen om, hvordan englen Gabriel bebuder Maria at hun skal føde Jesus, er det begyndelsen på Jesu menneskeliv. Det liv, der skal berige mennesker med under på under, begynder selv som et under. Hvad vi hører er også begyndelsen på den opgave, Maria påtager sig… som er at blive hans mor, men som det skal vise sig også indebærer at være vidne til hans liv på jord… undfangelsen, fødslen, fremstillingen i templet, da han blev væk som 12 årig i templet, hans første tegn, da han lavede vin til vand, hans virke blandt mennesker, hans korsfæstelse, hvor hun stod ved korsets fod, de sjælsrystende dage, hvor han er opstanden og viser sig for dem og alt skal tænkes forfra om liv og død, hans himmelfart og den første tid, de troende er sammen: der står i apostlenes gerninger, lige efter himmelfarten, at apostlene holdt alle i enighed fast ved bønnen sammen med kvinderne og Jesu mor Maria og hans brødre. Det er sidste gang, vi hører om Maria i det nye testamente.. hun har været med fra undfangelsen til himmelfarten og er det eneste menneske, der har set hele Jesu liv på jord. I det stykke er hun en slags repræsentant for os alle…en af os mennesker har set hele Guds søns livsbane, og hun er det også på en anden led: hun har mærket det hele på sin egen krop: den store glæde, det indre liv, den dybe fortvivlelse, sorgen og smerten og opstandelsens glæde og nybrud. Hun var der til at gennemleve alt, han gav og alt han var og er… så når vi ser hen til Maria, så ser vi hen til en, der har stået i det hele før os og som blev forløst ved at holde ud i sin kærlighed og tro.

Når man færdes i et katolsk land ser man Jomfru Maria allevegne, i alle kirker… og mange steder i bybilledet. Da min datter boede i Rom nogle måneder sidste år, var der i hendes opgang en statuette af Jesus i en niche i den ene side og en statuette af Jomfru Maria i den anden side, hvor man kom ind, så hver gang hun gik ud eller ind af sin lejlighed, var Jesus og Maria der. Som sådan en slags påmindelse om, hvem der værner og beskytter en ude og hjemme. Før vi blev lutherske kristne her i landet, stod der formentlig også en mariastatue i enhver kirke. De fleste Mariastatuer i Danmark i dag står på museer rundt omkring, og ikke i ret mange kirker. Når Luther og reformationen nedtonede Maria i gudsdyrkelsen handlede det om, at helgener og helgeninder blev skrevet ud af troen, for vi behøver ingen mellemmænd eller -kvinder for at gå til Gud, ingen særlige værnehelgener, for vi tilhører allerede vor herre Jesus Kristus, det er en god pointe, og så lå der en afstandtagen til den katolske opfattelse af Maria som særlig from og ren og det der udefra kunne ligne en tilbedelse af hende selv om det ikke er det. Men det ændrer ikke på, at Maria er dybt betydningsfuld i troens univers. Jeg ville gerne have Maria tilbage og ville ønske vi fandt en Mariastatuette gemt i hulmuren, fordi bønderne ikke ville undvære deres Vor Frue i kirken, da reformationen kom og så få hende frem i lyset igen. Luther ærede livet igennem Maria og havde hendes billede hængende i sit arbejdsværelse … for ham var Maria en almindelig ung kvinde og et almindeligt menneske som folk er flest og det at Gud udvalgte hende viser, at Gud kan bruge enhver i sin tjeneste. Det vi ærer Maria for er, at hun tog kaldet/opgaven på sig uden forbehold.

Jeg blev helt glad, da jeg læste, at Luther havde et Mariabillede hængende i sit arbejdsværelse. Så er vi da ikke helt ulutherske i hovedet, os der har lidt Maria-ikoner hængende derhjemme. Jeg tror, at vi kunne have glæde af at gøre Maria mere synlig i vor lutherske kirke og tro. For Maria er god at spejle sig i, uanset køn. Maria går ind i opgaven, Gud giver hende, uden at hun straks skrider til en forhandling med Gud om, hvad det kan komme til at koste hende og hvor meget af sit eget hun må sætte til side og hvad hun skal have for det… hun mærker, at vejen, Gud beder hende gå, er sand og hun fylder ikke så meget selv, at vejen fortoner sig. Selv om hun på ingen måde kan overskue hvad det vil komme til at betyde, er hun klar; havde det været i dag, ville hun måske have sagt: og så tager vi den derfra! Marias liv fra englens besøg til Jesu himmelfart er udtryk for et livssyn, der ligger i den kristne tro: om man lykkes som menneske måles ikke så meget på, hvor lykkelig eller hvor sorgløs eller succesrig, man er, men om man holder ud i kærligheden og går den vej, troen tilsiger en at gå.

De munke, der gennem flere hundrede år drev Holme kloster (Brahetrolleborg) sang hver dag til Maria pris og mon ikke, at deres sang har været fyldt af det, der fyldte dem, så Maria også blev vidne til deres liv. Hun har set Jesu liv og hvordan det endte i lys og salighed, så måske hun kunne få øje på lys og salighed i en munks liv, selv om han måske ikke selv kunne! Sådan kunne en munk trøste sig ved at ære Maria!

Men var Jomfru Maria virkelig jomfru, da hun fødte Jesus? Ofte bliver der jo smilet overbærende, når talen falder på det, for hvor naiv har man lige lov være!…vi har da hørt om både bier og blomster og enhver ved da, at der skal en mand og en kvinde til at avle børn, men når Gud er en del af ligningen, åbnes der også en dør på klem for underets mulighed… og når jeg gerne holder fast i Jesu fødsel som en jomfrufødsel er det ikke en livsforskrækket angst for at unde Josef og Maria det erotiske livs glæder, men fordi der er en  teologisk pointe i jomfrufødslen, for den fortæller, at Jesus ikke bare kom til verden lidt ved en tilfældighed fordi Maria og Josef ikke kunne holde fingrene fra hinanden eller fordi Maria kom galt afsted, men fordi Gud fast havde besluttet, at hans søn skulle fødes og Gud blive Far… sådan rigtig Far! //Jeg kan takke Gud for mine egne børn, og tænke, at de er Guds gaver i mit liv og at Gud dybest set er ophav til alle mennesker og kan kalde Gud for far, men det er ikke i dén brede betydning af ordet, at Gud også er far til Jesus…Gud er virkelig far til Jesus, ligesom jeg er far til mine børn… havde Jesus haft en dåbsattest, skulle Gud havde stået i forældrerubrikken, havde det været i vore dage skulle Gud vel også have indleveret en omsorgs- og ansvarserklæring for at vedkende sig faderskabet… han var jo ikke gift med moderen. Jomfrufødslen fortæller om, at Gud og mennesker mødes helt unikt i Jesus… og når Gud vælger den vej til selv at blive menneske for at frelse mennesker, så afføder det det smukkeste og mest livsbekræftende billede på håb og frelse, vi har: en kvinde, der i kærlighed holder sit nyfødte barn i favnen…som vi kender Jomfru Maria og som vi selv engang har ligget i mors favn. I vore dage kan nogle udtrykke tvivl om verden har en beskaffenhed, hvor det giver mening at sætte børn i verden… mange unge frygter, at der ikke er en fremtid…da gives der næsten ikke noget stærkere billede på det håb, Gud kommer til os med: at nyfødt barn!… Gud turde sætte et barn i verden og vi skal turde! I den dybe kærlighed, en mor kan favne sit barn med, vil Gud at vi skal forstå, hvordan Han vil møde os i verden. Og hvordan det møde kan forløse et menneske, bliver Maria den første til at mærke på egen krop og hun kan bevidne fra begyndelsen til enden det under, Han er, og hun er et menneske i vor tro, vi kan spejle os i, både på de tunge dage og de løfterige lyse dage. Derfor er hun god at ære og se hen til … for Gud kan bruge os helt almindelige mennesker og forløse os som var vi alle helgener og helgeninder. Amen


x

Fastelavns søndag, den 3. marts 2019:

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da kommer Jesus fra Galilæa til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde: »Jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig?« Men Jesus svarede ham: »Lad det nu ske! For således bør vi opfylde al retfærdighed.« Så føjede han ham. Men da Jesus var døbt, steg han straks op fra vandet, og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned ligesom en due og komme over sig; og der lød en røst fra himlene: »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag!« Matthæusevangeliet 3,13-17´


Prædiken: I en kirke i Tyskland, som jeg engang var i, er der en døbefont. Den er speciel ved, at der er en udsmykning på væggen: en gylden port og der står med store bogstaver: Porta vitae, livets port eller porten til livet. Vi kunne godt have en skærm med sådan en port malet på, som vi trak hen bag døbefonten her, når der er dåb, for det er jo en forklaring til dåben: at dåb er en dør ind til livet. // Og hvad det vil sige, er godt at fundere lidt nærmere over i dag, hvor det er fastelavn. Vi står på tærsklen til den afdæmpede fastetid op til påske og den tid er beregnet til at tænke over livet. I gamle dage spiste man rigeligt med flæsk og fastelavnsboller til fastelavn, som et farvel til det fede liv, for snart stod den på smalkost! Fastetiden var 40 dage op til påske; men det var ikke for tabe sig, men for at se klarere. En nøgtern eftertanketid, som vi kan lade os inspirere af selv om vi ikke rigtig faster: hvordan får jeg del i det under af liv, der flød ind i verden, da Jesus stod op fra de døde påskedag? Er min tro, mit håb, min kærlighed blevet sløv og lunken; hvordan får jeg så tændt dem igen? Men det er svært at tænke klart med for meget flæsk i maven, for så er man mæt og døsig. Der er brug for tankens og hjertets klarhed, når vi skal tænke efter i livet, og klarhed og en fyldt mave går ikke rigtig hånd i hånd. Jeg falder i hvert fald tit i søvn, når jeg har spist og sat mig ned for at se TV avis. Engang imellem skal vi gøre plads til andet end et velnæret liv og det er tiden fra nu af og til påske beregnet på. Vi er allerede godt i gang hér: vi indledte med at synge påskesalmen: Hil dig frelser og forsoner. Om at kærligheden, hjertegløden stærkere var her end døden og hvordan en flod af tilgivelse fra det høje kan ledes ind i vore årer. Og vi har hørt om Jesus, der blev døbt og udpeget af Gud som Guds elskede søn. Allerede her har vi fat i noget: dåben er vor dør til noget evigt i livet og Jesus har åbnet den.

 

Lille J., som vi lige døbte, blev døbt til at tilhøre den korsfæstede Herre Jesus Kristus. Hvis vi havde taget turen ned til Silke å og havde døbt ham der, ville det måske have været tydeligere, hvad dåben fortæller… men det er jeg nu glad for, at vi ikke gjorde, for det ville have været en koldt for en lille dreng og for præsten! Men en dåb i en å eller en flod, som Jesus blev døbt med, er tydeligere end de tre håndfulde vand øst over et lille barns hoved. En dåb er egentlig en neddykning under vand for så at stige op til livet i lyset og luften igen. Som en opstandelse fra de døde. Har man prøvet at være længe under vand og holdt vejret så man følte man blev kvalt, så er det at komme op og trække vejret frit, noget af det mest livgivende, der findes. Og det er bla. den fysiske erfaring, dåben trækker på i sit indhold: at vi med den i baghovedet mindes om, at i dåben druknes symbolsk det gamle tomme menneske i os og vi stiger op som et nyt menneske til livet og lyset som discipel i Guds rige. J. blev døbt med vand og Helligånd akkurat som Jesus selv i Jordanfloden og ordene der lød til Jesus den dag: du er min elskede søn laver Jesus ligesom en ”videresend” på til J.: At Gud siger, at nu er du også hans elskede søn! Jesus deler sin Gud og far med J. i dag og i det er der en port til livet

Nu er jeg ikke vinterbader, men jeg tror, at dem der i denne tid tager en dukkert fx i havnebadet i Faaborg og dykker under måske 7 sekunder og kommer op igen, føler stærkt at de er i live, at den dukkert gav dem et frisk pust og får dem til at mærke livet rulle i årerne. Det er en meget fysisk oplevelse af at blive et nyt menneske, dåb er i familie med det, bare i åndelig forstand. Derfor behøver J. heller ikke blive dukket helt under og komme op igen tre gange, for det er ikke den fysiske oplevelse han skal have, men håbets gave her på tærsklen til et helt liv: han er døbt til at tilhøre Kristus, der stod op af døde påskemorgen og trak vejret og ånden og livet ind på ny. Sådan må J. og vi andre døbte mærke os i live i ånden, som tog vi hver ny dag et rensende morgenbad i solskin og nåde.


Nu er det ikke kun Livets port, der står åben i dåben, dåben skal også åbne døre i os, så vi er åbne for livet. Vi mennesker skal åbnes, ellers bliver vi så lukkede. Da mine børn var små kunne vi lege en leg, hvor de sad gravalvorlige med sammenkneben mund over for mig, og jeg bankede dem let i panden og sagde: der kom en lille mus og bankede på et lille hus, mon der er nogen hjemme?den kiggede ind af det ene lille vindue (åbne øjet med et par fingre og kigger ind) og den kiggede ind ad det andet lille vindue, og så drejede den nøglen om i døren (drejede en omgang på næsen) og så… kilde, kilde, kilde og så flækkede ungerne af grin; musen havde haft held til at lukke dem op og se, at der var nogen hjemme!

Det med at lukke op og få kontakt er noget grundlæggende i vort liv. Vi gør det hele tiden med hinanden, ikke så meget ved at banke nogen i panden og kilde dem, men ved smil, ved ord, ved nærvær, i et arbejdsfællesskab måske, eller i kærlighed, først når vi åbner os for hinanden, kan vi dele de ting, der giver livet farve og gør det værd at leve. Jeg tror, at de fleste, der elsker et andet menneske, kan opleve det sådan, at dette andet menneske kan lukke dem op, så livet kan komme ind. En kvinde kan måske gøre sin mand blød i knæene som ingen anden og et barn kan få sin fars eller mors hjerte til at smelte, og det er ikke noget særsyn, at selv tilknappede voksne mænd kan åbne alle døre på vid gab, hvis et barnebarn banker på.


I dåben er det Gud, der banker på og spørger, om der er nogen hjemme, for livets dør står åben…

Men det vigtigste, der står åben i enhver dåb er Guds hjerte. Det er der, det hele begynder. Hvis Guds hjerte var lukket bag lås og slå og ingen kærlighed til mennesker mulig, ville Jesus aldrig være kommet til verden. Men Gud elskede verden, så han gav sin søn for at enhver som tror på ham ikke skal fortabes men have evigt liv. Jesus er nøglen til Guds hjerte.

Jeg så engang en dør, der var låst, jeg tror det var i et kloster, jeg husker døren, for der hang i snesevis af nøgler ved siden af, men kun en af dem passede. Dem, der havde lov at låse op og gå ind og hente hvad der måtte være af skatte og forråd derinde, var indviet i, hvilken nøgle, der var den rette. Fordelen ved det system var, at ingen behøvede gå med nøgle for at komme ind, når bare de vidste hvilken af nøglerne, der var den rette og udenforstående kunne ikke bare gå hen og låse op.


I dåben får vi udpeget den nøgle, der åbner Guds hjerte: Jesus Kristus, han er nøglen til livets port. Gud har selv afsløret det for os, da Jesus blev døbt: det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Der kan være 117 nøgler, som vi tror åbner døren til livet: rigdom, privilegier, et liv i sus og dus, indsigt, daglig motion, sund mad… og hver især kan de nøgler åbne mange fantastiske døre i livet for os, men Gud har vist os den særlige nøgle, der åbner selve livets port og når vi bliver døbt, præges den nøgle dybt i vort hjerte, Kristus selv, så livets dør aldrig bare lige smækker i for næsen af os, ikke engang til allersidst. Amen

 

Tidligere prædikener:

Første søndag i advent, 2018: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage.« Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger: »Sig til Zions datter: Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl.« Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: »Hosianna, Davids søn! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det højeste!«
 Matthæusevangeliet 21,1-9

Prædiken

En dag i december kunne jeg som dreng komme hjem fra skole til lugt i køkkenet af Brasso og Silvo pudsemiddel. På køkkenbordet var bredt aviser ud og hele husets beholdning af lysestager i messing og sølv stod linet op. Og ens mor var i gang med at rense gammelt stearin af dem og pudse dem. Snart var det jul og stagerne skulle bære julens lys. Det er i virkeligheden en rigtig adventsbeskæftigelse. At gøre stager klar til lys. Når julen kommer er vi selv som stager og julens evangelium og glæde er lyset, vi skal bære. Advent er tiden, hvor vi må gøre os klar til lyset. Der kan være en befrielse i at være stage og ikke lys, for det kan jo være at glæden eller oplagtheden eller troen ikke rigtig synger i en og da er det godt, at julehøjtidens glæde og fred til mennesker ikke skal komme fra os, men kommer til os.

I byen Wrocklaw i Polen kan man hver aften i tusmørket se et særligt syn. Jeg har kun været der i dagslys, så jeg har kun læst om det. Da man moderniserede gadebelysningen i byen, lod man de gamle gaslamper bliver stående omkring domkirken i byen. Så i en enkelt gade hen til og rundt ved domkirken står der 103 gamle gaslamper, som stadig er aften- og natbelysning her og hver aften går en lygtetænder rundt og tænder lampe efter lampe. Han har lyset med sig, og hvor han når frem, bliver der lys. Måske er det sådan, det også skal blive jul. Jeg kan godt lide tanken om, at julens engle går fra menneske til menneske og tænder lys i os som var vi stager og lamper i livet hver især. Ja, hvem ved, måske er vi nogle gange lysets engle for hinanden! Vi er jo sat her for at lyse for andre. Men hvad skal jeg lyse af, kan man på tunge dage tænke ved sig selv. Og da lyder det: se din konge kommer til dig!.. vær du blot stage for hans lys. Der er bare det ved det, at stager vel helst skal gøres klar, og lamper renses og ses efter. Adventstiden er netop beregnet til det, så vi er klar til lyset.

I dag hører vi om Jesu indtog i Jerusalem palmesøndag op til påske. Når vi skal høre om påske op til jul, er det nok for få os til at tænke over, hvordan vi selv vil tage imod Kristus, når han kommer. Som dem i Jerusalem den dag med jubel og hurraråb?, eller har vi for travlt med alt det andet, julen også er til at stoppe op, drukner budskabet? eller har denne tid måske mistet sin fortryllelse for os, så vi næsten hellere vil rejse langt væk fra det hele?

Hvordan renser man sit hjertes lampe, så tro og glæde kan skinne klart? Ja, hvis det var en gaslampe skulle man have noget ståluld frem, så man kunne fjerne sod og snavs på brænderen. Måske skal man også gå sit hjerte og indre efter for sod og snavs, der har sat sig… et lag kynisme måske, eller bristede drømme, der roder og tager plads op, eller rense ud af ondt man har tænkt om andre, dårlige tanker, man har tænkt om sig selv. Advent er traditionelt en tid, der kirkeligt set er helliget eftertanke, selvransagelse, bod og anger, ikke for at kule sig selv ned, men for at få gjort hovedrent i sit indre. Adventstidens liturgiske kirkelige farve er violet, fordi det er eftertankens og bodens farve, og derfor mange adventskranse stadig har violette bånd. Munken Frans af Assisi, der levede i 1200tallet fik engang i et syn foran et krucifiks bud om at genopbygge Guds hus, der lå i ruiner, og han vidste, at han måtte have hjælp højeste sted fra for at finde mod og tro og kræfter til opgaven, og han bad denne bøn foran krucifikset: ”Højeste, glorværdige Gud, oplys mit hjertes skygger, giv mig en oprigtig tro, sikkert håb og fuldkommen kærlighed, i mine sanser og viden, Herre for at jeg må udføre din hellige og sande befaling.” (Fra ”Hjælp mig, Herre”, side 223). Måske en sådan bøn er som stålud og god at bruge til indre hovedrengøring, for i den bøn ligger en selverkendelse… af at man ikke kan og skal magte alt det gode af sig selv og der ligger en Gudserkendelse… af at Gud kan gøre en til et nyt og mere håbefuldt og elskende menneske.

Der er flere måder at stemme sindet til højtid, som kan supplere eftertankens Brasso og bodens ståluld og det er ved at udfordre mørket i og omkring os med lys!
Jeg ved, at der på skolen i Krarup lige nu samles ind til to familier, der har mistet en forælder siden sidste jul… to hjem, hvor sorgen er stor og juletiden svær, jeg tror, at de manges omsorg og omtanke vil være et lys i mørket. Pengene sikkert også, men måske mest betænksomheden og medfølelsen bag. Bringer vi trøst, gør vi en forskel. Tænder vi glæde, får vi glæde. Bereder man andre på højtid, bliver det højtid i en selv. Der er mange ting i julen, som kan være gode og hyggelige men også blive for meget. Måske adventstidens forberedelse kunne bruges til at øve sig i at se klart, hvor julens sande kerne er og kommer fra,  det dybe, nære, kærlige og gudgivne i julens højtid.

Jeg har desværre ikke set en lygtetænder gå og tænde lygter i tusmørket i Wrocklaw, men jeg har af og til set en graver gå og pille gamle lys af stager i kirkebænkene og sætte nye lys i og tænde dem. Set, hvordan der arbejdes for at kirken når tiden er inde og klokkerne ringer, er en lysfyldt oase af lys i mørket og kan slutte sig varmt og imødekommende om os. Det er adventstidens gøremål i det dunkle at gøre klar til lyset. 

Når Jesus drager ind i Jerusalem palmesøndag er han lyset, der rider ind i mørket, vel er der glæde og begejstring omkring ham, men vi ved, at stemningen vender til mørke og aggression, vold og død nogle dage senere i påsken, og da er Han, hvor der er brug for ham, midt i volden, opslugt af mørket, inde i døden for at kunne lyse vold, had og død op indefra med kærlighedens og barmhjertighedens himmelske lys… for som Martin Luther King har sagt det, så kan had ikke bekæmpes med had men kun med kærlighed og mørke kan ikke bekæmpes med mørke, kun med lys. Det er derfor, Kristus kommer og derfor vi fejrer hans komme. 

Egentlig burde jeg finde aviser og silvo frem derhjemme, for jeg har arvet et par af de sølvstager, min mor så flittigt pudsede til jul i min barndom… jeg skal ærlig indrømme, at det med at pudse lysestager ikke står højt på adventstidens to-do liste! Men jeg kan i det mindste rense gammelt stearin væk, så nye lys kan sættes i stagerne til jul og selv en anløben matsort stage kan bære det klareste lys, det er der opbyggelse i at vide, både på vegne af sølvstagerne derhjemme, og på vi menneskers vegne, der også er en slags stager for lyset. Måske er advents vigtigste juleforberedelse at nå til den erkendelse,.. at rense nogle af de byrder ud, vi lægger på os selv og hinanden i denne tid… så vi ikke giver op fordi alt ikke bare stråler nypudset i os eller omkring os… men tager på os at bære lyset alligevel. Se din konge kommer til dig! Amen

 

24. søndag efter Trinitatis, II, 2018

Markering af 100 året for 1. verdenskrigs afslutning

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde til dem: »Min fader arbejder stadig, og jeg arbejder også.« Derfor var jøderne endnu mere opsat på at slå ham ihjel; for ikke blot brød han sabbatten, men han kaldte også Gud sin fader og gjorde sig selv Gud lig. Jesus sagde til dem: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Sønnen kan slet intet gøre af sig selv, men kun det, han ser Faderen gøre; for hvad Faderen gør, det samme gør også Sønnen. For Faderen elsker Sønnen og viser ham alt, hvad han selv gør; og han skal vise ham endnu større gerninger, så I skal undre jer. For ligesom Faderen oprejser de døde og gør dem levende, således gør også Sønnen dem levende, han vil. Faderen dømmer heller ingen, men hele dommen har han overdraget til Sønnen, for at alle skal ære Sønnen, ligesom de ærer Faderen. Den, der ikke ærer Sønnen, ærer ikke Faderen, som har sendt ham. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den time kommer, ja, den er nu, da de døde skal høre Guds søns røst, og de, der hører den, skal leve. For ligesom Faderen har liv i sig selv, således har han også givet Sønnen at have liv i sig selv. Og han har givet ham magt til at holde dom, fordi han er Menneskesøn. I skal ikke undre jer over dette, for den time kommer, da alle de, der er i gravene, skal høre hans røst og gå ud af dem – de, der har øvet det gode, for at opstå til liv, men de, der har gjort det onde, for at opstå til dom.« Johannesevangeliet 5,17-29


Prædiken

 

Da våbnene tav efter 1. verdenskrig var store arealer i Frankrig og Belgien helt molestrerede efter års skyttegravskrig og granatregn. Her alene blev 3 millioner soldater dræbt, jorden var farvet af deres blod. Året efter freden stod slagmarkerne mange steder dækket af et rødt blomstertæppe, for i jorden havde der ligget valmuefrø fra før krigen, hvor planter kunne gro uden at blive trampet ned eller sprunget væk af granater, og nu blomstrede valmuerne i tæpper af rødt, som var soldaternes blod vokset op af jorden og et minde sat over dem af naturen selv. Lige siden har den røde valmue været symbol for mindet om de faldne og for håbet om fred i verden. Særligt i England kan man på denne mindedag i november se mange gå med røde plastik valmuer, poppyes, men også i Frankrig og Belgien. Da vi var på sognerejse til Nordmandiet i september så vi dem ved krigsmindesmærker og slagmarker, også fra 2. verdenskrig. For den røde valmue er blevet symbol for mindet om faldne i alle krige.


I dag er det 100 år siden, 1. verdenskrig sluttede, den 11.11.1918 kl. 11.00. Det var en tiltrængt fred efter en forfærdelig krig. 18-20 millioner mennesker omkom i krigen, 600.000 er stadig savnede, måske sank de til bunds i mudder på slagmarken og aldrig fundet.


På turen til Nordmandiet i september så vi en krigskirkegård med 10.000 hvide kors. Her var det faldne soldater fra 2. verdenskrig, men rundt omkring i samme område ligger også krigskirkegårde fra 1. verdenskrig. Det er så bevægende steder. To verdenskrige er løbet hen over her i løbet af 30 år. Med tanke på de mange begravede her og de mange, der stadig ligger ukendte steder på slagmarkerne, er det stærke ord, vi hører i dag: Den time kommer, ja den er nu, da de døde skal høre Guds søns røst og de der hører den skal leve! De er ikke glemte dér i deres kendte eller ukendte grave. Vi kan gøre vort bedste for at huske og mindes, men med tiden går selv store ofre af minde, men Gud glemmer dem ikke; Guds søn kalder på dem; han steg selv ned i dødsriget for at hente dem og os alle med op, når dagen kommer.

 
Soldaterne i skyttegravene prøvede efter bedste evne at holde modet oppe. Det var et sted, man sagtens kunne gå i panik i ren dødsangst og mange greb ud efter troen for at holde fast i et håb og i sig selv. Der findes beretninger om, hvordan engelske soldater ved et frontafsnit en julenat sang Silent night, holy night (Glade jul dejlige jul) og de tyske soldater stemte i tværs hen over slagmarken fra deres skyttegrave, Stille Nacht, Heilige Nacht, inden deres officerer beordrede dem til at skyde hinanden i stedet for at holde julefred. En anden salme som mange engelske soldater tyede til de lange nætter i skyttegravene var den smukke Abide with me: Vær du mig nær, nu aftnen sænker sig, snart mørket råder, vær du nær hos mig. Når andres hjælp og trøst er intet værd, du hjælpeløses hjælp, vær du mig nær. Den engelske præst Henry Francis Lyte skrev den i 1847 kort før han døde af tuberkulose… en salme om, at når afmagt rammer, er der dog en ting, vi kan: kalde på Gud og betro os i Guds hånd. Kanske at det bringer den fred i hjertet, som verden omkring en ikke formår at give. Og Gud arbejder, hører vi i evangeliet, ikke at vi altid forstår hvordan, eller kan få øje på nogen mening (eller Gud for den sags skyld), når verden bryder sammen, men bag tid og rum, hører vi i evangeliet, bag lidelse og død, hersker en levende magt, der er kærlighed og lys og i hvis varetægt vi falder og gemmes til den yderste dag. Til den levende Gud i det høje kan vi synge som soldaterne, når angst og afmagt rammer: Vær du mig nær!   

Vi anfægtes af, at Gud ikke griber ind; hvor ofte har et menneske ikke stået med et sjælsrystende ”hvorfor” over for lidelse og død! men evangeliets trøst er ikke, at Gud glatter alting ud så alt bliver sorgløst og godt, sådan er livet jo heller ikke, det er en sværere trøst, som kan lægge sig om både liv og død: nemlig at Gud er med os, når vi falder. Gud lider med os, når vi lider. Vi besøgte i september en kirke i Caen i Frankrig, der var bombet od udbrændt under 2. verdenskrig og et stort trækrucifiks var blevet flammernes bytte. Ud af asken havde man efter branden trukket figuren af den korsfæstede Kristus, halvt fortæret af ilden. Nu kan man se det bevægende syn af den halvt brændte sodsværtede Kristus, der ligesom så mange soldater der på egnen i to verdenskrige var bombede, sårede, brændt op, døde. Det gik Kristus her som mange i krigen. Evangeliets trøst har rod i Jesu lidelse, død og opstandelse. Sådan valgte Gud at trøste/genrejse sine børn: ved at lade sin søn dø menneskers afmægtige død, for med evig kærligheds kraft at genrejse os med ham; de mørke kræfter i tilværelsen får ikke det sidste ord: Den tid kommer, ja den er nu, hvor de døde skal høre Guds søns røst og de der hører den skal leve. Tror vi Kristus, er vi allerede gået ud af dødens magt over os og ind til livet. Som vi lige sang så smukt: Så lægger jeg mit liv i dine hænder, så ved jeg, uanset hvordan det ender, når du blir stor i mig og jeg bliver lille, da er der ingen død og ingen verdens nød, der kan os skille.


1. verdenskrig er på mange måder fjern. Mens vi er vokset op med beretninger om besættelsen og 2. verdenskrig, har de fleste af os ikke hørt meget om 1. verdenskrig. I mit hjem stod der i reolen et bogværk, mange bínd i brun indbinding: Verdenskrigen stod der på ryggen af dem, men jeg tror aldrig nogen i huset havde læst dem. Det var en veltalende dørsælger, der havde solgt dem til min far. Anderledes i Sønderjylland. Siden 1864 var mange sønderjyske jo indlemmet i det tyske rige syd for Kongeåen og unge sønderjyske mænd blev sendt i krig for Tyskland. 5-6000 sønderjyder faldt. Det er 100 år siden, men det mærkes stadig i livet. Jeg sad engang i en stue her i byen og talte med en kvinde, hvis brødre var med i 1. verdenskrig udskrevet til tysk militærtjeneste. En af dem døde og en anden kom hjem med granatchok og tog senere sit liv. Siden sin tidligste barndom og til hun døde i en høj alder havde krigen sat sine sorgfulde spor i hendes lange liv. Krig, mørke, lidelse, tragedie trækker lange spor, ingen krig er sporløs.


En af 1. verdenskrigs lærdomme var, at vi mennesker kan påføre hinanden lidelse, smerte og død i et helt ubegribeligt og skræmmende omfang, når vi har teknologien til det og omstændighederne er ulykkelige nok. Vi er alle syndere, siger vi i kristentroen og det kan lyde som et pessimistisk menneskesyn, men er nok desværre et realistisk menneskesyn, når vi ser os omkring i verden, dengang og nu. Og Jesus siger, at der er en dom ved tidernes ende, så retfærdighed kan ske fyldest, men også, at Gud har givet dommen i Hans hænder, hvilket vækker håb, for han døde selv for vores skyld. Men det tager ikke alvoren ud af de mørke sider i os eller af lidelsen i verden. En af alle kriges lærdomme er dog, at mennesker også ejer en forunderlig evne til at gøre godt, ofre sig, passe på hinanden, ulykkelige omstændigheder kan også få det fineste og dybeste frem i os. I en bog, der lige er udkommet i Korinth ”Krigsveteraner og modstandsfolk” fortæller forfatteren om sin morfar, Peter Johnsen Petersen, der døde i en skyttegrav 1. verdenskrig. Da han først kom til fronten som sønderjyde, fandt han ind i et kammeratskab også med de tyske i delingen. Som der står: ”De spiste og sov sammen og hjalp hinanden i nødens stund”. Vi mennesker ejer heldigvis også evne til næstekærlighed og sammenhold på tværs af skel.  

Vi må se os selv i øjnene, indse hvad vi indeholder og er i stand til og tage vore forholdsregler mod os selv, som menneskehed tælle til 20, når vreden tager til, kende fejl og brist i os selv og ikke kun hos fjenden, og turde elske, tro og håbe urimeligt meget, dø om så det gælder. Og så ellers synge med soldaterne om, at Gud må være os nær; alene kan vi ikke hele verden: Kom ej med rædsel som den drotters drot, men mild og blid at læge ondt med godt/ giv mig hos dig, som har hver en synder kær, trøst for al sorg og savn, vær du mig nær. Amen
 

Tidligere prædikener:

 

8. søndag efter Trinitatis, II
Søndag den 22. juli 2018

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde: »Mange vil den dag sige til mig: Herre, Herre! Har vi ikke profeteret i dit navn, og har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn, og har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige dem, som det er: Jeg har aldrig kendt jer. Bort fra mig, I som begår lovbrud! Derfor: Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen. Men enhver, som hører disse ord og ikke handler efter dem, skal ligne en tåbe, der har bygget sit hus på sand. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og slog imod det hus. Og det faldt, og dets fald var stort.« Da Jesus var færdig med denne tale, var skarerne slået af forundring over hans lære; for han underviste dem som en, der har myndighed, og ikke som deres skriftkloge.
 Matthæusevangeliet 7,22-29

Prædiken: Som dreng skulle jeg nogle gange gå ud på en eng og tælle de køer og kvier, der gik på græs der, om de var der alle sammen. Nogle gange lå dyrene ned i græsset og tyggede drøv, så de var svære at finde og så måtte jeg rundt på engen for at lede, og især på en del af engen ned til en å, var der i våde somre vådt og jeg måtte gå fra tue til tue for ikke at få vand oven ned i gummistøvlerne. Det var ret vaklende at gå der, men i et hjørne lå en stor marksten, og den der fornemmelse af at have balanceret fra den ene usikre tue til den anden uden at vide om det gik, og så at kunne træde op på den store sten, der lå solidt, var fantastisk.

Sådan nogle steder er det godt at have, ikke kun på en våd eng, men i sit liv. Steder hvor man ved, at når man går dérhen, er der fast grund under en!//Jesus taler om at man kan bygge sit hus på sand eller på klippegrund. Har man bygget på sand, skal der ikke meget til, før vandet fra et skybrud skyller huset væk og man bliver skyllet med selv. Derfor er det vigtigt at bygge på klippen, for så står huset trygt og godt, når stormene suser. Det er lidt det samme som at kende en god solid sten på en eng… at vide, at noget står fast. Og alt det her er jo billeder for noget andet…vi er jo ikke kommet i kirke for at lære lidt om husbyggeri eller om at færdes på en våd eng…det vi skal lære om, er at have noget, der står fast, at leve på i sit liv.

Jesus siger de her ting som slutning på en stor tale, han har holdt, bjergprædikenen. Her har han sagt ting, som er blevet stående som noget meget vigtigt, fx siger han, der selv er Guds lys i mørket, at vi også skal sprede lys og ikke sætte vort lys under en skæppe/spand men i en lysestage, så det lyser for alle… at vi skal turde vise, hvad der fylder os af tro og håb og glæde, for det kan andre have brug for at se. Og han har sagt, at vi skal elske vores fjender… kun kærlighed kan gøre verden til et bedre sted, og han har lært os fadervor, og meget andet, og så er det han siger: den, der lever efter disse ord, er som en der bygger på klippen! At det her er godt at basere sit liv på!
Engang gik jeg sammen med en af de landmænd, der havde eng og mark ned til den der lille å. - Vi skal over på den anden side, sagde han, prøv at komme med her; åen var lidt for bred til at man kunne springe over, (jeg havde prøvet engang, men jeg var landet ude på kanten af den modsatte bred og var gledet ud i vandet) men landmanden styrede hen et sted, hvor der lå et par sten ude i åen… den, dér, sagde han og pegede, den er god at træde på, og vi kom tørre over.
Det er som om, at Jesus siger lidt det samme til os… her er mine ord, de er gode at have som trædesten i livet, de holder! Jeg tænker, at nogle kender til at bede fadervor, når noget brænder på, det gør jeg selv, det kan give fred og håb at folde sine hænder og bede, for så er man ikke alene med tingene. Og mange finder den dybde og glæde, der er i at elske andre, både for kærlighedens egen skyld, men også fordi Jesus har sagt, at det er det, vi skal. At der er en endnu dybere mening, end vi måske selv kan se...også selv om det kan være bøvlet og kræve meget at elske sin næste. Det er godt at basere sit liv på noget, vi kan stole på holder!
Nu ved jeg godt, at hvis åens bund havde været bundløs, da vi skulle over, kunne ingen sten have ligget der og træde på, og bundløs skal man være forsigtig med: sidste år skulle jeg binde noget fast til en gren, der hang ud over vandet ude på Nørre sø… en gul klud, som roere på søen skulle styre efter; jeg smed sko og strømper og tænkte, at jeg kunne vade de få meter ud, men to skridt ude sank jeg ned i dynd til midt på livet, der var nærmest bundløst, og der var ingen sten at træde op på, et øjeblik blev jeg bange, den der fornemmelse af, at grunden er væk under en, er slem! Som præst møder jeg engang imellem mennesker, der har den oplevelse af det sted, de er havnet i livet: at der ingen fast grund er under dem, at de går til bunds, måske pga. sygdom eller sorg! Sidste år var jeg hos en, der nok havde grund til at have det sådan, hun var uhelbredelig syg, men hun tog sin salmebog frem og sagde: der står så mange gode ting her! Jeg mødte hende forleden og hun sagde med et stort smil: - jeg er her endnu! Det er dejligt at møde glæde, hvor der kunne have være bundløs fortvivlelse!
Jesus siger et sted, at Han er vejen, sandheden og livet. Han kunne også have sagt: jeg er den faste bund, som stenene i livets å ligger på! Hans ord holder, ikke engang korsfæstelse og død kan skylle dem væk, fordi Guds evighed er i Hans Ord.
Da jeg stod der ved åen på engen og skulle over, kunne jeg godt være lidt usikker på, om stenene nu også lå godt, der var kun en måde at finde ud af det på, og det var ved at træde ud på dem! Men først lod jeg nu landmanden gøre det! Og da de holdt til ham, turde jeg minsandten også! Lidt modig har man vel lov at være! Sådan tror jeg også, at det er med Guds Ord og med Fadervor og kærligheden… at først, når vi vover at træde ud i det, mærker vi, om det holder. Men Jesus trådte ud først og viste, at det bar! Derfor må vi også turde… lidt modige har vi vel lov at være! Amen

 

Søndag den 8. juli 2018, 6 søndag efter Trinitatis: Matthæusevangeliet 19,16-26: Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte: »Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv?« Han svarede ham: »Hvorfor spørger du mig om det gode? Én er den gode. Men vil du gå ind til livet, så hold budene!« Han spurgte: »Hvilke?« Jesus svarede: »›Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, ær din far og din mor!‹ og: ›Du skal elske din næste som dig selv.‹« Den unge mand sagde: »Det har jeg holdt alt sammen. Hvad mangler jeg så?« Jesus sagde til ham: »Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig!« Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende. Og Jesus sagde til sine disciple: »Sandelig siger jeg jer: Det er vanskeligt for en rig at komme ind i Himmeriget. Ja, jeg siger jer, det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige.« Da disciplene hørte det, blev de meget forfærdede og sagde: »Hvem kan så blive frelst?« Jesus så på dem og svarede: »For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt.«

Prædiken: Egentlig er det ærgerligt, at vi ikke har barnedåb i dag! Så ville vi se og høre, at i Guds rige handler det om at tage imod, og at den der ikke tager imod Guds rige ligesom et lille barn slet ikke kommer ind i det!

Den unge mand i evangeliet, som gerne vil gøre noget for at få evigt liv, har også været barn engang. Og gjort det et barn er bedre til end nogen andre: at tage imod: mad, omsorg, kærlighed, hjælp til de første skridt, trøst, opmuntring, modersmål, andres livserfaring, kulturen, traditionerne; der er så mange ting, vi får ved at tage imod, men nu er han blevet ung, på vej mod voksen, og vil gerne tage hånd om livet selv: - hvad skal jeg gøre, spørger han Jesus, …for at få evigt liv? Der ligger måske både en trang til at være ansvarlig for sit eget liv og en anfægtelse i det spørgsmål: risikerer jeg at falde ud af Guds omsorg og barmhjertighed, hvis jeg ikke gør nok? Hvad skal jeg gøre?

Jeg kender en, der siger nogenlunde de samme ord, hver gang, der er lidt stilstand, måske ved et kaffebord, hvor ingen lige siger noget eller der ikke er mere kaffe i koppen: - hvad skal jeg gøre? Som om det at sidde lidt og være i ro, ikke er til at være i. Vi har vist alle i større eller mindre grad det spørgsmål dybt indlejret i os, et langt stykke af livet i hvert fald, at der er noget, vi skal; hvad skal jeg gøre…for at få et godt arbejde? (tage en uddannelse), hvad skal jeg gøre for at bo godt? (spare op til hus eller indskud i en lejlighed) hvad skal jeg gøre for at være sund og rask? (spise sundt, dyrke motion) hvad skal jeg gøre, når naboen inviterer på aftensmad? (huske at tage en flaske vin eller blomster med) hvad skal jeg gøre, når mine børn har det svært i skolen eller mine forældre ikke trives på plejehjemmet? (gå til ledelsen og tale deres sag) hvad skal jeg gøre, hvis mine unge mennesker er på Roskildefestival? (køre over med mad og friske forsyninger)…der er altid noget, vi skal gøre eller gerne vil gøre, ellers kan vi ikke forestille os at slå til! Men hvad nu hvis vi ikke gør nok? Og når vi en dag ikke kan gøre mere, hvad så?, for vi bliver på mange måder til dem vi er, i det vi gør… jeg mødte en ældre mand, der var svækket af sygdom og han sagde: havde jeg bare været en hest, så kunne de have skudt mig! Jeg er ingenting til! Det er svært efter et langt livs gøren og laden ikke mere at kunne andet end tage imod som da man var et barn! Det opleves let som uværdigt. Og måske er det dér, midt i afmagten, at Gud for alvor kan komme til!

Men der er selvfølgelig meget, vi både kan og skal i vore aktive år for at tage hånd om det daglige liv. Det skylder vi os selv og hinanden, så længe vi ikke falder i den grøft, at vi tror, vi kun er det, vi gør og glemmer vi er født med et menneskeværd! Og vi skal være opmærksomme på, at den der Hvad skal jeg gøre-tankegang ikke bare breder sig til troens område og ind i vort gudsforhold. 

Min gamle bedstemor var i sine halvfjerdsere, da jeg var lille dreng! Hun havde en mildhed og en varme, så man kun kunne glæde sig til at være hos hende. Jeg husker at sidde i en stol over for hende ved vinduet i hendes lille stue, hvor vi kunne kigge ud mellem pelargonierne og se verdens stille gang på Nymannsgade i Ølgod. Hun kunne sidde længe med et sytøj eller bare kigge ud, få en kop kaffe ind, dyppe brunkagen i kaffen og tage en bid, eller hælde lidt ud i underkoppen og lægge en sukkerknald i og slubre det i sig. Aldrig skænkede jeg det en tanke, at min bedste skulle gøre noget for at være et mere elsk-værdigt og dejligt menneske og aldrig skænkede jeg det en tanke, at jeg skulle gøre noget videre for at få lov at mærke hendes kærlige blik og hendes hånd gennem mit hår. For hun elskede mig og jeg elskede hende. Hun brugte med glæde en hel vinter på at sy et billede, jeg holdt af, og ville gøre alt for, at der ikke skulle tilstøde mig noget, kunne ringe til min mor og bede hende se efter, at jeg ikke var faldet i vandkarret til køerne ude i marken, for det var hun kommet til at sidde og tænke på der ved vinduet godt kunne ske. Og jeg ville hellere end gerne løbe til købmanden med hendes tykke pung for at købe mel og sukker og kaffe eller plukke blommer eller hindbær eller hente hendes briller. Men det var fordi vi elskede hinanden, ikke for at få hinanden til at elske! Og ud fra, hvad Jesus siger i evangeliet i dag, hænger det sammen på lidt den samme måde i Guds rige! Min bedstemors kærlighed var noget af det dyrebareste jeg fik med som barn og hvis jeg skulle have fortjent den eller betalt den, ville jeg ikke kunne finde på en pris, der var høj nok…men hun gav den med glæde ud af sit gode hjerte, og ville være blevet forundret, hvis jeg havde spurgt, hvad jeg skulle gøre for at hun ville være min Bedste! – Jamen, det er jeg jo, ville hun have sagt!


Når der kommer en ung mand til Jesus og spørger, hvad han skal gøre for at få evigt liv, kan Jesus kun nævne nærmest den højeste pris, for hvad kan et menneske gøre nok for at få noget så stort som evigt liv… hold budene, dedikér dit liv til Gud og din næste, forær din rigdom bort og følg mig, siger han til den unge mand, der bedrøvet må gå bort, for han var meget rig… det kunne han alligevel ikke få sig selv til at give slip på! Og Jesus siger til sine disciple: Det er vanskeligt for en rig at komme ind i himmeriget. Det er nemmere for en kamel at gå gennem et nåleøje! Den velstand og rigdom, vi har og så flittigt samler, kan i visse livsvigtige sammenhænge vise sig at være en alvorlig klods om benet, den fylder ofte mere end Gud og vor næste. Og disciplene, som vel var vante til, at rige kom i første række til det meste i denne verden, bliver forfærdede og spørger: - hvem kan så blive frelst, og Jesus svarer: det kan ingen, hvis de selv skal gøre det, eller han siger: for mennesker er det umuligt. Men så siger Jesus de mest opløftende ord: men for Gud er alting muligt! Netop dét ser vi jo fx i Jesu undere, vi møder det i Hans opstandelse, og vi skal møde det i vor frelse: for Gud er alting muligt. Tør vi tro og gribe det, Jesus deler med os af sin Fader, er vi allerede frelste.. gratis, af nåde som gratis betyder, men spørger vi, hvad vi selv skal gøre for at blive frelst, kan prisen kun sættes meget højt, for det er stort og dyrebart, hvad vi her spørger hvad skal koste os. Ja, så dyrebart, at vi kun få det givet! Men selvfølgelig er der brug for at vi giver Gud og vor næste del i det, vi har og kan, men det skal være noget andet, der driver os, end at vi selv vil gøre os fortjente til livet af Guds hånd!

Kunsten i troens verden er at tage imod! Derfor kan vi lære så meget af et lille barn, der holdes over dåben og tager imod det største, og nogle gange kommer sovende til det! Og derfor kan vi lære af de taknemmelige gamle, det forundes os at møde engang imellem, og som ikke har så travlt med at skulle alt muligt. Kunsten er i vort gudsforhold at tage imod, og kunsten er dernæst at give uden at det bliver sådan en slags afdrag på det, vi synes, vi skylder at gøre, men at give fordi vi elsker og tror og er elskede og troet på og gerne gør vort yderste. Sådan noget som er det naturligste af verden for en dreng på syv og en bedste på 78. Sådan noget, som vi voksne og ansvarlige mennesker, der gerne vil betale enhver sit og ikke skylde nogen noget, let får lavet et bogholderi ud af. Der er så meget i os, der gør det svært at komme til Gud, det er lige så svært for os, som er så rige at vi helst betaler enhver sit, selv Gud! som det er for en kamel at komme gennem et nåleøje. Ingen har nogensinde set en kamel gå gennem et nåleøje, så det kan vi kameler her nok heller ikke! Derfor er det en gave af de store, at Gud lader Jesus gå uden om nåleøjet og kommer os i møde her midt i livet og siger Følg mig! På vejen med ham er der ingen, der er kameler og selv er han det nåleøje til Gud, som enhver, der tror og elsker, på forunderlig vis allerede er gået igennem. Amen

 

Søndag den 1. juli 2018

Søndagens tekst: Da Jesus kom til området ved Cæsarea Filippi, spurgte han sine disciple: »Hvem siger folk, at Menneskesønnen er?« De svarede: »Nogle siger Johannes Døber, andre Elias, og andre igen Jeremias eller en anden af profeterne.« Så spurgte han dem: »Men I, hvem siger I, at jeg er?« Simon Peter svarede: »Du er Kristus, den levende Guds søn.« Og Jesus sagde til ham: »Salig er du, Simon, Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbaret dig, men min fader i himlene. Og jeg siger dig, at du er Peter, og på den klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrigets porte skal ikke få magt over den. Jeg vil give dig nøglerne til Himmeriget, og hvad du binder på jorden, skal være bundet i himlene, og hvad du løser på jorden, skal være løst i himlene.« Da forbød han strengt sine disciple at sige til nogen, at han var Kristus. Fra da af begyndte Jesus at lade sine disciple vide, at han skulle gå op til Jerusalem og lide meget ondt af de ældste og ypperstepræsterne og de skriftkloge og slås ihjel og opstå på den tredje dag. Da tog Peter ham til side og begyndte at gå i rette med ham og sagde: »Gud bevare dig, Herre, sådan må det aldrig gå dig!« Men Jesus vendte sig om og sagde til Peter: »Vig bag mig, Satan! Du vil bringe mig til fald. For du vil ikke, hvad Gud vil, men hvad mennesker vil.« Da sagde Jesus til sine disciple: »Hvis nogen vil følge efter mig, skal han fornægte sig selv og tage sit kors op og følge mig. Den, der vil frelse sit liv, skal miste det; men den, der mister sit liv på grund af mig, skal finde det. For hvad hjælper det et menneske at vinde hele verden, men bøde med sit liv? Eller hvad kan et menneske give som vederlag for sit liv?« Matthæusevangeliet 16,13-26 

Prædiken: Det er store og vigtige spørgsmål, der tages fat på her. For hvem er Jesus dybest set? og hvad er det vi skal med vort liv? Ja, prøv lige at svare på det! Det er nogle af kristentroens mest grundlæggende spørgsmål!
Men lad os tage et par sandaler på og gå en lille omvej til tekstens budskab…Der er en ting, som jeg tror mange af os oplever i de her sommerdage og det er, at en lille sten forvilder sig ind i ens sandal… man udvikler måske en teknik, hvor man ved at krumme foden lidt kan ryste stenen ud, ellers må man bøje sig ned og tage sandalen af og få det klaret. Det tager man gerne med en varm sommerdag, i stedet for at gå med strømper i lukkede sko. Der er noget bekvemt og jordnært ved sandaler. De er lette og luftige at have på, som regel også ret uformelle; jeg ved godt, at en feminin modesandal sagtens kan gå til en festkjole, men hvis man som mand tropper op i smoking til et sommerbryllup iført sandaler, fornemmer man nok, at sandalerne er en del mere uformelle end resten af påklædningen. De fleste sandaler er i sagens natur ret åbne, og er man ikke særlig stolt af, hvordan ens fødder og tæer ser ud, føler man sig lidt blottet og sårbar i sandaler, i hvert fald først på sæsonen, og træder nogen en over tæerne i sandaler, gør det avs!

En har sagt, at Jesus er sådan som Gud ville se ud i sandaler! At i Jesus ser vi en uformel og jordnær side af Gud! Og mere bekvem end andre sider af Gud, som vi ser især i det gamle testamente, hvor Gud giver sig til kende i ganske strenge bud og regler for et sandt liv og hvor ærefrygt er måden at nærme sig Gud på. Jesus viser os, at Gud finder vi ikke i en bogstavtro overholdelse af regler og bud men i kærlighed og tro, og Jesus, der beskyldes for at være en frådser og en dranker og omgås toldere og syndere, viser os Gud i øjenhøjde med det menneskeliv, vi bakser med. Og så viser Jesus os en sårbar side af Gud: Gud kan rammes! Så det er måske meget betegnende at sige, at Jesus er som Gud ville se ud i sandaler!

I det udsagn ligger jo så også det fundamentale i den kristne tro, at I Jesus møder vi virkelig himlens Gud midt i det almindelige menneskeliv! Jesus spørger selv i evangeliet, hvad folk siger om ham, og hans disciple svarer, at nogle siger, at han er en ny Johannes Døber eller en ny Elias eller en anden af profeterne fra det gamle testamente… altså et udvalgt menneske med en særlig forbindelse til Gud. Men Jesus spørger sine disciple videre… og nu bliver det mere personligt: men hvem siger I jeg er! Og Peter, der er en slags leder i discipelkredsen, svarer: Du er Kristus! Kristus er græsk og betyder den salvede og svarer til Messias på hebraisk: den af Gud salvede konge som alle håber på skal komme og forløse Israel fra håbløshed og ufrihed og oprette et nyt herlighedsrige, men Peter siger mere, for det er ikke bare en politisk konge, han ser i Jesus, og ikke bare et rige af denne verden, han aner i fremvækst … du er Kristus, den levende Guds søn. Peter kan ikke udtrykke på nogen anden måde, hvem Jesus er, end at i Ham har Peter og de andre mødt selve Guds væsen i de ting, Jesus har gjort og sagt og er for dem!

Vi kender de firmaer, der hedder noget med & Søn. Carl Hansen & Søn hedder en snedkervirksomhed fx, der producerer danske møbelklassikere; jeg tror, at 3 generation i familien nu leder virksomheden, og i det der & Søn ligger et signal om, at den kvalitet og de dyder, firmaet grundlagdes på, stadig er i højsædet… som far så søn. Og hvis man i dag møder sønnesønnen, der er direktør, så er det firmaet, ånden, historien, man møder, ligesom hvis man havde mødt faderen eller bedstefaderen,ikke en ansat salgsdirektør eller driftleder, men firmaet selv! Og det er vel også noget af det, der ligger i at Peter må bruge udtrykket Guds søn for at udtrykke, hvem Jesus er… i Jesus er det himlen selv, vi møder, eller firmaet selv om man vil, ikke en tilknyttet medarbejder, men ånden selv, ja det er Gud selv vi møder i Jesus, i sandaler.

Jeg gik i noget fint perlegrus forleden på en kirkegård, og straks den der gnavende fornemmelse af indtil flere sten i sandalen. Og sådan kan man næsten have det med de næste ting, der kommer i Matthæusevangeliet. At Jesus er udvalgt til at lide og dø, at den vej vil han ikke fristes til af nogen til at fravige, Peter sættes heftigt på plads, da han siger, at det ikke må ske: vig bag mig, Satan, som aner Jesus en fristelse fra den onde selv i Peters ellers ret så forståelige indvending. Men Jesus holder fast i den alvor i livet, der er, når man tror og elsker, og også, at hans troende selv må være klar til at sætte livet ind for vinde deres liv på vejen. Hvad skal vi med livet? Vi skal sætte det ind, turde give os selv, ja turde ofre os selv, om nødvendigt, turde ville noget andet og nogle andre end kun lige os selv. Det kan godt være en sten i sandalen, der gnaver! Jesus er ikke ude efter en eller anden blind lydighed, der viser sig i, at man ofrer sig, men han vil, at vi skal finde en vej til Gud og en mening med at leve, den finder vi ikke ved vælge den nemmeste vej men den sandeste.

Vi har jo tit bryllupper og det er altid en fest. Til tider med mørkere noter i festens palet af farver, den ene af brudeparret er måske alvorlig syg. Et modent par måske, hvor den ene har Parkinson, eller et yngre par, hvor bruden har kræft. Da er kærligheden og glæden udfordret af bekymring, men måske har parret valgt bryllup og fest og glæde, fordi de er besluttede på at gå vejen sammen, selv med en svær sten i skoen. Nogle gange får kærligheden noget at bære på, så den må tage smerten på sig, ofre sig selv og den glade hverdag for at forblive tro. Det er, hvad vi håber kærligheden vil: holde ud, holde ved, også den dag, man måske selv er en sten i en andens sandal. Menneskers kærlighed magter ikke altid det, det er så tungt, når den ikke gør. Det er kun Jesus Kristus selv der kan leve op til kærlighedens inderste væsen, vi andre må bakse og lykkes eller fejle, men aldrig holde op med at håbe og tro, og prøve igen!

Da gik jeg hen over kirkegården og en lille sten lagde sig under fodsålen, prøvede jeg at krumme foden og ryste den ud, uden held, så vrikkede jeg med tæerne, stenen blev liggende, til sidst fik jeg krummet tæerne lidt op, så stenen kunne glide ind i et lille hulrum under et par tæer, og så kunne jeg gå, holde stenen på plads; det gik. Måske er det det, den dybe kærlighed kan: give smerten en plads i livet i tider, hvor det skal til; hvor smerten kan være der og dog til at leve med. Jesus lover os, at der er liv at finde ved at gå troens og kærlighedens vej! Og hvor det alligevel ikke lykkes, må vi række ud efter Ham, for Han gik hele vejen med alle vore sten i skoen! Og os kalder han til at gå med på vejen, det handler ikke om at vinde verden, eller om at være perfekt eller betale for sit liv, men om have del i et liv, have del i en skat, der er livet og kærligheden og ofrene værd! Amen   

 

Prædiken ved gudstjenesten i Brahetrolleborg kirke, torsdag den 31. maj, ved Rhododendron-arrangement i samarbejde med Kirkens Korshær.

Forleden aften stod jeg på en grøn sommereng, klokken var lidt i 10. Solen var lige gået ned, det var en stille sommeraften. Vi var taget ud for at høre nattergalen. Jeg ved fra tidligere år, at den plejer at synge ved engen. I begyndelsen kunne vi høre 3-4 nattergale synge i det fjerne, men ingen lige her.. vi ventede lidt, tanken om at cykle videre til en anden nattergalelokalitet var lige ved at melde sig, da et par høje klare triller forkyndte, at nu havde nattergalen i hvert fald også indfundet sig her… 25 meter fra os, og vi fik en herlig koncert.

Det er godt at vide, at noget så smukt som nattergalesang findes, og godt at vide, hvor der er chancer for at høre det. Det man så skal, er at tage derhen og give det lidt tid, så kan det ske…og man kan tage hjem varm om hjertet af den smukke sang.

Guds skaberværk er derude. Om man er troende eller ej, er der rige gaver at tage med hjem derudefra. Og er man troende eller søgende og har et lydhørt hjerte for noget, der er større end en selv her i livet, kan man få mere hjem end nattergale og rhododendron-oplevelser, nemlig det, de for troen er tegn på: at der er noget stort og godt i livet og en Skaber bag. Hvad vi kan gøre er at opsøge det, give det tid…så kan det ske! Nogle gange skal man dvæle ved tingene, ofre dem særlig opmærksomhed, før de åbner og udfolder sig. Andre gange kommer det bag på en! Sådan er det både i naturen og i troens univers.

Vi har masser af smuk natur heromkring. Engang stod jeg ovre ved Silke å og havde fået øje på en isfugl, der som en turkisblå pil fløj hen over vandet… men da jeg så op et øjeblik, hang der en majestætisk havørn lige oppe over! Hvad skal man så vælge, når man godt kan lide fugle: se op eller ned! Jeg gjorde lidt af begge dele og fik set både isfugl og ørn og kunne opløftet gå hjem. I naturen gælder det om både at se op og se ned og se uu. Sådan er det også i troens verden.

Der er mange måder at se op på. Af og til kommer en lille flok ikonmalere og maler ikoner her i vores menighedshus, og nogle gange holder vi en andagt i kirken som slutning på et kursus. Og de er altid berørte af den fordybelse, de har hengivet sig til på deres ikonkursus, for det er ikke kun det maleriske, de fordyber sig i, men også det åndelige univers, der afspejler sig i motiverne. Jomfru Maria, Johannes Døberen, Jesus på korset. Mange timer fordybet i motivet og personen, man maler, får sindet til at åbne sig, glæder og sorger i ens liv melder sig, og ikonens motiv og malerens eget liv får ligesom fat i hinanden. Ikonmalerne har set op og set indad og går opløftede hjem. Det er en måde at se op på. Lige nu løfter vi åndelig talt blikket i de salmer, vi synger og Ordet, vi hører. Kirker er bygget til at se op fra sig selv i.

Men det er kun den ene side af kristentroen… den anden side er at se ud i livet, have andre mennesker for øje! Jesus færdedes blandt mennesker af alle slags og havde særligt blik for alle små og udsatte. Noget af opgaven for os er også at få øje på mennesket i det andet menneske… så man ikke kun ser en type eller en kliché. Det sker, at nogle af landevejens farende svende kommer her forbi, når de skal til Egeskovs marked i september (selv om der var flere førhen). I dag kalder vi dem vel hjemløse… uanset hvad, er det jo etiketter vi sætter på mennesker og hvis vi kun bliver ved etiketten, hjemløs, farende svend, vagabond, ser vi måske ikke mennesket inde bagved. Her skal man også give sig lidt tid…eller være heldig og lade det komme bag på en! For år tilbage lå der en købmandsbutik her i byen, og jeg stod der en dag og ventede på at blive ekspederet. Foran mig stod en på vej til Egeskov, med en ramponeret barnevogn og en hund parkeret udenfor, og med en ikke helt frisk lugt omkring sig, så der blev lidt afstand i køen. Min første tanke var, at han var inde for at købe øl eller smøger eller måske mad. Så jeg blev noget overrasket, da ekspedienten spurgte, hvad det skulle være, og han så sagde: en lynlotto! Pludselig var det ikke bare en hjemløs, der stod der, men et menneske med drømme og håb… tænk at vinde en million, når man ingenting har, måske drømte han om hus, lejlighed, en rejse jorden rundt eller at hjælpe sine børn med penge til uddannelse. Noget af det tungeste er at møde mennesker, der har mistet drømme og håb, det kan ske i alle samfundslag, og noget af det mest opløftende er at få øje på drømme og håb hos nogen, man havde tænkt ingen havde!
Vi skal både se op og se ned og se ud, hente kræfter og kærlighed i troen på Gud og dele kræfter og kærlighed med mennesker på vor vej. For at kunne nå nogen i en relation, hvor hjælp kan gøre en forskel, er der brug for at vi får øje på hinanden som mennesker inde bagved, så vi ikke kun ser en stereotyp, når vi mødes… en hjemløs, en flygtning, en alkoholiker…over for en socialrådgiver, en præst, en gademedarbejder. I alle sammenhænge er der noget opløftende i at møde hinanden som de mennesker, vi er, og ikke som de etiketter, vi sætter på hinanden.

Jeg håber, at vi får en dejlig aften her og en god tur ud i naturen i dag og at det stemmer os så mildt og varmt om hjertet, at vi gerne vil se dém rigtigt, vi møder på vor vej. Det er meningen, at vi gør det! Amen

 

Prædiken ved friluftsgudstjeneste, 2. pinsedag 2018, ved slotssøen ved Brahetrolleborg slot

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde: »Ingen kan komme til mig, hvis ikke Faderen, som har sendt mig, drager ham, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Der står skrevet hos profeterne: ›Alle skal være oplært af Gud.‹ Enhver, som har hørt og lært af Faderen, kommer til mig. Ikke at nogen har set Faderen, undtagen den, der er fra Gud; han har set Faderen. Sandelig, sandelig siger jeg jer: Den, der tror, har evigt liv. Jeg er livets brød. Jeres fædre spiste manna i ørkenen, og de døde. Men det brød, som kommer ned fra himlen, gør, at den, der spiser af det, ikke dør. Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen; den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden.« Joh 6,44-51


Prædiken: Vi er lige nu omgivet af vores egen historie og fortid. Holme kloster/Brahetrolleborg ligger lige der, det gamle slotsgartneri ligger lige her, gartner Eltzholz har gravet og plantet og anlagt park her i 1800-årene, en stor mindesten for Christian Einar Reventlow, der døde i 1929, minder os om, at nogen før os har haft hjemme her, og kunne kalde dette sted for sit. Munke og pilgrimme, spindepiger, fæstebønder, tiggere, grever og konger har passeret herude på den gamle vej mellem Nyborg og Bøjden. Og nu er det os! Vi lever i dag, sætter vores præg på tingene, lige nu bliver der drænet i parken med store maskiner og ikke med spade og trillebør som I Eltzholz tid, vejen herude lægger asfalt til biler og traktorer, man i 1929 slet ikke kunne have drømt om. Og flyvere passerer hen over hovederne på os… hvad ville de gamle munke ikke have tænkt! Så meget er forandret, og dog står noget bærende fast. Jeg er vis på, at man i pinsen 1929 og pinsen 1784, da Johan Ludvig Reventlow havde travlt herovre, og i de 364 pinser, man har fejret i middelalderen ovre i klostret også har hørt om Helligånden og beretningerne om Jesus og lyttet til ordene. De hørte vel det i ordene, deres liv gav dem at høre. En munk, der har gået på fastende hjerte 10-12 timer før dagens første måltid, har måske noteret sig, at Jesus kalder sig det levende brød, tænk at kunne blive mæt helt ind i sjælen! og en pilgrim, der dag efter dag efter en indre tilskyndelse bevæger sig mod rejsens mål, måske Rom eller Spanien, har mærket ordene tale til sig om, at vor Far i himlen kan drage et menneske til sig, og da Christian Einar Reventlow i 1929 blev kørt forbi i blomstersmykket kiste på rustvogn med hesteforspand og pigespejdere fra Spejderskolen havde bundet over 1 km granguirlander at pryde vejen med, har ordene om at blive oprejst på den yderste dag måske talt til dem, der midt i al sørgepragten skulle sige farvel til en af deres kære.


Og hvad siger ordene os i dag i det liv, vi lever? Det forunderlige ved evangeliet er, at det bliver ved med at tale til os, selv om livet forandrer sig. Ordet bliver nyt og følger med livet. Det er Helligåndens virke. Da Helligånden første gang kom til apostlene i Jerusalem myldrede de ud på gaderne for at dele den brændende tro, Helligånden havde tændt i dem, og det under skete, at apostlene pludselig kunne tale alle sprog, så alle kunne høre budskabet på deres eget modersmål. Havde der været fynboer i Jerusalem den dag, havde apostlene også talt fynsk! Helligånden oversætter evangeliet til noget, vi kan forstå, ikke kun til tungemål og sprog, jeg tror, at Helligånden oversætter evangeliets sandhed og budskab til hver ny tid.


Derfor holder evangeliet som livsgrundlag også i 2018! Engang stod Danmarks konge lige derovre, Frederik VI, i 1815, under et besøg på Trolleborg, han fik forevist de dengang nye hvælvede broer af granit, hvor vandet løber under landevejen og så udbrød han: Åh, de er dog kun af sten, jeg troede de havde været bygget af guld, de har næsten kostet penge nok dertil! Dengang kunne udgiften til nybyggeri også løbe løbsk! Broerne har holdt 200 år nu, trafikken er blevet større og tungere, men de holder også til en ny tid, for de er solidt bygget, og heldigvis ikke af guld, men granit! Det, der skinner, tillægges tit stor værdi, men det er det solide fundament, den faste grund under fødderne, der bærer i den sidste ende, og sådan er det ikke kun med broer over Silke å! Pinsens budskab er, at Helligånden virker i verden lige nu, i hver ny tid, og gør, at Ordets klippegrund bærer også os, fordi det er bygget solidt, og faktisk også var ganske dyrt i sin tid. Jesus ofrede sig selv og sit liv på at gøre det bærende i livet stærkere end noget, døden kan tage fra os.


Vi har lov at høre evangeliet med vores liv! Når engang imellem et brudepar kommer ned i parken her for at blive fotograferet på den store dag, har troen på kærligheden givet dem håb om et helt livs glæde sammen, det ved vi godt ikke altid går i opfyldelse; måske har de en særlig forudsætning for at høre Jesus’ ord om, at den der tror har evigt liv. Der er ting, der aldrig må høre op, men det gør de, hvis vi ikke tror på dem! Tro må der til! Og vi moderne mennesker med en hel global verden i lommen (telefonen) at forholde os til, og facebook, der kender os næsten bedre end os selv og klimaforandringer og ny travlhed efter år med økonomisk krise og de krav, det stiller, vi har måske særlig brug for at høre ordene om, at alle skal være oplært af Gud, at vores livsgrundlag kommer et andet sted fra en det daglige bombardement af sanseindtryk og information og ting, der skal gøres for at følge med. Der findes mad i livet, som giver fred i sjælen midt i alt det hele og den mad er Guds søn, der helt enkelt giver os sig selv, …og det brød jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden…fordi det er med troen på Gud som med tiltroen til livet, at ofte kommer meningen og glæden gennem et andet menneske, der giver noget af sig selv, børn, livsledsager, venner, familie, vi har brug for at mærke, at så enkel er tilværelsen i grunden, midt i det flimrende liv: fordi vi har hinanden, er det godt at leve, og vi mærker, at vi for at få del i livets mange gaver også må give noget af os selv. Vi havde et bryllup sidste år, hvor to unge glade og forelskede mennesker blev gift. Da jeg spurgte hende, om hun ville have ham til ægtemand, lod hun lige et kærtegnende blik glide hele vejen op og ned ad ham, og sagde så med glød: JA!...og han nød det åbenlyst, om end en anelse rød i hovedet. Dem, vi elsker og holder af, åbner vore hjerter, så vi gerne giver noget igen. Gud elskede verden således, at han gav sin enbårne søn! Fordi vi har ham, er vi frie til at leve. Og det vi kan give til gengæld er så livsbekræftende: vor tro og glæde. Vi har en grund til at tro og være glade, og det bærer os i tilværelsen!


Pinsen er Helligåndens fest, en fest for Guds Ånd, der gør livet og alting nyt. Som regel gengives Helligånden som en hvid due, fordi Helligånden i skikkelse af en due dalede ned over Jesus ved hans dåb. Men jeg kunne godt tænke i mig, at Helligånden for os kunne ligne en skovdue, dem, vi hører kurre og ser flyve over markerne. Jeg mindes ikke at have set en hvid due her, men vi har skovduer! Og det er godt at symbolisere Helligånden ved noget, vi er fortrolige med, for Ånden skal gøre os fortrolige med, hvem Jesus er, Guds søn, den korsfæstede og opstandne. Det kan vi ikke bare sige os selv, Ånden skal give det liv i os og nære det. Og det skal være livsnært, genkendeligt; det er jo vort liv, det skal bære og nære!


Gartner Viggo Eltzholz og bror Ditlev havde lavet en maskine i 1870’erne, som kunne lave plantepotter af våd jord og komøg, en mand kunne lave op mod 1000 potter på en dag, potterne skulle tørre på et varmerør eller i solen, og når de var tørre, var de faste og holdt formen. Man kunne så frø i potterne og når frøet var spiret, kunne man plante hele potten ud uden at plante om, rødderne ville vokse ud gennem siderne, og den ny plante havde næring med at leve af. Vi er som frø sået i de potter… når vi fra drivhuset i barndommen plantes ud i det fri, hvor storme suse og skal leve vort liv, har vi næring med. Vi skal ikke klare os alene i verden. Gud giver os det med, som troen skal leve af: Ordet om Jesus Kristus. Vi er plantet i det Ord ved vores dåb, og hen over os, hvor vi er plantet ud i verden, suser Helligånden… og flokke af skovduer til at minde os om det. Amen

 

Konfirmation i Ø. Hæsinge kirke, Store Bededag 2018

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde: »Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for. Eller hvem af jer vil give sin søn en sten, når han beder om et brød, eller give ham en slange, når han beder om en fisk? Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke jeres fader, som er i himlene, give gode gaver til dem, der beder ham! Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!« Matt 7,7-14

Prædiken. Det er Store Bededag og bøn er et tema. Alle har vi prøvet at bede om noget, hvis ikke til Gud, så måske ens forældre eller andre, man havde brug for hjælp fra. I mit første rigtige job for år tilbage, i Dansk Blindesamfund, uddelte vi hvert år en radiospilspris til det bedste radiospil, radio er jo blindes fjernsyn, kan man sige, så det var vigtigt. Og det faldt i min lod at arrangere uddelingen et år med prismodtager og pindemadder og pressemøde i Radiohuset på Rosenørns allé. I al min uerfarenhed havde jeg fået arrangementet lagt en dag, hvor prismodtageren ikke kunne komme, og nu var gode råd dyre, for Danmarks Radios medarbejdere var lidt svære at få til at flytte aftaler, fandt jeg ud af, og da jeg var kørt fast, gik jeg til min chef og satte ham ind i tingene. – Nå, sagde han, jeg ringer lige til Hans Jørgen. Det var Danmarks Radios generaldirektør på den tid: Hans Jørgen Jensen, de to kendte hinanden godt. På under to minutter var tingene faldet på plads!
Når man beder nogen om noget, er det fordi man tror på, at det står i deres magt at hjælpe. Ikke at det altid går, som man tænkte sig, men man ved godt, hvor man skal gå hen og spørge. Det er en vigtig ting at lære i livet: hvor går jeg hen, når det brænder på eller jeg er kørt fast. Jeg gik til min chef, han gik til generaldirektøren, og med en ny dato for arrangementet forlod jeg lettet chefkontoret.
Det er både Store Bededag og Store Konfirmationsdag i dag, og bøn og konfirmation er to gode ting at stille sammen. Konfirmation er de unges bekræftelse i deres dåb/kristne tro, og en af dåbens og troens gaver er at have lov at bede til Gud i Jesu navn. Og endda kalde universets skaber for noget så trygt og nært som FAR! I gamle dage sagde man, at et barn fik Fadervor ved døbefonten… altså fik lov at bruge den bøn, der går Gud lige i hjertet; jeg tænker, at Gud hører et ekko af Jesus’ egen stemme, når vi beder fadervor, for det er Jesus selv, der har lært os at bede den. Vi har også øvet os i fadervor i konfirmationsforberedelsen og øvet os i at formulere vore egne bønner, for både fadervor og mere frit formulerede bønner har hjemme i et levende gudsforhold, og en god måde at holde sit sind og sit hjerte åbent og levende i livet på. Der er forskel på mennesker; nogle har brug for at bede ofte og andre måske kun sjældent. Men der er stunder i livet, hvor det er det vigtigste, og måske eneste, vi kan gøre…og så er det godt at kunne! Jesus siger: bed, søg, bank på og han lover os, at vi i vores bønner til Gud er gået rette sted hen i tilværelsen, og at der skal gives os, at vi skal finde, at der skal lukkes op for os.

Konfirmanderne blev en dag bedt om at skrive bønner. Der var jo flere på holdet end jer, så jeg skal nok spare jer for at fortælle her, hvad I skrev! En af jeres kammerater skrev en ganske finurlig bøn: Kære Gud, ønsk mig held og lykke! Det var netop en uge, hvor der var trækning i klasselotteriet, hvor jeg har et lod, så jeg kunne godt have bedt Gud om det samme! Men hvorfor egentlig ikke bare bede Gud direkte om hjælp i stedet for at bede ham ønske en held og lykke! En anden skrev, meget høfligt: Kære Gud, vær venlig at bringe mig viden og ideer! Det er en god bøn! I min verden er der ingen konflikt mellem at tro og have viden eller arbejde videnskabeligt, og den ydmyghed, der ligger i at vide, at man i sit virke har brug for Guds velsignelse for at lykkes, er god. Der var også en af konfirmanderne, der mere jordnært skrev: giv os her på jorden et dagligt liv! Vi kunne omskrive den til: Giv os i dag vort daglige liv! Alle tre bønner udtrykker noget af det samme: at vi får livet et sted fra, at vi har brug for Gud for at kunne lykkes. At Gud som altings ophav og livgiver er den rette at gå til!

Martin Luther, der reformerede kirken for 500 år siden, og som var utrolig travl og produktiv, sagde engang: - hvis jeg ikke tilbragte 2-3 timer med bøn og bibellæsning hver dag, ville jeg aldrig kunne nå det, jeg skal! Vi andre vil måske sige, at hvis han havde arbejdet de 2-3 timer også i stedet for at bede og læse i bibelen, kunne han have nået endnu mere, men Luther havde forstået, at kræfter og inspiration skal komme et sted fra, i troen og sit gudsforhold hentede han sit fundament; dér fik han kræfterne til det hele.

At tro på Gud, at blive døbt og konfirmeret, handler om at vide, hvor livet kommer fra og hvor man skal gå hen med det, der er stort og vigtigt. Det er nemt nok at miste den pointe… bred er den port, der fører alle mulige andre steder hen, ligger der i det, Jesus siger, og snæver er den port, der fører ind til Gud. Ikke at vi skal klemme os igennem, men vi skal have øje for, hvor porten er.

Jeg ville ønske, at jeg kunne tage konfirmanderne med på studietur - til Rom! I andre kunne da også tage med! Der kan man flere steder opleve det at stå foran en ret almindelig dør i en husrække og opdage et skilt ved døren fortælle, at her er indgangen til en kirke, og så tage i håndtaget og mærke døren er åben og træde ind i et højt kirkerum med stor kunst og det smukkeste lysindfald og en oplevelse af hellighed i rummet, og se det hele med den der fornemmelse af: her kunne jeg lige så godt være gået forbi! Det er lidt på samme måde i livet…det skulle være det, vi lærte på sådan en studietur! Det er godt at vide, hvad man skal være opmærksom på for ikke at misse de døre, der fører til livet. At blive bekræftet i sin dåb og kristne tro er også et JA til at rette sin tro og tvivl og baksen med livet netop til Gud, i tillid til, at her kan man finde sit fundament og hente sine kræfter. Og som Jesus helt enkelt siger et sted: Jeg er døren! Det er gennem ham, vi kommer til Gud. Selv gik han gennem den sværeste dør af alle til Gud, den dør, der hedder lidelse og død… Han gjorde det med en kærlighed så stor til menneskene, at Gud slog alle døre op, så enhver konfirmand kan vide, at Gud aldrig er længere væk end et fadervor!

Der gik engang en lettere beruset herre under en gadelygte og ledte efter noget på jorden. En forbipasserende stoppede op og spurgte, hvad manden ledte efter. – Mine nøgler, sagde manden. Den forbipasserende gav sig også til at lede under gadelygten, men uden held. – Ved du sådan cirka, hvor du tabte dem, spørger han den berusede. – Det var derovre et sted, siger han og peger væk derfra! – Jamen, hvorfor i alverden går du så herovre og leder? – Fordi lyset er meget bedre her!

Selv om lyset måske er bedre, finder han ikke sine nøgler der! Det handler om at bede, søge, banke på, hvor der er noget vigtigt at finde! Der kan sagtens være steder i livet, som er mere spændende og eksotiske at søge efter livets mening end i den velkendte dagligdags kristentro, men jeg tror på, at det er dér porten til livet er at finde for os og dér, det giver mening at gå hen og søge sit daglige liv...og finde sig selv midt i det! Amen

 

 

Påskedag, 2018

Matthæusevangeliet 28, 1-10
Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne: »Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det.«
Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det. Og se, Jesus kom dem i møde og hilste dem med et »God morgen!« Og de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad ham. Da sagde Jesus til dem: »Frygt ikke! Men gå hen og sig til mine brødre, at de skal gå til Galilæa. Dér skal de se mig.«

 

Påskeprædiken
Morgenen i forgårs (langfredag) var med sne og frost og høj klar himmel og jeg stod og blev blændet af sollyset og genskinnet i sneen og kom til at tænke på englen ved graven, som vi hørte om… hans udseende var som lynild og hans klæder hvide som sne! Så lyst som en morgens blændende lys i sne var der ved Jesus’ grav påskemorgen og solen var ikke engang rigtig stået op! Kvinderne gik derud, da det gryede ad den første dag i ugen; mon ikke, at de har knebet øjnene sammen for overhovedet at se englen! Englen sad på stenen, der var rullet fra graven, i sig selv en magtdemonstration, og fortalte dem om en ny virkelighed, de var stået op til. Påskemorgen forkynder os, at døden ikke mere har det sidste ord i vores liv, for Kristus er opstanden og vil møde os derude. Jeg ved godt, at Storm P har sagt at Livet er en Cirkus, man kommer ind og bukker, render rundt, bukker igen og gaar ud. Men der er meget mere at sige, og det skal siges en påskedag! Det kan godt give lidt præstationsangst for en præst at skulle forkynde det, der dybest set er et mysterium af liv og glæde, men man må huske, at når man sidder og skal skrive en påskeprædiken, er man i fornemt selskab, for den første påskeprædiken over Jesu opstandelse blev holdt af en engel, og prædikestolen var stenen, der var rullet fra graven og han lyste så meget i daggryet, at han holdt en blændende prædiken! Og heldigvis er det tilladt at stjæle med arme og ben fra en god prædiken, og englens påskeprædiken er den bedste: bare englens: Frygt ikke!... hvor tit har vi ikke brug for at høre det sagt overbevisende, når svære ting i tilværelsen er ved at vælte os omkuld! Så bange man kan blive, når ens barn har 41,4 i feber eller man skal have svar på nogle prøver hos lægen! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede! Engle ved alt, også at en død er svær at finde trøst hos. Måske har kvinderne det lidt denne morgen, som ham, der havde mistet sin kone og var knust og ved begravelsessamtalen sagde: hvis bare hun var her, kunne hun trøste mig! Men den korsfæstede kan ikke trøste kvinderne i deres sorg, men det kan englens prædiken: Han er ikke her, han er opstået, som han har sagt. Dette er ikke stedet at søge hám og det han gav, for han er her ikke; han har lovet jer noget mere end mindernes trøst. Kom og se stedet, hvor han lå, siger englen. Se med jeres egne øjne, hvor tomt her er… her ikke mere at sørge over! Skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde! Englens prædiken sender dem/os ud i verden for at dele den ny virkeligheds liv og glæde med andre. Og se, han går i forvejen for jer til Galilæa, der skal I se ham! Og hvis vi ikke lige står og skal til Galilæa, så skal vi se Ham i Lydinge eller Faaborg eller Grønderup og hvor vi har vores liv. Påskeevangeliet fortæller, at glæden altid er en mulighed, selv i tunge stunder, for Jesus er gået i forvejen for at møde os derude, måske i egen genkendelige skikkelse, som det har været nogen forundt at opleve, eller måske i det nære i en livsbekræftende erfaring af, at Guds velsignelse og gave møder os i kærligheden; og når dagen og vejen giver dyb mening; i troen; i menighedens fællesskab. Måske lidt som ved en dåb i går, hvor barnet med sin lille hånd greb fat i min finger, som jeg rakte hende under fadervor og hun havde ikke i sinde at slippe igen, og jeg måtte sige til dåbsselskabet, at jeg var fanget!…den lille fyldte både dem og mig med smil og glæde! Opstandelsens ny virkelighed er, at Kristus er derude og vil gribe fat i os, når vi rækker ud efter ham, for at dele sin opstandelse og sin glæde med os. Og englen slutter sin prædiken: Nu har jeg sagt jer det! Der skal en vis myndighed til at sige sådan; vi andre nøjes med at sige: Amen! når vi er færdige! Og så gør kvinderne, som englen har sagt… de skynder sig fra graven for at dele den ny virkelighed med disciplene og den første de møder er Jesus, der er levende og tidlig oppe og hilser God Morgen! Englens ord blev opfyldt lige dér!// Som I kan høre, er der ingen grund til at skrive en prædiken selv, når man kan stjæle fra en engel, hvis ord er skrevet med lys.

I søndags da vi havde barnedåb i Krarup kirke, sad der et lille barn blandt dåbsgæsterne, måske ½ år gammelt og pludrede, mens jeg læste de indledende læsninger… og det hele gik op i en højere enhed, da jeg læste ordene, som Jesus siger om, at vi skal gå ud og gøre alle folkeslag til hans disciple idet vi døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn og idet vi lærer dem at holde alt det, han har befalet os … og den lille så lige i det øjeblik, hvor jeg har læst den sidste linje: … - og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende… kommer med et begejstringsudbrud: jyerhh! Der blev smilet bredt, det var jo nok et tilfældigt sammenfald, men det understregede på fornem vis, hvad der lige var blevet sagt: jeg er med jer alle dage indtil verdens ende…det er jo et glædesudbrud værdigt. At vi har Kristus med os ind i det altsammen, ikke bare fra fødsel til død, men indtil verdens ende, til evig tid. Det er det, Jesus opstår fra de døde for at kunne opfylde. Jeg kan ikke sige jer, hvordan det kunne gå til. Men kærligheden til os og alle Guds skabninger var stærkere end dødens bånd.

Jeg læste, at maleren Arne Haugen Sørensen for mange år siden var i gang med et opstandelsesbillede, da han fik en opringning han havde frygtet i flere år. Hans datter, som var misbruger, var død. Og han fortæller: - Jeg var dybt ulykkelig, da jeg malede billedet færdigt, men jeg tænkte, at hun blev modtaget i Paradiset. Haugen Sørensen dedikerede billedet til datteren ved at skrive hendes navn nederst på billedet, til Mathilde. Det er nu altertavle i Ringkøbing kirke. Guds hånd, der tager et menneske op i himlens lys, og graven står tomt tilbage. Det er Jesu grav, men for opstandelsestroen også Mathildes!// Opstandelsestroen kan som luer af ild springe fra hjerte til hjerte, fra Kristus til kvinderne ved graven, fra kvinderne til disciplene, fra dem til kristne gennem tiden, til Haugen Sørensen, til os…og være til dyb trøst, når døden river vore kære fra os, og til dyb glæde på en påskedag, hvor vi synger os ind i den ny virkelighed, englen deler med os. 

Påskedag er den store glædes dag. Det er ikke ret tit vi smiler og ler ad døden, det er den alt for stor en livsødelægger til, men påskedag var der i middelalderen tradition for påskelatter, hvor præsten skulle få menigheden til at smile og le, så de med krop og mund og i sjæl og sind kunne mærke, at dødens magt er brudt. At glæden findes! At le er så livsbekræftende og hvis der er noget påskedag er, er det livsbekræftende. Jeg gør gerne et forsøg i den gode sags tjeneste. Kan I huske sommeren 1986, da Danmark var til VM i fodbold og Elkjær og de andre spillede så fantastisk! Men også andre end de sportsglade var aktive den sommer, i hvert fald havde en ung kristen skrevet med graffitispray på en mur, for at mane til eftertanke over dybere ting i tilværelsen end fodbold: ”Hvad nu hvis Jesus kommer tilbage? Et lyst hoved havde skrevet nedenunder: ”Så flytter vi Elkjær ud på fløjen!”. Eller en gammel traver: En dreng havde nogle store blå mærker op ad armen. - hvorfor har du de blå mærker? - jeg spiste en påskehare! - jamen, man får da ikke blå mærker af at spise en påskehare! - jo, hvis det er ens storebrors!

Påskedag er en fest og gør let om hjertet, for dødens magt er brudt, selv om den stadig mærker os. Jeg tror på, at Jesus virkelig og konkret opstod fra de døde, at graven var tom, at Kristus og Guds nåde venter os ude i livet og bag døden. Der findes ingen beviser, kun det levede liv med at det bærer! For en del år siden fik vi malet kirkebænke i Ø. Hæsinge. Før var de grønne, nu blev de jordfarvede og der var nogen snak i byen, om det nu var et godt. En dag sad en af de ældste i byen i kirken, snakken faldt på farven og så sagde hun: - jeg synes, at den farve er god, så kan man sidde her i jorden i kirken og huske på, at en dag skal vi alle i jorden, og imens kan vi synge salmer og glædes over, at der er mere at sige end det! Det var opstandelse vævet ind i det levede liv til tro og håb og mod til at leve på englens frygt ikke.
Jeg tror og håber, at når vi tror englens blændende påskeprædiken, kommer Jesus selv og ønsker os godmorgen og opfylder alle løfterne, der blev forkyndt. Derfor: Glædelig påske! Amen.

 

Anden søndag i advent, den 10. december 2017:

 

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde: Da skal Himmeriget ligne ti brudepiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige, og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet: Brudgommen kommer, gå ud og mød ham! Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge: Giv os noget af jeres olie, for vore lamper går ud. Men de kloge svarede: Nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind! Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Matt 25,1-13

 

Prædiken:

I torsdags havde vi Luciaoptog i kirken. Luciabruden går i 7. klasse og de andre er yngre, de yngste vel fra 2.-3- klasse. De var spændte, koncentrerede, havde øvet sig og var velforberedte. De mødte i god tid, klædte om til de hvide dragter, tog opstilling i våbenhuset, mens vi sang den første salme inde i kirken og da lyset blev dæmpet og dørene slået op, stod de klar med tændte lys, og de kunne sangene udenad, for det at gå Lucia i kirken er stort.

Lige så kloge, velforberedte skal vi være, når dagen og timen kommer! Det handler lignelsen om de ti brudepiger om. Hvilken dag og time, må vi spørge? Ja, som lignelsen står her i Matthæusevangeliet kapitel 25, som er det store dommedagsskapitel, er dagen og timen den yderste dag. Lignelsens brudgom, som de fem piger venter velforberedte på og de andre fem er uforberedte på, er Kristus, der kommer anden gang herned for at dømme levende og døde, som vi siger i trosbekendelsen, og her hviler hans dom på, om vi har olie og lys i vore lamper, når dagen kommer. Man kan godt læse lignelsen mindre dramatisk, for Jesus begynder med at sige, at Himmeriget skal ligne ti brudepiger… det er også en lignelse om den stadige fremvækst at Guds rige iblandt os dag for dag, som Jesus forkynder helt fra begyndelsen… en lignelse om at være klar hver dag til at gribe Gudsriget og møde Jesus. Og som det fortælles i samme kapitel 25 i Matthæusevangeliet, så kan det være, at vi møder Jesus i en af hans mindste små og hvad vi gør mod de små, er gjort mod ham. Vi skal hver dag være klar til, at troen og kærligheden tør handle, når situationen opstår. Så når mødet sker på gaden, plejehjemmet eller i bussen, at vi da ikke først skal til at mærke efter, vågne op, hente olie til troens og næstekærlighedens lampe.

For nogen tid siden kom der et billede ud på facebook, fra en af mine facebookvenner, som var gravid i vel 7. måned… ”nu er tasken pakket!”, skrev hun, og billedet viste tasken klar i entreen, for ingen ved jo, hvornår den lille nye kommer. Tasken var den taske, hun skulle have med på fødeafdelingen. Hun ville ikke fare rundt som flue i en flaske og lede efter det, hun skulle have med, når veerne satte ind, og glemme det halve. Nu var hun klar, i god tid!

Lige så kloge og velforberedte skal vi være, når dagen og timen kommer? Uanset om det er den yderste dag, eller et møde med Kristus i vort medmenneske i dag eller Kristus selv i troens indre liv. Jeg tænker nogle gange på de munke, der hver nat i 364 år var vågne om natten på Holme kloster for at våge og bede, for det tilfælde, at Kristus skulle komme dén nat. De ville ikke risikere, at Kristus skulle finde alle i verden sovende, og da de jo ikke skulle op og passe dyr og jord, som landmændene på de små gårde rundt omkring klostret skulle, påtog de sig at våge på verdens vegne, så Kristus kunne blive modtaget med sang og lys, hvis han kom den nat. De kendte skriften: Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Munkene vidste, at det at tro også er at våge. At tro er at være vågen, lyttende, fuld af håb, vente noget godt. Derfor skal man jo have sin nattesøvn, og at tro kan også være at sove trygt, samle kræfter, stå op med mod på dagen. Det er næstekærligt af munkene, at de tog nattevagten, så bønderne kunne få deres nattesøvn og samle kræfter til at være tro mod deres kald.
At tro er også at våge! Jeg har kun få erfaringer med at våge. Kan huske, at jeg som dreng nogle gange vågede over en griseso, der fik grise… så sad man i stalden i griselampens røde skær og vågede, holdt øje med, hvad der skete, greb ind, hvis fx grisesoen var ved at ligge på sine grise. Der findes mere alvorlig vågen. Jeg har våget over en af mine døtre en aften hun havde feber, der steg fra 39 til 41,5. Jeg vågede og holdt øje og havde kontakt til natlægen flere gange, til feberen faldt. Jeg kender nogen, som er erfarne vågekoner ved dødslejer. De er i et frivilligt korps og tager ud og våger ved døende, fordi de har en tro på, at det er godt for den døende at have nogen hos sig. Ingen ville vel våge, hvis de ikke troede på, at det gav mening… hvorfor våge ved en griseso eller ved et barn eller ved en døende, hvis man ikke fandt, at det gav mening. Jesus siger, at vi skal våge, at vores tro også skal være en vågetid, og i det ligger et løfte om, at det giver mening, fordi Gud vil komme det vågende hjerte i møde, blot kender vi ikke dagen og timen. 

Lignelsen om de ti brudepiger har ingen forståelse for de fem, der har båret sig så tåbeligt ad, at de ingen olie har til deres lamper, da brudgommen kommer. Det virker lidt hjerteløst, at de ikke får lov at komme med til festen. Og hvorfor er ikke bare en af de fem kloge så fulde næstekærlighed, at de rækker en af de andre deres flaske med olie og siger: vi deler, eller måske endda: gå du blot ind i mit sted? Måske fordi vi mennesker ikke ret tit evner den kærlighed, hvor man sætter sig selv til side. Måske fordi det er svært at gribe livet i luften på andres vegne. Måske fordi det er hver enkelt af os, der må række ud og handle klogt.

Eller måske, fordi det som lignelsen handler om, er altid at være parat til at håbe. At olien i kanderne står for håb, og at vi altid skal være klar til at håbe. Kloge mennesker holder deres håb levende og holder øje med, hvor håb indfries. Som ham, der sagde, da han mistede håbet, at så var der plads til nogle nye. Man kan læse sin bibel som en samling af eksempler på håb, der bærer igennem: Noah, der håber på liv efter syndfloden, Abraham der tager Gud på ordet og rejser til et nyt land, profeten Esajas, der siger at selv for et træ er der håb, fældes det, skyder det atter, eller at ørkenen og det tørre land skal blomstre, ja blomstre som en rosengård, eller israelitterne, der undslipper slaveriet i Ægypten, og Jesus, der står op af døde. Bibelen er 1000 siders håb. At læse dér er at fylde olie på sin kande. Der kan også være håb at finde i naturen, musikken, kunsten, i videnskabens erkendelser. Hvis vi ikke aktivt fodrer vort indre med håb og eksempler på håb, der bærer igennem, såvel religiøse som verdslige håb, er jeg bange for, at verdens skæve gang nok på ganske aktiv vis skal få vore håb til at tørre ud. Vi skal have olie på kanden, og der er klogskab i at fylde på hver dag.
Kender I det med, at man ikke fik fyldt brændstof på bilen i tide og måske ude på motorvejen bliver bekymret for, om der er nok på til vi når næste tank? De næste mange gange fylder man på i tide! Det er nok lidt sådan, denne lignelse vil have os til at reagere også.

Endelig er der det håb til fortvivlede, som evangeliet rummer. Vores lignelse her er ikke en doms-historie… det ville det være, hvis vi lige nu sad på dommedag og var faldet i søvn og ingen olie havde med og så hørte, at nu kommer Han! men det er jo ikke dommedag, det er søndag, og måske er I faldet i søvn, og det er okay, og så bliver lignelsen en håbs-fortælling. En opfordring til at handle klogt, forberede sig, for der er tid endnu,… ikke gøre sig klar kun til død og dom, men til at leve, elske, tro og håbe hver ny dag. For det er også at have olie med i sin kande. Og når alt håb en dag måske alligevel er ude, så kaste alle vore håb på Kristus! Da han lader sig korsfæste tror jeg egentlig at han deler sin olie med alle os, hvis kander er løbet tørre…som siger han: se her, tag mit liv og min tro og min nærhed til Gud og min opstandelse og lys selv af det… jeg giver jer mig selv og mit lys at stå foran Guds åsyn med.

Når vi hører lignelsen om de ti brudepiger her lige før jul, er det for at lære os at tage imod Guds frelse som det forkyndes i juleevangeliet med åbent håbefuldt hjerte. //De piger, der gik Lucia og bar lys ind i torsdags, gjorde det velforberedte, spændte og forventningsfulde og det gik så fint, og de er et godt billede på, hvordan vi skal leve livet: gå livets vej - kloge og forventningsfulde - med lys i mørket og olie på kanden. At tro er også at våge og leve med et håbefuldt hjerte. Amen

 

 

Tidligere prædikener:

 

Første søndag i advent, søndag den 3. december 2017:

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Jesus kom også til Nazaret, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han efter sædvane ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Esajas' bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der står skrevet

Herrens ånd er over mig,

fordi han har salvet mig.

Han har sendt mig

for at bringe godt budskab til fattige,

for at udråbe frigivelse for fanger

og syn til blinde,

for at sætte undertrykte i frihed,

for at udråbe et nådeår fra Herren.

  Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene modham. Da begyndte han at tale til dem og sagde: »I dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse.« Alle gav de ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund, og de spurgte: »Er det ikke Josefs søn?« Han svarede dem: »I vil sikkert bruge denne talemåde mod mig: Læge, læg dig selv! og sige: Vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum; gør det samme her i din hjemby!« Men han sagde: »Sandelig siger jeg jer: Ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er: Der var mange enker i Israel på Elias' tid, dengang himlen var lukket i tre år og seks måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet; og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarepta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid; og ingen af dem blev renset, men det blev syreren Na'aman.« Alle i synagogen blev ude af sig selv af raseri, da de hørte det; de sprang op, jog ham ud af byen og drev ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede sig vej imellem dem og gik. Luk 4,16-30

 

 

Prædiken

Adventskransen med ét tændt lys hænger og fortæller om mere på vej. Ikke mere travlhed eller flere juleting, vi ikke når. Det første lys fortæller at vi er på vej til at få tændt dem alle. For enhver, der tror og håber, er vi på vej mod opfyldelsens tid! / Lys der vokser og rykker ind på livet af os, minder om de decembermorgener, vi har haft ind under jul, mens skolen i Korinth endnu eksisterede, hvor skolebørnene skulle komme til juleafslutning i Brahetrolleborbg kirke med fakkeltog. Vi stod altid nogle stykker ude på kirketrappen i morgenmørket ved ottetiden den dag juleferien skulle begynde, spejdende op mod bakken, hvor de skulle komme. Og pludselig var der et lysskær; var det dem eller en cykellygte? jo, nu kom de! Lyset løb i forvejen, det blev større; og vi kunne vi høre glade stemmer, til sidst var de der, med fakler, der blev til et bål, som lyste på glade børns ansigter.

 

Og man kunne stå der på trappen med sine egne julesorger og bekymringer, men når flokken kom, faklerne blev et bål og børnene myldrede omkring en, kunne man ikke undgå at mærke, at glæden var ankommet og blive mærket af den selv, lyst op.

 

Lidt sådan er adventstiden. Selv om I sidder ned, står vi billedlig talt på en kirketrappe og ser lyset vokse og glæden rykke ind på livet af os. Advent betyder jo komme, og den, hvis komme vi venter, er Herren Jesus Kristus selv, og vi tæller ned ved at tænde op… 1 lys, 2 lys, tre, fire, ligesom for at spejle det lys, der fra himlen voksende er på vej til os.

 

I går var jeg i Odense en tur og der var mange folk alle vegne, familier på shopping, folk på indkøb med kurven fuld af mel og smør, kardemomme og kanel til julebag og gang i gaveindpakningen i butikkerne. Selv om vi suser rundt i december og har travlt med alle mulige glade juleforberedelser, eller måske går med noget, der tynger, er det slet ikke vore anstrengelser og forberedelser, der får det himmelske lys til at vokse; vore sorger og bekymringer får det heller ikke til at tøve eller blegne; det vokser af sig selv, det kommer af sig selv i tidens fylde, for Gud har tændt et lys, som vi mennesker ikke kan slukke! Vores opgave er at stå på adventstidens kirketrappe og se lyset vokse, huske at se op fra vore mange gøremål, blive stille indeni, og turde tro det lyshav midt i tiden, midt i mørket, som Gud tændte i Bethlehem og igen og igen vil tænde i vore indre Bethlehems-stalde.

 

Hvis de havde haft en adventskrans hængende i synagogen i Nazareth den dag, Jesus kom, burde de have overtrådt alle advents- og juleregler og tændt alle fire lys på én gang… og havde de haft julekalender skulle de straks have åbnet låge nr. 24, hvilket ellers er meget forbudt, for nu var opfyldelsen af deres forventning og håb til Gud rykket tæt ind på livet af dem; Han der var selve opfyldelsen stod midt i blandt dem! Og de gav ham deres bifald og undrede sig over de nådefulde ord, der udgik af hans mund! Og de kunne glade og stolte se på hinanden og sige: Ham kender vi! vi er udvalgt til noget stort… men så begyndte de igen at lytte efter, hvad han sagde, og noget gjorde dem rasende; de hørte ham sige, at en profet ikke er anerkendt i sin hjemby og at Gud har det med at lade nogle, der slet ikke selv synes, de har fortjent det, være de udvalgte… hov!.. hvad bilder han sig ind, ham kender vi, det er jo bare Josefs søn. Og havde de haft en adventskrans hængende, havde de flået den ned, og en julekalender med låge nr. 24 åben ville de have revet i stykker, for hvad glæde er der ved at kende en frelser helt privat, hvis man ikke får en særlig udvalgt plads i glæden selv! Vi havde sådan glædet os, men han var godt nok en skuffelse, ville de gå hjem og sige. Er det måske ikke vort folks profetier og vores synagoge og vore skrifters længsler? De vil gerne glæden, men ikke dele den med hvem som helst! Det var ikke efter deres hoved! Men det var slet ikke gennemtænkt, som de reagerede.

 

Jeg kom til at tænke på en lille fætter, der skulle holde jul hos os i præstegården for nogle år siden. Juleforventning havde fået gutten op i det røde spændingsfelt og for at krudte af tog hans forældre ham med ud at gå. Det var ikke lige det, han havde tænkt kunne hjælpe ham gennem en lang juleaftensdag, bare det at få ham i flyverdragten var en kamp, og ude gik han nogle få tunge skridt, så gik han i stå. – Jamen, nu skal vi gå en dejlig tur og samle appetit og have frisk luft, så alle er klar til at få gaver i aften, sagde han mor. Det hjalp ikke, men han kunne høre, at det betød noget for hans mor at alle skulle have gaver, så her kunne han slå tilbage på et ømt punt; han smed sig ned og råbte – jeg vil aldrig nogensinde have julegaver mere!

 

Basta, bum, tag den, mor! Han sagde nej til alt det, han havde glædet sig til, bare for at straffe dem, han var sure på. Ikke videre gennemtænkt! Det er vel lidt det samme, folk i Nazareth gør, i vrede straffer de Jesus ved at sige nej til den gave, de selv skulle have del i.

 

Vores adventstid handler om at lære af det vi hører, så vi ikke selv kommer til at sige nej til Guds gave. Og huske, at hvis vi ikke lykkes med det samme, er der håb endnu. Det er som om, at Gud åbner en port, når vi lukker en dør. Gud åbner livet opstandelsens vej ud af graven, når vi slår det ihjel og begraver det.

 

Vores lille fætter kom over sin gavekrise og travede glad rundt om juletræet og havde en dejlig juleaften. Hans nej blev et ja, og sådan bliver det jul. Vi må håbe, at folkene i Nazareth også vendte om og tog del i glæden fra Gud. Lige nu står vi på kirkens adventstrappe og ser det første lys melde, at Guds løfter er på vej til at blive opfyldt. Lad os prøve ikke at smide os ned og råbe, at som livet har behandlet os, vil vi ikke have nogen gaver, og hvis vi alligevel lukker af indeni for lys og glæde fra Bethlehem, så prøve at komme over krisen inden tidens fylde! Grunde over, hvad der tjener til vort bedste! Lade vores tro og vort ”ja” til lyset vokse med lyset. Amen

 

 

 

Søndag den 26. november 2017, Sidste søndag i kirkeåret:

 

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde: »Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, da skal han tage sæde på sin herligheds trone. Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene; fårene skal han stille ved sin højre side og bukkene ved sin venstre. Da skal kongen sige til dem ved sin højre side: Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig tøj, jeg var syg, og I tog jer af mig, jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Da skal de retfærdige sige: Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig. Da skal han også sige til dem ved sin venstre side: Gå bort fra mig, I forbandede, til den evige ild, som er bestemt for Djævelen og hans engle. For jeg var sulten, og I gav mig ikke noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig ikke noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig ikke tøj, jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig. Da skal også de sige til ham: Herre, hvornår så vi dig sulten eller tørstig eller fremmed eller nøgen eller syg eller i fængsel, uden at vi hjalp dig? Da skal han svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I ikke har gjort mod en af disse mindste, det har I heller ikke gjort mod mig! Og de skal gå bort til evig straf, men de retfærdige til evigt liv.« Matt 25,31-46

 

Prædiken: I den franske by Tours kan man se ruiner af det, der engang var en af kristenhedens mest besøgte klosterkirker: kirken, hvor den populære helgen Martin af Tours’ grav var. På dansk bliver han kaldt Morten, det er ham, vi fejrer Mortensaften, ham vi fortæller om, at han ikke ville være biskop og gemte sig mellem en flok gæs, som skræppede op og afslørede ham. Martin af Tour var kendt for at være et meget næstekærligt menneske. Engang mødte han en laset tigger, som han straks gav det halve af sin kappe. Senere så Martin i et syn Jesus sidde på sin trone i himlen med den halve kappe på, og han hørte ham sige: denne kappe har jeg fået af Martin! 

Det er jo som taget lige ud af Matthæusevangeliet! At det, man gør mod den mindste og mest afmægtige, gør man mod Jesus selv. At dele sin kappe med en tigger er at dele den med Jesus selv. At besøge en syg eller en fange er at besøge Jesus selv, at værne et barn mod overgreb, er at værne barnet i krybben julenat mod overgreb. Vi kan jo nogle gange spørge: hvor er du Gud?, og så er han tilstede som den, der kalder på os, hver gang nogen har brug for vores hjælp og omsorg.

Når Martin af Tour i middelalderen blev så fejret og populær, havde det nok at gøre med to ting: hans store næstekærlighed, og så almindelige menneskers bekymring for ikke selv at have nok af næstekærligheden, så de fik brug for Martins hjælp og forbøn til at bestå på den yderste dag. I dag vægter vi stadig næstekærligheden højt, men har som de uperfekte mennesker, vi er, svært ved at leve op til dens kald. Vi kan gå forbi en tigger eller i en bue uden om en, der lugter af uvasket tøj og tis og dårligt sprut … Hvor de regnet efter deres borgerskab i Guds rige er tilstede med den højest tænkelige værdighed som var det himlens kongesøn, Jesus selv, vi mødte… vi må jo se i øjnene, at vi langt fra altid stopper op, når Jesus spørger os om en tyver til et måltid mad eller sælger Hus Forbi ved Føtex, eller mangler besøg på sygehuset eller har en depression og skal holdes ud med, eller glemmes og går til grunde i et fængsel eller får lov at leve i sit eget rod og affald, fordi han har kylet hjemmehjælpen ud i frustration et par gange for meget. Derfor er den yderste dag, dommedag, som er emnet i dag, måske så ubekvem en ting at høre om; det er skønnere at høre om noget livsbekræftende og positivt og alt det gode i mennesker. Men alvoren i at gøre sit liv op, grunde over det, bekymre sig over sine fejl og svigt… må vi tage … ja netop alvorligt. Jeg var engang ude i en forsamling, hvor talen faldt på det med at dømme og fordømme andre. Det var lige på den her tid af året, så jeg sagde, at netop tanken om dom og dommedag gik jeg med i hovedet, for jeg skulle skrive prædiken om dommedag til den kommende søndags tekst. Og en mand blev sådan helt forlegen og sagde: - ikke for noget, men jeg er inviteret til barnedåb i en kirke på søndag… er det dommedag over hele landet på søndag?

Det er samme tekst i alle kirker, ja! Og selv om dommedag er et tungt tema, er samtidig tre ting, jeg glæder mig over i denne dommedagsberetning, vi hører! Det første er, at der overhovedet i vores bibel tales om en dommedag ved tidernes ende. Selv om det kan vække ens bekymring, er det samtidig en forsikring om, at retfærdighed findes, at alt ikke er lige meget eller ligegyldigt og at Gud har hånd om tid og evighed. Vi er ikke ladt alene ved tidernes ende, eller bare ved vort eget livs ende! Vi skal ikke gå og fælde alle mulige domme over hinanden eller os selv, selv om vi har grumme svært ved at lade være, for i sidste ende er det op til Gud og det ligger bedst i hans hånd. Den anden ting, jeg glæder mig over i denne dommedagsberetning er, at Kristus gør sig til et med de små og udsatte! Vejen til et sandt og opfyldt liv er ikke at glemme verden og hellige sig Gud og himlen alene, men at leve som menneske blandt mennesker og for mennesker. At hvor vi går ind i menneskelivet med hjerte og håb og tro, skal vi møde både menneskene i deres fulde værdighed og Gud. Der er noget opløftende i, at når Jesus taler om dom og dommedag, er budskabet næstekærlighed og indlevelse i andres liv. Og endelig er jeg så glad for, at dommedagskapitlet hos Matthæus kun er kapitel 25 og ikke kapitel 28; der er tre kapitler mere efter den yderste dag! Matthæus fortæller om dommen, inden beretningen om Jesu lidelse, død og opstandelse. Det er den dybe forsoning mellem Gud og mennesker på korset og opstandelsens glæde, der får det sidste ord!
Så beretningen om verdensdommen mere bliver et vækkeur end en dommedagsbasun! //En mand havde et gammelt stueur, hvor slagværket efterhånden var slidt op. En midnatstime, da klokken slog, gik der for alvor kuk i timeslagene og klokken slog 14 gange. Manden, der sov i værelset ved siden af og hørte klokken slå de mange gange, for op af søvne og sagde til sin kone: Magda, det er senere end det nogensinde har været før! Det er jo rigtigt; vi kender det. Ikke så meget at man kan glemme tiden en aften og pludselig er det sent, men at man ser fx, hvor gamle ens jævnaldrende er blevet, eller hvor store børnene er blevet, eller det træ man plantede i sine unge dage. Er det virkelig så sent, kan man tænke. Er så meget af min tid allerede gået?

Der er noget opløftende i at forstå den slags eftertanke som lyden af et vækkeur: vågn nu op!.. og ikke en dommedagsbasun: nu er alt forbi! Eller som en af de ældste, nærmest begejstret, sagde til mig på plejehjemmet forleden, da jeg hilste på hende: - jeg er her endnu! Tiden er inde til at tænke over sit liv og så leve det. Til at grunde over, hvor hård man kan være blevet, hvor ligeglad, hvor meget eller lidt man elsker, hvor let man røres og bevæges eller hvor bitter man er blevet, om man har for travlt til at gå op i andres liv, eller måske er gået i stå, om man tør tro og håbe stadigvæk? Elsker jeg nok, er jeg taknemlig nok, tager jeg hånd nok om dem, der trænger? På den måde er evangeliet i dag og ens tanker om, hvor livet har taget en hen som et vækkeur …vågn nu op og lev, tro, elsk, del livet med dem, der trænger! Vi er her endnu! ..,mere end en dommedagsbasun, for det er ikke dommedag over hele landet i dag, det er søndag! Den dag i ugen, hvor alle klokker ringer mod sky, for Herren stod op af døde. Der er måske ingen tid at spilde, men der er tid endnu! Hvor er det godt! Amen

 

 

 

 

Søndag den 29. oktober 2017. 20. søndag efter Trinitatis.
Ø. Hæsinge kirke. Festgudstjeneste for reformationen

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus tog til orde og talte igen til dem i lignelser: »Himmeriget ligner en konge, der holdt sin søns bryllup. Han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme. Så sendte han nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte: Nu er der dækket op til fest; mine okser og fedekalve er slagtet, og alt er rede. Kom til brylluppet! Men det tog de sig ikke af og gik, én til sin mark, en anden til sin forretning, og andre igen greb hans tjenere og mishandlede dem og slog dem ihjel. Men kongen blev vred og sendte sine hære ud og dræbte disse mordere og brændte deres by. Så sagde han til sine tjenere: Bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Gå derfor helt ud, hvor vejene ender, og indbyd, hvem som helst I finder, til brylluppet. Og disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de fandt, både onde og gode, og bryllupssalen blev fuld af gæster. Men da kongen kom ind for at hilse på sine gæster, fik han dér øje på en, der ikke havde bryllupsklæder på. Han spurgte ham: Min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? Men han tav. Da sagde kongen til sine tjenere: Bind hænder og fødder på ham og kast ham ud i mørket udenfor. Dér skal der være gråd og tænderskæren. Thi mange er kaldet, men få er udvalgt.« Matt 22,1-14

 

Prædiken
I en jysk skov springer en kilde, den bliver til et vandløb, der snor sig gennem skovbunden. Jeg har ligget der i spejderlejr engang, og når vi skulle hente vand, lød det: gå nu helt hen til kilden efter vand, for der er det ikke blevet plumret endnu!// Luther bruger netop det billede om det, han har indset og som bliver reformationens indre drivkraft: når vi søger Guds frelse, skal vi gå til kilden, hvor det friske vand strømmer, til Guds Ord, som vi møder det i bibelen, ikke drikke af vandet længere nede ad strømmen, hvor Guds Ord er plumret af at have været for meget i menneskehænder, hvor paver og biskopper og præster har sat deres præg og grumset det til.

I dette 500 år for reformationen har de lutherske kirker i Nordtyskland haft hyret et tre masters sejlskib og sejlet fra havn til havn med reformationstema, musik, gudstjeneste og fest på kajen. Jeg fik et glimt af skibet i Lübeck i sommer og af det flag, det bar øverst i masten. Hvor sørøvere har et flag med dødningehoved vejrende, førte reformationsskibet et sort flag med hvidt spørgsmålstegn! Jeg har ikke fundet noget om, hvorfor jubilæumsskibet sejler med spørgsmålstegn i masten, men det satte nogle tanker i gang, og det var måske meningen! Luther satte netop i sine 95 teser, som han udgav på tirsdag for 500 år siden, spørgsmålstegn ved måden tingene foregik på i tidens topstyrede kirke med den store magt over sjælene. Luther var en anfægtet munk, der var angst for at gå fortabt, men lige meget hvad han gjorde af alt det, kirke og kloster pålagde ham af bodsøvelser og gerninger, hjalp det ikke. Der var altid mere, han kunne gøre, og derfor syntes han aldrig, han gjorde nok! Men da han skulle holde forelæsninger om de bibelske skrifter og nærstuderede dem fyldt af længsel efter at finde fred, gik det op for ham, at han indtil da havde drukket af det plumrede vand langt nede af vandløbet. //Han var som os spejdere, der kom med en potfuld grumset vand fra skovbunden, som ikke var godt at drikke, for det havde taget smag (og farve) af jord og rådne blade, og vi måtte tilbage til selve kilden! Da Luther læste salmernes bog og romerbrevet med hjertets higen efter fred, mærkede han, at han var kommet til kilden, som stillede hans tørst! At læse dér, at han i tro på Kristus var frelst og forløst, gratis, af nåde, uden alle de fromme øvelser, han alligevel kom til kort i, bragte ham fred! Skriften alene, blev et slagord, Til kilderne ligeså. Da det gik op for Luther, at Jesus ikke bare døde på korset for at frelse i al almindelighed, men lige præcis også for at frelse dr. Martin Luther med det ængstelige hjerte, faldt noget på plads. Men for at nå til kilden måtte han gå selv, læse selv, tænke selv, tro selv, for så at stå fast på det, han læste, for han kunne ikke andet. Tænk, den indsigt kunne kaste Europa ud i historiske omvæltninger,.. men der er altid nogle, der med vold og magt vil styre andre i sind og tanke. Lige siden har reformationen kaldt på, at vi tør hejse flaget med spørgsmålstegnet over for alle, der på vore vegne vil bestemme, hvordan vi skal tænke og tro!

Nu har vi ikke noget kirkeskib her i Ø. Hæsinge og det er lidt ærgerligt i dag, for så kunne vi have sat et lille flag med et spørgsmålstegn i toppen af masten! For der er brug for en stadig reformation, hvor vi stiller spørgsmål til tingene, hvis de ikke taler til vort hjerte og bringer fred. Og samtidig er der det symbol i et skib, at det bevæger sig gennem vandet som kirken gennem tiden, og siden Luther er vi nået 500 års sejlads andre steder hen, hvor vi må drikke af kilden og slukke den tørst, livet i vor egen tid giver os efter evighed, ånd og fred. Vi sidder jo i skibet lige nu, jeg tænker, at Øster Hæsingerne vil undre sig, hvis vi satte et flag med spørgsmålstegn øverst i kirketårnet: hvor kunne det være godt! Undren er at åbne sit sind og møde livet med spørgen og åben forventning.

Jeg har taget min Playmobil-Luther med, for han står med den bibel, han oversatte til tysk: alle skulle have lov at gå til kilden selv, ikke kun dem, der kunne latin og græsk; derfor måtte kilden også springe på tysk, og dansk. I bibelen springer kilden! Jeg kan kun anbefale jer at læse den med hjertets længsel og spørgen efter mening og liv, men lad nu være at starte side 1 og tygge jer igennem de 5 mosebøger, begynd fx med evangelierne, og bliv ikke for chokerede, hvis I læser Matthæus og kommer til kapitel 22, som vi hørte før. Det er barske sager i lignelsen om kongesønnens bryllup, men de barske steder i skriften understreger ofte alvoren i at gribe livet! Dem, der er inviteret i lignelsen, vil ikke komme og de slår og mishandler kongens folk, kongen bliver vred og sender sine hære ud for at slå dem ned. Andre inviteres, men en, som ikke har bryllupstøj på, bliver kastet ud i mørket. Mange er kaldet, men få er udvalgt, siger Jesus. Hvad skal det dog betyde?

Jeg har før nævnt den popsang, der hedder Dressed in love, klædt i kærlighed! Her synger Jennifer Hudson om kærlighed som en dragt, hun har på. Den svaler hende på en varm dag, holder hende varm på en kold dag. Kærligheden er en kjole, synger hun, man godt kan glemme, hvis man ikke har haft den på længe. Men jeg rakte ind bagerst i skabet og fandt den frem, og den passer mig fint! Og synger forelsket: Jeg elsker kærlighed, jeg ser godt ud i kærlighed! Jeg og min ven har syet den sammen! // Man kan klæde sig i andet end bomuld, fx i kærlighed,… og klæde sig i Guds retfærdighed, mens selvretfærdighed er ganske uklædeligt, og man kan have brug for at klæde sig i andres tilgivelse, omsorg og barmhjertighed. Det er alt sammen tøj, der skal flere til at sy! Hvis jeg siger, at jeg er den type, der syr alt mit tøj selv, bliver jeg måske som ham uden festtøj til brylluppet. Måske han siger: jeg syr alt mit tøj i livet selv, jeg vil ikke være afhængig af andre, slet ikke Gud. Det er den eneste måde, vi ikke kan være med i festen! I festinvitationer står nogle gange, hvad man forventes at have på: damer i lang, herrer i smoking! I invitationen til Guds rige kunne der stå, at vi skal bære Guds kærlighed som undertøj, Jesu sonoffer som bryllupstøj og have Guds nåde over os som en kappe af tilgivelse. Det tøj kan vi ikke sy selv! Hvis I synes, jeg grumser evangeliet, har I jo lov at læse og tænke over det selv!

Hvis jeg må tilføje et tøjvalg i dag, så en dåbskjole! Ved dåben har vi iklædt os Kristus, siger skriften, og hver ny dag krybe ud af dåben, tilføjer Luther, se os selv som ny-døbte, rene som et lille barn! Livet er levende og vi skal ikke være døde, fastlåste, tilgroede i det, vi tror. Hver dag stiller os i dilemmaer, glæder og sorger som stiller nye spørgsmål til troen.// For nylig havde vi dåb i Brahetrolleborg kirke, hvor dåbskjolen var mere end 100 år gammel og i hvert fald 15 af gæsterne til dåben var døbt i samme kjole! Selv den gamle oldemor! Det lille barn var iklædt hele slægtens historie og kærlighed og fast forankret fra livets begyndelse i det. Sådan også med vor dåb, der forankrer os i Guds historie og Guds kærlighed, og giver os lov at føle os særlige, blandt de udvalgte få! Jeg kan godt lide en linje i en sang, hvor irsk-katolske Van Morrison synger om the many chosen few (de mange udvalgte få). Vi har lov at tro, at vi er blandt de udvalgte få, og at der er mange af os! Når vi ser på os selv og vores måde at behandle liv og skaberværk på, at der måske ikke grund til den store optimisme, men ser vi på Gud, der elsker verden og sender os sin Søn, er der grund til håb! Vi behøver ikke bruge kræfter på at frygte undergang og fortabelse, men kan frimodigt give os i kast med at gøre livet et bedre sted, for vor næste og os alle! Luther var optaget af, at salmer og musik hørte til troens livsudfoldelse. Sang og musik kan netop lade os sanse og mærke fællesskab, nåde og glæde. Mange kender til, at en brusende salme eller et stykke musik er fuld af trøst og opbyggelse. //Så Ordet alene, ja!, men gerne med musik til!
Kilden i skoven, hvor vi lå i spejderlejr, er der endnu! Besøgende skal ofte hen og have en slurk, for at huske og mærke, hvad klar friskhed er: Det der strejf af at være et nyt menneske! Der er noget forunderligt i, at det klare vand findes og pibler frem! I troen og livet kan vi have megen tørst, spørgen og søgen, men forhåbentlig aldrig stivne, så vi giver op. Glæden er, at vi ikke skal finde svarene selv, men bare finde kilden. Amen!
Gud vor skaber, Du er kilden til liv, glæde og skønhed. Vi er skabt af dig og til dig, vort hjerte er uroligt indtil det finder hvile i dig. Vi beder for alle der arbejder for at gøre verden et bedre sted at leve. Vi beder for os selv og det arbejde vi er sat til at udføre, i hjem og familie, på arbejdspladser og i frivilligt arbejde. Giv os glæde ved at virke til vor næstes gavn og dit navn til ære.
Herre Jesus Kristus. Vi beder dig, gør os til redskab for det gode, du vil, skal ske. Giv os tryghed i troen på, at ingen synd, ingen svigt og svaghed hos os kan få dig til at slippe os. Lad os altid høre hjemme i din barmhjertige kærlighed. Vær med alle syge og sorgfulde, ensomme og forladte, og med dem, der snart skal dø.
Gud Helligånd, kom og tag bolig i os. Åben vore hjerter og kald os til at kende vort ansvar for hinanden. Vær med alle, der har et særligt ansvar i vort land, vær med Dronning Margrethe og hele hendes hus, og med alle familier og hjem. Giv at vi alle må kendes som dine disciple og høre hjemme i dit evige rige. Amen

 

 

Søndag den 15. oktober 2017, 18. søndag efter Trinitatis:

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes de, og en af dem, en lovkyndig, spurgte ham for at sætte ham på prøve: »Mester, hvad er det største bud i loven?« Han sagde til ham: » ›Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.‹ Det er det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med det: ›Du skal elske din næste som dig selv.‹ På de to bud hviler hele loven og profeterne.« Mens farisæerne var forsamlet, spurgte Jesus dem: »Hvad mener I om Kristus? Hvis søn er han?« De svarede: »Davids.« Han sagde til dem: »Hvordan kan David så ved Ånden kalde ham herre og sige: ›Herren sagde til min herre: Sæt dig ved min højre hånd, indtil jeg får lagt dine fjender under dine fødder?‹ Når David altså kalder ham herre, hvordan kan han så være hans søn?« Ingen kunne svare ham et ord, og fra den dag turde heller ingen længere spørge ham om noget. Matt 22,34-46

 

Prædiken
Jeg tænker, at kirkeklokkerne i dag skal være med til at udlægge evangeliestykket vi hørte. Som altid begyndte gudstjenesten med, at der blev ringet med kirkeklokkerne, og det gik fint! Et år til jul i Ø. Hæsinge kirke virkede ringemaskinen til klokkerne ikke, så vi måtte have menigheden til at ringe bedeslag… de 3x3 slag, som ringningen slutter med… så sad der 150 mennesker og råbte ”ding, ding, ding” ni gange i kor og vi kom i gang med smil hele vejen rundt! Klokkerne ringer, når de virker, for at samle menigheden til gudstjeneste og derfor ringer vi en time før gudstjenesten, så folk kan nå at komme i søndagstøjet og gøre sig klar. Skulle man genopfinde systemet, skulle vi sende en fælles sms ud til alle i sognet om, at nu begynder vi lige om lidt! / Der er enkelte, der er ret generede af kirkeklokker, jeg har kendt nogle, der boede på Østerbro i Kbh. i en lejlighed i cirka samme højde som kirkeklokken i kirken lige over for… de behøvede ikke noget vækkeur om morgenen! Men ellers er de fleste glade for at kunne høre kirkeklokker; de hører hjemme i vort lydbillede, og minder os måske om noget, der er større end os selv. For klokkerne ringer ikke bare en lyd men et budskab ud over landskabet: kom og hør om håb, opstandelse, glæde, som kirken er bygget for at forkynde, og de 3x3 bedeslag for Faderen og Sønnen og Helligånden minder os om, fra hvilken kant vi har lov at vente os livet. Mange kirkeklokker har inskriptioner for at fortolke budskabet, de ringer ud i verden, fx har digteren Ole Sarvig skrevet en inskription til en kirkeklokke i Sandby ved Næstved, læg mærke til at klokken har sit eget jeg:
I gammelt kirkeland,
kalder jeg kvinde, mand,
som å til glædens flod,
Kristus opstod.
Kirkeklokken i Brahetrolleborg kirke er knap så opbyggelig: der står, at klokkestøber Cort Poppe lavede mig! Og den ene af Krarup kirkes kirkeklokker er endnu mere neutral. Der står bare: Omstøbt 1863! Den gamle klokkes malm i Krarup er genbrugt i en ny klokke med ny klang. Men faktisk er lige præcis det et godt oplæg til det, som evangeliet handler om i dag. Om at tage det gamle, støbe det om og give det en ny klang. Når Jesus siger, at vi skal elske Gud af hele vort hjerte, hele vor sjæl og hele vort sind, så er det et gammelt bud fra jødedommen, og når han siger, at vi skal elske vor næste, så er det også et gammelt bud, kendt gennem århundreder i den jødiske tro. Det nye er, at Jesus kobler de to bud sammen og stiller dem lige. Han tager det gamle, støber det om, smelter det sammen, giver det en ny klang: vi skal i samme hjerteslag elske både Gud og vor næste..det er to sider af samme sag! I kærligheden til Gud skal der være plads til at elske mennesker: Vi kan ikke bruge Gud til at slå hinanden oven i hovedet med. Nogen gange sker det jo alligevel: mennesker kan bliver så hårde i gudstroen, at andre mennesker bliver dem ligegyldige og kan bruges, sprænges i luften, udnyttes, tvinges efter forgodtbefindende, bare det ”gavner” troen, det er lige ukristeligt hver gang! I kærligheden til Gud skal der altid være plads til også at elske mennesker. Og tilsvarende: I kærligheden til mennesker skal der være plads til at elske Gud. Det kan man let glemme; fyldt som man er af dem, man elsker. Det dobbelte kærlighedsbud er både et værn mod fundamentalisme: om ikke at sætte kærligheden til Gud over kærligheden til mennesker. Og et værn mod gudløshed og et liv uden evighed og noget større end os selv: husk Gud midt i livet mellem mennesker.

Derfor ringer kirkeklokkerne med samme budskab, som Jesus forkyndte: vi skal huske på Gud og hverandre, og på den måde være hele i tro og kærlighed. // Vi har jo det sagn i Krarup, at kirkebakken oprindelig var beboet af en troldefamilie, og da kirken blev bygget og en klokke sat op, lød klokkeklangen så forfærdelig i troldefars ører, at hans vrede satte klokken i vilde svingninger, og klokken rev sig løs og trillede ned ad bakken, og sank ned i dyndet. Kommer man forbi ved midnat, og står ganske stille og lytter, kan klokken stadig høres slå dernede. Siges der!
Måske var det noget vigtigt, trolden i Krarup ikke ville mindes om af kirkeklokken: Gud lever og kalder os til at leve som åer hver især til glædens flod, det går ikke an at grave sig ned, isolere sig, være smågnaven, og blive sådan lidt troldeagtig! For Kristus opstod og gjorde alting nyt!

I pestens tid i middelalderen uddøde hele landsbyer. Således fortælles det om landsbyen Randbøl på den jyske hede, at alle på nær en døde. Han vidste ikke, om andre ude omkring havde overlevet, men gav sig til at ringe med byens kirkeklokke. En kvinde i Vorbasse hørte det. Hun var eneste overlevende dér. Og gav svar tilbage med kirkeklokken, og begge blev de klar over, at de ikke var alene, der var håb!

Måske er det sådan evangeliet skal runge ind i vort liv: du er ikke alene. Der er andre derude! Der er nogen, du skal elske. Der er nogen, der skal elske dig!  Gud er der, medmennesker er der. Det er det, både kirkeklokker og præst er sat til at forkynde i dag!
,,,
Kender I det med, at man gerne vil vide, om et budskab holder vand? Da jeg gik i skole var der hedebølge en gang; vi var ved at smelte i klassen. En af mine klassekammerater kom ind efter spisefrikvarter en dag: hej, vi har fået varmefri! Vi kiggede vantro på ham, det havde vi ligegodt aldrig prøvet før og reaktionen var vi enige om: - hvem siger det? – Det gør Ladekjær, sagde vores klassekammerat! Ladekjær var skolens inspektør, højt respekteret og afholdt. To tanker røg gennem hovedet: 1) Ingen vil turde sige, at Ladekjær havde sagt noget, hvis det ikke passer! og 2) så har vi jo fri! og jubelen brød løs! Der skal være dækning for et budskab, ellers er det bare en påstand. Måske er det derfor Jesus begynder at tale om kong David og Kristus. Hvis de tør tro, at Han er Kristus og står over selveste kong David, som deres håb og drømme ellers er knyttet til, er der vægt bag budskabet. Så er det ikke bare leveregler, men Guds velsignede vej til et opfyldt liv: at elske Gud og sin næste som sig selv.

Jeg kan egentlig godt lide inskriptionen på Brahetrolleborgs kirkeklokke: Cort Poppe lavede mig. Det er som om kirkeklokken selv har stemme og sjæl, Cort Poppe lavede mig og mit budskab er min grund til at eksistere. Måske er det på samme måde med os: Gud skabte os og budskabet vi er sendt med gør os levende og giver os sjæl og stemme: for netop i kærligheden til Gud og vort medmenneske bliver vi til som mennesker… Det har Kristus selv sagt! Amen!

 

 

 

Søndag den 8. oktober 2017, 17. søndag efter Trinitatis:

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Engang på en sabbat var Jesus kommet ind for at spise hos en af de ledende farisæere, og de sad og holdt øje med ham. Da stod der foran ham en mand, som led af vand i kroppen, og Jesus spurgte de lovkyndige og farisæerne: »Er det tilladt at helbrede på sabbatten eller ej?« Men de sagde ingenting. Så rørte han ved manden og helbredte ham og lod ham gå. Derpå sagde han til dem: »Hvis en af jer har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke straks trække dem op, selv om det er på en sabbat?« Det kunne de ikke svare på. Da Jesus lagde mærke til, hvordan de indbudte udvalgte sig de øverste pladser ved bordet, fortalte han dem en lignelse: »Når du bliver indbudt til et bryllup, så sæt dig ikke øverst ved bordet. Måske er der indbudt en, der er fornemmere end du, og så kommer han, der har indbudt jer begge, og siger til dig: Giv ham din plads! Så må du med skam indtage den nederste plads. Nej, når du bliver indbudt, gå da hen og sæt dig på den nederste plads, så at han, der indbød dig, kan komme og sige: Min ven, sæt dig højere op! Så bliver du hædret i alle gæsternes påsyn. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.« Luk 14,1-11

 

Prædiken
Det er næsten en temagudstjeneste i dag om Ydmyghed, som går igen i de forskellige læsninger!  Ydmyghed har noget med størrelsesforhold at gøre. Vi hørte fra salme 19 om himlen, der fortæller om Guds storværker, og de fleste vil kende til at stå en stjerneklar aften med det uendelige univers over sig og føle sig lille, men fyldt med stor forundring og måske ærefrygt over storheden. Det er der en ydmyghed i, som ikke er spor ydmygende, men opbyggelig: noget med at mærke sin egen lidenhed og dog, hvor stort livet er. Og Paulus taler i Efeserbrevet om, at vi som kristne skal være ydmyge, milde og tålmodige, vi har én herre, en tro, en dåb, én Gud og alles Fader, som er over alle, gennem alle og i alle. Ingen af os fylder det hele, vi er kaldet til at være dele af en helhed, knyttet til vor Gud og Fader i himlen, herre over liv og død, hvilket på samme tid kan fylde en med ærefrygt og gøre en lille og dog fyldt af noget stort. Forunderligt nok er det i familie med den følelse af ydmyghed og ærefrygt, man kan få, når man holder et lille barn i sine arme…det med at være så ganske nær livets mening og livets under.

Og i Lukasevangeliet møder vi så nogle farisæere, der tror, at de med moseloven i hånd har lov at hæve sig over næstekærligheden og lade være at gøre godt på hviledagen, for dér må man jo ikke arbejde… det har så noget med mangel på rette størrelsesforhold og ydmyghed at gøre, og heller ikke dem, der sætter sig på de bedste pladser ved bordet, kender ydmyghedens gave og opgave, som er at give plads for andre og andet end sig selv. //Men som altid med hjertets ydmyghed gælder, at så snart man fremhæver sig selv, ved for eksempel at pege fingre af andres mangel på ydmyghed, har man måske allerede tabt sin egen! Så velkommen til temagudstjeneste om ydmyghed!

 

Selve ordet ydmyg betyder vistnok noget med at have let ved at bøje sig eller føje sig… og at være blød. Vi lever vist i en kultur, hvor kvinder forventes at være bløde indeni og mænd noget hårdere. Vi mænd bliver dog nogle gange beskyldt for at være mere regnorme end mænd, og det er ikke nogen positiv måde at være blød på. Men at en mand er blød er samtidig en af de ting, jeg oftest hører sagt om folk, for eksempel til begravelsessamtaler… far var meget blød indeni, og det vil næsten altid være positivt ment. Det med at være blød som en regnorm vil sige ingen rygrad at have, ingen viljestyrke, ingen retning eller villighed til at tage hånd om en situation eller sit liv… det er der vist ikke ret meget hjertets ydmyghed over, nok snarere angst for at indtage sin plads i livet. Mens det at være blød indeni er udtryk for, at man kan og tør lade sig mærke af livet. Og det er vist lige vigtigt for både mænd og kvinder, og selv om det at være blød kan være en personlig egenskab i ens sind, kan man også gøre noget for ikke at blive kynisk, ved for eksempel ikke at gøre sig hård, når man helst ikke vil lade sig ramme. Der kan være megen ydmyghed i netop at kunne røres og bevæges, så fx bare en lille sang er nok til at øjnene løber i vand, eller et blik på stjernehimlen eller en bøn i en stund, hvor man har brug for at vide sig hørt og set og grebet.

 

Jeg hørte politikeren og teologen Ida Auken fortælle om sin tro i radioen. Hun var ligefrem og havde tydeligvis hjertet med, måske ekstra sårbart, fordi hun for ganske nylig havde oplevet at miste et nært menneske i en ung alder og var meget påvirket af det. Hun fortalte, hvordan hun på en rejse til Milano for ganske nylig havde sat sig ind i den kirke, der vistnok er verdens største gotiske kirke… I ved med de høje hvælvinger, og de himmelstræbende spidsbuer… og det store opadvendte rum havde fået hende til at føle sig meget lille, og for første gang (i længe eller måske nogensinde?) havde hun bedt en fri bøn til Gud, ikke de faste bønner ud af bogen eller fadervors faste form, men hendes egne ord ud af hjertet, som de kom til hende… måske er det den ydmyghed, livet lærer os, ofte på måder vi hellere havde været foruden!… at vi ikke har magt over de store ting i tilværelsen, men at der er en anden måde at blive lille på end ved at føle sig klemt og mast og blæst omkuld, og det er at blive lille i det store nærvær, som jeg tror, hun må have mærket der i det store kirkerum…at her er Ånd og Gudsnærvær, her kunne hun være i det rette størrelsesforhold i livet, afmægtig og lille som hun følte sig efter det, der var sket, men fyldt af noget stort, der fik hende til at åbne sit hjerte i bøn og vel give hende håb og mod til at gå videre. Jeg tænker, at mens hun sad der som lille menneske i det store kirkerum, var sat på plads på den mest opbyggelige måde: Jeg er ikke verdens herre, men Verdens Herre er min Gud og Fader.

 

Måske skal vi overvældes nu og da, og fyldes af noget stort, der giver os håb, for at kunne leve med vores sårbarhed i det skrøbelige liv, vi har. Det har været tankevækkende at høre, hvad vidner til skyderiet i Las Vegas har fortalt om det forfærdelige, de pludselig stod midt i. Nogle har berettet om, at de gik derfra mere troende end, de kom, fordi de blev reddet, andre har sikkert mistet troen over det onde, der skete. En fortalte, hvordan hun havde smidt sig ned for ikke at blive ramt af kuglerne, og en fremmed havde lagt sig tæt ind til hende og havde skærmet hende, - jeg har dig, havde han sagt, og han var blevet ramt i stedet for hende! Midt i meningsløshed og ondskab var der stærke eksempler på det modsatte: på opofrelse og næstekærlighed. Midt i det forfærdelige blev der også udvist en kærlighed, som var dybt opbyggelig. Når forfærdelige ting sker, har vi brug for at gribe ud efter noget, der giver mening, og vide, at midt i vor egen sårbarhed og afmægtighed, er vi ikke uskærmede, alene, glemte, og bliver det os forundt at opleve det, tænder det et håb, et lys at leve gennem mørket med. Det tror jeg, at der er en ydmyghed i at se eller mærke, uden at vi nogensinde kommer til at forstå, hvorfor sådan ondskab kan bemægtige sig et menneske eller hvorfor måske mine kære blev ramt og ikke de andres! Der er situationer i livet, hvor vi ingen forklaringer får, ingen indsigt har, ingen magt har over tingene, men bare er ramte, og hvis vi også lige der mister Gud, er vi fortvivlende alene; men dem, der midt i kaos oplever kærlighed, under, opofrelse får et håb at gå med, en tiltro som jeg tror er i familie med oprigtig ydmyghed.

 

Måske netop fordi ulykke og sorg kan ramme så tilfældigt i tilværelsen, som vi så det ske i Las Vegas, lod Jesus sig ramme, korsfæste og dø, for at give os det svimlende håb med ud til vort livs lys og mørke, at Gud kan gøre alting nyt, selv når alt vort håb er ude.

 

Hvis vi maser os frem og fylder det hele i egen indbildning, og hvis vi finder glæde i at styre andres liv med hård hånd ud fra vores egen måde at tro på, risikerer vi at misse kernen, lyset og håbet… at det er når vi er små, at vi har brug for at blive fyldt af det store, og at vejen for Gud til et menneske kun ligger åben for de små, der ikke spærrer vejen selv, men tør mærke livets sande størrelsesforhold og lade sig bevæge, røre, og dybest set: ophøje. Amen

 

 

 

Søndag den 24. september 2016, 15. søndag efter Trinitatis:

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus sagde: »Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor siger jeg jer: Vær ikke bekymrede for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? Se himlens fugle; de sår ikke og høster ikke og samler ikke i lade, og jeres himmelske fader giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror; de arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer: End ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer, I lidettroende? I må altså ikke være bekymrede og spørge: Hvordan får vi noget at spise og drikke? Eller: Hvordan får vi tøj på kroppen? Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske fader ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymrede for dagen i morgen; dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage.« Matt 6,24-34

 

 

Prædiken:

 

Hvornår har I mon sidst været bekymrede over et eller andet? For mit eget vedkommende kan jeg sige, at jeg ikke har været bekymret for nogen ting… i hvert fald de sidste 10 minutter! Mange vil nok kende den bekymrede indre stemme, der kan se alle ting gå galt… tit forholdsvis overkommelige ting…bare nu tagrenden ikke løber over, hvis det giver regn, bare nu bulen i bilen ikke bliver for dyr at reparere, bare nu maden til gæsterne bliver god… ting, der fortoner sig, hvis mere alvorlige ting melder sig… måske en nærtstående, der syg, eller en knude i armhulen, der vokser, eller en økonomi, der ikke hænger sammen. En har engang sagt: summen af bekymringer er konstant! Og har man ikke noget alvorligt at bekymre sig om, kan man sagtens finde noget mindre alvorligt! Det kommer både fra ens eget sind, selvfølgelig afhængig af, hvordan man er skruet sammen, men noget kommer også udefra: der findes en hel bekymringsindustri, som den kaldes… jeg husker mit første besøg i en BabySambutik med babyudstyr, da jeg skulle være far første gang… vi kom ud fra butikken med en indkøbsvogn fuld af sikkerhedsudstyr, for pludselig gik det op for os, at alt kunne gå galt med et barn i hjemmet: en køkkenskuffe kunne klemme barnets små fingre, en lille pegefinger kunne gå i en stikkontakt, et barn kunne drikke  afløbsrens, falde ned af trapper, lukke fordøren op og blive væk, kravle ind i vaskemaskinen, hænge fast med hovedet nedad i en gynge,… når først alt sikkerhedsudstyret ligger hen ad hylderne, ser man alle ulykkerne for sig! Selvfølgelig skal man passe på sit barn, men man kan også pakke det så meget ind i bekymring, at det bliver en permanent tilstand i ens egen hjerne, og barnet selv bliver en bekymret sjæl!

 

 

Så jeg tror, at det er et reelt problem, Jesus rejser i dagens evangelium, for bekymringer er jo ikke et nyt fænomen. På Jesu tid var bekymringerne måske mere tit tunge, bekymring for sygdom, der ikke fandtes behandling for, bekymring for at få mad på bordet og tøj på kroppen. Hvor Jesus sætter fingeren direkte på det afgørende punkt: at bekymre sig løser ingenting. Ingen kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig! men hvorfor i alverden er det så, at man kan gå og være så bekymret? Måske fordi man er ængstelig anlagt, eller bare mest tryg, når man bekymrer sig lidt, eller udstyret med alt for god en forestillingsevne. Sportsfolk, der skal præstere det optimale, bruger at se det optimale for sig, fordi det flytter deres fokus over på det, der skal gå godt, i stedet for på det, der ikke må gå galt. Jesus siger: giv slip på bekymringerne, lad i dag fylde i dag og i morgen ligge til i morgen! Det er blevet sagt med lidt andre ord: ”At bekymre sig er at bære morgendagens byrder med de kræfter, vi skulle bruge på i dag.... Bekymringer tømmer ikke morgendagen for sorger, men dagen i dag for kræfter. (Corrie Ten Boom). Vi ved det godt, det er bare ikke så let, men det kan nytte at blive mindet om det! 

 

 

Jesus tager bekymringerne med ind i vort gudsforhold…det betyder, at vi er to om at få tingene til at gå… en selv og Gud! Man er ikke alene, byrderne er godt fordelt. Og tænker jeg, at Gud har alt for meget andet at tage sig til, end at bære med på mit liv, må jeg se på græsset, der står i dag og skal slås til hø i morgen, giver Gud ikke det væksten?, og se til blomsterne, der er smukkere klædt end alverdens fyrster, giver Gud ikke dem klæderne, uden at de spinder og syr? eller den mindste fugl…giver Gud ikke den føden hver dag, uden den sår eller høster… hvor meget mere vil han så ikke være med os, som er hans elskede børn! Jesus vil have os til at tro på vort eget værd i Guds øjne, og siger, at bekymringer kan være udtryk manglende tiltro til Gud.

 

 

Det fortælles om et tog, der kørte gennem en stormfuld nat, fyldt med regn og lyn. Passagererne blev mere og mere bekymrede, ikke mindst da de skulle over en lav jernbanebro, hvor vandet piskede op om toget. Mens alle var urolige over uvejret, sad en lille pige rolig i sit sæde, og en spurgte hende, hvordan hun kunne sidde så rolig midt i stormen; - det er min far, der er togføreren, svarede hun! Det gør ikke stormen mindre farlig, men hun ved, at hendes far gør alt, der kan gøres for at de kommer godt frem. Hun er ikke alene!// Jesus ser vore bekymringer som et skår i vort gudsforhold, de er mere og andet end bare tanker om ting, der kan gå skævt. Jesus siger, at vi tjener Gud ved at være ubekymrede…vi er ikke alene, og ubekymrethed viser, at vi stoler på, at vi er i Guds gode hænder… og ingen kan tjene to herrer, som han siger… så hvem tjener vi egentlig? Alle bekymringers moder, Mammon… som her vel ikke kun er penge, men står for alt, hvad vi gerne vil have og derfor også kan miste i denne verden, eller tjener vi ubekymrethedens Fader, vor egen Far i himlen, som er herre over liv og død?

 

 

Men for at ordene om ubekymrethed ikke bare skal vær beroligende sød honning for vore øregange, er vi nødt til at løfte blikket ud til det, der sker i verden, for der er jo alverdens ulykker at lade sig skræmme af og bekymres over, utallige mennesker, som råber deres bønner til Gud og dog bukker under! Hvor er Gud henne, hjælper han overhovedet nogen? Den svære men dybe trøst, evangeliet giver os, er at for Gud er det aldrig for sent at hjælpe, heller ikke selv om vi syntes, at tiden er forpasset og alt håb ude og vi har set mennesker lide og bukke under. Jesus led og bukkede under og døde og alt var tabt, men ikke for Gud, der rejste ham af døde. Det er kernen i den trøst, Gud giver os… at glæde vi ser, når håb er ej mer, som Grundtvig skriver i en salme (561) Vi forstår ikke, hvorfor så megen meningsløs lidelse findes, og ved dog samtidig, at sådan er den verden, vi lever i. Ind i en hårdt ramt verden sender Gud sin Søn for at tænde lys i mørket og liv i døden. Det er det, jeg kalder en svær trøst, for den tager ikke alle lidelser fra os og derfor vil der altid være bekymringer, som kan trænge sig på, men de må ikke tage håb og mod fra os; derfor er det godt at få bekymringer sat i perspektiv.

 

En pige var rejst hjemmefra for at studere, og helt opslugt af studenterlivet, så det var ikke tit, de hørte fra hende derhjemme. En dag kom et brev til hendes far og mor, der jo var bekymrede for, hvordan deres datter klarede studierne: ”Kære mor og far; jeg skulle have skrevet før, men mit kollegium brændte ned. I skal ikke være bekymrede. Jeg mødte en virkelig sød ven og ham har jeg boet hos i 3 måneder nu. Og jeg tænker, at I gerne vil vide, at vi har besluttet at gifte os, og nåh ja… I skal være bedsteforældre inden så længe!” Og så stod der venlig hilsen… og så hendes navn. Nederst var der et lille PS: I skal ikke tage alt det ovenfor alvorligt, mit kollegium er ikke brændt ned, jeg bor ikke hos en mand, jeg skal ikke giftes og heller ikke gravid. Men jeg har været oppe i historie, og jeg dumpede! // Hun kendte sine forældre og vidste, hvordan den lige skulle skæres med en dumpet eksamen, for værre er det trods alt heller ikke at dumpe i historie… det hjalp hun dem med at se!

 

Som regel får vi at høre, at vi skal tjene Gud i næstekærlighed, offervillighed, bøn og gudstjeneste… det, vi hører i dag er en af de mere overraskende måder at tjene Gud på: ved at være ubekymrede! Ikke i lalleglad lukken øjne for verdens almindelige tilstand, men i en dybere forankret ubekymrethed: vi er i Guds hånd… det gør os ikke usårlige og alt her kan og skal vi miste … men aldrig miste selve det bærende, at vi er i Guds hænder uanset hvad som sker.

 

Så vi kan løfte blikket og nyde al den livsglæde, der er i skaberværket: fuglene, blomsterne, græsset og alt det levende, og vi har lov at leve og være glade og ubekymrede i dag og lade i morgen bekymre sig om i morgen. Og vi kan åbne hjertet for en endnu dybere bekræftelse af livet: at Guds favn er åben for den, der falder og går til grunde, som han er med græsset, der visner, fuglen, der en dag falder til jorden og blomsterne, der skal visne. At glæde vi ser, når håb er ej mer! Vi er i gode hænder! Så lad os vende blikket til dagen i dag og bruge vore kræfter på den! Deri tjener vi Gud og slipper for mange byrder selv. Amen


 

 

   

Søndag den 27. august, 11. søndag efter Trinitatis:

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Til nogle, som stolede på, at de selv var retfærdige, og som foragtede alle andre, fortalte Jesus denne lignelse: »To mænd gik op til templet for at bede. Den ene var en farisæer, den anden en tolder. Farisæeren stillede sig op og bad således for sig selv: Gud, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som andre mennesker, røvere, uretfærdige, ægteskabsbrydere, eller som tolderen dér. Jeg faster to gange om ugen, og jeg giver tiende af hele min indtægt. Men tolderen stod afsides og ville ikke engang løfte sit blik mod himlen, men slog sig for brystet og sagde: Gud, vær mig synder nådig! Jeg siger jer: Det var ham, der gik hjem som retfærdig, ikke den anden. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes.« Luk 18,9-14

 

Prædiken

I min barndoms kirke i Jylland var der to måder at sætte sig på. Nede bagved var der et pulpitur over de bagerste bænke, så der var dunkelt og lavt til loftet, og et par piller, så man ikke kunne se meget af, hvad der foregik. Så i forhold til gudstjenesten var det de dårligste pladser, men eftertragtede, for der kunne man sidde og se de andre, der kom i kirke! Og så var der pladserne længere fremme i kirken, hvor man kunne sidde lyst og tæt på det der foregik, til gengæld skulle man vende sig, hvis man ville se, hvem der ellers kom. Nede bagved var der nu skønnest at sidde, for så kunne man forarges lidt, når nogen kom og satte sig op foran, som om de var noget særligt, neej, så var der mere kristen ydmyghed i at sætte sig nede bagved! Så man kom tidligt for at få de dårligste pladser.
Ydmyghed er temaet i dag. I visse ordbøger står ydmyghed defineret som det at nedskrive sit eget værd…men måske er ydmyghed mere noget andet: at være nået til en grad af selverkendelse, hvor man også har blik for de andres værd! Jesus fortæller en lignelse, som sikkert er inspireret at, hvad han så på gadehjørnerne, hvor troende stod og bad, ligesom vi kan se ved grædemuren i Jerusalem i dag. En historie om en respektabel mand, der går op i sin tro, giver penge til de fattige, og en tolder, der har snydt dem, han opkræver told af og som sikkert ikke giver noget til de fattige. Hvis jeg var svigerfar ville jeg mene, at den første var den bedste af de to, som min datter kunne komme hjem med. Og alligevel er det i Jesu øjne tolderen, der går fra bønnen som en retfærdig mand for Gud, for Gud ser ikke på det ydre, men på hjertet og tolderen har et fortvivlet hjerte, der trænger til Gud, fuld af selverkendelse, mens den respektable har et opblæst hjerte, mest fyldt af ham selv.
I Kristeligt Dagblad er der af og til en, der får den faste række af spørgsmål, som er med til at afdække, hvem personen er: hvem er dit forbillede, har du et motto osv, og også spørgsmålet: hvad er en god gerning? Og der var en, der svarede en dag: en god gerning er noget godt, gjort for et andet menneske, uden at du lægger på facebook, at du har gjort det!
I det øjeblik, man deler på facebook eller på andne måde pudser sin glorie over, at i dag gav jeg 50 kroner til en tigger, der blev SÅ glad eller i dag betalte jeg varer for en fattig mor i føtex, der ikke havde råd til lidt legetøj til sit barn, går gerningen nok fra at være god til selvgod, fra at være ydmyg næstekærlig til at fiske efter anerkendelse. Man er i fare for at være mere fyldt af sig selv end af den, man hjalp!
Nu er det ret nemt at se, om folk deler deres godhed på facebook, men ellers kan det være svært at se uden på, hvordan vi tænker og tror indeni. Kom der en i min barndoms kirke og listede sig ind nede bagved, fordi han følte sig forlegen og ikke syntes han havde ret til at være der, fordi han ikke var ret stolt af sig selv eller sit liv, men bare trængte til at komme i kirke, så kunne han udenpå ligne hám til forveksling, der kom og satte sig ved siden af og blev varm om hjertet over, hvor ydmyg han selv var i forhold til dem, der satte sig længere op. Men Gud ser hjerterne!
Ydmyghed er noget, der bor i hjertet, og i det øjeblik, man hører sig selv sige… måske er man blevet valgt til noget ansvarsfuldt eller har fået en vigtig opgave… hvis man hører de ord komme ud af sin egen mund: - nu er jeg jo et ydmygt menneske, eller jeg vil gå ydmygt til opgaven… skal man nok stoppe op, for i det øjeblik man fremhæver sin egen ydmyghed, er man måske holdt lidt op med at være det! En præst blev givet en pris for den store ydmyghed han gik til arbejdet med. Ugen efter blev prisen taget fra ham, for han havde hængt prisen op på væggen i sit kontor!
I lignelsen er ydmyghed et plusord, men det kan også slå over i at være et minusord… man skal f.eks. ikke ydmyge nogen (højst sig selv over for Gud, så man ikke fører sig frem). Man kan være demonstrativ ydmyg, hvor man kammer over i selvudslettelse eller i selvvalgt martyrium, hvor ydmygheden nærmest bliver selvhævdende: tag I bare på skovtur, så rydder jeg op herhjemme imens… hyg I jer bare, mens jeg slider i det! I skal ikke tænke på mig da! Underforstået: det burde I i hvert fald! Ydmyghed skal gerne give plads omkring sig, så andre mennesker kan være der, og ikke læsse en byrde af skyld over på dem. Ydmyghed er en svær ting at være ægte i, og bare det at stå her og tale om den, bringer mig i fare for at stille mig mere hoven an, end dem, jeg udpeger som for fyldte af sig selv! Godt man ikke er ligesom dem!, kunne man komme til at sige, og sådan er det så let af falde i! Ydmyghed er så fin og uskyldsren en ting i sin ægte fremtræden, at den er næsten lige så svær at tale om, som det er at holde om en sommerfugl uden at skade støvet på dens vinger.
Men hvorfor må vi ikke fortælle om det gode, vi gør? Det tror jeg også, at vi må og nogle gange skal, måske som inspiration for andre, men ikke for at nedgøre andre og ikke for at tage os bedre ud på andres bekostning, eller føre os frem over for Gud. Jeg tror, det afgørende er, om man er for fyldt af sig selv eller om der er plads til ens næste, om man selvtilfreds hæver sig over andre, eller åbner sit hjerte nedefra for Gud, som tolderen. Når Jesus kalder på, at vi skal være ydmyge, er det fordi, der i hjertet skal være plads til andre end os selv… plads til vor næste og til Gud og til en indsigt i, at uden de andre og uden Gud var vi ingenting selv. Nogle af de store personligheder i denne verden formåede i kraft af en ret naturlig ydmyghed at give andre mennesker plads og rum omkring sig, jeg tror Nelson Mandela kunne det, uden at han jo på nogen måde blev selvudslettende, jeg har en fornemmelse af, at Albert Einstein havde lidt af det samme… mennesker, der giver plads til andre og håb til andre uden selv at forsvinde. Apostlen Paulus også, der jo kalder sig selv for den ynkeligste af apostlene, fordi han først havde forfulgt de kristne, og nu selv er kristen, apostel, udelukkende i kraft af Guds tilgivelse... men hans tillid mod mig har ikke været forgæves, udbryder han! Ham har Gud været godt tjent med at vise tillid!,.. selvfølgelig må vi fylde og være noget, men kan andre også være der? giver vi andre håb? husker vi hvem vi skylder tak for, at vi selv lykkedes…det begynder nok i hjertet!
Hvis man går i kirke i min barndoms kirke, kan man se et maleri, som kom op i 1983 og er malet af den vestjyske kunstner Bjarke Regn Svendsen: Det viser Guds og menneskers historie med hinanden fra evighed til evighed, kunne vi sige, i tre bånd oven på hinanden, …udtrykt i symbolske billeder, bl.a er Jesus malet som det Guds lam, der blev slagtet for vore synders skyld. Jeg hørte en gårdmand, der sad i menighedsrådet dengang, fortælle om den første skitse, kunstneren havde forelagt. Det var alt sammen godt, undtagen en ting… lammet! –- Han havde tegnet sådan et sært kantet lam, fortalte gårdmanden (jeg tror, det var et lam som man ser på ortodokse billeder af Guds lam Kristus), men så havde gårdmanden sagt til ham: - du må regne med, at der er mange landmænd, der går i kirke her, og vi ved godt, hvordan et lam ser ud! Og det havde kunstneren lyttet og var gået hjem og havde malet et skønt lille lam i stedet! Han gav plads til dem, der skulle se billedet hver søndag og lærte en ting af at gøre det: at billedet blev bedre af det, for nu kan enhver bedre se, hvilket offer det var af en stakkels uskyldig, da Kristus blev korsfæstet. Det uskyldsrene forårslam som står for ham på billedet minder kirkegængerne om det hver søndag. Ydmyghed kan være den grundindstilling, at man ikke ved bedst i alting selv, det lærte maleren. Og kristen ydmyghed er vel, at vi har brug for at være et sted med os selv, hvor Gud kan komme til. Sådan var det vel med tolderen, og sådan kan det være med os, når blot vi ikke selv fylder det hele! Amen!

Søndag den 20. august 2017, 10. søndag efter Trinitatis

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Da Jesus kom nærmere og så Jerusalem, græd han over den og sagde: »Vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred. Men nu er det skjult for dine øjne. For der skal komme dage over dig, da dine fjender skal kaste en vold op omkring dig, belejre dig og trænge ind på dig fra alle sider. De skal jævne dig med jorden og dine børn sammen med dig, og de skal ikke lade sten på sten tilbage i dig, fordi du ikke kendte din besøgelsestid.« Så kom han ind på tempelpladsen, og han gav sig til at jage dem ud, som drev handel dér, og han sagde til dem: »Der står skrevet: ›Mit hus skal være et bedehus.‹ Men I har gjort det til en røverkule.« Han underviste hver dag på tempelpladsen. Ypperstepræsterne og de skriftkloge, ja, alle folkets ledere søgte at få ham ryddet af vejen; men de kunne ikke finde ud af, hvad de skulle gøre, for hele folket hang ved ham for at høre ham. Luk 19,41-48

 

Prædiken

I denne tid, hvor vi har bryllupssæson, hører jeg en del fortællinger om, hvordan folk har mødt hinanden. En ung vordende brud fortalte, hvad hun først var faldet for hos ham, hun skulle giftes med. Hun havde set ham ude i byen et sted og lagt mærke til, at da hans kammerat rejste sig og gik lidt, blev han bare siddende alene helt roligt og kiggede sig omkring, uden at have behov for at tage sin mobiltelefon frem! Det havde gjort indtryk, det tydede på indre ro, siden han kunne klare en stund alene uden straks at tage mobiltelefonen frem. //Evnen til indre pause-ro er god at øve sig i. Jeg tænker, at vi er en del, der kender refleksbevægelsen, hvor man fisker mobiltelefonen frem, så snart der er en ledig stund. Det er ikke et nyt fænomen; i min egen ungdom var der ikke mobiltelefoner, men vi havde den fantastiske nye ting: en walkman, med kassettebånd til musik i ørerne. Så var man optaget, måske i en togkupé eller i bussen, og hvis nogen henvendte sig til en, er det ikke sikkert, man hørte det.
Måske er det sådan, at jo ældre man bliver, desto mere værdsætter man fred og ro. Som ung er det slet ikke sikkert, at man vil have fred og ro, måske synes man, at jo mere flimmer og musik og gang i den, der er, desto mere i live er man. Der er bare det ved det, har jeg da nogle gange set hos mine egne store unger, da de boede hjemme, at det skrækkelige kunne ske, at mobiltelefonen ringede eller en sms tikkede ind, uden at de hørte det for fjernsynet kørte og computeren var tændt og der var skruet op for højtaleren. Og måske var det lige den opringning eller den sms, der kunne have gjort hele forskellen: hva så, skal du med i biografen, vi kører om fem minutter, ham den søde du ved nok kommer også. Det er sådan set ikke uroen eller flimmeret eller musikken, der er noget i vejen med, det er mere det, at man måske ikke bemærker det vigtige, som skete imens. Livet er det, der sker, mens du har travlt med andre ting, som John Lennon vist har sagt. Tænk hvis den unge mand fra før havde fisket sin mobiltelefon frem og sat plugs i ørerne, så han kunne høre musik, mens hans kammerat var gået lidt, så havde han måske aldrig hørt, hvad hende den søde, der kom over, sagde til ham og så var der måske ikke blevet noget bryllup ud af det!
Det er lidt af det samme, der sker, da Jesus kommer til Jerusalem. I gaderne i Jerusalem var der larm og tummel og gadeliv og gøglere og handlende. Folk strømmede til byen, for det var snart påske. Men for at komme væk fra larmen og for at kunne tale med Gud i sit hjerte, gik Jesus hen i templet, og så var der lige så meget larm der! Han bliver oprørt og vred. … hvad er det for en larm, hvorfor har I lavet templet om til en markedsplads, til en røverkule! Og det er ikke fordi, at Jesus synes, at der er noget i vejen med handel og råben op, men fordi det spærrer for noget andet på dette hellige sted: det er ikke til at finde ro, så man kan høre, hvad Gud vil en. Det er lidt ligesom den søde pige, der siger noget til den unge mand, det vigtigste den dag overhovedet, måske i hele livet, tænk hvis det var aldrig var nået ind og blevet hørt.

Hvad Gud vil os, skal kunne nå os - det kan være det vigtigste ikke bare den dag, men i hele vores liv: at høre kaldet om give tro, kærlighed og håb og glæde plads, så det bliver bærende i vores liv. Måske stresser man rundt eller føler, at alt er meningsløst, fordi man aldrig kommer til det vigtigste, aldrig får så meget ro og indre fred, at man kan høre, hvad man selv tror. For det er jo ikke kun unge mennesker, der fylder deres hoved og hjerte og sjæl og sind med uro… sådan en dag, hvor man ikke synes, man kan overskue sit arbejde eller skal nå 117 ting og kommer hjem helt opkørt…eller måske har alt for god tid til at gå og bekymre sig om noget…hvor meget af det vigtigste og mest givende er man så egentlig i stand til at lytte til og tage ind?

Da Jesus rydder templet for larm og råb og handel, er det for at give folk i Jerusalem et frirum på det sted, der er beregnet til det, og som ikke skal være en røverkule, men et sted, hvor man kan søge hen og blive stille for Gud og give Gud, hvad Guds er. Vidste blot også du på denne dag, hvad der tjener til din fred, siger Jesus til Jerusalem og dem, der bor der, men nu går I en vej, der fører til ruin…det oprører ham at se! Nu er den fred, Jesus taler om, ikke den fred, der opstår, når larmen holder op og der bliver stille. Den fred, Han taler om, handler om, at Gud kommer til os og giver os en fred, som ingen stilhed eller indre ro i sig selv kan give os… men vi har brug for frirum og pause-ro for at mærke, at den fred trænger vi til og vil os noget. Gad vide, hvor meget af al vores travlhed, der ikke kun handler om at nå mest muligt, men også er for at fylde en tomhed ud, vi ellers ikke ved, hvad vi skal stille op med!

Den munkeorden, der byggede Brahetrolleborg kirke i middelalderen, som Holme klosterkirke, var meget opmærksomme på, at der ikke skulle være for meget flimmer og forstyrrelse i kirkerummet. Derfor valgte de at afstå fra tidens mode, nemlig de store imponerende udsmykninger og strålende kirkevinduer med røde og blå og gule glas… de byggede i stedet enkle monumentale kirkerum, som en slags arkitektur for sjælen mere end for øjet! Nu er Brahetrolleborg kirke så ombygget og forandret, at det kan være svært at mærke i sin rene form her mere, men i Frankrig er der flere af de store klosterkirker tilbage. Og så kan man jo afprøve kontrasten, hvis man kommer på de kanter. F. eks. kan man først besøge Notre Dame kirken i Paris… en stor fantastisk katedral med enestående glasmosaikvinduer og store udsmykninger og når man kommer ind stopper man op og ser sig imponeret omkring: Wauw, og jeg elsker den der katedralfølelse. Hvis jeg så bagefter går hen i en klosterkirke af denne type klostre som vores her, cistercienserne, hvor der er stort og enkelt og mere afdæmpet… så kommer man ind og siger: ahh, fred, fordi alting i en ikke siger wauw og se der og se der… men, man mærker, at her kan sjælen finde en anden ro, og her er godt at vende blikket og fokus indad og opad. Finder man steder, der gør dét ved en, skal man unde sig selv at bruge dem! Det ligger mellem linjerne i dagens evangelium, at vi skal huske at have steder, hvor sjælen kan finde fred og sindet finde hvile og troen finde ro, så vi kan møde Gud i stilhed og bøn.

Jesus kom for at fylde det tomrum i vore hjerter, som livet kan hænde at efterlade os med. Og han bragte os ikke bare et budskab i ord, men i handling, i opofrelse, i opstandelse….og han kom for at lære os at lytte og være stille og tage imod, hvor Han kommer, og vise os, hvad vi skal fylde i vort liv. Vi kan ikke og skal ikke leve i konstant stilhed som ellers var et ideal i klostrene, men engang imellem skal vi unde os selv stunder med pause-ro… for en ung mand betød det, at en sød pige kom over… for andre har det betydet, at Gud lod sig mærke i deres hjerter og viste en vej. Amen

 

 

Søndag den 13. august 2017, 9. søndag efter Trinitatis
Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Jesus sagde også til disciplene: »Der var en rig mand, som havde en godsforvalter; om ham fik han underhånden at vide, at han ødslede hans ejendom bort. Så tilkaldte han forvalteren og spurgte: Hvad er det, jeg hører om dig? Aflæg regnskab for din forvaltning, for du kan ikke længere være forvalter. Men forvalteren spurgte sig selv: Hvad skal jeg gøre, nu da min herre tager min stilling fra mig? Grave har jeg ikke kræfter til, tigge skammer jeg mig ved. Nu ved jeg, hvad jeg vil gøre, for at folk skal tage imod mig i deres huse, når jeg bliver sat fra bestillingen. Han kaldte så sin herres skyldnere til sig én for én og spurgte den første: Hvor meget skylder du min herre? Hundrede ankre olie, svarede han. Forvalteren sagde: Her er dit gældsbevis, sæt dig straks ned og skriv halvtreds! Derefter spurgte han en anden: Og du, hvor meget skylder du? Hundrede tønder hvede, svarede han. Til ham sagde forvalteren: Her er dit gældsbevis, skriv firs!« Og Herren roste den uærlige forvalter, fordi han havde handlet klogt. For denne verdens børn handler langt klogere over for deres egne, end lysets børn gør. »Jeg siger jer: Skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger.« Luk 16,1-9

Prædiken
Lidt senere i august får jeg besøg af en ven fra Australien. Han har aldrig været her før, men nu er han på rejse rundt i Europa med sin familie. Og jeg har tænkt mig at svindle og bedrage en hel del for at deres besøg kan blive vellykket. Jeg vil vise dem Brahetrolleborg med slottet og kirken og slå ud med hånden… se mit sted og nyde at høste deres begejstring for stedet! Jeg vil tage dem med indenfor og sige: det er så min kirke! og glæde mig over, at de imponeres af noget med så høj alder… det har de ikke i Australien! Og ud til Nørre sø og vise dem lidt af mit naturskønne nærområde. Og jeg tænker, at de siger tak for at have vist dem mit sted og at nu må jeg se at komme ned og besøge dem i Australien! Men Brahetrolleborg er jo ikke mit, kirken heller ikke sådan i ejendomsmæssig forstand, og slet ikke Nørre sø… alligevel bruger jeg løs af det hele til at give mine gæster en oplevelse… og stryger selv gevinsten!
Det lille svindelnummer gør vi vist hele tiden. Bruger løs af noget, der ikke er vores eget, til at skaffe os glæder og fordele i vort eget liv!
Det er lidt sådan en tankegang, Jesus er inde på i lignelsen om den utro godsforvalter. Det med at bruge noget, der ikke er ens eget, til at skaffe noget til sig selv. Det er nemlig klogt, siger han! Og denne verdens svindlere og bedragere er verdensmestre i det, som han viser os i lignelsen om godsforvalteren, der skaffer sig gode venner for sin herres midler, og dem får han brug for, for lige om lidt bliver han fyret! Det har da gibbet i dem, der stod der og hørte lignelsen, ligesom det har gibbet i mange siden… hvad i alverden? skal vi nu til at svindle og bedrage… er vi dog ikke kristne mennesker, det må man da ikke!... og det er lige præcis den reaktion Jesus går efter, for så ved han, at vi hører efter!... og så kan han komme til pointen: lige så kloge som denne verdens svindlere er med det, der ikke er deres, skal vi være som borgere i Guds rige med det, der ikke er vores! Og det er nok ikke med andres penge og ejendom, må jeg bedrøve jer med… det tror jeg da ikke, Jesus mener…men med noget, der er Guds. Jeg tror, han tænker på Guds barmhjertighed, Guds gavmildhed, Guds tilgivelse, Guds skaberværk, …det er vores at bruge og dele og dele ud af, så vi har venner i himlen, der vil tage imod os, når vi bliver sat fra bestillingen her!
Da min ældste datter var tre år og gik i dagpleje, var hun og en del andre børn og et par dagplejemødre på tur en sommerdag over i Rhododendronparken ved Brahetrolleborg, og da de havde fundet et godt sted at slå sig ned, med udsigt over slotssøen og slottet og parken og kirken med det høje tårn, havde min datter slået ud med armen og proklameret: - alt det der, det er min fars! Og fordi alt, hun var midt i var hendes fars, og de andre var behørigt imponerede, gav det den treårige en klar oplevelse af at være rig, høre til, være hjemme i sit liv. Selv om hun kun var tre år og ikke havde forstået alting helt rigtigt, var hun godt i gang med at låne og bruge det, som ikke var hendes…eller hendes fars!
 Måske er det også sådan, vi har lov at bruge Guds rige gaver og skaberværk…og det ER tilmed virkelig HANS!!… at vi har lov at se ud i verden og se alt det, der er godt i denne verden og sige: alt det der, er min fars og vor fars! Og sole os lidt i det! Og derfor heller ikke selv væree nogen fremmed i livet, eller fremmedgjort eller fattig i tilværelsen, for man har bånd til det dybeste og bedste i livet, ja, der har man hjemme, for det tilhører ens fars i det høje og man er velkommen til at tage andre med ind i det!

Men der er noget i Jesus’ lignelse som kalder på flere overvejelser. For hvem er det, vi har brug for at have som venner i de evige boliger til at tage imod os i himlen, når den dag kommer? Som lutheranere tror vi ikke, at der er helgener og helgeninder, der skal tale vores sag på højeste sted, så hvem er de venner, vi skal have i himlen? Jeg kan ikke give jer udtømmende svar! Jesus kan i sin måde at tale om evigheden på, være ret konkret! I min faders hus er der mange boliger, og der skal vi være sammen, siger han et sted, himlen er sted, hvor man kan have venner, forstår vi på ham her! Vi kan i sagens natur ikke se bagom døden eller ind i evigheden, men uanset om Jesus’ ord skal tages bogstaveligt eller som billeder og metaforer for en virkelighed, vi kun kan ane en flig af, hvis vi sætter vore egne kendte ord og forestillinger på det, så hører jeg i Jesus’ ord et budskab om, at når vi dør, er der et efterliv og at den glæde, vi bereder andre her, i en eller anden form venter os der.

Jeg har blot svært ved at forlige mig med, at vi som troende skulle kunne købe os plads hos gode venner i himlen ved at gøre godt i livet her, for det bliver hurtigt noget gerningsretfærdigt, hvor det gode er gjort for min egen skyld, og ikke for min næstes skyld! Men måske består det kloge i at gøre noget for sin næste og for sin næstes skyld uden bagtanke!

Jeg har kendt en kvinde, der livet igennem var meget i kontakt med andre! Hun var aktiv i en genbrugsbutik, hun spillede badminton med tre andre damer langt ind i sine pensionist-år, og da benene ikke holdt til mere badminton, spillede de ludo. Hun holdt avis med sin nabo og fik en snak over den fælles hæk hver dag, hun gik til møder og arrangementer og i kirke, købte ind til bekendte, hvis de var syge, samlede familien omkring sig… med andre ord: hun levede et godt og aktiv liv og havde et stort netværk. Vigtige gennemgående værdier var samvær og omsorg! Det var uden bagtanke om egen vinding ud over det gode liv og de andres gode liv. Da hun selv blev gammel og ikke kunne komme uden for en dør, høstede hun daglige glæder og daglig omsorg fra sit netværk. Det var ikke derfor, hun havde levet som hun gjorde, men de venner hun havde fået gennem livet, svigtede hende ikke! Det kunne være noget af den slags, Jesus peger på, at vi skal opnå ved at omgås gavmildt med livet og Guds gaver.. at de venner, vi får, har vi brug for, ikke kun i vor sidste tid, men som en del af livets mening og livets gave. Og at en sådan ægte og taknemlig omgang med det Gudsskabte liv, i Guds rigets univers er at handle klogt med det, der ikke er vores!...for sådan bliver livet til!
Uanset vi ikke kan komme til bunds i lignelsens budskab, står en ting fast: den ven, vi mere end nogen anden har brug for, vil tage imod os i de evige boliger, er Kristus selv. Og rigtige venner kan jo ikke købes for guld, det ved vi, men for tro og kærlighed er Han vor ven, og klar til at gå i døden for os og vinde livet, og Han er det som en gang har sagt, at hvad vi gør mod den mindste lille af hans flok, har vi gjort mod ham. Nogle har ved at tilbyde en tigger et bæger koldt vand, eller en tyver for en avis, været på tomandshånd med Kristus selv uden at vide det. Og hvem ved… måske Kristus selv i deres skikkelse står ved himmerigets port, og slår ud med hånden, når vi når dertil, og siger: her behøver ingen sælge Hus Forbi, men alt dette er mit, tag et bæger koldt vand og kom indenfor! Amen

 

 

 

Søndag den 30. juli 2017, 7. søndag efter Trinitatis:

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Jesus kom ind i Jeriko og gik gennem byen. Dér var der en mand, som hed Zakæus, han var overtolder, og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke for skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og klatrede op i et morbærfigentræ for at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde: »Zakæus, skynd dig at komme ned! I dag skal jeg være gæst i dit hus.« Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde: »Han er gået ind som gæst hos en syndig mand.« Men Zakæus stod frem og sagde til Herren: »Se, Herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige, og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det firedobbelt tilbage.« Da sagde Jesus om ham: »I dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. For Menneskesønnen er kommet for at opsøge og frelse det fortabte.« Luk 19,1-10

 

Prædiken: Det giver god mening, at det er et morbærfigentræ, som Zakæus klatrer op i. De stod ofte ved vejene, for de gav god skygge. Et morbærfigentræ kan blive 10-15 meter højt, og har grene, der spreder sig ud fra stammen ret langt nede, så de er nemme at klatre op i! Frugten på et morbærfigentræ kaldes sjovt nok morbærfigner, de ligner almindelige figner, men er mindre og knap så eftertragtede. Man prikker morbærfignerne tidligt i modningen, for prikket/snittet tvinger figenen til at vokse og modnes hurtigere…det møder vi allerede i det gamle testamente, hvor profeten Amos prikker morbærfigner./ Og der mellem prikkede morbærfigner, blade og grene sidder Zakæus for at få stillet sin nysgerrighed efter at se Jesus!

Der er en talemåde, som tager afsæt i beretningen om Zakæus, men som vist er gået af brug: Stat op, Zakæus, din cykel er pumpet! Noget man førhen sagde til folk, der var sløve og skulle se at komme i gang: Stat op, Zakæus, din cykel er pumpet! En afledt version findes: Stat op, Zakæus, din kamel er pumpet! Og endnu en: »Stat op, Zakæus! Du skal til Jerusalem efter rundstykker!« Det folkelige vid har vist fået blandet et par bibelske beretninger sammen. Jesus siger et sted til en lam mand: stat op, tag din seng og gå! Mens han jo ikke siger Stat op til Zakæus, men skynd dig at komme ned! Hvad rundstykker laver i bibelsk sammenhæng er uvist, ud over, at udtrykket vist også blev brugt, når man vækkede folk om morgenen! At cyklen er pumpet, handler om, at der ikke er nogen undskyldning for ikke at komme i gang!

Når vittige og sprogfinurlige hoveder kan lave talemåder ud af en bibelsk person, er det fordi, der er noget ved personen, som virker dragende og igangsættende, og sådan er det med Zakæus. Beretningen om den lille tolder i Morbærfigentræet har altid talt til både børn og voksne og kaldt på smilet. Der er noget komisk og dog rørende over Zakæus. Vi er i Jeriko, Zakæus er overtolder hører vi, tolder ville være slemt, men overtolder er værre! Toldere opkrævede en forhadt told og skat til den romerske overmagt i landet og de var mistænkt for at stikke noget i lommen til sig selv… når man så har en overtolder, som er lille af vækst…og som vel har ført sig frem med en let komisk selvhøjtidelighed som en anden hr Schwan fra Matador… og denne lille over tolder så må kravle op i et træ for at kunne se noget… så har man nok smilet og grinet i skægget… der er lidt komik over Zakæus i morbærfigentræet … og det er måske smittet af på talemåderne fra før, der jo har et glimt i øjet. Men det rørende er jo, at vi mærker, at Zakæus har brug for hjælp, og han har vores sympati, når de fromme brokker sig over, at Jesus omgås ”sådan nogen”! Om det så er stat op Zakæus eller skynd dig ned, er ikke så vigtigt, men at Jesus får øje på ham og med sit besøg i hans hus kommer til at forandre hans liv.

Sådan et morbærfigentræ, som Zakæus er klatret op i, vidner måske ikke kun om, at han var lille af vækst og måtte lidt op i højden for at se noget, men også om, at han er mest tryg ved at være tilskuer til livet, uset og lidt på afstand. //I min barndoms landsby var der en, der blev kaldt Ingrid Fortov, for hun havde fået sit hus bygget længere ud på fortovet end noget andet hus i byen, for hun ville gerne kunne følge med i, hvad der skete op og ned ad gaden. Af forskellige grunde kom hun ikke meget ud, men hun stod ofte i sit vindue og holdt øje med livet i byen; hun var faktisk et varmt og dejligt menneske, men hun var lidt bange for verden, så hun viste sig ikke meget ude i den. Hun stod tit i sit vindue ud mod gaden, en anelse uset ved et gardin… ”for a ka’ så godt li å wide, hvad der skier!”, som hun sagde. Vinkede man op til hende og genkendte hun en, vinkede hun varmt smilende tilbage, for ud over at være nysgerrig, ville hun faktisk gerne livet. //Ingrid Fortov, Zakæus Morbærfigentræ… de ligner måske hinanden på nogle punkter. De skjulte sig lidt, holdt lidt afstand til livet, havde hver især deres grunde, men ville gerne vide, hvad der skete, og inderst inde med en længsel efter at blive set og være med!

Man kan jo komme til at blive tilskuer i livet! Det kan skyldes angst, sygdom… hvor det går op for en, at man har brug for hjælp for at komme ud af isolationen og med i livets strøm igen, men det kan også være en næsten umærkelig indre forandring i en, hvor man billedlig talt klatrer op i et træ, hvorfra man betragter livet. Hvis man fx tager sig selv i mere og mere at ligne en gnaven gammel mand indeni m/k, eller mere og mere forarges over noget i verdens gang, eller er tiltagende ligeglad med mange ting, kunne det være ens private morbærfigentræ, man har sat sig op i, hvor man lidt bekvemt kan sidde og holde øje og have alle mulige grunde i sit eget indre regnskab for ikke at tage mere del, end man gør. Vi kan havne samme sted i livet som Zakæus, hvor vi har brug for, at Gud sender en forbi, der ser os i vor ”træ” og kalder på os: kom ned deroppe fra, og stat op, cyklen er pumpet, der er også brug for dig i det liv, vi er sammen om.

Det rørende ved Zakæus er, at han kravler ned af det træ og lader sig forandre, da Jesus kalder på ham! Fra at være lidt af et mod-menneske, får mødet med Jesus Zakæus til dybt i sit hjerte at gøre bod og ønske at være et med-menneske. Det er et livsforandrende møde! Evangeliets pointe er, at det kan ske for enhver i mødet med Jesus Kristus i Guds ord.
---
"Stat op, Zakæus" er faktisk slet ikke nogen skæv ting at finde på at sige… for det er jo det, han gør, da han kravler ned af træet, rejser sig op til et nyt liv. Det er ikke en opstandelse fra de døde, men i familie med det: det er en opstandelse midt i livet, og hvem kan ikke trænge til det? Og den, der kan rejse os op midt i livet, er ham, der selv blev rejst fra de døde! Det er et livsforandrende håb at få del i!

Egentlig er det så fint, at det var et morbærfigentræ og ikke et almindeligt figentræ med store saftige figner, Zakæus kravlede op i. For ligesom en morbærfigen skal have prikket hul på skrællen for at udvikle sig og vokse, skulle Zakæus det også! Og vi andre kan have brug for det samme! Og Jesus prikker hul på Zakæus’ skal ved at søge fællesskab med ham, ved at invitere sig selv indenfor: i dag skal jeg være gæst i det hus.

Stat op, Zakæus! stat op alle vi andre, Kristus kommer forbi. Lad os skynde os ned, cyklen er pumpet, livet banker på vor dør! Amen!

 

 

1. søndag efter Trinitatis, søndag den 18. juni 2017

 

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Jesus sagde: »Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sår, og ønskede kun at spise sig mæt i det, der faldt fra den riges bord, og hundene kom tilmed og slikkede hans sår. Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Fader Abraham! råbte han, forbarm dig over mig og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse luer. Men Abraham svarede: Barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde; nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os derovrefra. Da sagde han: Så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har fem brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested. Men Abraham svarede: De har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, fader Abraham! sagde han, men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede: Hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en står op fra de døde.« Luk 16,19-31


Prædiken
Hvad skal der til for at få os til at lytte for alvor til noget vigtigt? Noget, der virker, er at et menneske med forstand på emnet, fortæller os det! Dansk Blindesamfund udsendte sidste år dagen før nytårsaften en pressemeddelelse: vi vil ikke have flere medlemmer i morgen! Desværre mister nogle jo hvert år synet pga. fyrværkeri. Da jeg i sin tid arbejdede som informationsmedarbejder for blindesamfundet havde vi et materiale, vi sendte ud til skolerne om fyrværkeri op til nytår… og en dag ringede en skolelærer og spurgte, om de kunne få en blind ud at fortælle om farerne ved fyrværkeri? Jeg lovede at finde ud af, om vi kendte en, vi kunne sende ud, og ellers… sagde jeg til læreren, - vil jeg da kunne komme ud og fortælle om det! – Jamen, du har vel ikke været ude for en ulykke, sagde han! Nej, det havde jeg godt nok ikke! - Så vil de unge altså ikke lytte til dig, sagde han, og det havde han helt sikkert ret i! Når noget virkelig er vigtigt, er det ikke altid nok at læse en pjece om det, eller høre om det fra en, der selv har læst om det… der skal et menneske, selv er involveret i det, til at sætte kød og blod på budskabet og gøre det stærkt og vedkommende.
Ved første øjekast er det faktisk lige den modsatte pointe, der ligger i lignelsen, vi hører om den rige mand og Lazarus. At det er nok at læse! En fortælling om den fattige Lazarus, der efter et liv i lidelse og fornedrelse bæres af engle hen i Abrahams skød, hvor alt er godt, mens den rige mand, der har levet i sus og dus og ikke har gjort meget for at gøre livet lettere for Lazarus, der lå i hans port, havner et pinefuldt og alt for varmt sted i døden! Han har åbenbart ikke lært noget, for han prøver at kommandere med Lazarus som en anden tjener, han kan bruge efter forgodtbefindende. Send ham herover, så han kan lindre mine lidelser, siger manden, der i levende live ikke lindrede Lazarus’ lidelser! Men Fader Abraham siger nej. – Jamen, så send Lazarus tilbage til de levende, så han kan advare mine brødre om, at de skal lægge deres liv om, så de ikke også havner på dette pinested! Men det vil fader Abraham heller ikke høre tale om… - det hele står allerede i den hellige skrift, siger han, den kan de jo bare læse! – Hvis nu en kom fra de døde, siger den rige mand, så vil de lytte! - Om så en stod op fra de døde, vil de ikke lytte til ham, siger Fader Abraham, hvis de ikke allerede kan høre, hvad skriftens budskab er! //En stærk lignelse, som vist ikke vil lære os noget om, hvordan tingene ser ud i dødsriget, men hvordan vi skal leve i dette liv!

Hvis nu det bare var en pressemeddelelse udsendt fra himlens kommunikationsafdeling her op til en søndag, for at få os til at lytte til Guds ord, så var lignelsen selv en del af den skrift, vi kunne lytte til og handle efter…men den er faktisk meget mere end det… for det er ikke en pressemeddelelse, der er faldet ned fra det høje; det er et budskab, som fortælles af det menneske, der kender Guds vilje til bunds, ham Gud har sendt til os fra sit evige rige, Jesus selv. Lignelsen er fortalt til os af en, der selv skal opstå fra de døde og fortælle os, hvad vi skal gøre. Hvis lignelsen stod alene, ville den blive en løftet pegefinger, et stykke morallære. Men i munden på Jesus bliver den en beretning om, at vi må give troen og kærligheden plads mellem mennesker. Han, der gav os at have hjemme i Guds kærlighed, fortæller her, at vi skal tage os af hinanden i dette liv og at vi rige har en særlig forpligtelse over for den, der er fattig og lider nød!
Det er så enkelt, sandt og ligetil; det er kærlighedens essens at hjælpe sin næste, men også så provokerende for den måde, vi lever på, at vi hele tiden prøver at sætte fodnoter og tage forbehold og smide dem, der ligger på vor dørtærskel i fængsel i 14 dage eller udvise dem af landet! Jeg skal ikke stå her og pudse glorien selv, jeg ville også være træt af at have tiggere liggende i en rodebunke af en lejr herude, og kan som andre nok også kender det, være påtaget beklagende på vej ud af Føtex over at jeg ikke lige har en tyvekrone på mig til ham, der står og sælger Hus Forbi! Og politisk kan der være mange grunde til at sætte fodnoter og tage forbehold for, hvem ens næste egentlig er… det ændrer nok bare ikke ved, er jeg bange for, det helt enkle og ligefremme, at den rige hjælper den fattige, hvis vi skal kunne tale om Guds rige midt iblandt os, og det har vi Jesus til at fortælle os. Han, der selv gav ALT, beder os lytte til kærlighedens stemme i vore hjerter og hvad den tilsiger os at give!
Men det kan godt være, at det at leve i en verden, som langt fra er Guds rige, og selv være mennesker som ikke kun er gode, betyder at vi ikke altid magter at lytte til kærlighedens lov indeni, men også lytter til de andre stemmer i os selv, det fornuftige, det trygheds-søgende, det selviske, det magelige i os, og også den kærlighed, der tilsiger os at tage os af vore egne nærmeste først. Sådan er det nok at leve i en uperfekt verden som uperfekte mennesker. Så meget desto mere har vi brug for Guds barmhjertighed, når vort liv gøres op, i hvert nu, vi agerer i, og ved tidernes ende. Så vi ikke gør det til en dyd at overhøre kærlighedens lov men sørger over, at vi så ofte kommer til det.

Ofte er det netop et menneske af kød og blod, der får os til at lytte og forstå noget vigtigt, meget mere end hvis vi bare har hørt eller læst eller set det. Jeg hører ofte nybagte forældre fortælle om, hvor svært det pludselig er blevet at se børn, der lider, i fjernsynet. Det har selvfølgelig altid været svært, men nu går det dybere, for det at forestille sig sit eget barn lide sådan, er frygtelig, og de børn, der lider, er jo nogens børn! Et hold forældre, der fik barn døbt, fortalte, at de var begyndt at støtte SOS børnebyerne; den guldklump af et barn de havde fået, fik dem til at unde andre børn et bedre liv. /Eller det at have en dement mor eller far på et plejehjem og se i nyhederne, at demente et sted er blevet nedværdigende behandlet, kan pludselig ramme en langt dybere, for det skal ens elskede forældre ikke udsættes for, og dem i fjernsynet er også nogens elskede forældre. Ofte vil det være sådan, at når vi elsker nogen, får vi øje på andre! Der skal ofte ét andet menneske til at få os til lytte til, hvad vort hjerte fortælles os om, hvad der er sandt og rigtigt!

Sådan tror jeg, Gud har villet åbne vore hjerter ved at give os et menneske af kød og blod, Jesus, til at åbne vore hjerter for andre… i stedet for bare at give os en løftet pegefinger! Det er blevet sagt, at evangelierne skal læses bagfra… de slutter jo med Jesu opstandelse og genoprettelse af vort forhold til Gud efter hans lidelse og død, og det er deres hovedbudskab og i det lys skal vi høre alt det andet: Vort forhold til Gud ER genoprettet, Vi ER fra vor dåb indlemmet i Guds rige… vi skal ikke betale for en plads i himlen ved at være gode og gøre godt… så ville vi nok også komme til at stå og mangle lidt til billetten til sidst! …men det at møde Guds kærlighed i et menneske af kød og blod, Jesus selv, kan få os til at prøve at nå flere mennesker med vor egen kærlighed. Og det at møde Guds barmhjertighed i hans søn, kan åbne vore hjerter for alle dem, vi skal vise nåde, for Guds vilje er meget mere end ord og noget andet end løftede pegefingre, det er liv, og angår de andre, vi møder og hvad det møde kalder på i os. Amen!

 

Pinsedag, søndag den 4. juni:

Pinseunderet: Da pinsedagen kom, var de alle forsamlet. Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål, alt efter hvad Ånden indgav dem at sige. I Jerusalem boede der fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. Da nu denne lyd hørtes, stimlede folk sammen, og de blev forvirret, fordi hver enkelt hørte dem tale på sit eget modersmål. De var ude af sig selv af forundring og spurgte: »Hør, er de ikke galilæere, alle de, der taler? Hvordan kan vi så hver især høre det på vort eget modersmål? Vi parthere, medere og elamitter, vi der bor i Mesopotamien, Judæa og Kappadokien, Pontus og provinsen Asien, Frygien og Pamfylien, Egypten og Kyrene i Libyen, vi tilflyttede romere, jøder og proselytter, kretere og arabere – vi hører dem tale om Guds storværker på vore egne tungemål.« ApG 2,1-11

 

 

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Judas, ikke Iskariot, sagde til Jesus: »Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?« Jesus svarede ham: »Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord. Og det ord, I hører, er ikke mit, men Faderens, som har sendt mig. Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. Men Talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst! I har hørt, at jeg har sagt til jer: Jeg går bort, og jeg kommer til jer. Hvis I elskede mig, ville I glæde jer over, at jeg går til Faderen, for Faderen er større end jeg. Nu har jeg sagt det til jer, før det sker, for at I skal tro, når det sker. Jeg skal ikke tale meget med jer mere, for verdens fyrste kommer; og mig kan han intet gøre, men det sker, for at verden skal forstå, at jeg elsker Faderen og gør sådan, som Faderen har påbudt mig. Rejs jer, lad os gå herfra!« Joh 14,22-31

 

Prædiken:

For nylig var der rundvisning i Brahetrolleborg kirke. Folk sad bænket i kirken, jeg fortalte om kirkens historie, men så blev de ukoncentrerede og sad og kiggede op mod orglet: - den er levende! var der en, der sagde! Så sad der en due på en af strålerne i Guds øje, som udsmykningen hedder øverst på orglet. Der var tændt lys bag orglet, så duen sad i modlys og lignede grangiveligt en del af udsmykningen, lige til den rørte på sig! Når man overhovedet kan komme på den tanke, at en due er en del af udsmykningen, har det at gøre med Helligånden. Da Jesus blev døbt dalede Helligånden ned over ham i skikkelse af en due! Vi kender også duen fra Noas ark, hvor Noa sender en due ud for at finde livsmuligheder og håb derude et sted. Så en due i en kirke er almindelig, fx er der en due mange steder over præstens hoved på prædikestolen, men altså kun til den rører på sig, så opdager man, at den ikke er en del af udsmykningen!

 

Pinse er den mindst håndgribelige og den sværest forståelige af vore højtider og Helligånden nok også den sværest begribelige del af treenigheden mellem Faderen og Sønnen og Helligånden. Hvis vi gik på gaden og spurgte folk, hvorfor vi fejrer pinse, ville vi nok mest møde usikre blikke… øh!?...og det er meget forståeligt, for pinsen er en fest for noget så uhåndgribeligt som ånd. Derfor var det så godt, da den due på Guds øje rørte på sig, for Ånd skal være levende! Både den mellem Gud og mennesker og den Ånd, der skal være i og imellem mennesker. I dag fejrer vi tre ting: Helligåndens komme til apostlene dengang i Jerusalem, og at det blev startskuddet til udbredelse af troen og dermed kirkens fødselsdag, og at Helligånden virker med i vort liv i dag!

 

Og så er Pinse og Helligånd pludselig noget af det mest nære og konkrete, for pinse er en fest for det liv, der rører sig i os NU, i vor kirke, i vore hjerter, i vort liv. Tættere på os kan det ikke komme: en fest for at Gud indblæser sit liv og ånde i vort liv! Grundlæggende er det ikke til at leve uden ånd… et hus uden ånd er ikke godt at være i, en familie, hvor der hersker en god ånd, er dejlig at komme i, et menneske uden ånd er livsforladt og uinteressant og et åndrigt menneske godt at lytte til. Så vi ved godt, hvad ånd i det nære liv er, måske lige til vi prøver at forklare ånd; ånd er noget, vi mærker, mere end noget vi kan fange i ord og forklaringer. Noget lignende gælder Guds Ånd, den Talsmand som Gud sender for at holde Jesus levende i vores tro og hjerter. Vi er nødt til at forsøge os med ord (som lige nu), ikke for at vi skal forstå Ånden, men for at vi skal være opmærksomme, holde udkig, kunne åbne os for den!

 

Duen i kirken den dag var temmelig forstyrrende! Da den havde siddet og rørt på sig, fløj den en tur under hvælvingerne og satte sig på det store krucifiks midt i kirken. Jeg gik i stå i mit foredrag; der var heller ikke nogen, der lyttede, for alle fulgte vi duens flyvetur og smil og latter bredte sig; var det måske ligefrem Helligånden, der afbrød præsten og holdt en lille prædiken og viste os de vigtigste punkter i troen: Guds der ser os med lys i øje, og Kristi kors! Nu var det en rundvisning og ikke en gudstjeneste, men det er altid en overvejelse og anfægtelse, om det kunne være døde ord i stedet for levende tro, man som præst forkynder, for så skal Helligånden jo helst gøre et eller andet, få os alle til at se op og mærke en glæde stige ned i vore hjerter. Jesus og hans Fader i himlen skal komme og tage bolig hos os, hører vi; det skulle gerne kunne kendes på os, indeni og i det, vi gør..at Gud trækker sit vejr i os!

 

Jeg ved om en kirke, hvor man i dag har lånt en flok brevduer; de skal slippes løs fra kirketårnet! For at markere pinse og Helligånd og røre og liv, der udgår fra kirken og Ordet. Den første pinse var jo netop røre og liv, og meget langt fra en udskåret død trædue over en prædikestol! Den første pinse var som slap Gud en flok flagrende brevduer løs i det hus i Jerusalem og de ville bare ud at flyve med deres budskab. Der lød en susen, hører vi, jeg tænker, at gardinerne blafrede, og tunger som af ild satte sig på hver enkelt og fik det til at brænde i deres hjerter, og deres tunger begyndte at gløde, så de kunne tale alle sprog og dele budskabet om Guds storværker med alle, de møder i byen. Deres ord er fulde af Ånd, så deres tro og glæde flyder over i dem, der lytter. Det er i virkningen, Helligånden skal gøre Jesus levende for os, i glæde og tro, i et rigt indre liv, også som fx det musik og omsorg for hinanden kan vække i os, så Ordet om Kristus og hans sejr over mørke og død giver os noget at stå i mod med over for mørke og død, og lader os se håb forude, som var vi små Noa’er alle sammen med en due i hånden, der har været ude at rekognoscere og har set liv ude et sted foran. Så vi ikke bliver modløse, når mørke skyer truer eller terror igen rammer. Verden må ikke få lov at forfærde os i vores grundvold og gøre os modløse.

Sidste år var vi på sognerejse til Krakow. I centrum af byen ligger en stor plads, hvor der er mange duer. Jeg sad en dag på pladsen, der var en pige på et par år, og hun fik øje på en flok duer: oh, at løbe hen mod dem og se dem flyve op! og hun fik lov og det var ikke kun synet, der betog hende, da duerne fløj op, for da mærkede hun suset af deres vinger på sit ansigt! Hun stoppede bare op og lo med lukkede øjne, mens det suste om ørerne, så åbnede hun øjnene og spejdede efter, hvor duerne slog sig ned, og løb derhen, for den susen måtte hun opleve igen! Tænk om vi havde en flok duer, vi kunne slippe løs om ørerne på jer, så I kunne føle jer i live som den pige. Vort indre skal oplives ved Guds sus af livsånde i os. Om det føles som at være fire år og have duer om ørerne, eller som en stille glæde ved at stå op en sommermorgen, synge pinsesalmer eller stå i genbrugsbutik og bidrage til andres liv og håb; det er op til hver især at finde ud af, hvor Helligånden suser hen og selv suse efter! Men husk, at det var i kirken og menighedens fællesskab, I hørte om den! Det er godt at vide, hvor man skal søge tilbage til grundvolden for at begynde forfra med tro og håb, eller bygge ovenpå.

 

Duen i Brahetrolleborg kirke ville vi nu godt have ud. En kirke er ikke et dueslag og duens efterladenskaber pynter ikke. Vi slog dørene op, men den ville ikke flyve ud, vores graver var her en mørk aften for at fange den, men den forsvandt baskende ned i et hjørne i mørket, hvor han ikke kunne finde den før næste morgen, hvor den stadig sad i hjørnet og han kunne tage den og sætte den ud på vinger, der bar. En god ende på historien, også rent symbolsk: for selv om det er livsnødvendigt med Helligånd i kirken, er det for at bære Ånden og Ordet med ud i livet derude, at vi som kirke og som kristne er sat i verden! Så lad os tage vor glæde, vor tro og tanker om liv og død, håb og opstandelse og slippe dem løs som duer derude… måske nogle dér mærker, hvordan det susende vækker til live. Så ved vi, at det ikke er vore egne døde ord, men Ånden der trækker vejret i os. Glædelig pinse, amen!

 

 

 

 

Søndag den 28. maj 2017, 6. søndag efter påske:

 

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde: »Når Talsmanden kommer, som jeg vil sende til jer fra Faderen, sandhedens ånd, som udgår fra Faderen, skal han vidne om mig. Men også I skal vidne, for I har været med mig fra begyndelsen. Sådan har jeg talt til jer, for at I ikke skal falde fra. De skal udelukke jer af synagogerne, ja, der kommer en tid, da enhver, som slår jer ihjel, skal mene, at han derved tjener Gud. Og det skal de gøre, fordi de hverken har kendt Faderen eller mig. Men sådan har jeg talt til jer, for at I, når den tid kommer, skal huske på, at jeg har sagt det til jer. Men jeg sagde det ikke til jer fra begyndelsen, fordi jeg var hos jer.« Joh 15,26-16,4

 

Prædiken: Når man sidder og har skrevet en halv prædiken og så ved et uheld kommer til at slette det hele på computeren, kunne det så være Helligånden, der har læst med over skulderen og fundet at her er alle bedst tjent med, at præsten begynder forfra på sin prædiken. Eller er man bare et klummerhoved, der får ekstra at se til, fordi man ikke fik gemt dokumentet i computeren? Det kan svært at vide, hvor og hvornår og hvordan Helligånden virker med.

Eller en gang der skulle vælges en ny pave i middelalderen. Da kunne konklavet, som den forsamling der skal vælge paven, kaldes, ikke nå til enighed. Og konklavet var som traditionen foreskriver lukket inde i en forseglet bygning og måtte ikke komme ud, før de havde valgt en ny pave! Der gik måneder! Til sidst blev det for meget for dem, der ventede udenfor på at få en ny pave, og da ingen må bryde seglet for døren ind til konklavet, valgte de efter sigende at pille taget af bygningen. Om det nu kunne fremskynde en afgørelse! Og minsandten, inden ret længe havde konklavet afgjort sig for en ny pave. Vi ville umiddelbart sige, at det var fordi det nu kunne regne og blæse og blive koldt hos valgforsamlingen, men mange dengang mente nu godt nok, at afgørelsen endelig faldt, fordi Helligånden bedre kunne komme ned til kardinalerne, nu hvor taget var pillet af.
Det kan være svært at sige, hvad der er regnvejr og hvad der er Helligånd!

Måske er det slet ikke for os at vide. Måske er det frugtbart ikke at ville vide præcist, hvornår Helligånden er virksom, for så må man holde udkig, håbe, grunde over de ting, der sker, med et åbent sind. I hvert fald kan det være skæbnesvangert og farligt for hurtigt at blive enig med sig selv om, at her virker Helligånden, især hvis det lige præcist passer ind i ens eget kram. Så er det bedre at se i retning af det, Jesus taler om, når han taler om Helligånden som Talsmanden. Jesus taler her ikke om, at Helligånden, den …. vidner om Ham. Han taler om, at Talsmanden, han vidner om Jesus. Talsmanden er en hjælper og vejleder, et personligt møde med Gud. Helligånden er altså ikke så meget en upersonlig kraft, men mere som en hjælper, en vejleder, en mentor, en ven – en at tale med i sit indre om sager, der er brug for at vende med Gud. Man kunne vel driste sig til at sige, at tro og bøn er samtale med Helligånden. At det at have en Talsmand udgået fra Gud er at have en fra Gud at tale med, en gennem hvem Gud lytter, en gennem hvem Gud taler til os. Måske er selve det at tro på Gud udvirket af Talsmanden, der i vort indre vidner om, at Gud er til, og måske er selve det at tro på Jesus som Guds søn, udvirket af Talsmanden, der i vort indre vidner om, at Gud er barmhjertig og gav os sin Søn, til liv og fred.

I kvartfinalen i VM i fodbold i 1986 mødtes England og Argentina. Argentina havde på holdet Diego Maradona, dengang verdens bedste fodboldspiller. Argentina vandt, Maradona scorede to mål. Det ene et af de bedste mål nogensinde, han afdriblede 7-8 engelske spillere og lagde bolden forbi målmanden,  det andet et af mest tyvagtige mål nogensinde. Maradona hoppede op som for at nikke en bold i mål, men verfede den ind med hånden. Dommeren opdagede ikke forseelsen og anerkendte målet. På pressemødet efter kampen erkendte Maradona at have scoret med hånden, hvad alle også kunne se på TV-billeder, men som han sagde: det var Guds hånd! Måske fordi han var så stor en spiller og fordi han var noget nær guddommelig i sit spil kunne han slippe af sted med at sige sådan noget. Selv om det var dybt usportsligt at score på den måde. Og dog har det lige siden var en alvorlig plet på hans renommé, at en så god spiller kunne være så usportslig og endda sige, at Gud gav det sin velsignelse! Man skal være varsom med at give Gud skylden for forseelser, man selv har gjort. Være varsom med at mene, at vi har Gud og Helligånden på vores side mod de andre – om det er i fodbold, krig eller politik. Det er fristende at tage Gud til indtægt og man misbruger let sin magt, sit talent eller hvad man nu fører sig frem med, og man misbruger sin Gud!

Jesus siger, at der vil komme tider, hvor mennesker mener at tjene Gud ved stræbe disciplene efter livet. Paulus for eksempel, som vi kender som den store apostel, var jo overbevist om, at han gik Guds ærinde, da han før sin omvendelse til Kristus nidkært forfulgte de første kristne og bl.a. var med, da Stefanus blev stenet til døde. Netop da Paulus mente at gå Guds ærinde, forfulgte og knuste hans Guds hellige! Han mente at handle med Guds hånd. Senere mødte han den opstandne Kristus i et syn og forstod, at det var Jesus selv, han havde forfulgt, endda i Guds navn! Det vil nok ofte være, når vi gør noget i Guds navn, at vi risikerer at begå de alvorligste fejl, den største synd. Samtidig er det i Guds navn at noget af det mest bevægende og barmhjertige blandt mennesker sker, når tro omsættes i kærlighedens gerninger! Der må være kærlighed og ydmyghed i et gudsforhold, en levende empati i familie med den, der er brug for i et kærlighedsforhold. Nogle par, der er kørt fast i parforholdet, går til parterapeut og det lykkes virkelig for nogle med parterapeutens hjælp at få givet parforholdet nyt liv, ny gejst. Jeg så, at en parterapeut på sin hjemmeside siger: ”Få bedre kommunikation. Større glæde. Kend kærlighedssprogene!” Man fristes til at sige, at talsmandens opgave er den samme i vort forhold til Gud: at vi får bedre kommunikation, større glæde, kender kærlighedens sprog. Og en anden parterapeut siger: ”Når man vælger at gå I parterapi sættes min største indsats som parterapeut ind på at skabe tillid og kontakt til begge parter.”

Når Jesus vil sende en Talsmand i sit sted, er det for at kærlighedsbåndet mellem Gud og dem, der er kommet til tro på Ham, kan forblive levende. Han vil give os en fra Gud at tale med, en gennem hvem Gud lytter, en gennem hvem Gud taler til os, som sad vi ansigt til ansigt med Jesus selv. Så vi ikke er overladt til at bakse med livet alene. Bakse skal vi sikkert, men ikke alene! Gud kan i Ånden tale til os i vort indre. Give os liv og gøre os glade. Her er ikke brug for skråsikkerhed, men mod til at lytte og være åben.

Det ser ud til, at en parterapeut har lidt samme opgave for et par som Talsmanden har for forholdet mellem Gud og mennesker. Talsmanden har mange funktioner men en af dem er som vores parterapeut i forholdet til Gud. Dog lover flere af de ægteskabelige parterapeuter en ting, som Talsmanden ikke helt kan være med på, nemlig at der ingen ventetid er på at få en tid og at 4-6 samtaler kan være nok til at redde forholdet. Sådan arbejder Guds parterapeut ikke… der kan være hele livskapitlers ventetid før man finder sin tro og faste glæde i forholdet til Gud, og der skal vist jævnlige samtaler til gennem et helt liv!

For at vi ikke går vild og kalder alt, der passer i vores kram for Gud, må vi lytte, elske, håbe, bøje os ned, og øve os i tålmodighed…en af de største hindringer for et godt parforhold med Gud er vel skråsikkerhed, ligesom mellem to mennesker. Jeg vil slutte med en lille bøn, der stammer fra en middelalderen store, Birgitta af Vadstena. Det er en af de enkleste bønner, jeg kender, men den kan rumme et helt liv i tro og åben lydhørhed: Herre, vis mig din vej, og gør mig villig til at gå den.
På den vej sender Jesus sin Talsmand til os! Amen

 

 

Søndag den 21. maj 2017, 5. søndag efter påske: 

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde: »Sandelig, sandelig siger jeg jer: Beder I Faderen om noget i mit navn, skal han give jer det. Indtil nu har I ikke bedt om noget i mit navn. Bed, og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen. Sådan har jeg talt til jer i billeder; der kommer en tid, da jeg ikke mere skal tale til jer i billeder, men ligeud forkynde for jer om Faderen. Den dag skal I bede i mit navn, og jeg siger ikke til jer, at jeg vil bede til Faderen for jer, for Faderen selv elsker jer, fordi I elsker mig og tror, at jeg er udgået fra Faderen. Jeg er udgået fra Faderen, og jeg er kommet til verden; jeg forlader verden igen, og jeg går til Faderen.« Joh 16,23b-28

 

 

Prædiken: Nogle af jer kender måske den italienske by Assisi. En dejlig middelalderby med adskillige fungerende katolske klostre, både mandsklostre og kvindeklostre. Jeg var der sidste år, og flere gange, når vi var ude at spise eller sad på en café, kom der små grupper af nonner eller munke ind og satte sig omkring et bord, i deres munkekutter med reb om livet eller nonnedragter… og bestilte pizzaer eller andet fra spisekortet, og betalte med betalingskort, nogle havde mobiltelefonen på bordet eller i lommen, som vi andre, hvis der skulle komme en sms eller noget.

Jeg beundrer egentlig disse munke og nonner for at kunne rumme både deres årtusindgamle tradition for kristent klosterliv samtidig med at de lever på den moderne verdens vilkår med mobiltelefon og nyhedsstrøm og betalingskort osv. Det er jo sådan set det, vi alle skal bestræbe os på, hvis ellers vi mener noget med vores kristne tro eller vores søgen efter Gud inden for kristentroens rammer. Ikke at vi skal gå i kloster med mobiltelefon og betalingskort, men at vi henter vort livsgrundlag i troen, i Guds ord, i det kristne håb som er overleveret os fra en helt anden tid, at vi formår at leve på det uden at vende den moderne verden og virkelighed ryggen… og formår at være moderne uden at vende troen ryggen. Så vi ikke bliver rod-løse eller uden tro og håb, men tør leve i verden som den ser ud, med alle livets velsignelser og anfægtelser. Bed og I skal få, så jeres glæde kan være fuldkommen, siger Jesus. Til bøn er der knyttet et løfte om at kunne hente Guds velsignelse ind i det liv, vi lever./ For nylig var jeg inviteret ud i en 9. klasse på en efterskole og noget af det, de gerne ville høre om, var kristen tro og praksis… hvordan udfolder man sin tro i en moderne tid! Eller som en spurgte: hvordan opnår man det gode liv? Det blev en snak om, at man fx kan udfolde sin tro gennem næstekærlighed, men jo også i bøn, indre fordybelse i troens univers, måske opnår man en erfaring af aldrig at være alene eller ensom i sit inderste, for der kan man tale med Gud, eller tro kan udfoldes i, at man føler sig forpligtet på at finde glæde i sit liv, også selv om man nogle dage virkelig skal lede længe, og dele glæden med andre….der er mange måder at udfolde sin tro på, også i 2017. Jesus taler ud fra den faste grund under alt, Han gør, at Han og Faderen er ét og at vi som hans børn kan hente velsignelse og indhold ud af deres enhed og ind i vort eget liv. Bed og I skal få, og jeres glæde skal være fuldkommen. Det betyder jo ikke, at alt vi beder om, sker… det ved vi godt!…men det betyder, at det er muligt at bygge bro mellem den Gud, vi tror på har givet sig til kende i sit skaberværk og i Jesus og til det liv, vi lever i dag.

Da man byggede det første Blindeinstitut i København i 1811 var der stort set ingen vinduer i bygningen. Hvorfor bruge penge på vinduer, når nu brugerne var blinde! Men blinde kan have lyssans og orientere sig efter lys, blinde kan som alle andre mærke solens stråler på huden gennem et vindue, og glæde sig over at kunne åbne et vindue og få frisk luft. Senere kom der vinduer i Blindeinstituttet, det styrkede trivslen!
At bede om noget i Jesu navn er som at sætte et vindue i ind til sit indre og håbe på, at lyset gør sin virkning! At bede om noget i Jesu navn er sætte navn og adresse på den tankestrøm, vi måske mere eller mindre bevidst går rundt med i vores liv og tilværelse i form af håb, indignation, forventning, bekymring!… Har de fleste ikke en indre strøm at både forhåbning og bekymring på livets og egne vegne, om vi er troende eller ej? Det er vel den strøm af forhåbning og bekymring, vi som troende og søgende kristne kan rette til Gud i Jesu navn, og gøre til bøn, så der kommer retning og navn og adresse på tankerne, så de ikke mere alene er vores strøm af tanker og følelser, men også del af en dialog med en større magt i tilværelsen end os selv…. med det håb knyttet til, at vi må mærke svar, få hjælp, vide os hørt og set, taget til nåde, velsignet. Det kan godt være, at vi er blinde, når det kommer til at se Gud, men Guds nærvær kan vi fornemme måske i et særligt fyldt øjeblik; vi har måske en slags åndelig lyssans i behold, og der kan være en hjælp til at orientere sig i tilværelsen, og et glimt af håb udefra i det lys, der finder ind i os, når vi sætter åbner bønnen et vindue ind til vort indre.
Og at bede om noget i nogens navn kan åbne døre, eller vinduer om man vil. Jeg skulle som ung medarbejder i dansk blindesamfund for mange år siden en dag ringe til generaldirektøren i Danmarks Radio, Hans Jørgen Jensen, angående et arrangement med DR, og hans sekretær virkede noget afmålt, da jeg fik hende i røret. – hvem taler jeg med! spurgte hun, og jeg havde sagt mit navn, så det hun mente var nok: hvorfor skulle jeg stille dig igennem til en meget travl generaldirektør! Så jeg sagde: jeg ringer på vegne af Svend Jensen, der dengang var en navnkundig formand for Dansk Blindesamfund. Det navn åbnede døre til forskel fra mit eget: - jeg stiller dig igennem, sagde sekretæren med venlig stemme!
At bede om noget i nogens navn er at bede om noget med tyngden af det, den anden er og har udrettet! At bede om noget i Jesu navn er at tage det Han gjorde og budskabet, han gav verden, med som det, der skal åbne Guds hjerte for vores bøn og tanker. Det er også grunden til at vi tegner korsets tegn for ansigt og bryst på et lille dåbsbarn…Gud ser da i det barn sin egen elskede søns tegn og mærke, og dér møder barnets liv og verden Guds liv og verden, i tegnet, der står for den Guds kraft, der rejste Kristus fra de døde midt i den verden, vi lever i. Det tegn står som et løfte om en kærlighedens kraft, der åbner døre og vinduer og ruller sten fra grave, så lyset kan strømme ind.

I Assisi i Italien levede i 1200tallet munken Frans af Assisi, en af de mest elskede skikkelser i den kristne kirkes historie, han levede selv i fattigdom, hjalp fattige og nødstedte, holdt prædiken for duerne (der forstod, hvad han sagde!), holdt julegudstjeneste i en stald, fordi Jesus var født i en stald, kaldte på broder sol og søster måne og forsøgte at omsætte Guds kærlighed til kærlighed mellem mennesker og til vore medskabninger. Han hilste dengang ofte mennesker, han mødte på sin vej, med ordene: Pax et bonum, fred og alt godt! I dag kan man se små kakler med ordene muret ind i muren i mange af Assisis huse…og købe dem i souvenirbutikkerne… og det er mere end en hilsen fra gamle dage, det er også en hilsen når mennesker mødes i dag, en hilsen, der udtrykker det håb, at den enhed, der er mellem Kristus og Gud, fyldt af kærlighed, fred og alt godt, må manifestere sig i det liv, vi lever, også i 2017. Kan man ønske sig noget smukkere end dét for sit medmenneske? Det må være, hvad det gode liv er: Fred og alt godt. Amen!

Tidligere prædikener:

 

Søndag den 14. maj, 4. søndag efter påske:

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde: »Nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig: Hvor går du hen? Men fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandheden: Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer; men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd: at de ikke tror på mig; om retfærdighed: at jeg går til Faderen, og I ser mig ikke længere; om dom: at denne verdens fyrste er dømt. Jeg har endnu meget at sige jer, men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens ånd, skal han vejlede jer i hele sandheden; for han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale, og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Alt, hvad Faderen har, er mit; derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer.« Joh 16,5-15

 

Prædiken: Hen over fire søndage her op til pinse er vi tilbage ved skærtorsdag og den afskedstale, Jesus holder til sine disciple, inden han skal dø langfredag. Her giver han dem ord og omsorg med til de dage, han ikke mere er i blandt dem. Det kan minde om den omsorg, mange mødre førhen viste, når de skulle være hjemmefra nogle dage: så lavede de mad til familien og lagde i fryseren med små sedler: mandag, tirsdag, onsdag; varmes i ovnen ved 200 grader. Det mønster har måske nok ændret sig mange steder, men mok ikke at der en gang imellem bliver lavet mad på forskud til nogen, der skal være alene hjemme?
I dag, hvor det er mors dag, kan vi bruge det billede, at Jesus er som en mor, der skal rejse væk en tid: han sørger for, at de tilbageblevne har, hvad de skal bruge for at overleve. Han giver dem den skærtorsdag aften et nyt ritual at samles om, nadveren, han giver dem trøstende ord at grunde over, og som det største lover Han at sende Talsmanden, der skal gøre Jesus nærværende og levende for dem i troen. Jeg kom til at tænke på engang, min far og vi fem børn skulle være alene hjemme nogle dage, og hvor vores mors afskedstale var, at nu ligger der mad i fryseren til de næste dage og på torsdag kommer søster (vores moster) og laver mad! Der var tænkt på personlig hjælp i nøden!
Et vigtigt budskab i den afskedstale, Jesus holder skærtorsdag, er hvordan Gud kommer til sine børn som hjælp i nøden. Jesus vil sende dem Talsmanden, som skal overbevise dem om sandheden; det må være, at Jesus er Guds søn og opstanden fra de døde! Hvad det indebærer, kommer de første kristne til at granske de hellige skrifter for at begribe, hvor Ånden vejleder dem i det, de læser. //Lad os her også granske skriften lidt (GT) for at finde eksempler på Gud, der besøger sit folk som hjælp i nøden.
Tag nu snyderen Jakob. (Abraham, Isak og Jakob). Jakob, der snød sin tvillingebror Esau for førstefødselsretten, da han klædte sig i gedeskind på arme og hals og bedrog deres blinde far Isak til at give sig broderens velsignelse som den førstefødte. Han fik velsignelsen i en andens navn! På et tidspunkt må Jakob fordufte, for Esau er vred. Jakob må på sin flugt lægge sig til at sove under åben himmel, og medens han sover op ad en stor sten, ser han i drømme himlen åben og en stige række fra himlen ned på jorden og Guds engle der stiger op og ned, og Gud selv træder ned og taler til ham: i dig og dit afkom skal alle jordens slægter velsignes. Selv om Jakob havde snydt sig til velsignelsen i en andens navn, gjaldt den!
Gud kan besøge sit folk ved at træde et menneske nær, som ikke rigtig har fortjent det. Vi har lov at tro, at den Helligånd, Jesus lover sine disciple, også er tiltænkt os, selv om vi ikke rigtig har fortjent det. Vi får den i en andens navn, i Jesu navn, vi skal få en velsignelse af liv og opstandelse at se, som egentlig kun Jesus skulle have. Vi må som små Jakob’er leve af en andens velsignelse. Guds nærvær er ikke et spørgsmål om at fortjene den, men om at turde tro den, selv om man ikke har fortjent den. Måske er det at herliggøre Kristus… at se at alt afhænge af det Han gør, ikke af det, vi gør! //Der er så meget i vort liv, vi glæder os over, fordi vi har fortjent det. Man arbejder hårdt og kan rejse sydpå en tur…det har vi også fortjent, siger man så tilfreds ved svimmingpoolen med en kølig drink, eller de reklamer for hårplejemidler og hårfarve, der slutter med: fordi du har fortjent det, because you’re worth it. Men hvis man har forspildt noget liv, såret sine kære, svigtet sine nærmeste, skuffet sig selv…de dage, hvor man ikke har fortjent noget som helst og bare har lyst til at grave sig ned, da lyder det til en: du er stadig elsket, Gud er dig nær, du har lov at få velsignelsen i en andens navn, i Jesu navn. Det er måske også dét, Helligånden skal hviske os i øret, det som er svært at tro, når man ikke har fortjent det. Så Talsmanden kommer ned fra himlen til os, som Gud selv på himmelstigen til Jakob! og fortæller, at vore fejltrin ikke skiller os fra Gud, når vi tør tro hans løfter i Kristus; synd er ikke så meget at fejle som at mangle tiltro til Kristus som vor frelser og forsoner.
Lidt længere henne i bibelhistorien møder vi Samuel. Jeg husker historien om Samuel tydeligt fra skolen i 2.-3. klasse, måske fordi vores lærer fortalte så godt, det er også en god og vigtig beretning. Samuels mor er barnløs og ulykkelig. Hun lover Gud, at hvis Gud giver hende en søn, vil hun skænke sønnen til et liv i templet som Herrens tjener. Hun får Samuel, og da Samuel bliver gammel nok, kommer han til at bo i templet hos den gamle og halvblinde præst Eli. En nat Samuel sover, hører han nogen kalde på sig: Samuel! og drengen står op og løber ind til Eli: du kaldte, siger han til Eli. Nej, siger Eli, læg dig til at sove. Da Samuel er faldet i søvn, hører han igen en kalde på sig, Samuel!, og igen vækker han Eli. – Gå nu i seng igen! Tredje gang bliver Eli klar over, at det er Gud, der kalder på drengen. - Hvis du hører det igen, skal du sige: Tal, din tjener hører. Samuel lægger sig til at sove, pludselig hører han sit navn: Samuel, Samuel, og han svarer: Tal, din tjener hører. Sådan talte Gud første gang til Samuel, der blev en stor profet, og den, der salvede både Saul til konge, og siden David. Gud kaldte, fordi han skulle gå Guds ærinde, Gud var ham nær i opgaven, han fik.
Det er noget af det samme, Talsmanden, sandhedens ånd vil os…det er Gud, der kalder på os i vort indre: jeg skal bruge dig, du skal gå med mit budskab til andre. I afskedstalen siger Jesus lidt senere, at talsmanden skal vidne om Jesus og disciplene skal også! Gud er os nær, når vi deler, hvad han har givet os! Der er kærlighed i sendelsen. En har engang sagt: forkynd Guds rige og brug om nødvendigt ord. Ofte vil kærlighed og omsorg forkynde stærkere end ord. Som med Samuel kan Gud besøge sit folk, os, i en opgave og være os nær i den. Jesus efterlader os ord og opgaver, som mad til tiden uden ham, vi skal bare selv varme maden i kærlighedens og troens ovn … Han er lidt som en mor i 1950’erne og 60’ne, der skal være væk nogle dage!
Den sidste beretning fra bibelhistorien, vi skal have her er fra Daniels bog. Daniel og tre venner tages efter en krig med i landflygtighed til Babylon ved kong Nebudkadnezers hof. En dag rejser kongen en guldstøtte, som undersåtterne skal tilbede, ellers ryger de direkte i ildovnen. Daniel er bortrejst, men hans tre venner nægter. - Kast os bare i ilden, siger de, vores Gud vil redde os, og selv om han så ikke redder os, vil vi ikke tilbede den gudestøtte, du har opstillet! Nebudkadnezer bliver rasende og befaler ovnen ophedet til 7 gange sædvanlig temperatur og de tre venner bundet og kastet i ilden. Han overværer selv straffen og blegner, da han ser ind i ilden. - Sig mig, kastede vi ikke kun tre mænd derind. Jo, siger hans folk. Jeg ser fire derinde, siger kongen, og den ene lyser som var han en gudssøn og de går alle fire frit omkring i ilden. Kongen forstår, at det er en engel fra Gud og han befaler mændene friet ud af ilden og at alle skal tilbede den Gud, der har frelst dem. Gud, der træder mennesker nær i lidelse, fare og modgang. Sådan besøger Gud sit folk utallige gange… ikke at vi kan regne med udfrielse af al verdens fare, det ved vi, men måske forholde os lidt som de tre venner og sige: Gud vil frelse os ud af nøden, og selv om han alligevel ikke gør, så svigter vi ikke troen på ham. For vejen videre er der, Gud er der, som den fjerde mand i ovnen, eller for os som Talsmanden, Helligånden. Nok er vi ikke Jakob’er eller Samuel’er eller Daniels venner eller de tolv disciple, men Gud er den samme, og en skønne dag kommer Kristus igen… ligesom mødre, der tager afsted nogle dage, kommer hjem igen og alt er godt og ingen er døde af sult imens. Amen.

 

 

Søndag den 7. maj 2017, 3. søndag efter påske

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Jesus sagde: »En kort tid, så ser I mig ikke længere, og atter en kort tid, så skal I se mig.« Da sagde nogle af hans disciple til hinanden: »Hvad er meningen med det, han siger til os: En kort tid, så ser I mig ikke, og atter en kort tid, så skal I se mig? og: Jeg går til Faderen?« De sagde altså: »Hvad mener han med at sige: En kort tid? Vi forstår ikke, hvad han taler om.« Jesus vidste, at de ville spørge ham, så han sagde til dem: »I spørger hinanden, hvad jeg mente, da jeg sagde: En kort tid, så ser I mig ikke, og atter en kort tid, så skal I se mig? Sandelig, sandelig siger jeg jer: I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive til glæde. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet; men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel af glæde over, at et menneske er født til verden. Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen, og da skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer.« Joh 16,16-22

 

Prædiken
Da vi sidste år skulle have indrettet en ny afdeling på Brahetrolleborg kirkegård for anonyme begravelser…  i daglig tale ”de ukendtes”… blev vi enige om, at rejse en sten med en inskription på det nye område, og at vi ville have en sten i samme stil med en inskription, der matchede, på den hidtidige plads for anonyme begravelser… så der blev lidt sammenhæng i tingene. Men hvad skulle der stå på stenene? Efter en del hovedbrud blev vi i menighedsrådet enige om, at der på en ene skulle stå Fred, med en linje tilføjet: Under dine vingers skygge, og på den anden Lys, og med en linje tilføjet: Kærlighed er lysets kilde. Det budskab vi gerne vil give videre er, at der er mere i døden end død! Der er håb, der er lys, der er fred i Guds vingers skygge. Nogen vil måske mene, at det er lidt vagt, lidt luftigt, men vores kirkegård er for alle, ikke kun mennesker med et afklaret nærværende kristent livssyn, så det skulle være rummelige indskrifter, som mange kan lægge deres hjerte og tanker i, men hvor der stadig er sat et budskab, et håb som fortegn for det, vi tænker om døden, og jeg synes da, at lys, kærlighed og fred i Guds vingers skygge er en hel del at håbe på i dødens kolde seng, graven.

Jesus taler til sine disciple om sin død i det stykke fra Johannesevangeliet, vi hørte. Det er fra hans afskedstale aftenen inden hans korsfæstelse. Og ud fra det han siger om sin egen død, har vi fået noget at tænke videre over vores død med og hvad det måske vil sige at være død… døden er ikke bare død, kan vi forstå, Jesus skal gå til sin Fader og vende tilbage til sine disciple, døden er kun en tid! Et andet sted i Johannesevangeliet lover han disciplene, at når han kommer tilbage er det for at hente dem hjem til sin far, og at der i hans fars hus er mange boliger og han har gjort en plads rede for dem. Hvordan det nu skal foregå i praksis er ingen af os indviet i, men det rejser det håb, at også vi skal opstå…at der i døden er mere end død.

Jeg bliver nogle gange spurgt af konfirmander, hvad der egentlig menes med det vi siger i trosbekendelsen om Jesus: på den tredje dag opstanden fra de døde…for han døde langfredag eftermiddag, kan de sige, og stod op søndag morgen, det er kun 1½ dag! Så taler vi lidt om, at det strækker sig over tre dage, fredag-lørdag-søndag og at det er for at kunne trække på det gamle testamentes profetier, det kunne være Hoseas bog: Han giver os liv efter to dage, rejser os på den tredje dag. Og at det vigtigste for trosbekendelsen at få sagt måske er, at Hans død kun er en tid, at Gud med hans opstandelse sætter en grænse af tid for døden. Den grænse er vi ellers så vante til har med livet at gøre! // Det siges om gøgen, der begynder at kukke netop i disse dage, at man kan tælle, hvor mange gange den kukker og lige så mange år har man endnu at leve i, og at det er altid for få! Vi er så vante til at tænke tidens grænse som en grænse, der er sat for livet, men med Jesus sætter Gud den for døden! På tredjedagen opstanden fra de døde. Med Jesu ord: En kort tid, så ser I mig ikke længere, og atter en kort tid, så skal I se mig! Det er ikke kun vort liv, som vi kender det, der skal få ende, også døden skal få ende! 

Havde man haft dødsannoncer dengang, ville det have givet mening at skrive efter langfredag, at Jesus er gået bort. Det er jo sådan en omskrivning, vi nogle gange bruger for ikke at sætte døden alt for direkte i tale. Danske bedemænd har en børnebog, som de kan give til familier med børn, når der har været et dødsfald; bogen hedder: Hvor går man hen, når man går bort? Det er jo det, man kan kalde et godt spørgsmål! Ingen af os kan baseret på livserfaring give et fyldestgørende svar. Men svaret, vi som kristne får at leve på er, at da Jesus går bort, går han til Faderen. Et andet sted siger han: og hvor jeg er, der skal også I være. Vi går m.a.o. til vor himmelske Far, når vi går bort!… det er dér, vi går hen! Det kan man have i baghovedet næste gang, man læser i en dødsannonce, at nogen er gået bort. Det er da rart at vide, hvor de er gået hen! Igen kan vi ikke sige, hvordan det foregår i praksis, men det slår en port af håb op og sender lys ind over den mørke død.

Hvis vi var dem, der ordnede det praktiske omkring Jesu død og ikke kun indrykkede dødsannonce men også skulle bestille en gravsten, kunne vi i stedet for at få skrevet ”hvil i fred” på stenen overveje at få skrevet: Kommer straks!

Da vores nye sten til kirkegården var blevet lavet, tog jeg op til stenhuggeren for at se resultatet og der lå de så og så nydelige ud, Lys og Fred. – Nu du er her, skal du også lige se, hvad der ellers foregår på værkstedet, sagde han, og præsenterede mig for en kunstner og billedhugger, som han deler produktionshal med, Jens Ingvard Hansen. Og han viste sine værker frem, nogle var få centimeter høje, andre flere meter, nogle i bronze, andre i marmor og granit… og jeg tænkte: måske skulle vi bare have sat en af hans skulpturer på de anonyme grave, eller midt på kirkegården… i så fald skulle det have været en af hans porte… port/dør er et tema, der går igen i flere af hans skulpturer, og jeg ville hjertens gerne kunne have valgt den skulptur, der hedder Stairway to heaven, trappe til himlen, for den er der to bibelske symboler for livet og evigheden bygget ind i… porten og trappen. Trappen kender vi fra det gamle testamente, hvor patriarken Jakob i en drøm ser himlen åben og en stige fra himmel til jord og Guds engle, der stiger op og stiger ned…og porten eller døren kender vi netop fra Johannesevangeliet, hvor Jesus siger, at han er fårenes dør…og den der går ind gennem ham, skal blive frelst og gå ind og gå ud og finde græsgange. Nu er Jens Ingvard Hansens skulpturer pænt dyre, så det kunne vi ikke bare fare til i menighedsrådet, men det kunne have været fint at få ham til at lave den trappe til himlen i en flere meter høj udgave og sætte midt på kirkegården…så man kunne gå ind ad døre og ud af porte, gå op og ned ad trapper og få en slags forsmag på, at går vi ind gennem Ham, som er døren, er der vej og trappe bag døden, der fører til Gud i himlen. Det er svært at sige noget mere præcist om det, vi ikke har set og ikke kan vide, men hvad Jesus deler med os er også nok til at tænde et håb, der modsiger døden med opstandelse og evigt liv, og det er fint at blive mødt med det håb, netop på kirkegården.

Nu står så vore to sten på kirkegården med lys og fred og vi må tænke os til porte og trappestiger. Men når en urne sættes ned, kan vi meddele de efterladte, om deres kære er sat ned i ”lys” eller i ”fred”, hvis de gerne vil komme og sætte blomster det rigtige sted. For døden er ikke kun død, og sorg er ikke kun sorg, for det håb er plantet, at døden kun er for en tid, og Kristus skal se os igen og da skal vore hjerter glæde sig …livet her er der sat tid på, det ved vi, og døden er der også sat tid på her, men læg mærke til, at Jesus ikke sætter tid på glæden: den skal ingen tage fra os! Amen

 

 

 

Påskedag 2017

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Markus: Da sabbatten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria, Jakobs mor, og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen den første dag i ugen kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden: »Hvem skal vi få til at vælte stenen fra indgangen til graven?« Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra. For den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdede. Men han sagde til dem: »Vær ikke forfærdede! I søger efter Jesus fra Nazaret, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, dér er stedet, hvor de lagde ham! Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham, som han har sagt jer det.« Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystede og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Mark 16,1-8

 

Prædiken:

Jeg vil begynde med at tænde en gave jeg fik forleden; en af mine venner har lige været i Israel og havde lys med hjem købt i gravkirken i Jerusalem, kirken, der er bygget ovenpå den grav, Jesus blev gravlagt i langfredag og stenen rullet for. Den grav, som vi hører var tom påskedag! Lyset dufter af røgelse, som symboliserer Guds nærvær og Helligåndens kraft. Det giver mening i lys fra gravkirken, for det er, hvad der til for at vække fra de døde. Og ligesom man kan købe lys i gravkirken og have med hjem i bagagen og give til andre, der tænder det, så atter andre ser det, sådan er troen på Jesu opstandelse vandret fra den tomme grav ud i verden som et lys fra menneske til menneske, og bl.a. nået hertil i dag, hvor vi fejrer påske og opstandelse.

 

Jeg kunne have købt et stearinlys i brugsen, det ville ikke være det samme, for dette lys har en historie, købt i gravkirken, givet som gave, lys rakt fra et menneske til det andet, og hvem ved: givet af tro til tro. Det er lidt sådan, troen på opstandelsen har bredt sig; ved at troen får en historie med sig i det virkelige levede liv! Det er som om, at Jesu opstandelse kun kan gribes og mærkes med det levede liv. Den minder i det stykke lidt om forelskelse og kærlighed. Kan I huske første gang I var forelskede? Min første gang var i 2.-3. klasse i skolen, hun så sød ud, var sjov, havde en skøn hvirvel i pandehåret! Det er de utroligste ting, man kan falde for, når man er 10 år! Det blev lyst i lokalet, når hun kom ind; jeg kunne rødme helt ned til tæerne, blive varm indeni, når hun sad ved siden af. Jeg kendte godt til forelskelse som fænomen; det var det Keld Heick sang om i radioen: Vi skal gå hånd i hånd gennem livet du og jeg, men det her var ikke i radioen, det var noget indeni mig, fordi en uden for mig vakte det i mig! Først når man mærker det, ved man rigtigt, hvad det er! Det er lidt det samme med Jesu opstandelse. Der er visse ting i livet, tit de vigtigste, som man kan vide om, men ikke begribe, før de er vævet ind i ens liv. I bibelen er der næsten altid en beretning med, når vi hører om opstandelsen; historien om, hvordan troen blev vævet ind i et liv: vi kom ud til graven, gik og snakkede om, hvordan vi skulle få den store sten væltet fra, men så var den væltet fra, og så kiggede vi ind og graven var tom, men der sad en ung mand i hvide klæder og han sagde, at Jesus ikke var der, at han var opstået, og vi blev godt nok bange og vi vidste ikke, hvad vi skulle tro, for hvis en død kan blive levende, er der virkelig skræmmende kraft på spil, eller hvordan kvinderne ved graven har oplevet og snakket om påskemorgen, mens de kom sig over deres forfærdelse og angst og fik tungen på gled. De har fået en historie at fortælle, som har med dem selv OG opstandelsen at gøre! Eller tag disciplen Thomas, der skeptisk siger, at han vil stikke sin finger i naglegabene i Jesus’ gennemborede hænder, før han tror på, han er opstået, og Jesus kommer og siger til Thomas: stik din finger i mine sår, mærk selv at jeg lever og er lige her. Der er en historie for den enkelte at fortælle, fordi Jesus vækker noget i dem med samme overraskende kraft, som rejste ham fra de døde! Ikke at de ”ramte” begriber opstandelsen bedre end andre, men glæden, troen og håbet, der griber dem, er til at forstå og fortælle om!

 

Her i påskens opfordrer blomsterhandlere til at ønske god påske med blomster! En strålende ide, fordi blomster har været brugt til at fortælle netop om tro og opstandelse. Her er en buket opstandelse: blomstrende levende lys! Det siges: ”Lad den som kan købe to brød, købe ét brød og en buket påskeliljer, for brød er føde blot, men blomster er for sjælen.” Påskeliljen er genfødsels- og opstandelsesblomst, en blomst for sjælen og der er dage, hvor man virkelig trænger til at der vokser lys og påskeliljer i sindet. Men der er en lille gul blomst mere i buketten, og den skal man egentlig ikke plukke, for den er lidt sjælden, men jeg har den i haven: kodriver… den kaldes også Sankt Peters nøgler. Sankt Peter har nøglerne til himmerigets port og en gang hørte han, siges det, at nogen havde lavet falske nøgler til himlens bagdør, og han blev så forskrækket, at han tabte nøglerne til fordøren, og de faldt fra stjerne til stjerne ned på jorden og hvor de landede, vokser kodriveren. Så der må være landet en nøgle i præstegårdens have! Sankt petersnøgler åbner for foråret, siger man. Nøglerne passer også til hjertet og kan låse op for kærligheden, førhen sagde man, at de kan låse op for moderlivet, så en fødsel går i gang. I klostermedicin brugtes saft af kodriver til at give folk talens brug tilbage, når de var paralyserede. Hvor kan man nogle gange trænge til at blive låst op, til forår og nyfødt liv, til at få sprog lagt på tungen for den store glæde. Det sprog giver en engel os: Jesus er ikke her, Han er opstået. Gå hen og sig det til de andre! Det er at få lys og nøgler til Paradis at gå til sin næste med! 

 

Forfatteren Kristian Ditlev Jensen har fortalt om en gang han blev inviteret til at prædike i en kirke i København. Han var sikker på, at han ikke havde nogen tro, så han valgte at prædike langfredag, hvis lidelse og død virkede så meningsløs. Men undervejs i prædikenen greb dét, han stod og fortalte, ham selv mere og mere, og da han hilste af i kirkedøren, sagde en til ham, at han da vist skulle være præst! Forvirret gik han hjem, nogle dage senere spiste han frokost med kirkens præst og havde 1000 spørgsmål, og fik gode svar. ”Det var det første lillebitte startskud til det, der har fyldt meget for mig de seneste fem år. Jeg begyndte snart efter min prædiken at læse teologi. I dag lever jeg fuldstændig det samme liv, som jeg gjorde dengang…bortset fra at det, der ikke hang sammen, pludselig nu giver mening. Det sker nogle gange, at man åbner øjnene og opdager, at der pludselig er nogen, der har skruet op for farverne.”

 

Det er også opstandelse, troens opstandelse i et menneske og igen fortalt gennem en livshistorie, for vi kan kun gribe det ubegribelige med vort liv, med søgen og spørgen, tvivl, tro og håb, ikke med tanken alene, ikke i dogmer eller teoretiske statements, men i levet liv, genopstanden tro og håb, i vort eget liv! Fordi Jesus har taget os med tæt ind til Gud igen.

 

Jeg tror på, at Jesus virkelig og konkret opstod fra de døde, at graven var tom, at Kristus venter os ude i livet og bag døden. Der findes ingen beviser, kun det levede liv med det! /Den forårsmorgen min far var død om natten, stod solen op i glans, bøgen stod grøn. Da jeg efter kun lidt søvn og med nattens sorg i kroppen gik ud lidt, fløj en salmelinje gennem hovedet og fik noget indeni mig til at slå en hel kolbøtte: at mig dagen fryder trods synd og død! Lige der var jeg ikke spor i tvivl om, at min far levede bag døden, og at Gud kaldte på mig i min sorg med kraften og glæden og skønheden fra påskemorgen!

 

… Mit gave fra gravkirken er ved at være brændt ned, men flammen er lige stærk for det, og kan tænde endnu et lys! Hvor mange led af tro og lys og glæde har der ikke været fra den tomme grav til os her i dag, men flammen er den samme og kan tænde nye lys. Glædelig påske! Kristus er opstanden! Amen!

 

Langfredag 2017, refleksion over Jesu lidelse og død:  

Jeg vil gerne vise jer en lille buket ydmyge undseelige martsvioler! Ønsk god påske med blomster, lyder en opfordring i denne tid. Hver dag i påsken tager jeg en buket blomster med som fortæller om dagens begivenheder. De er på deres sidste, men regnes for – sammen med rose og lilje – at være de ædleste blomster af alle! Martsvioler aldtes førhen for Maria med barn. Man sagde, at de overhørte Marias ord til Gabriel: se jeg er Herrens tjenerinde, da hun fik at vide, at hun skulle føde Jesus, og ærkeenglen velsignede violerne og sådan fik de deres duft. Langfredag blev den tungeste for Maria som Herrens tjenerinde: hun så sin søn dø! Man siger, at Martsviol er beroligende; det kunne Maria bruge ved korsets fod, noget beroligende, ikke fred, for kærligheden kan ikke finde fred, når den, man elsker, lider!

I domkirkemuseet i Firenze står en enestående skulptur, skabt af den store kunstner Michelangelo omkring 1550. Han var en for den tid gammel mand: omkring 70 år. Han arbejdede på skulpturen over flere år, en uren åre i marmoret frustrerede ham, andet måske også, en dag slog han sin skulptur delvist i stykker, opgav den! Siden er den samlet igen af andre.
Jeg så den sidste sommer, tilfældigt faldt jeg indenfor på domkirkemuseet og der stod den og gjorde et stort indtryk. Skulpturen viser gravlæggelsen af Jesus… hans mor Maria har fat om ham og bærer næsten hele hans vægt, Maria Magdalena hjælper til. Se Jomfru Maria, der bærer den tunge vægt, ikke kun i sine arme, men i sit hjerte…. hvor har der gennem tiden været mange maria’er her i kirken til begravelse, tunge om hjertet, på deres livs langfredag. Se, hvordan det er som om, at den døde Jesus læner sit hoved ind til sin mors kind…som med en kærlighed selv døden ikke kan komme i vejen for. Døden river mennesker fra os, men den kan ikke rive kærligheden ud af os!
Se Maria Magdalena, hun læner sig lidt væk fra den døde, måske vil hun ikke trænge sig på mellem mor og søn (var hun til begravelse ville hun sætte sig noget tilbage, med sin egen dybe sorg) men se også Jesu arm, der hviler om Maria Magdalena, som om han i døden også omfatter hende med kærlighed. Bagved står en mand og løfter den døde med et greb om hans arm, hele hans skikkelse udtrykker ømhed, kærlighed, alvor og sorg! Hvor har jeg også ofte set ham her i kirken til begravelse! Vi har alle vore langfredage!

En død elsker jo ikke og holder ikke om, det ved vi kun alt for godt, men det er som om at Michelangelo skildrer den kærlighed, Jesus med sin død omfatter enhver, der søger ham, med, vi kunne kalde det forsoningen i hans død. Rører den os, gælder den også os! Måske kunstneren foregriber opstandelsen: vi skal mærke den korsfæstedes kærlighed igen, som en arm om skulderen, en pande mod en pande…hans levende nærvær. Selv om Jesus er død, er det Guds kærlighed, de har i deres hænder, og den kan ikke dø en evig død. Her er den skildret fysisk, som en arm om en skulder, en pande mod en pande, ligesom vi mennesker er fysiske i vores kærlighed, også til de døde… jeg har set mange ae en døds kind, set min datter kysse sin døde farmor. Kærligheden vil kunne ses!

I baggrunden er det nok Nikodemus, medlem af jødernes råd; han kom engang til Jesus om natten og samtalede med ham om genfødsel. Nikodemus tog Jesus i forsvar i jødernes råd, og hjalp med at gravlægge Jesus. Jomfru Maria, Maria Magdalena, Nikodemus, tre mennesker med hver deres forhold til Jesus, men sammen om at vise ham den omsorg, det er at gøre et menneske klar til at blive begravet. Mange har gjort noget lignende for deres elskede. Givet tøj på, lagt i kiste, sagt farvel sammen, grædt! Sorgen river i os, og viser det smukkeste i os!

Noget af det, der gør skulpturen særligt rørende er, at Michelangelo har modelleret Nikodemus som et selvportræt. Det er den 70 årige Michelangelo selv, som vi ser være med til at lægge Jesus i graven. Michelangelo var en troende mand og det her er hans vidnesbyrd om tro og kærlighed til Kristus… havde han været i Jerusalem langfredag, ville han have været med til at lægge Jesus til hvile i graven. Men læg mærke til, at Kristus ikke i døden synligt omslutter Michelangelo med sin kærlighed. Jesus holder ikke om ham! Måske fordi selve det at bære ham, for Michelangelo er at være ham tro og deri ved han omfattet af hans kærlighed? Måske er der også et forbehold!// Michelangelos gør med sit selvportræt i skulpturen Jesu korsfæstelse og død til en relation. Måske fordi han nærmede sig støvets år selv og tænkte på sin død. Hvad skulle der blive af ham? Hans eneste måde at finde fred i sine tanker var måske at holde sig nær til Kristus, selv en langfredag! Så langt som til langfredag kunne han (og vi) være med, den er til at forstå; vi har vore egne langfredage. Opstandelsen er sværere at forstå og se sig selv i, for hvad er det? men der er et håb i at følge Jesus til langfredag, som Michelangelo gør, og vi andre med i dag: at langfredag så tager os ved hånden det stykke, vi ikke forstår: til påskedag og opstandelsens glæde!

Hvorfor slog Michelangelo sin skulptur i stykker? Var det en uheldig åre i marmoret, eller var det forbeholdet, kunne han alligevel ikke leve op til den plads, han gav sig selv som en af Jesus’ nærmeste, vi ved det ikke, men nogen kunne se skønhed og inspiration i den ødelagte skulpturs stumper og satte dem sammen igen! Måske ser Gud stumperne af vores tro og kærlighed ligesådan… at han i stumperne får øje på Kristi kærlighed og tro: Kristus som også var et menneske og gik i stykker og råbte: Min Gud min Gud hvorfor har du forladt mig! Var det i det råb, Kristus blev et med os i mørke og forladthed og forbehold og frelste os: åbnede Guds hjerte for syndere, der ikke formår at tro helt, elske helt, kun stykkevist og i småstumper! Sagde Gud: Nu er der lidt nok, slået så meget itu, at nok er nok, nu må der heles, sættes stumper sammen af tro og mennesker, der gik i stykker! Og hvorfor er der så lidelse endnu i verden? Tiden, hvor alt gøres op på en yderste dag er endnu ikke inde, og indtil da ser Gud måske sin søn i alle, der lider og går i stykker og kalder os til at hjælpe, trøste, lindre! Og holde fast i, at der er lidt nok, at nu må der heles!

Man siger om martsvioler, at de stod ved Golgata langfredag og korsets skygge gled hen over dem, da Jesus gik forbi. Da bøjede de deres hoveder. Derfor står de med bøjet hoved og ærer frelseren: at han ved at gå i stykker, tændte håb for stumperne af os! Disse blomsters dybblå farve er som himlens, selv langfredag er der en himmel og en Gud foroven; ham rører og oprører det at se kærligheden og troen gå i stykker under vægten af smerte og tab, men også, hvad de er stumper og stykker af: kærlighed, barnets tro og lyse håb, stumper og stykker af søstre og brødre til Jesus selv, og at vi er værd at sætte sammen, hele, oprejse. At det ofrede han sit liv for! Amen


 

Palmesøndag 2017: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da de nærmede sig Jerusalem og kom til Betfage ved Oliebjerget, sendte Jesus to disciple af sted og sagde til dem: »Gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs dem, og kom med dem. Og hvis nogen spørger jer om noget, skal I svare: Herren har brug for dem, men vil straks sende dem tilbage.« Det skete, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten, der siger: »Sig til Zions datter: Se, din konge kommer til dig, sagtmodig, ridende på et æsel og på et trækdyrs føl.« Disciplene gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og føllet og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskare bredte deres kapper ud på vejen, andre skar grene af træerne og strøede dem på vejen. Og skarerne, som gik foran ham, og de, der fulgte efter, råbte: »Hosianna, Davids søn! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det højeste!« Matt 21,1-9

 

Prædiken

Der er mange måder at tage imod nogen, der holder deres indtog. De tre dåbsbørn, der før holdt deres indtog i vores menighed og kirke, tog vi imod med musik og vi rejste os op, nogen tog billeder, de fleste smilede, nogle fik en tåre i øjenkrogen. Der er ikke meget ved at holde sit indtog, hvis ingen tager notits af det! Det er der vist ingen fare for med de tre guldklumper her! Store håb knytter sig til dem, stor kærlighed. // Da Jesus holdt sit indtog i Jerusalem var der også både håb og kærlighed i modtagelsen, folk imod ham med palmegrene, nogle viftede med dem, andre bredte dem ud på vejen, og nogen tog deres kapper og bredte ud foran ham. Sådan ærede man nogen dengang ved at smykke vejen, lidt ligesom når en brudesvend eller brudepige går foran en brud op af kirkegulvet og kaster rosenblade, eller vi rejser os og breder vores glæde ud som en vej for de små at vandre ad. Der var nok ingen, der tog billeder den dag med Jesus, men folk har smilet, råbt, stået med tårer i øjnene, for der var store håb knyttet til, at Jesus kom… men hvor dybt stak kærligheden?
Hvordan er det at gå ad en vej smykket med palmegrene og kapper? I herrer kan jo (galante som I er) tage jeres jakker af og lade kvinderne gå hen over dem ned af kirkebakken, så de ikke får snavsede sko, og I kan tage vasepynten og strø på vejen også… jeg tænker, at både mænd og kvinder vil opleve det som grænseoverskridende at der gås på jakker, trædes på palmer! Og hvordan ser jakkerne ikke ud bagefter? Men det som normalt har værdi, glemmer de ved indtoget i Jerusalem, og de var ellers pænt fattige og alt, der kunne bruges, var dyrebart! Men ved at anvende både noget smukt og noget dyrebart til vejbelægning for Jesus, viser de, at hans komme er grænseoverskridende og bringer dem håb om noget langt mere dyrebart, end det, de har strøet og lagt på vejen. Men hvor langt holder deres begejstring? Vi ved jo, hvordan det går videre hen i påsken, hvor begejstringen hos mange vender til afvisning, skuffelse og vrede, og de kræver Jesus korsfæstet. //Palmesøndag stiller os det nærgående spørgsmål, om vi er troende eller ej: hvor dybt stikker det, vi lever på, hvor langt holder det, hvis tingene bliver svære? Kan vi gå gennem livet med livssyn og glæde i behold, eller bliver vi skuffede, vrede, desillusionerede som årene og livet går?

Jeg har en plan om hver dag i kirken her i påsken at have en blomst eller en buket med, som siger noget om dagen. Lidt inspireret af et par reklamer, jeg så her til påske: giver du en påskebuket eller er du en kylling! Ønsk god påske med blomster! Hvilken buket ville det fx give mening at have med som gave til værtsparret, hvis man skal til påskefrokost/barnedåb netop i dag! I dag må det være en buket palmeblade! Så er der noget at snakke om over maden: at i dag er det jo palmesøndag, og dagen hedder palmesøndag fordi…osv …og I får lige lidt bonusinfo at byde ind med i samtalen: palmer var på Jesu tid billede på livets træ og på evighed, symbol på kærlighed og retfærdighed, palmen blev af romerne brugt som symbol på triumf, sejr, og blev derfor af de første kristne brugt som symbol på martyrdøden… at der i det at dø for sin tro og overbevisning var en sejr for håbet og kærligheden, der viste sig stærkere end forfølgelse og had. Og hvis dét bliver for tung snak hen over påskefrokosten, kan I jo indskyde at palmen også i vore dage udtrykket noget paradisisk… bare tænk på bounty-reklamerne med palmer på en tropeø! Nu har Jesus nok ikke vidst om bountyreklamer dengang, men de andre betydninger af palmen har han kendt…måske har han tænkt, ridende på æslet, at palmegrenene, der blev viftet med, sådan set vidste mere, end dem, der stod og viftede med dem! Det er først senere, efter hans opstandelse og sejr over døden, at nogle af dem ser triumfen, kærligheden, retfærdigheden, sejren over døden, i det, der skete i påsken… selv om de stod og viftede med grene i hænderne, der betød netop de ting. Deres glæde den dag manglede stadig meget! Derfor tænker jeg, at I kan tilføje noget til palmebuketten til værtsparret palmesøndag. I kan sætte nogle sovende påskeliljer ved og sige, at man skal vente en uges tid, så springer de ud med deres gule bæger. Fra palmesøndag går der nogle dage, før glæden springer ud med en kraft, der er stærkere end lidelse og død, skuffelse og desillusion! Vi kunne kalde den glæde, der springer ud påskedag for: glæde for alvor!

Jesus kom deres glæde i møde palmesøndag, selv om han vidste, hvad der skulle ske. For han vidste mere end det: Selv om alt snart skulle gå galt, skulle alt også blive godt! Selv når alt går i stykker og vi selv måske har skyld i ulykken, er håbet levende, når det er Gud, der holder sit indtog!

De dåbsbørn, der holdt deres indtog, blev jo ikke båret af æsler (synes jeg da ikke ville være pænt at sige), men hver i en kærlig favn, og de er nok, siden de holdt deres indtog i livet, blevet beundret, smilet til, båret på og mange gange har I allerede bukket jer ned og taget dem op! Men ser vi dybere ind i det, er det måske børnene, der bærer jer, giver livet mere indhold, glæde, kærlighed, holder jer oppe på bøvlede dage, løfter jer op, hvor livet er. Jeg hørte om en kvinde der på sine gamle dage var indadvendt og mæt af dage, men når oldebarnet kom, livede hun op og var glad! Det at bære et lille barn er noget særligt, uanset om det er ens eget eller ej. Det er fuld af løfter og håb til fremtiden, og måske er det barnet, der bærer en, mens man står med det i armene. Og det at bære en tro i sit hjerte er lidt som at bære et barn… tro kan fylde os med håb og trøst, nogle gange også med tvivl og udmattelse, for kan vi magte byrden, leve op til ansvaret, holde ud? men kærligheden gør forskellen, og uden os til at bære troen… hvem er der så til at bære den? Og tro skal bæres som børn skal bæres. Ellers bærer vi ikke det, der i tilværelsens dybere lag bærer os og hjælper os op, hvor livet er!
 …
Lidt mere bonusinfo: Palmerne palmesøndag har været daddelpalmer! Der er bare det ved det, at for at få fat både i dadler… og i grene, når man står og skal vifte med dem, skal man klatre op i palmen for at få fat i dem! Det er kun for de stærke! Men der er en historie, man har fortalt om Jesus (den står ikke i biblen, men er fortalt senere) at engang som dreng, hvor han var sulten, var der en palme, der i ære og respekt for den lille frelser, bøjede sig ned og gav ham af sin frugt, så han kunne spise sig mæt! Det er kærlighed, når man er en palme!
Palmesøndag er er det Jesus, der som en palme bøjer sig ned og giver alle os, der ikke nødvendigvis er stærke og har fod på alting, af sin frugt. Han ydmyger sig selv, bøjer sig ned til alle vi små mennesker, for at styrke troen og glæden, mætte os i håbet og kærligheden. Det er det, påsken handler om… at Kristus bøjer sig ned, helt ned i graven, for at løfte os med op i lyset og livet, og at den, der bærer ham med sig i tilværelsen, bliver båret af ham. Amen

 

 

 

Festgudstjeneste den 2. april 2017 i anledning af nyt tag på Brahetrolleborg kirke og nyt varmeanlæg. Forud for prædiken var Schuberrs Ave Maria blevet sunget som solo.

 

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas: Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens navn var Maria. Og englen kom ind til hende og hilste hende med ordene: »Herren er med dig, du benådede!« Hun blev forfærdet over de ord og spurgte sig selv, hvad denne hilsen skulle betyde. Da sagde englen til hende: »Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den Højestes søn, og Gud Herren skal give ham hans fader Davids trone; han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige.« Maria sagde til englen: »Hvordan skal det gå til? Jeg har jo aldrig været sammen med en mand.« Englen svarede hende: »Helligånden skal komme over dig, og den Højestes kraft skal overskygge dig. Derfor skal det barn, der bliver født, også kaldes helligt, Guds søn. Også din slægtning Elisabeth har undfanget en søn, nu i sin alderdom. Hun, om hvem man siger, at hun er ufrugtbar, er i sjette måned; thi intet er umuligt for Gud.« Da sagde Maria: »Se, jeg er Herrens tjenerinde. Lad det ske mig efter dit ord!« Så forlod englen hende. Luk 1,26-38

 

Prædiken

Schuberts Ave Maria er jo et kendt og elsket stykke musik! Der er en smuk inderlighed i den, som taler til noget i os, måske til vort håb om at eje netop den inderlighed i vort eget liv. Som Gitte stod og sang, kunne hun se hen på Maria, for vi har kirkens eneste kalkmaleri heroppe i en blændet vinduesniche, Maria der sidder med Jesus på sit skød. Sangen har vi med som en hyldest til Jomfru Maria her på Mariæ Bebudelsesdag, som denne søndag hedder, hvor vi hører ærkeenglen Gabriel bebude Maria, at hun skal føde Guds søn, og hvor Maria ikke stiller sig i vejen for Guds planer, tværtimod: se, jeg er Herrens tjenerinde, er hendes svar. Det har kristne til alle tider æret hende for, også i vores Lutherske kirke. Når Mariæ bebudelsesdag ligger her i foråret passer det jo med, at Maria helst skal have termin til jul! Her i kirken har der i middelalderen været sunget til Marias pris. Kirken var viet til Jomfru Maria, Vor Frue, og det var del af de daglige tidebønner at synge til Marias ære. Som vi er samlet her på Mariæ bebudelsesdag og ærer Jesu mor, er vi led i en kæde af mennesker, der har gjort det samme her gennem 7-800 år, katolikker og protestanter! Det er en af grundene til at have en kirke og passe godt på den! Den fortæller os, at vi er så meget mere end kun os selv, at vi har en historie, er del af en kæde, og af troendes fællesskab både med de levende og de døde, og med Gud selv i hans uendelige kærlighed. Det er den størst tænkelige fortælling om, hvem vi er, huset her er bygget for at rumme!

Engang til en fyldt julegudstjeneste sad der en mor med sit spædbarn på trappen op til prædikestolen. Da jeg skulle op for at læse juleevangeliet, sad hun og gav sit barn bryst; det er det, der hedder ammen i kirken! En livsnær udlægning af juleevangeliet: som et spædbarn lagt i sin mors arme og som et barn, der fylder sin mors hjerte, vil Gud holde sit indtog i vort liv. Ind hvor det ikke er religiøse love eller et præsteskab, der dikterer troen, men Ånd og hjerte og glæde, og det håb, vi omfatter Guds gave til os med, Hans egen søn! Det er begyndelsen på Guds rejse ind i verden og ind i vore hjerter, vi hører i dag om Maria og Helligånden, der skal have et barn sammen!
Den kirke, vi holder fest for har stået i 7-800 år! Bygget som klosterkirke og ad flere omgange over 75 år. De høje mure i koret stod nok som en åben kulisse de første år, indtil munkene kunne komme videre med sidemure og få tag lagt på. Og da de havde fået en kirke, der kunne bruges, var den jo ikke varmet op! De gik endda i dragter beregnet til det milde klima i Frankrig, hvor deres orden kom fra. Munkene sagde, at det de frøs, frøs de for deres synders skyld! De ville nok mene, at vi er magelige og privilegerede: vi har fået nyt tag på kirken på ½ år og endnu bedre varme end før! Vi må sone vore synder på anden vis end ved at sidde og fryse! For eksempel ved at tro Guds søn, som den, der kan sone for os, og ved at dele ud af den kærlighed og glæde, Gud giver os!

For nogle år siden kom den amerikanske film: Vejen til Bethlehem, en filmatisering af beretningen om Jesu fødsel. En 16 årig skuespiller, Keisha Castle-Hughes, spillede Jomfru Maria. Filmen havde verdenspremiere i Vatikanet i Rom. Men den daværende pave kunne/ ville ikke komme, og den unge skuespiller kom heller ikke. Der var nemlig opstået skandale! Den unge kvinde på 16 år, der spiller Jomfru Maria, der bliver gravid uden at være gift, var selv blevet gravid, og slet ikke med Helligånden, men med sin 19-årige kæreste! En 16-årig pige, der skal have barn, er da også en udfordring, og ikke det vi drømmer om på vore unges vegne, men i stedet for at skandalisere pigen, der gerne ville have barnet, kunne man måske have set hendes graviditet som et aktuelt lys ind over Marias situation for 2000 år siden: vi kan ikke altid selv styre og tilrettelægge tingene i vores liv, ligesom Maria heller ikke kunne, nogle ting må vi gå i møde uden at vide, hvad der videre vil ske, Maria kunne ikke vide, hvad hun gik ind til, men når det var Gud, der anviste hende vejen og opgaven, var hun tryg og glad. Senere synger hun sin glæde ud: Min sjæl ophøjer Herren og min sjæl fryder sig over Gud. Der skal mod og tro til at leve uden at vide, hvad der venter os, og faktisk også glæde! Mod og tro til at begive sig i kast med sit liv, al usikkerhed til trods, og en portion glæde som værn mod mismod og fortvivlelse, og glæden må vi hente i troen, fællesskabet, opgaven, musikken, sangen. Morgendagen har brug for at vi møder den med mod og tro og glæde ved livet…mere end nogensinde som verden ser ud! Hvis vi ikke går til fremtiden med en glæde ved livet, hvordan skal vi så vide, hvad vi skal kæmpe for, bære byrder for, håbe på? Maria kan være et forbillede, hvad det angår!

Der er pyntet op herinde i dag…vi holder fest for vores kirke, for et nyt tag og for at varmen nu kommer fra Brahetrolleborgs halmfyr. Selvfølgelig kunne vi holde gudstjeneste i en råkold kirke med hul i taget, for kirke er ikke så meget bygningen som indholdet. Men det er nu rart med et tæt tag! For nogle år siden på en sognerejse var vi kommet til gudstjeneste i Sankt Olav kirke i York i England, hvor midlerne ikke er så store til at vedligeholde kirker. Uheldigvis blev det regnvejr under en salme, og pludselig.. dryp, dryp, faldt store dråber ned i min sidemands salmebog! Vi havde en herlig og festlig gudstjeneste, med hul i taget! Men vi har brug for et hus at samles i, en ramme om de store ting i livet, et hus viet til Guds Ord, og som kan rumme det, vi kommer med af glæde og sorg, og så er det nu bedst at passe på det, når vi nu kan!
Paulus har sagt: Glæd jer altid i Herren, jeg siger atter: glæd jer! De ord burde lyde hver søndag! For vi glemmer det tit! Det kan nogle gange være svært at vide, hvordan man tager Guds ord ind til glæde! Jeg sagde engang til en flok forventningsfulde konfirmander, at de til deres konfirmation kunne tænkes at få en salmebog, og en af drengene sukkede: - det var godt nok en noller gave at få! Til gengæld sad han glad her til sin konfirmation, og måske var det gaven! foruden alle gaverne der ventede hjemme. Andre hæger om deres konfirmationssalmebog hele livet. Det er så forskellig, hvordan vi tager glæden og troen ind…Maria ved ikke på forhånd, hvordan hendes vej i livet skal blive, men da Gud giver hende en opgave, stiller hun sig åben an! Og det er vel sådan vi skal gå til glæden og livet og Gud: stille os åbne an!

Maria heroppe ser sorgfuldt på sin dreng, der rækker op mod hende: mor, pas på mig! Men det kunne hun ikke, hun stod og så på, da han blev korsfæstet. Kærlighed må ofte gå hånd i hånd med afmagt. Men hun var blandt de første, der kom til tro på hans opstandelse, og fandt trøst og glæde i, at når vi må give op og give slip, kan Gud for alvor komme til! Marias liv handlede om at lade Gud komme til; i kærligheden og afmagten og glæden var han hende nær som det barn, hun bar under sit hjerte. Huset her er bygget for at rumme det budskab, at vi får del i livet på samme måde: ved at undfange Hám i vort eget indre, i tro og glæde! Amen

 

 

Midfaste søndag. Søndagens tekst, Johannesevangeliet 6, 1-15: Derefter tog Jesus over til den anden side af Galilæas Sø, Tiberias Sø. En stor folkeskare fulgte ham, fordi de så de tegn, han gjorde ved at helbrede de syge. Men Jesus gik op på bjerget, og dér satte han sig sammen med sine disciple. Påsken, jødernes fest, var nær. Da Jesus løftede blikket og så, at en stor skare kom hen imod ham, sagde han til Filip: »Hvor skal vi købe brød, så disse folk kan få noget at spise?« Men det sagde han for at sætte ham på prøve, for selv vidste han, hvad han ville gøre. Filip svarede ham: »Brød for to hundrede denarer slår ikke til, så de kan få bare en lille smule hver.« En af hans disciple, Andreas, Simon Peters bror, sagde til ham: »Der er en lille dreng her, han har fem bygbrød og to fisk; men hvad er det til så mange?« Jesus sagde: »Få folk til at sætte sig.« Der var meget græs på stedet. Mændene satte sig; de var omkring fem tusind. Så tog Jesus brødene, takkede og delte ud til dem, der sad der; på samme måde også af fiskene, så meget de ville have. Da de var blevet mætte, sagde han til sine disciple: »Saml de stykker sammen, som er tilovers, så intet går til spilde.« Så samlede de dem sammen og fyldte tolv kurve med de stykker af de fem bygbrød, som var tilovers efter dem, der havde spist. Da folk havde set det tegn, han havde gjort, sagde de: »Han er sandelig Profeten, som skal komme til verden.« Jesus forstod nu, at de ville komme og tvinge ham med sig for at gøre ham til konge, og han trak sig atter tilbage til bjerget, helt alene.

 

Prædiken

Vi plejer at sige, at nadveren blev indstiftet skærtorsdag(alterbilledet), aftenen inden Jesus bliver korsfæstet langfredag… men det er som om at han tager forskud på det, her hvor han får fem brød og to fisk til at slå til til tusinder af mennesker. Der er noget friluftsgudstjeneste over sceneriet: Jesus har prædiket, og så er der nadver! Sådan har de måske tænkt senere, dem, der var med: Vi spiste os mætte i det, Han var og er; vi fik meget mere end brød og fisk til at mætte os.

Der er nogle måltider mad, der gør større indtryk end andre. For mange år siden var jeg i kibbutz i Israel en sommer og en del af lønnen for at arbejde i kibbutzen var at vi unge frivillige fik nogle ture rundt til Israels seværdigheder. Vi var en 15-20 unge fra hele verden, der engang var på tur. En aften kom vi til foden af det bjerg, der hedder Massada i den israelske ørken ikke langt fra det Døde hav. Vi lagde os til at sove i vores soveposer op ad bussen, vi kørte i og blev vækket kl. 3 eller halv fire, fik lidt vandt i hovedet, kom i tøjet og fik morgenmad. Vores turleder var gammel soldat og vant til at lave mad på feltfod. Han lavede scrambled eggs i sit lille en-mands-metal-koge-kar over en primus…- skal du have hvidløg i, spurgte han, da det blev min tur. – Jo tak! Og efter et par minutter fik jeg mit røræg over på en plastictallerken med en humpel brød til og et krus neskaffe og det smagte fuldstændig fantastisk! Da vi havde spist, besteg vi Massada, hvor jøder i romersk tid holdt stand mod overmagten under belejring… og oppe fra dette historiske sted så vi solen stå op over det Døde Hav og farve ørkenen rød; det var også fantastisk! Når jeg tænker på den udsigt, tænker jeg på scrambled eggs, brød og neskaffe!

Ifølge nogle traditioner skal Jesus ved sin genkomst ved tidernes ende komme denne vej østfra og drage til Jerusalem, så udsigten var mere end bare en tilfældig smuk udsigt… den var et billede på…eller en slags ”generalprøve” på det, der kaldes solopgangen fra det høje, … at Jesus, der kommer til os, er lige så forunderligt, lysende, livgivende og stort som solen, der står op på dette sted og gør beskueren stille af glæde og betagelse…OG får nogen til at tænke på scrambled eggs, brød og neskaffe!
Jesus’ disciple havde det måske på samme måde med brød og fisk! Han fik dem til at tænke på mad, og maden fik dem til at tænke på Ham! Den dag, han bespiste den store flok mennesker, har maden sikkert smagt fantastisk! Det var jo bare en simpel madpakke, men den slog til til alle og maden har smagt af det, der skete! Den har smagt af glæde, af kærlighed, af Gudsnærvær, af at være midt i et under. Og måske har disciplene senere fået en anden måltidsoplevelse med også, som de kunne forbinde med ham og huske ham igennem, nemlig brødet og vinen i nadveren den sidste aften, de var sammen med ham før han blev korsfæstet. Og siden når de spiste sammen, kunne det fylde dem med glæde, kærlighed, Gudsnærvær, som var han selv tilstede midt i blandt dem og lod dem begribe, at han var opstanden fra de døde!

Mad kan få os til at huske og se de mennesker for os, der lavede maden eller som vi spiste den sammen med. Ofte hører jeg til begravelsessamtale, hvordan en mor eller mormor eller bedstefar har været fantastisk til at lave brun sovs eller bage brunsvier eller pandekager og jeg kan se glæden og bevægelsen hos de efterladte, når de tænker på tilbage, og det er nok ikke den brune sovs, der giver dem tårer i øjnene, men mormor, der lavede den! Min egen bedstemor var fabelagtig til at lave frikadeller. Jeg kan se hende for mig stå i forklæde og det grå hår i en knold i nakken og forme farsen med en ske i hånden ved det gamle emaljekomfur på fire høje ben i køkkenet, og når jeg selv steger frikadeller og former farsen med en ske i hånden, kan hun dukke lyslevende op for mit indre blik, for det er samme bevægelse med skeen i hånden! Forunderligt som vi ofte husker vore kære i de små og nære ting, vi delte med dem eller så dem gøre… og selv gentager. Eller hende, der hvert år til jul julepyntede en bakke til spisebordet, for det gjorde mor altid, som hun sagde…og da var hun selv i sine firsere! Nogle menneske lever længe i det, de gjorde, og som vi gentager.

Både når vi hører om bespisningsunderet og siden nadverens indstiftelse, fortælles det, at Jesus takkede og delte brødet ud eller brød brødet… jeg tænker, at det er en helt konkret handling, troende siden har gjort hver gang vi spiser sammen i Jesu navn: vi takker og deler brødet ud, en enkel bevægelse og handling, Han lever i. Vi kender fra vore kære, at den slags kan gøre dem levende for vort indre blik. Her er det bare på et dybt eksistentielt plan i nuets kraft. Fællesskabet i gudstjenesten og i nadvermåltidet er fællesskab med ham, der først holdt det….og det fællesskab fortæller os, at vi er elskede og taget til nåde og ikke skal være bange. At vi for så vidt er midt i et under selv!

Sidste år på midfaste søndag (som det er i dag) fortalte jeg i en prædiken i Ø. Hæsinge om de små oblater, de små hvide ”brød” som vi spiser i nadveren, at der i hver oblat var et aftryk af den korsfæstede Kristus. Man kan tale om symbolsk identitet, så brødet billedlig talt bliver HAM!, åndelig føde, foruden brød til maven. Da vi efter prædikenen havde altergang, kastede nadvergæsterne jo et blik på oblaten, inden de spiste den. Nu ville skæbnen, at oblaterne netop den dag havde fået en uheldig afbagning (ville det nok hedde i den Store Bagedyst), så aftrykket af Kristus var flydt ud og ikke til at se. Flere af dem prøvede nøje at se efter, men kunne jo konstatere, at her havde præsten prøvet at binde dem noget på ærmet, eller de skulle have nye briller! Lidt forvirrede gik de tilbage på plads og jeg måtte undskylde på oblaternes vegne til kirkekaffen bagefter. Men så galt går det heldigvis ikke altid! Til en gudstjeneste nogle søndage senere med barnedåb var en far fra dåbsfølget til alters med sine børn og jeg tror, at det var første gang de prøvede det, for de fulgte nøje med i alt, der foregik! Der var en pige på 5-6 år og da jeg gav hende oblaten med ordene ”Dette er Jesu Kristi legeme” kiggede hun selvfølgelig på den hvide oblat og konstaterede nøgternt: - Nåh ja, han er jo også på den! … og så spiste hun oblaten. Hun forstod koblingen som måske kun et barn kan, i brødet får vi del i Ham! Han er os nær, som brødet i vore hænder, som næring i vort indre! Underet i det er større end vi fatter, ligesom mad til tusinder af en madpakke er det, men netop det underfuldt uforståelige gør indtryk og mætter ånden: Gud er her, Gud er med os! I gudstjenesten kan den indsigt smage af druernes saft i vinen og oblater og brød og genkaldes i den smag. Måske en erfaring eller erkendelse i familie med solopgangen på Massada, der smager af scrambled eggs og en humpel brød og en kop kaffe. Hele budskabet er, at Gud i Jesus kom os nær i det nære. Amen!

 

 

3. søndag i fasten: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte: »Forbarm dig over mig, Herre, Davids søn! Min datter plages slemt af en dæmon.« Men han svarede hende ikke et ord. Og hans disciple kom hen og bad ham: »Send hende væk! Hun råber efter os.« Han svarede: »Jeg er ikke sendt til andre end til de fortabte får af Israels hus.« Men hun kom og kastede sig ned for ham og bad: »Herre, hjælp mig!« Han sagde: »Det er ikke rigtigt at tage børnenes brød og give det til de små hunde.« Men hun svarede: »Jo, Herre, for de små hunde æder da af de smuler, som falder fra deres herres bord.« Da sagde Jesus til hende: »Kvinde, din tro er stor. Det skal ske dig, som du vil.« Og i samme øjeblik blev hendes datter rask. Matt 15,21-28


Prædiken 

Hvis nogen har prøvet at opdrage en hund samtidig med, at de havde børn, ved de, at det kan være en udfordring. Mine børn var 7 og 9, da vi fik en Labradorhvalp. Det var nøje indskærpet, at den ikke måtte få godbidder ved bordet. Hunden havde ikke hørt efter, så når ungerne fik en mellemmad efter skoletid ved køkkenbordet, var hunden der! Ved I, hvor bedende øjne en labrador kan have! Det kan en ni-årig pige ikke stå for, så når vi voksne vendte ryggen til, røg der en haps på gulvet, nogle gange nåede hapsen slet ikke gulvet, før den var hapset! Selv om det var imod reglerne, vidste hunden, hvor der var noget at få, og hos hvem; den niårige! Når hunden tror og håber og beder…og pigen elsker sin firbenede ven, kan der næsten kun falde noget af, så kan regler og aftaler godt gå hjem og lægge sig!

Det er lidt de samme mekanismer, der er på spil i evangeliet i dag. Jesus tror, han har udtrykt en regel, der skal følges, da han siger til den kanaanæiske kvinde: Jeg er kun sendt til de fortabte får af Israels hus, altså til hans eget folk, jøderne. Men kvindens datter er slemt plaget af en dæmon og hun kan ikke leve med et nej, og bliver ved! – Herre, hjælp mig!


- Du kan da nok se, at det ikke vil være rigtigt at tage af børnenes brød og give til de små hunde, siger Jesus til kvinden og håber med det billede at overbevise hende om, at der er noget fornuft på spil her: børnenes mad er beregnet til børnene! Men den regel er så fuld af sprækker ude i virkeligheden, at det ingen sag er for den kæmpende kanaanæiske kvinde at sende den lige tilbage i synet på Jesus: - Jo, Herre, for det ved både du og jeg, at de små hunde æder af det brød, der falder ned fra bordet! Hun HAR set børn sidde ved et bord og spise, og hunde der håber på en haps med bedende øjne! Og Jesus må overgive sig… hvordan kan man overhovedet håndhæve en regel, der udelukker børn fra at følge deres hjerte og hunde fra at følge deres trang til mad! Og måske det får Jesus til at tænke: hvordan kan han følge noget, der udelukker ham fra at følge sit hjerte, har hans Fader i himlen dog ikke skabt alle mennesker og ikke kun de fortabte får af Israels hus! og hvordan kan han følge noget, der udelukker mennesker fra at håbe på Gud, hvis de ikke hører til de rigtige fortabte får… håber dog ikke alle på Gud, når noget går dem på! Regler og grænser falder her… Jesus er sendt til alle fortabte, ikke kun dem af Israels hus! På stedet hjælper Jesus kvinden: - Kvinde, din tro er stor, det skal ske dig som du vil! De ordninger, der ikke rummer, hvad der dybest bor i Gud og mennesker, må brydes… og her tages forskud på det, som senere bliver apostlenes grænseoverskridende budskab: evangeliets trøst og håb gælder alle mennesker,.. også os! Vi går i den kanaanæiske kvindes fodspor hen hvor hjælp er at håbe på og vi er i familie med de små hunde under bordet… dem, der spiser det livets brød, der var beregnet til nogle andre. …

Forleden fik mine konfirmander den opgave, de altid får i løbet af deres tid til præst: de skal tegne Gud!, fange i en tegning, hvad de tænker og tror om Gud. I år hæftede jeg mig ved en ting: mange havde tegnet Gud med udbredte arme… selvfølgelig kigger de hos hinanden og stjæler hinandens ideer, men mange kunne åbenbart se god mening i at stjæle en idé om, at Gud breder armene ud og tager imod…det er den Gud, vi møder i Jesus i dag, hvor han ændrer et nej til et ja og regner kvinden blandt dem, han er sendt for at hjælpe. Der er i det nye testamente også andre ting at sige om Gud, fx at Gud på den yderste dag lader Jesus dømme levende og døde… med tanke på Guds dom er det godt at have det billede af Gud at klynge sig til, hvor han breder armene ud!


En af konfirmanderne havde tegnet Gud med et træk mere: Guds ene øje var blindt! For så kan Gud vende det blinde øje til! Se et menneske uden at se fejlene måske! Vi har det fine gamle ord, vi bruger i forbindelse med Gud: miskundhed. Det betyder egentlig at undlade at tilregne skyld, at se bort fra det, man godt ved… Guds vilje til at se bort fra det, Han godt ved om os, rækker til himlen, så stor er den. Miskundhed er i familie med et ord som miskendt… nu er det sikkert ikke rart for et geni at være et miskendt geni, så det er ikke i den negative betydning, vi bruger det her, men at være en miskendt synder er en store lykke og nåde! Gud vender det blinde øje til det, hans i sin kærlighed ikke vil tilregne os… så pigen, der tegnede Gud med det ene øje blindt og armene bredt ud, har fat i noget vigtigt! // Hvad Gud særligt vender det blinde øje til i dagens evangelium er, at kvinden er kanaanæisk og ikke del af hans udvalgte folk. Kærlighedens blinde øje kan være det, man ser bedst med… måske er det, hvad Jesus igen og igen vil lære os i evangeliet. Det fører til, at Gud med åbne øjne vælger sig et nyt udvalgt folk… dem, der i troen er knyttet til den opstandne Herre Jesus Kristus. Der lever også et evigt håb for sådan nogle som os, der er fortabte får af et helt andet hus end Israels Vi er ikke henvist til at sidde uden for fællesskabet med Gud og skrige som tørstige hjorte efter levende vand.


At have et blindt øje er jo ikke forbeholdt Gud… vi kan alle få brug for at vende det blinde øje til noget eller nogen engang imellem. Da mine børn sad og lod små hapsere lande på gulvet til vores labrador, vendte vi voksne som regel det blinde øje til…det fik vi hverken en velopdragen hund eller specielt velopdragne børn ud af,...måske skulle kærligheden der have haft mere åbne øjne …men det var nemmest at vende det blinde øje til! I andre forhold, hvor mere er på spil, kan det være det sværeste… ikke at tilregne skyld, at tilgive, at se bort fra fejl og brud på regler… at man i dybe personlige relationer ser bedst med kærlighedens blinde øje! Det kan være frygtelig svært, og rækker vores kærlighed ikke til det, må vi klynge os til, at Guds kærlighed gør… og prøve en gang til at se vor næste med det blinde øje! Amen!

 

 

Da kommer Jesus fra Galilæa til Johannes ved Jordan for at blive døbt af ham. Men Johannes ville hindre ham i det og sagde: »Jeg trænger til at blive døbt af dig, og du kommer til mig?« Men Jesus svarede ham: »Lad det nu ske! For således bør vi opfylde al retfærdighed.« Så føjede han ham. Men da Jesus var døbt, steg han straks op fra vandet, og se, himlene åbnede sig over ham, og han så Guds ånd dale ned ligesom en due og komme over sig; og der lød en røst fra himlene: »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag!« Matt 3,13-17

 

 

Prædiken

Uden for den italienske by Assisi ligger en stor kirke med en lille kirke indeni! (Santa Maria degli Angeli) Den store kirke er bygget for at bevare og ære den lille kirke, der har ligget der i 1000 år. Så når man går ind i den store kirke, står der midt på gulvet en lille kirke, som om den ikke skulle stå ude i regnvejr! Det var her munken Frans af Assisi fik sin kaldelse i 1200tallet og begyndte at forkynde og kalde mennesker til et liv i tro og fattigdom, og her han prædikede for dyrene, bla. duerne, og de lyttede! Man kan stadig i Assisi fornemme en glæde ved dyr, nok fordi hele byens liv er inspireret af Frans, der så dyrene som elskede medskabninger! I en åben gang ved kirken står en skulptur af Frans, der holder en kurv i sine hænder og her har der gennem mange år været rigtige levende duer, der havde rede. Det er blevet en attraktion, fordi det føjer sig fint ind i fortællingen om Frans, der prædikede for duerne, og fordi duen er et symbol på Helligånden. Derfor værner de munke, der passer kirken, om duerne, selv om duerne griser på gulvet. Det er som om, at der mangles liv på stedet, hvis reden er tom. Det er jo bare duer, men de kan minde os om, at hvis Helligånden flyver sin vej, mangles der liv i livet.

 

Beretningen om Jesus’ dåb fortæller, at Helligånden i ham har bygget rede i verden, og gør livet levende på en måde, det kun kan være, når Guds Ånd fylder det. // Men lad os prøve at tage sandaler på og gå ned til Jordanfloden på grænsen mellem Israel og Jordan og opsøge Johannes Døberen, der prædiker for folk, der er stimlet sammen om ham og døber dem ude i floden. Johannes er en speciel mand, klædt i grove klæder, lidt af en vildmand, der lever ude i ørkenen af vilde biers honning, en mand med glød og lidenskab. Og nu står Jesus foran ham og vil døbes. (Det er her den voksne Jesus træder ind på scenen.) Det er da helt bagvendt det her, kan Johannes mærke; for nok har han selv meget af give mennesker, men det menneske, der står her har meget mere at give, også til ham! Det er da mig, der trænger til at døbes af dig, siger han! Det virker pludselig så fattigt at skulle tage ham med ud i vandet og dykke ham under og sige, at nu er han døbt. Johannes mærker dét, som vi andre kan fornemme ud af beretningen: Hvis Helligånden i skikkelse af en due ikke var dalet ned over Jesus ved hans dåb, og hvis Guds ord fra himlen: ”Det er min søn, i ham har jeg fundet velbehag”.. ikke havde lydt, så havde Johannes og Jesus vel egentlig bare været ude at bade i Jordanfloden! Sådan en badetur for at vaske sig og friskes op, lidt ligesom når man har kørt hø en sommerdag og har svedt og trænger til en dukkert eller hvis man føler sig ussel efter at have gjort noget dumt og tænker, at det hjælper at tage et bad. // Johannes døbte mange, og hans dåb var en renselsesdåb: en symbolsk afvaskning af synder og det snavs, livet kan aflejre på en, men dog stadig kun et menneske, der døber i vand og lægger egne ord til. Men nu står Jesus dér! og Johannes ved i sit hjerte, at her er den, der kan døbe dem med Helligånd og ild og gøre dem levende på en måde, som kun Gud kan, og i hvert fald ikke Johannes! Jesus må overtale Johannes til at døbe sig og Helligånden daler ned som en due og Guds ord lyder og lægger hele himlens kraft i dåben.

 

Jeg har efterhånden døbt mange og jeg har aldrig set Helligånden dale ned over et dåbsbarn som en due! Det nærmeste, vi har været, var en landsvale, der havde forvildet sig ind i kirken under en gudstjeneste. Jeg har set sutter blive spyttet ud i dåbsfadet og tårer i øjenkrogen hos familiemedlemmer og panik i øjnene hos gudfa’ren, der ikke kunne huske navnet, men ingen duer lige der! Men det tror jeg, er fordi den dalede ned over Jesus ved Hans dåb! Når vi døber og bliver døbt er det den dåb, Jesus har befalet os at døbe med, hvor han deler sin egen Ånds-fyldte dåb med os. Nogle gange, når der er børn her fra byen i kirke, kommer de hen og siger: du har døbt mig! Og det har jeg sikkert, og slog jeg op i kirkebogen ville det stå sort på hvidt, hvis jeg havde, men egentlig er jeg bare den, der har sagt ordene og øst vand over barnets hoved. Den, der har døbt, er Gud! Det er som om et ekko af ordene til Jesus: du er min søn, jeg har velbehag i dig, lyder over dem, vi døber i Jesu navn: og Jesus deler Helligånden, som har bygget rede i ham, med os! Så Guds liv gør os levende i hjertet!

 

Her ved fastelavn er vi på vej mod påske. Og påskens død og opstandelse ligger allerede skjult i Jesu dåb. Da han kommer under er det som en begravelse i vand, da han kommer op, er det som en opstandelse fra de døde, hvor Guds kraft og Ånd gør ham levende.

 

Jeg kan ikke prale af at have badet i Jordanfloden, men jeg har været ved at drukne i en swimmingpool en times kørsel derfra. Jeg var i kibbutz i Israel, en dag lå jeg og plaskede rundt i kibbutzens pool, da der kom en dreng flyvende og landede på mig. Han hed Res, søn i den familie, jeg havde som kontaktfamilie i kibbutzen, en rigtig vandhund og han ville lege, men han landede lige på mig og slog vel lidt luften ud af mig og fik mig presset under, så jeg måtte kæmpe for at få hovedet over vandet og få luft, det lykkedes ikke i første omgang og kun ved en kraftanstrengelse lykkedes det mig at komme op og fylde lungerne med luft: Ahh, hvilken fornemmelse af at være frelst! Det var jo ikke nogen dåb, men til gengæld en stærk oplevelse af at være på en grænse mellem liv og død og komme op på livets side. Det der død/liv tema, som vi kan møde på en badetur, ligger i enhver dåb, også selv om vi kun øser vand over barnets hoved. Symbolsk betyder dåben, at vi begraver det gamle menneske i vandet og det nye genfødte menneske kommer op på livets side. Jesus steg op og Helligånden dalede ned over ham og vi må tro, det var en stærk religiøs oplevelse: ahh, hvilken fornemmelse af at være på livets side, af Ånd, kraft, kærlighed, der må have fyldt ham!

 

Sidste år, da vi lagde nyt tag på Brahetrolleborg kirke, havde en due benyttet sig af, at der var åben ind til hvælvinger og kirkeloft og havde bygget rede på en muret kant oppe over hvælvingerne og der lå den troligt, mens håndværkerne gik der, og vi aftalte med dem, at de ikke skulle lukke taget, før duen var færdig med at bruge sin rede. Det ville virke næsten som helligbrøde at fjerne særligt en due på rede fra en kirke. Duen er jo et Helligåndssymbol…som om vi smed Helligånden ud af kirken! // Jeg tror ikke, graveren der holder kirken ren, er helt enig med mig, men egentlig ville det være SÅ fint, at vi havde en due på rede, ikke bare over hvælvingerne, men herinde!, så vi kunne blive mindet om det, vi ikke kan se, men må tro og leve på: at vi alle er døbt med Guds Helligånd, fordi Jesus er det og har knyttet os til sig i en dåb med vand og ånd i hans navn. Hvor kunne det være fint med rede og kurren og flyvende duer herinde til at minde os om det evige, der basker med vingerne i livet og Ånden, der i dåben og troen har bygget rede i vore hjerter. Amen

 

 

 

Prædikenteksten er lignelsen om sædemanden:

Jesus gav sig igen til at undervise nede ved søen. Og en meget stor skare flokkedes om ham, så han måtte gå om bord og sætte sig i en båd ude på søen, mens hele skaren stod på bredden inde på land. Og han lærte dem meget i lignelser, og i sin undervisning sagde han til dem: »Hør her! En sædemand gik ud for at så. Og da han såede, faldt noget på vejen, og fuglene kom og åd det op. Noget faldt på klippegrund, hvor der ikke var ret meget jord, og det kom straks op, fordi der kun var et tyndt lag jord; og da solen kom højt på himlen, blev det svedet, og det visnede, fordi det ikke havde rod. Noget faldt mellem tidsler, og tidslerne voksede op og kvalte det, så det ikke gav udbytte. Men noget faldt i god jord og gav udbytte; det voksede op og groede, og noget bar tredive og noget tres og noget hundrede fold.« Og han sagde: »Den, der har ører at høre med, skal høre!« Da han var blevet alene med sine ledsagere og de tolv, spurgte de ham om lignelserne. Og han svarede dem: »Til jer er Guds riges hemmelighed givet, men til dem udenfor kommer alt i lignelser, for at de skal se og se, men intet forstå, de skal høre og høre, men intet fatte, for at de ikke skal vende om og få tilgivelse. Og han sagde til dem: »Forstår I ikke denne lignelse? Hvordan skal I så kunne forstå de andre lignelser? Sædemanden sår ordet. Med dem på vejen, hvor ordet sås, er det sådan, at når de har hørt det, kommer Satan straks og tager det ord bort, der er sået i dem. De, der bliver sået på klippegrund, er dem, der straks tager imod ordet med glæde, når de har hørt det; men de har ikke rod i sig, de holder kun ud en tid, så når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder de straks fra. Andre er dem, der bliver sået mellem tidslerne; det er dem, som har hørt ordet, men denne verdens bekymringer og rigdommens blændværk og lyst til alt muligt andet kommer til og kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Men de, der bliver sået i den gode jord, det er dem, der hører ordet og tager imod det og bærer frugt, tredive og tres og hundrede fold.« Markusevangelie 4,1-20


 

Prædiken
Sidste år kunne man i Dansk Supermarkeds butikker få små så-sæt til børn, Min-Køkkenhave, når man købte for et vist beløb. Nogle små spagnumpotter, hvor der er en lille tørret jordtablet, der skal blødes op og udfylde i potten og så skal man lægge sin lille frømåtte i, på denne er der indvævet 5 små persillefrø, dække med lidt jord, og holde det fugtigt til frøene spirer og senere plante over i en større potte og efter ca. 14 uger, står der, er høsten klar. Et fint sæt, endda med en lille grøn mærkat, som man kan sætte ved, hvor der står persille. Hvis jeg var barn, ville jeg synes det var super og være frygtelig utålmodig, når der var sået; kan huske, hvordan jeg løb ned i køkkenhaven som det første dagen efter vi havde sået, da jeg var barn, for at se om det var kommet op! Måske de små potter her kan lære børn også lidt tålmodighed med det, der skal have tid til at gro! Der medfølger en 12 punkts vejledning! Her kan også nye have-entusiaster være med. Især holder jeg af sidste punkt: ”Se på plantemærkaten, hvornår din plante ca. er klar til at høste, men hold selv øje med planten!”


Man kan godt følge en 12-punkts plan for at så et persillefrø og gøre alt korrekt, men det er en levende vækst, så der er meget, der kan påvirke væksten og høsten. Det er præcis det, Jesus’ lignelse om sædemanden også handler om: der er så meget, der kan bringe det såede frø ud af kurs; det er noget levende, lignelsen handler om: Guds levende ord og budskab, der som frø kan spire og gro i os, men meget kan slå det ud af kurs, faktisk er det lidt af et under, hver gang væksten lykkes og noget i os bærer frugt! Jeg lider ikke selv af overdrevent grønne fingre, så det er også lidt af et under, hvis min persille her ender med at blive til noget. Men måske gør den! Det, der lever og gror, er svært at forudsige! Det gælder om selv at holde øje med planten og være tålmodig!


Denne 12 punkts instruktion er jo lavet for at så lidt som muligt skal gå galt, så frøene bliver til noget og børnene ikke får en skuffelse. Guds så-plan er ikke bygget op for at minimere skuffelsen. I lignelsen må vi se sædemanden som et billede på Gud, der sår sit ord og budskab i mennesker, uanset om vi er modtagelige eller ej, og Guds så-plan er at så OVERALT, også der hvor han næsten er sikker på at blive skuffet,… men ikke helt sikker… det er noget levende, det handler om, både Ordet med liv og kraft i sig og det menneske, det sås i… og det som lever har det med at overraske! Så Gud sår sit Ord overalt! Ikke en eneste af os skal gå glip af muligheden for at blive den køkkenhave, Guds kærlighed vokser i! (lille barn døbt!) Det levende, der kan vokse, hvor Gud har sået sine frø er tro, kærlighed, håb, så det er vigtigt at værne og gøde dét, der er sået i os. Jeg kan til nød undvære persille i mit liv, selv om persillesovsen bliver derefter, men at undvære tro, kærlighed og håb er jo nærmest at undvære selve det livgivende i livet.


Selv om billedet i lignelsen er af en landmand, der sår korn, tror jeg egentlig, at der er frø af mange slags i den udsæd, Gud sår i vore hjerter… hvis Gud udleverede små potter med frø til os, ville der måske stå på en potte, at her var der frø til et kristent menneskesyn, eller frø til barmhjertighed, frø til tilgivelse, til gavmildhed. Der ville ikke være mærkater med, hvornår der kan høstes…man må selv holde øje, Gud må holde øje! I andre små potter kunne der være frø til til udholdenhed, opofrelse, til livsglæde, måske frø til forundring… i den indre have er der brug for en mangfoldighed af planter, fordi der er så mange sider af tro og håb og kærlighed! Der skal være en høj artsdiversitet, ville en biolog sige om Guds have i os – stor mangfoldighed i hjertets urtehave. Hvis du skulle sætte et billede på din indre mark eller urtehave, hvad skulle det så være? Min første tanke var, at det kunne være en rapsmark; de er så smukke i blomstring, men så alligevel ikke! Selv om en gul rapsmark er smuk, tænker jeg at man skal prøve at dyrke og styrke sit indre liv, så der er mere end bare en afgrøde, vi skal mere ligne den eng, hvor jeg er med i et kogræsserlav om sommeren; her er græsser og urter og vilde blomster i mængder og endda vandmynte, så jeg kan plukke en buket med og bruge som krydderi på tilværelsen. Tænk at bære en sommer-eng af tro og kærlighed og håb i sit indre!


Gud er optaget af, at hans frø sås OVERALT. I min lille køkkenhavepotte her har frøet selv sin jord med sig, frøet er sikker på at falde i god jord; sådan er det ikke med de frø, Gud sår… der skal frøet finde den gode jord i os at spire og slå rod i. Vi kan gøre noget selv, for ikke at være hårde eller golde indeni.


Jesus taler om, at noget falder blandt tidsler, som kvæler Ordet, så det ikke bærer frugt. Jeg synes nu mere jeg har bøvlet med skvalderkål i de køkkenhaver, jeg har forsøgt mig med. Har I prøvet at rense et bed for skvalderkål? Det handler ikke kun om at hive skvalderkål op men om at få alle rodstumper med, fra bare en lille stump rod kan der skyde nye skvalderkål op. Der kan være noget i os, vi må prøve at luge ud… de indre tidsler og den indre skvalderkål tror jeg fx er at have nok i sig selv, skråsikkerhed måske, kynisme, ligegyldighed, eller at man altid gør sig hård eller farer op! Når man bliver opmærksom på ting i sin egen måde at være på, der kvæler spirer til liv, er det på tide at finde det indre lugejern frem og de indre havehandsker og få ryddet sit hjerte og sit sind for skvalderkål og tidsler. For hvor stor en chance har lige et ord om barmhjertighed og håb eller et budskab om næstekærlighed, når det lander mellem tidsler som kynisme og vrede eller midt i ligegyldighed, der har det med at gro hen over det meste ligesom skvalderkål – hvordan skal forundring over livets skønhed og dybde kunne trives, hvis man har nok i sig selv? hvordan skal vi kunne tro på opstandelse fra de døde, hvis vi ikke engang tror på, at tro og glæde kan genopstå midt i livet? Måske skal man engagere sig i noget, der har sit eget liv og kan overraske og spire i en J.. blive besøgsven eller stå i genbrugsbutik, være kontaktperson for flygtninge eller begynde i en læsekreds og blive udfordret, eller plukke en buket blomster engang imellem og sætte ind på det lokale plejehjem og se, hvad der sker, eller begynde at gå i kirke eller hvad det nu kan være… som flytter en, taler til en, skubber til det overgroede og kvalte i en, og hvor man selv sår frø til det gode imens i andre mennesker! Det er blevet sagt, at vi ikke skal vurdere vore dages værdi på, hvor meget, vi høster, men på, hvor meget, vi sår!


Jeg håber, at de her små potter har fået mange børn til at opdage glæden ved at dyrke noget, der gror. Og måske lært dem den tålmodighed, der skal til for at se livet gro. Så er de tilmed også blevet klogere på Gud! Klogere på, at Guds glæde er at se kærlighed og tro og håb vokse i os, og at Gud som en anden gartner har tålmodighed med os, når det ikke lige sker fra den ene dag til den anden. Amen