Dagsorden for fælles menighedsrådsmøde i Brahetrolleborg, Krarup og Ø. Hæsinge pastorat

Fællesmøde for

Brahetrolleborg, Krarup og Ø. Hæsinge menighedsråd

den 30. maj 2017, kl. 18.00 i ØH-Centret

 

Dagsorden:

1 Godkendelse af dagsorden

2 Godkendelse af referat fra sidste møde

3 Orientering fra præsten - herunder nyt fra kirkelige myndigheder

4 Orientering fra udvalgene:

  a. Præstegårdsudvalget

  b. Musik- og aktivitetsudvalget

5 Økonomi v. Annie

  a. Organistkassen  

  b. Præstegården

6 Sognetur for Krarup og Øster Hæsinge

7 Studietur for menighedsrådene

8 Evt.